Yıl: 2016 Cilt: 6 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 143 - 150 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Annelik rolü ve ebeveynlik davranışı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi

Öz:
Amaç: Doğum sonu erken dönemde annelik rolü ve ebeveynlik davranışı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amacıyla tanımlayıcı ve ilişki arayıcı nitelikte yapılmıştır.Yöntemler: Araştırma Erzurum'da bir kadın doğum hastanesinde obstetri-postpartum servislerine 1 Mayıs 2015/18 Eylül 2015 tarihleri arasında başvuran 291 anne ile yürütülmüştür. Veriler, kişisel bilgi formu, Anne Olarak Ben Ölçeği ve Doğum Sonrası Ebeveynlik Davranışı Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Veriler, tanımlayıcı istatistikler, t-testi, Tek Yönlü Varyans Analizi, Kruskall Wallis, Mann Whitney-U, Pearson Korelasyon Analizi ile değerlendirilmiştir.Bulgular: Annelerin Anne Olarak Ben ölçeğinden aldıkları puan ortalaması 52,16±6,63 ve Doğum Sonrası Ebeveynlik Davranışı Ölçeğiden aldıkları puan ortalaması 4,68±1,34 olarak bulunmuştur. Annelerin yaş, eğitim durumu, yerleşim yeri, gelir durumu algısı, çalışma durumu, aile tipi, gebelik ve yaşayan çocuk sayısı, gebeliğin planlı olma durumu, doğum öncesi bakım alma durumu annelik rolünü etkilemektedir. Annelerin yaş, eğitim durumu, yerleşim yeri, gelir durumu algısı, çalışma durumu, gebelik, yaşayan çocuk ve ölü doğum sayısı, gebeliğin planlı olma durumu, doğum öncesi bakım alma durumu, doğum şekli ebeveynlik davranışını üzerinde etkili bulunmuştur. Anne Olarak Ben Ölçeği puan ortalaması ile Doğum Sonrası Ebeveynlik Davranışı Ölçeği puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı çok zayıf düzeyde ilişki olduğu saptanmıştır (r=0,142, p=0,015).Sonuç: Doğum sonu erken dönemde annelik rol kazanımı arttıkça çok zayıf düzeyde ebeveynlik davranışı başarısının da arttığı saptanmıştır
Anahtar Kelime:

Konular: Kadın Hastalıkları ve Doğum Temel Sağlık Hizmetleri Kadın Araştırmaları Hemşirelik Aile Çalışmaları

Evaluating the correlation between maternal role and parenting behavior

Öz:
Objective: The descriptive and correlational study was conducted to evaluate the correlation between the maternal role and parenting behavior in the early postpartum period.Methods: The study was conducted with 291 mothers, who applied to the ObstetricPostpartum services of Maternity Hospital in Erzurum between 1 May 2015 and 18 September 2015. The data was collected by using the personal information form, Myself as Mother Scale and Postpartum Parenting Behavior Scale. The data were evaluated by using the descriptive statistics, t-test, one way analysis of variance, Kruskal Wallis, Mann Whitney-U, and Pearson Correlation Analysis.Results: While the mean score obtained by the mothers from the Myself as Mother Scale was 52.16±6.63 points, their Postpartum Parenting Behavior Scale mean score was 4.68±1.34 points. The mothers' age, educational status, place of residence, income level perception, working status, type of family, number of pregnancies and living children, planned status of the pregnancy, status of receiving antenatal care, and delivery method affected the maternal role. The mothers' age, educational status, place of residence, income level perception, working status, number of pregnancies, living children, and stillbirths, status of planning the pregnancy, status of receiving antenatal care, and delivery method were effective on the parenting behavior. It was found that there was a statistically Alındığı tarih: 01.02.2016 significant and very weak correlation between the mean scores of Myself as Mother Scale and Postpartum Parenting Behavior Scale (r=0.142, p=0.015).kabul tarihi: 28.05.2016 Conclusion: It was determined that as gaining maternal role in the early postpartum period increased, the success of the parenting behavior also increased at very weak level
Anahtar Kelime:

Konular: Kadın Hastalıkları ve Doğum Temel Sağlık Hizmetleri Kadın Araştırmaları Hemşirelik Aile Çalışmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Meighan M: Maternal role attainment-becoming a mother. In Tomey A, Alligood M (eds). Nursing Theorists and Their Work. 4th ed. Louis Baltimore, Mosby; 1998. pp. 538-554.
 • Mercer R. Becoming a mother versus maternal role attainment. J Nurs Scholarship 2004;36:226-232. http://dx.doi.org/10.1111/j.1547-5069.2004.04042.x
 • Mercer R. Nursing support of the process of becoming a mother. http://dx.doi.org/10.1111/j.1552-6909.2006.00086.x
 • Özkan H, Polat S. Annelik davranışını öğrenme süreci ve hemşi- relik desteği. Bozok Tıp Dergisi 2011;1:35-39.
 • Meighan M: Mercer's becoming a mother theory in nursing practice. In Alligood M (eds). Nursing Theory, Utilization&Application. 5th ed. United Stataes, Elsevier; 2014. pp. 332-50. Ankara, Sistem Ofset Matbaacılık, 2015. p. 85-212. rolü. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 2007;6:479-483. nal role attainment during the postpartum period. Nursing Research 1986;35:352-355. http://dx.doi.org/10.1097/00006199-198611000-00010
 • Yıldırım G, Gökyıldız Ş. Sağlıklı bebeğe sahip olamayan ailele- rin yaşadığı psikososyal sorunlar. Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences 2004;7:74-82. satisfaction with early encounters with the nurse in child healt- hcare: home visit or visit to the clinic? Acta Paediatrica 2002;91:571-577. http://dx.doi.org/10.1111/j.1651-2227.2002.tb03279.x
 • Yıldız D. Doğum sonrası dönemde annelerin bebek bakımı konusunda danışmanlık gereksinimleri ve yaklaşımlar. Gülhane Tıp Dergisi 2008;50:294-298. eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin bebek bakımı, kaygı düzey- leri ve annelik rolüne etkisi. Gulhane Med J 2014;56:36-41.
 • Frei IA, Mander R. The relationship between first-time mothers and care providers in the early postnatal phase: an ethnographic study in a Swiss postnatal unit. Midwifery 2011;27:716-722. http://dx.doi.org/10.1016/j.midw.2009.11.004
 • Razurel C, Bruchon-Schweitzer M, Dupanloup A, Irion O, Epiney M. Stressful events, social support and coping strategies of primiparous women during the postpartum period: a qualitati- ve study. Midwifery 2011;27:237-242. http://dx.doi.org/10.1016/j.midw.2009.06.005
 • Çalışır H, Karaçam Z. Factors associated with parenting behavi- or of mothers in the early postpartum period in Turkey. Nursing & Health Sciences 2011;13:488-494. http://dx.doi.org/10.1111/j.1442-2018.2011.00646.x
 • Çalışır H. İlk kez anne olan kadınların annelik rolü başarımlarını etkileyen etmenlerin incelenmesi. Doktora Tezi. Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü. İzmir. 2003. ors and mother-infant relationship during the first year of life. J Pediatr 2001;138:905-909. http://dx.doi.org/10.1067/mpd.2001.113358
 • Çalışır H, Karaçam Z, Akgül FA, Kurnaz DA. Doğum sonrası ebeveynlik davranışı ölçeğinin Türkçe formunun geçerliği ve güvenirliği. Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences 2009;12:1-8. maternity role attainment and my baby perception of primiparas. Asian Nursing Research 2011;5:108-117. http://dx.doi.org/10.1016/S1976-1317(11)60019-4
 • Uçar H. Gebelerin psikososyal sağlık durumları ile annelik rolü arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Erzurum. 2014. Annelerin doğum sonu dönemde ebeveynlik davranışlarının değerlendirilmesi. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni 2013;47:117- 121. http://dx.doi.org/10.5350/semb2013470304
 • Mercer R. A theoretical framework for studying factors that http://dx.doi.org/10.1097/00006199-198103000-00003
 • Figueiredo B, Costa R, Pacheco A, Pais Á. Mother-to-infant emotional involvement at birth. Maternal and Child Health Journal 2009;13:539-549. http://dx.doi.org/10.1007/s10995-008-0312-x
 • TNSA. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, TC Kalkınma Bakanlığı ve TÜBİTAK. Hacettepe Üniversitesi. Ankara. 2013. of the childbirth experience predict women's early parenting behaviors? Research in Nursing & Health 2009;32:191-203.
 • Aksoy V, Diken İH. Annelerin ebeveynlik öz yeterlik algıları ile gelişimi risk altında olan bebeklerin gelişimleri arasındaki ilişki- yi inceleyen araştırmalara bir bakış. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 2009;10:59-68. http://dx.doi.org/10.1501/ozlegt_0000000133
 • Gager CT, McLanahan SS, Glei DA: Preparing for parenthood: Who's ready, who's not. In Halfon N, McLearn K, Schuster MA (eds). Child Rearing In America: Challenges Facing Parents With Young Children. United Kingdom, Cambridge Univercity Press; 2002. p. 50-80. http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511499753.003
APA KOÇ Ö, ÖZKAN H, BEKMEZCİ H (2016). Annelik rolü ve ebeveynlik davranışı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. , 143 - 150.
Chicago KOÇ Özlem,ÖZKAN Hava,BEKMEZCİ Hediye Annelik rolü ve ebeveynlik davranışı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. (2016): 143 - 150.
MLA KOÇ Özlem,ÖZKAN Hava,BEKMEZCİ Hediye Annelik rolü ve ebeveynlik davranışı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. , 2016, ss.143 - 150.
AMA KOÇ Ö,ÖZKAN H,BEKMEZCİ H Annelik rolü ve ebeveynlik davranışı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. . 2016; 143 - 150.
Vancouver KOÇ Ö,ÖZKAN H,BEKMEZCİ H Annelik rolü ve ebeveynlik davranışı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. . 2016; 143 - 150.
IEEE KOÇ Ö,ÖZKAN H,BEKMEZCİ H "Annelik rolü ve ebeveynlik davranışı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi." , ss.143 - 150, 2016.
ISNAD KOÇ, Özlem vd. "Annelik rolü ve ebeveynlik davranışı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi". (2016), 143-150.
APA KOÇ Ö, ÖZKAN H, BEKMEZCİ H (2016). Annelik rolü ve ebeveynlik davranışı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi, 6(2), 143 - 150.
Chicago KOÇ Özlem,ÖZKAN Hava,BEKMEZCİ Hediye Annelik rolü ve ebeveynlik davranışı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi 6, no.2 (2016): 143 - 150.
MLA KOÇ Özlem,ÖZKAN Hava,BEKMEZCİ Hediye Annelik rolü ve ebeveynlik davranışı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi, vol.6, no.2, 2016, ss.143 - 150.
AMA KOÇ Ö,ÖZKAN H,BEKMEZCİ H Annelik rolü ve ebeveynlik davranışı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi. 2016; 6(2): 143 - 150.
Vancouver KOÇ Ö,ÖZKAN H,BEKMEZCİ H Annelik rolü ve ebeveynlik davranışı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi. 2016; 6(2): 143 - 150.
IEEE KOÇ Ö,ÖZKAN H,BEKMEZCİ H "Annelik rolü ve ebeveynlik davranışı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi." İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi, 6, ss.143 - 150, 2016.
ISNAD KOÇ, Özlem vd. "Annelik rolü ve ebeveynlik davranışı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi". İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi 6/2 (2016), 143-150.