Yerel Yemek Tüketim Motivasyonlarının Turistlerin Tekrar Ziyaret Eğilimlerine Etkisi: Gaziantep'i Ziyaret Eden Yerli Turistler Üzerine Bir Araştırma

Yıl: 2016 Cilt: 27 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 96 - 110 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Yerel Yemek Tüketim Motivasyonlarının Turistlerin Tekrar Ziyaret Eğilimlerine Etkisi: Gaziantep'i Ziyaret Eden Yerli Turistler Üzerine Bir Araştırma

Öz:
Turizm, yapısı itibariyle insan odaklı bir endüstridir. Turizm olayına katılım gösteren bireyler pek çok davranış sergileyebilmektedirler. Bu kapsamda turist davranışlarını anlamak, turizm planlamaları ve pazarlama aktiviteleri için önemli bir rol oynamaktadır. Turist davranışlarını anlamanın önemli faktörlerinden biri ise turist motivasyonlarıdır. Bu yönüyle turist motivasyonları, çalışmanın başlangıç noktasını oluşturan yerel yemek tüketim motivasyonlarının, teorik alt yapısını oluşturmaktadır. Çalışmanın temel amacı, turistlerin yerel yemek tüketim motivasyonlarının tekrar ziyaret niyetlerine etkisini açıklayabilmektir. Çalışma, daha önce geliştirilmiş iki farklı ölçek kullanılarak yürütülmüştür. Anket, kolayda örnekleme yöntemi ile Gaziantep'i ziyaret eden yerli turistlere, yüz yüze görüşülerek uygulanmıştır. Bu kapsamda çalışmada, tanımlayıcı istatistik tekniklerinden açıklayıcı faktör analizi ve çoklu regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma neticesinde elde edilen verilere uygulanan faktör analizi sonucunda yerli turistlerin yerel yemek tüketim motivasyonları, sırasıyla heyecan arayışı, kültürel deneyim, duyusal çekicilik ve sağlık beklentisi boyutları altında toplandığı görülmektedir. Yerli turistlerin, yerel yemek tüketim motivasyonlarının tekrar ziyaret niyetlerine etkisini ortaya koymak için çoklu regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçları, yerel yemek tüketim motivasyonunun hem bir bütün halinde hem de alt boyutları itibariyle turistlerin tekrar ziyaret niyetine olumlu etki ettiğini göstermektedir
Anahtar Kelime:

Konular: Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm

Effect of Local Food Consumption Motivations on Tourists' Tendency to Revisit: A Study on Domestic Tourists Visiting Gaziantep

Öz:
Tourism is a people oriented industry by its nature. The people joining in tourism movement could show a great variety of behaviors. Within this context, understanding tourist behavior plays an important role in tourism planning and marketing activities. One of the key factors in understanding tourist behaviors is tourist motivations. From this point of view, tourist motivations holds a ground for the theoretical base for local food consumption motivations which is the starting point of the study. The main purpose of this study is to determine the effects of tourists' local food consumption motivations on their revisit intention. The study has been conducted via a questionnaire which consisted of two scales developed by several authors previously. The questionnaire was carried out by face to face conversation with domestic tourists visiting Gaziantep who were selected through convenience sampling method. For the statistical analysis, explanatory factor analysis and multiple regression analysis, which are among descriptive statistical techniques were used. As a result of the factor analyses it has been understood that domestic tourists' local food consumption motivations were grouped under four dimensions which are: thrill seeking, cultural experience, sensory appeal and health expectation, respectively. In order to reveal that effect of tourists' local food consumption motivation on revisit intention, multiple regression analysis was used. The results showed that local food consumption motivation both overall and with its sub-dimensions affect revisit intention, positively.
Anahtar Kelime:

Konular: Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akgöl, Y. (2012). Gastronomi Turizmi ve Türkiye'yi Ziyaret Eden Yabancı Turistlerin Gastronomi Deneyimlerinin Değerlendirilmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Mersin: Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Alpar, R. (2010). Uygulamalı İstatistik ve Geçerlik-Güvenirlik. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Amuquandoh, F. E. ve Asafo-Adjei, R. (2013). Traditional Fo- od Preferences of Tourists in Ghana, British Food Jour- nal, 115 (7): 987-1002.
 • Beardsworth, A. ve Keil, T. (2011). Yemek ve Toplum Çalış- masına Bir Davet: Yemek Sosyolojisi. (A. Dede, Çev.) An- kara: Phoenix.
 • Boyne, S., Hall, D. ve Williams, F. (2003). Policy, Support and Promotion for Food-Related Tourism Initiatives, Jour- nal of Travel ve Tourism, 14 (3-4): 131-154.
 • Büyüköztürk, Ş. (2008). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kita- bı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Chang, R. C., Kivela, J. ve Mak, A. H. (2010). Food Preferences of Chinese Tourists, Annals of Tourism Research, 37 (4): 989-1011.
 • Demir, Ş. Ş. ve Kozak, M. (2011). Turizmde Tüketici Davra- nışları Modelini Oluşturan Aşamalar Arasındaki İlişki, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 22 (1): 19-34.
 • Deveci, B., Türkmen, S. ve Avcıkurt, C. (2013). Kırsal Turizm ile Gastronomi Turizmi İlişkisi: Bigadiç Örneği, Ulus- lararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 3 (2): 29-34.
 • Dodd, T. H. (1999). Attracting Repeat Customers to Wineries, International Journal of Wine Marketing, 11 (2): 18-28.
 • Du Rand, G. E. ve Heath, E. (2006). Towards a Framework for Food Tourism as An Element of Destination Marke- ting, Current Issues in Tourism, 9 (3): 206-234.
 • Du Rand, G. E., Heath, E. ve Alberts, N. (2003). The Role of Local and Regional Food in Destination Marketing: A South African Situation Analysis. İçinde C. M. Hall (Editör) Wine, Food, and Tourism Marketing (ss. 97-113). New York: The Haworth Hospitality Yayınları.
 • Fields, K. (2002). Demand for The Gastronomy Tourism Pro- duct: Motivational Factors. İçinde A.-M. Hjalager, ve G. Richards (Editörler) Tourism and Gastronomy (ss. 36-51). Londra: Routledge.
 • Frochot, I. (2002). Wine Tourism in France: A Paradox. İçin- de M. C. Hall, L. Sharples, B. Cambourne ve N. Maci- onis (Editörler) Wine Tourism Around the World: Deve- lopment, Management and Markets (ss. 67-80). Woburn: Butterworth-Heinemann.
 • Galloway, G., Mitchell, R., Getz, D., Crouch, G. ve Ong, B. (2008). Sensation Seeking and The Prediction of Attitu- des and Behaviours of Wine Tourists, Tourism Manage- ment, 29: 950-966.
 • Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, http://www.gazian- tepturizm.gov.tr, Erişim tarihi: 20 Nisan 2014.
 • Hall, C. M. ve Mitchell, R. (2001). Wine and Food Tourism. İçinde N. Douglas, N. Douglas ve R. Derrett (Editörler) Special Interest Tourism: Context and Cases (ss. 307-329). Brisbane: J. Wiley ve Sons Australia.
 • Hall, C. M. ve Sharples, L. (2003). The Consumption of Ex- periences or The Experience of Consumption? An Int- roduction to The Tourism of Taste. İçinde C. M. Hall, L. Sharples, R. Mitchell, N. Macionis ve B. Cambour- ne (Editörler) Food Tourism Around The World: Develop- ment, Management And Markets (ss. 1-25). Oxford: But- terworth Heinemann.
 • Hjalager, A. M. ve Richards, G. (2002). Tourism and Gastro- nomy. Londra: Routledge.
 • Hjalager, A. M. ve Corigliano, M. A. (2000). Food for Tourists: Determinants of An Image, International Journal of Tou- rism Research, 2: 281-293.
 • Horng, J. S. ve Tsai, C. T. (2010). Government Websites for Promoting East Asian Culinary Tourism: A Cross- National Analysis, Tourism Management, 31: 74-85.
 • Ignatov, E. ve Smith, S. (2006). Segmenting Canadian Culi- nary Tourists, Current Issues in Tourism, 9 (3): 235-255.
 • Kalaycı, Ş. (2010). Faktör Analizi. İçinde Ş. Kalaycı (Editör) SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli Analiz Teknikleri (ss. 321-331). Ankara: Asil Yayıncılık.
 • Karim, S. A. ve Chi, C. G. Q. (2010). Culinary Tourism as a Destination Attraction: An Empirical Examination of Destinations' Food Image, Journal of Hospitality Marke- ting ve Management, 19 (6): 531-555.
 • Kavak, B. (2013). Pazarlama ve Pazar Araştırmaları: Tasarım ve Analiz. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Kim, D. C. (2013). The Influence of Restaurant Experience at a To- urist Destination on Revisit Intention. Head of the Graduate Program. West Lafayette: Purdue Universitesi.
 • Kim, Y. G. ve Eves, A. (2012). Construction and Validation of a Scale to Measure Tourist Motivation to Consume Lo- cal Food, Tourism Management, 33: 1458-1467.
 • Kim, Y. G., Eves, A. ve Scarles, C. (2009). Building a Model of Local Food Consumption on Trips and Holidays: A Grounded Theory Approach, International Journal of Hospitality Management, 28 (3): 423-431.
 • Kim, Y. H., Goh, B. K. ve Yuan, J. (2010). Development of a Multi-Dimensional Scale for Measuring Food Tourist Motivations, Journal of Quality Assurance in Hospitality and Tourism, 11: 56-71.
 • Kim, Y. H., Kim, M. ve Goh, B. K. (2011). An Examination of Food Tourist's Behavior: Using the Modified Theory of Reasoned Action, Tourism Management, 11: 59-1165.
 • Kim, Y. H., Kim, M., Goh, B. K. ve Antun, J. M. (2011). The Role of Money: The Impact on Food Tourists' Satisfac- tion and Intention to Revisit Food Events, Journal of Cu- linary Science ve Technology, 9: 85-98.
 • Kodaş, D. (2013). Yerli Ziyaretçilerin Yerel Yiyecek Tüketim Güdülerinin Belirlenmesi: Beypazarı Örneği (Yayımlan- mamış Yüksek Lisans Tezi), Eskişehir: Anadolu Üniversi- tesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Küçüksille, E. (2010). Çoklu Doğrusal Regresyon Modeli. İçinde Ş. Kalaycı (Editör) SPSS Uygulamalı Çok Değiş- kenli İstatistik Teknikleri (ss. 259-266). Ankara: Asil Ya- yıncılık.
 • Lertputtarak, S. (2012). The Relationship Between Destination Image, Food Image, and Revisiting Pattaya, Thailand, International Journal of Business and Management, 7 (5): 111-122.
 • Mak, A. H., Lumbers, M., Eves, A. ve Chang, R. C. (2012). Fac- tors Influencing Tourist Food Consumption, Internatio- nal Journal of Hospitality Management, 31: 928-936.
 • McIntosh, R. W., Goeldner, C. R. ve Ritchie, J. R. (1995). Tou- rism: Principles, Practices, Philosophies. 7. Baskı. Chiches- ter: John Wiley.
 • Mitchell, R. ve Hall, M. C. (2003). Consuming Tourists: Fo- od Tourism Consumer Behaviour. İçinde M. C. Hall, L. Sharples, R. Mitchell, N. Macionis ve B. Cambourne (Editörler) Food Tourism Around the World: Development, Management And Markets (ss. 60-81). Oxford: Butter- worth Heinemann.
 • Mitchell, R., Hall, M. C. ve McIntosh, A. (2002). Wine Tourism and Consumer Behavior. İçinde M. C. Hall, L. Sharples, B. Cambourne ve N. Macionis (Editörler) Wine Tourism Around the World: Development, Management and Mar- kets (ss. 115-135). Woburn: Butterworth-Heinemann.
 • Okumuş, B., Okumuş, F. ve McKercher, B. (2007). Incorpora- ting Local and International Cuisines in the Marketing of Tourism Destinations: The Cases of Hong Kong and Turkey, Tourism Management, 28: 253-261.
 • Özgen, I. (2013). Uluslararası Gastronomiye Genel Bakış. İçinde M. Sarıışık (Editör) Uluslararası Gastronomi (ss. 1-32). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Polacek, M. (1986). Eating Habits of Czechoslovak Populati- on and Gastronomy as a Tourism Motivation, Tourist Review, 4: 22-25.
 • Pratminingsih, S. A., Rudatin, C. L. ve Rimenta, T. (2014). Ro- les of Motivation and Destination Image in Predicting Tourist Revisit Intention: A Case of Bandung-Indone- sia, International Journal of Innovation, Management and Technology, 5 (1): 19-24.
 • Quan, S. ve Wang, N. (2004). Towards a Structural Model of The Tourist Experience: An Illustration From Food Ex- periences in Tourism, Tourism Management, 25: 297-305.
 • Reisinger, Y. (2009). International Tourism: Cultures and Behavi- or. Burlington: Elsevier.
 • Rimmington, M. ve Yüksel, A. (1998). Tourist Satisfaction and Food Service Experience: Results and Implications of An Empirical Investigation, Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 9 (1): 37-57.
 • Rittichainuwat, B. N., Qu, H. ve Mongkhonvanit, C. (2008). Understanding The Motivation of Travelers on Repeat Visits to Thailand, Journal of Vacation Marketing, 14 (1): 5-21.
 • Robinson, R. N. ve Clifford, C. (2012). Authenticity and Fes- tival Foodservice Experiences, Annals of Tourism Rese- arch, 39 (2): 571-600.
 • Ryu, K. ve Jang, S. (2006). Intention to Experience Local Cu- isine in a Travel Destination: The Modified Theory of Reasoned Action, Journal of Hospitality ve Tourism Rese- arch, 30 (4): 507-516.
 • Smith, S. L. ve Xiao, H. (2008). Culinary Tourism Supply Cha- ins: A Preliminary Examination, Journal of Travel Rese- arch, 46: 289-299.
 • Sparks, B., Bowen, J. ve Klag, S. (2003). Restaurants and The Tourist Market, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 15 (1): 6-13.
 • Su, C. S. (2013). An Importance-Performance Analysis of Di- ning Attributes: A Comparison of Individual and Pac- kaged Tourists in Taiwan, Asia Pacific Journal of Tourism Research, 18 (6): 573-597.
 • Ural, A. ve Kılıç, İ. (2006). Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Detay Yayıncılık.
APA Bayrakcı S, AKDAĞ G (2016). Yerel Yemek Tüketim Motivasyonlarının Turistlerin Tekrar Ziyaret Eğilimlerine Etkisi: Gaziantep'i Ziyaret Eden Yerli Turistler Üzerine Bir Araştırma. , 96 - 110.
Chicago Bayrakcı Selman,AKDAĞ GÜRKAN Yerel Yemek Tüketim Motivasyonlarının Turistlerin Tekrar Ziyaret Eğilimlerine Etkisi: Gaziantep'i Ziyaret Eden Yerli Turistler Üzerine Bir Araştırma. (2016): 96 - 110.
MLA Bayrakcı Selman,AKDAĞ GÜRKAN Yerel Yemek Tüketim Motivasyonlarının Turistlerin Tekrar Ziyaret Eğilimlerine Etkisi: Gaziantep'i Ziyaret Eden Yerli Turistler Üzerine Bir Araştırma. , 2016, ss.96 - 110.
AMA Bayrakcı S,AKDAĞ G Yerel Yemek Tüketim Motivasyonlarının Turistlerin Tekrar Ziyaret Eğilimlerine Etkisi: Gaziantep'i Ziyaret Eden Yerli Turistler Üzerine Bir Araştırma. . 2016; 96 - 110.
Vancouver Bayrakcı S,AKDAĞ G Yerel Yemek Tüketim Motivasyonlarının Turistlerin Tekrar Ziyaret Eğilimlerine Etkisi: Gaziantep'i Ziyaret Eden Yerli Turistler Üzerine Bir Araştırma. . 2016; 96 - 110.
IEEE Bayrakcı S,AKDAĞ G "Yerel Yemek Tüketim Motivasyonlarının Turistlerin Tekrar Ziyaret Eğilimlerine Etkisi: Gaziantep'i Ziyaret Eden Yerli Turistler Üzerine Bir Araştırma." , ss.96 - 110, 2016.
ISNAD Bayrakcı, Selman - AKDAĞ, GÜRKAN. "Yerel Yemek Tüketim Motivasyonlarının Turistlerin Tekrar Ziyaret Eğilimlerine Etkisi: Gaziantep'i Ziyaret Eden Yerli Turistler Üzerine Bir Araştırma". (2016), 96-110.
APA Bayrakcı S, AKDAĞ G (2016). Yerel Yemek Tüketim Motivasyonlarının Turistlerin Tekrar Ziyaret Eğilimlerine Etkisi: Gaziantep'i Ziyaret Eden Yerli Turistler Üzerine Bir Araştırma. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 27(1), 96 - 110.
Chicago Bayrakcı Selman,AKDAĞ GÜRKAN Yerel Yemek Tüketim Motivasyonlarının Turistlerin Tekrar Ziyaret Eğilimlerine Etkisi: Gaziantep'i Ziyaret Eden Yerli Turistler Üzerine Bir Araştırma. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 27, no.1 (2016): 96 - 110.
MLA Bayrakcı Selman,AKDAĞ GÜRKAN Yerel Yemek Tüketim Motivasyonlarının Turistlerin Tekrar Ziyaret Eğilimlerine Etkisi: Gaziantep'i Ziyaret Eden Yerli Turistler Üzerine Bir Araştırma. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, vol.27, no.1, 2016, ss.96 - 110.
AMA Bayrakcı S,AKDAĞ G Yerel Yemek Tüketim Motivasyonlarının Turistlerin Tekrar Ziyaret Eğilimlerine Etkisi: Gaziantep'i Ziyaret Eden Yerli Turistler Üzerine Bir Araştırma. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi. 2016; 27(1): 96 - 110.
Vancouver Bayrakcı S,AKDAĞ G Yerel Yemek Tüketim Motivasyonlarının Turistlerin Tekrar Ziyaret Eğilimlerine Etkisi: Gaziantep'i Ziyaret Eden Yerli Turistler Üzerine Bir Araştırma. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi. 2016; 27(1): 96 - 110.
IEEE Bayrakcı S,AKDAĞ G "Yerel Yemek Tüketim Motivasyonlarının Turistlerin Tekrar Ziyaret Eğilimlerine Etkisi: Gaziantep'i Ziyaret Eden Yerli Turistler Üzerine Bir Araştırma." Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 27, ss.96 - 110, 2016.
ISNAD Bayrakcı, Selman - AKDAĞ, GÜRKAN. "Yerel Yemek Tüketim Motivasyonlarının Turistlerin Tekrar Ziyaret Eğilimlerine Etkisi: Gaziantep'i Ziyaret Eden Yerli Turistler Üzerine Bir Araştırma". Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 27/1 (2016), 96-110.