KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN EKONOMİK AÇIDAN İNCELENMESİ VE YATIRIMCI DAVRANIŞLARI İLİŞKİSİ: BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİNDE BİR UYGULAMA

Yıl: 2016 Cilt: 0 Sayı: 49 Sayfa Aralığı: 278 - 302 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN EKONOMİK AÇIDAN İNCELENMESİ VE YATIRIMCI DAVRANIŞLARI İLİŞKİSİ: BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİNDE BİR UYGULAMA

Öz:
Artan teknolojik gelişmeler, günümüzde işletmelerin küresel rekabet ortamında varlıklarını sürdürmelerini gerektirmiş ve işletmelerin varlıklarını gelecekte nasıl sürdürebilecekleri konusunda tartışmalar ortaya çıkmış olup bunun sonucunda Sürdürülebilirlik kavramı doğmuştur. İşletmelerin varlıklarını sürdürmelerinde;ekonomik performanslarının yanında sosyal ve çevresel performansları önemli hale gelmiş ve Kurumsal Sürdürülebilirlik kavramı ortaya çıkmıştır. İktisadi bir kuruluş olan işletmelerin varlıklarını sürdürmelerinde kurumsal olarak sürdürülebilir çalışmalar yapmaları kaçınılmaz bir hale gelişmiştir. Bu bağlamda Türkiye'de Borsa İstanbul bünyesinde kurulmuş olan Sürdürülebilirlik Endeksi işletmelerin kurumsal sürdürülebilirlik çalışmalarına olanak sağlamaktadır. Bu çalışmada Türkiye'de Borsa İstanbul BIST-Sürdürülebilirlik Endeksi'ne kote olan işletmelerin ekonomik açıdan kurumsal sürdürülebilirlikleri ile yatırımcı davranışları arasındaki ilişki "Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 15.0" programı aracılığı ileistatistiksel analizler ve grafiksel çizimler yapılarak değerlendirilmiş olupsöz konusu çalışma ileride yapılacak olan çalışmalaraçısından kaynak niteliği taşımaktadır
Anahtar Kelime:

INVESTIGATION OF CORPORATE SUSTAINABILITY IN ECONOMIC PERSPECTIVE AND INVESTOR BEHAVIOR RELATIONSHIP: AN APPLICATION OF BIST SUSTAINABILITY INDEX

Öz:
Increasing with technological advances continue their presence in the global competitive environment of business nowadays, with a number of issues have been brought in addition to providing advantages to businesses. It emerged debate about how the future can continue with business presences of problems, as a result of the concept was born Sustainability. Social and environmental responsibility has been formed against the environment of businesses. Today, social and environmental performance in addition to their economic performance has become an important for businesses to survive. Business social, environmental and economic performance revealed of Corporate Sustainability for to be sustainable assests of company. The businesses have to work on corporate sustainable for to be sustainable assets of their. In this context, In Turkey Istanbul Stock Exchange Sustainability Index enable to corporate sustainability efforts of businesses. In this study, the relationship between was evaluated by SPSS Programme; statistical analysis and graphical illustrations of economic aspects corporate sustainability and investor behaviour of businesses listed on the Istanbul Stock Exchange BIST-Sustainability Index, ın Turkey. This study has a source qualification for future studies
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Aksoy, Ç. (2013). Sürdürülebilirlik Performansının Değerlendirilmesine Yönelik Ölçek Önerisi ve Türkiye'deki İşletmelerde Uygulaması. Doktora Tezi. İstanbul: Marmara Üni- versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Aras, G. (2007). Kurumsal Sosyal Sorumluluk Muhasebe Ve Denetim Uygulamalarına Yansımaları. İç Denetim Dergisi, 3 (20): 5.
 • Aslanbay, T. (2008), Kurumsallaşmanın İşletmenin Sürekliliği Üzerine Etkisi ve Bir Araş- tırma. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Avcı, N. & Akdemir İ. (2014). Konaklama İşletmelerinde Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algısının İş Doyumu Üzerine Etkisi. Ege Akademik Bakış Dergisi, Cilt: 14, Sayı: 1, ss.125-
 • Ballou, B. & D. L. Heitger. (2005). The Rise Of Corporate Sustainability Reporting: A Rapidly-Growing Assurance Opportunity. Richard T. Farmer School Of Business Miami University. Oxford.
 • Bansal, P. (2005). Evolvıng Sustaınably: A Longıtudınal Study Of Corporate Sustaınable Development. Strategic Management Journal. 2: 197-218.
 • Bayram, N. (2009). Sosyal Bilimlerde SPSS ile Veri Analizi, Gözden Geçirilmiş Genişletil- miş 2. Baskı, Ezgi Kitabevi, Bursa.
 • Besler, S. (2009). Yönetim Yaklaşımlarıyla Kurumsal Sürdürülebilirlik. Beta Basım Yayım. İstanbul.
 • Bieker, T. (2002). Managing Corporate Sustainability with The Balanced Scorecard: Deve- loping A Balanced Scorecard For Integrity Management. Sustainability, Corporations And Institutional Arrangements, University Of St. Gallen.
 • Blackburn, W. R. (2007), The Sustainability Handbook: The Complete Management Guide To Achieving Social, Economic, And Environmental Responsibility, Earthscan, UK&USA.
 • Blowfield, M.& Murray, A. (2008),. Corporate Responsibility: A Critical İntroduction. Ox- ford University Press. Oxford.
 • Borsa İstanbul. (2016). 02 06, 2016 tarihinde www.borsaistanbul.com: http://www.borsais- tanbul.com/endeksler/bist-pay-endeksleri/surdurulebilirlik-endeksiadresinden alındı
 • Can, A. V. (2009). Maliyet Muhasebesi. Üçüncü Baskı. Sakarya Kitabevi. Sakarya.
 • Dalyan, F. (2012). İşletmelerde Sosyal Sorumluluk ve Etik, İşletmelerde Karar Alma Ve Etik Liderlik İçinde, Editörler: Ömer Torlak, Figen Dalyan, Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 2605, Eskişehir, 86-100.
 • Davis, K. (1973). The Case For And Against Business Assumption Of Social Responsibili- ties. The Academy Of Management Journal. 16(2), 312-322.
 • Dinç, E. & H. Abdioğlu. (2009). İşletmelerde Kurumsal Yönetim Anlayışı ve Muhasebe
 • Bilgi Sistemi İlişkisi: IMKB - 100 Şirketleri Üzerine Ampirik Bir Araştırma. Balıkesir Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 12 (2):157-184. Dinçer, Ö. (2006). Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası. Beta Basım Yayım Dağıtım. İstanbul.
 • Elmacı, O. & N. Kurnaz. (2004). Sürdürülebilir Rekabet Gücüne Yönelik Vizyon Arayış- larında Faaliyet Tabanlı Maliyetleme (FTM) Yaklaşımı. www.niyazikurnaz.net adresinden alındı
 • Eren, E. (2008). Stratejik Yönetim. Beşinci Baskı. Anadolu Üniversitesi Yayınları. Eskişe- hir.
 • Eş, A. (2008). Sürdürülebilirlik ve Firma Düzeyinde Sürdürülebilirlik Performans Ölçümü. Yüksek Lisans Tezi, Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Figge, F. & T. Hahn. (2004).Sustainable Value Added-Measuring Corporate Contributions To Sustainability Beyond Eco-Efficiency. Ecological Economics. Vol: 48. pp: 173- 187.
 • Freeman, R. E., (1984), Strategic Management: A Stakeholder Approach. Pitman Pub- lishing. Boston. Https://Books.Google.Com.Tr/Books?İd=Npma_Qeiopkc&Printse- c=Frontcover&Dq=Strategic+Management:+A+Stakeholder+Approach&Hl=Tr&Sa=X& Ved=0ahukewjs6rlfodpjahwfvhqkhaz1dıyq6aeıgjaa#V=Onepage&Q=Strategic%20 Management%3A%20A%20Stakeholder%20Approach&F=False adresinden alındı
 • Friedman, M. (1970). The Social Responsibility Of Business İs To Increase Its Profits. The New York Times Magazine, September, ss.7-11.
 • Gray, A. & W. I. Jenkins. (1986). Accountable Management in British Central Government: Some Reflections On The Financial Management Initiative. Financial Accountability And Management. 2(3), 171-186.
 • Guerci, M., Radaelli, G., Siletti, E., Cirella, S. and A.B. R. Shani. (2015). The Impact Of Human Resource Management Practices And Corporate Sustainability On Organizational Ethical Climates: An Employee Perspective. Journal Business Ethics. Vol: 126. pp: 325-
 • Hahn, T., Figge, F., Pinkse, J. And L. Preuss. (2010). Trade-Offs İn Corporate Sustainabi- lity: You Can't Have Your Cake And Eat It. Business Strategy And The Environment. Vol: pp: 217-229.
 • Hahn, T. & Scheermesser, M. (2006). Approaches To Corporate Sustainability Among German Companies. Corporate Social Responsibility And Environmental Management (İn Press).Mgmt: 13, 150-165.
 • Haque, U. (2011). The New Capitalist Manifesto: Building A Disruptively Better Business.
 • Harvard Business School Publishing. Boston. Https://Books.Google.Com.Tr/Books?İd=- G2icxt4qowkc&Printsec=Frontcover&Dq=The+New+Capitalist+Manifesto:+Buildin- g+A+Disruptively+Better+Business&Hl=Tr&Sa=X&Ved=0ahukewjzz_Uaotpjahxhv- rqkhttgdcq6aeıhjaa#V=Onepage&Q=The%20New%20Capitalist%20Manifesto%3A%20 Building%20a%20Disruptively%20Better%20Business&F=False adresinden alındı Hitchcock D. & M. Williard. (2009). The Business Guide To Sustainability: Practical Stra- tegies And Tools For Organizations. Second Edition. Axis Performance Advisors.
 • Hockerts, K. (2001). Corporate Sustainability Management - Towards Controlling Corpo- rate Ecological And Social Sustainability. Sustainability At The Millenium: Globalization. Competitiveness And The Public Trust January 21-25. Ninth International Conference Of Greening Of Industry Network, Bangkok.
 • Jones, T. M. & A. R. Wicks. (1999). Convergent Stakeholder Theory, Academy Of Mana- gement Review, 24, 206-221.
 • Klettner, A., Clarke, T. And M. Boersma. (2014). The Governance Of Corporate Sustai- nability: Empirical Insights İnto The Development, Leadership And Implementation Of Responsible Business Strategy. J Bus Ethics. Vol: 122. pp: 145-165.
 • Kluvers, R. (2003). Accountability For Performance in Local Government. Australian Journal Of Public Administration. 62(1), pp: 57-69.
 • Kurnaz, N. (2015). Mali Tablolar Analizi- Oran Analizi. http://www.niyazikurnaz.net/der- snotlari adresinden alındı
 • Kuşat, N. (2012). Sürdürülebilir İşletmeler İçin Kurumsal Sürdürülebilirlik ve İçsel Unsur- ları. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF Dergisi. Cilt: 14, Sayı:2, Ss. 227-242.
 • Liverman, D. M., Hanson, M. E., Brown, B. J. And R. W. Merideth. (1988). Global Sustainability: Toward Measurement. Environmental Management. 12/2. pp: 133-143, Https://Books.Google.Com.Tr/Books?Hl=Tr&İd=Hottaaaamaaj&Dq=Global+Sustai- nability%3A+Toward+Measurement&Focus=Searchwithinvolume&Q=Global+Sustaina- bility%3A+Toward+Measurementadresinden alındı
 • Max, L. H. M. (2008). Organizational Culture And Corporate Sustainability İn Hong Kong's Development Companies. The University Of Hong Kong A Dissertation Submitted To Fa- culty Of Architecture İn Candidacy For The Degree Of Bachelor Of Science İn Surveying Department Of Real Estate And Construction, April.
 • McKenzie, S. (2004). Social Sustainability: Towards Some Definitions. Hawke Research Institute, Working Paper Series. No 27.
 • Moon, J. (2007). The Contribution Of Corporate Social Responsibility To Sustainable De- velopment. Wiley InterScience Published, Sustainable Development, Sayı:15, ss.296-306.
 • Moore, J. B. (1988), Yönetim Muhasebesi, Çeviren: Alparslan Peker, İkinci Baskı, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
 • Nemli, E. (2004). Sürdürülebilir Kalkınma: Şirketlerin Çevresel ve Sosyal Yaklaşımları. Birinci Baskı. Filiz Kitabevi. Ankara.
 • Ness, B., Urbel-Piirsalu, E., Anderberg, S. And L. Olsson. (2007). Categorising Tools For Sustainability Assessment. Ecologıcal Economıcs Review. Vol: 60. pp: 498-508.
 • Nunes, B. & D. Bennett. (2010). Green Operations Initiatives İn The Automotive Industry: An Environmental Reports Analysis And Benchmarking Study. Benchmarking: An Inter- national Journal. Vol. 17 Issue: 3: 396-420.
 • Özdemir, H. Ö. (2007). Çalışanların Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algılamalarının Örgüt- sel Özdeşleşme, Örgütsel Bağlılık ve İş Tatminine Etkisi: Opet Çalışanlarına Yönelik Uy- gulama. Doktora Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Özkol, A. E., Çelik, M. ve S. Gönen. (2005). Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramı ve Muhasebenin Sosyal Sorumluluğu. Muhasebe ve Finansman Dergisi. 27. Temmuz. 134
 • Öztürk, E. (2014). Durağanlık Analizi Yöntemiyle Şirket Kârlarının Sürdürülebilirlik Du- rumunun İncelenmesi: BIST Uygulaması. Doktora Tezi. Sakarya: Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Paula, G. O. & R. N. Cavalcanti. (2000). Ethics: Essence For Sustainability, Journal Of Cleaner Production, 8, 109-117.
 • Russell, S., Haigh, N. And A. Griffiths. (2007). Understanding Corporate Sustainability. Corporate Governance And Sustainability. Chapter 2.
 • Sarıkaya, M., Erdoğan, M. ve F. Z. Kara. (2010). İnternet Ekonomisi ve Kurumsal Sürdürülebilirlik. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi. Ekim. 5(2). ss:31-50.
 • Schaefer, A. (2004). Corporate Sustainability: İntegrating Environmental And Social Con- cerns?. Corporate Social-Responsibility And Environmental Management, 11(4), 179-187.
 • Schaltegger, S. & R. L. Burritt. (2006). Corporate Sustainability Accounting: A Nightmare Or A Dream Coming True?. Business Strategy and The Environment.Vol: 15, pp: 293-295.
 • Sedef, C. A. (1988). Finansal Amaçların Önceliği ve Kâr Dağıtımı. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2. 279-286.
 • Sevim, Ş. Çabuk A., Karagül, A. A., Erol, C., Yaşar, A. B. ve Ö. Sayılır (2013), Finansal Tablolar Analizi, İkinci Baskı, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2996 Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1949, Eskişehir.
 • Shrivastava, P. (1995). The Role Of Corporatıons In Achıevıng Ecologıcal Sustaınabılıty. Academy Of Management Review. Vol: 20, No: 4 pp: 936-960.
 • Soba, M., Bayhan, M., Şimşek, A. ve A. Kestane. (2015). Safha Maliyet Sistemi Ve Tam Zamanında Stok Yönetimi (JIT) İlişkisinin Üretim İşletmelerinin Üzerine Etkisi: Uşak İlin- de Bir Uygulama. Ege Üniversitesi İ.İ.B.F. 15. Üretim Araştırmaları Sempozyumu. 14-16 Ekim. İzmir.
 • Soba, M., Bayhan, M. ve A. Kestane. (2014). Sipariş Maliyet Sistemi Üzerinde Toplam Ka- lite Yönetiminin Etkinliği: Kütahya İlinde Bir Uygulama. Bahçeşehir Üniversitesi İ.İ.B.F. Üretim Araştırmaları Sempozyumu. 3-5 Eylül, İstanbul. Şimşek, M. Ş. (2009). İşletme Bilimlerine Giriş. Adım Matbaacılık. Konya.
 • Tokgöz, N. & S. Önce, (2009), Şirket Sürdürülebilirliği: Geleneksel Yönetim Anlayışına Alternatif.Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi (Cilt: 11, Sayı, 1).
 • Tuna, Ö. (2014). Kurumsal Sürdürülebilirlik Yaklaşım ve Uygulamaları: KOBİ'lere Yö- nelik Bir Araştırma. Doktora Tezi. Afyon: Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Ülgen, H. & S. K. Mirze, (2004), İşletmelerde Stratejik Yönetim, Literatür Yayınları, İstanbul.
 • Vural, Z. B. A. & G. Coşkun. (2011). Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Etik. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, Sayı:1, Ss.61-87.
 • Whittington G.(2007).Profitability, Accounting Theory And Methodology, Routledge. Tay- lor&Francis Group, New York.
 • Wilson, M. (2003). Corporate Sustainability: What İs It And Where Does It Come From?. Ivey Business Journal. March/April. ss.1-5.
APA KURNAZ N, kestane a (2016). KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN EKONOMİK AÇIDAN İNCELENMESİ VE YATIRIMCI DAVRANIŞLARI İLİŞKİSİ: BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİNDE BİR UYGULAMA. , 278 - 302.
Chicago KURNAZ Niyazi,kestane ali KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN EKONOMİK AÇIDAN İNCELENMESİ VE YATIRIMCI DAVRANIŞLARI İLİŞKİSİ: BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİNDE BİR UYGULAMA. (2016): 278 - 302.
MLA KURNAZ Niyazi,kestane ali KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN EKONOMİK AÇIDAN İNCELENMESİ VE YATIRIMCI DAVRANIŞLARI İLİŞKİSİ: BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİNDE BİR UYGULAMA. , 2016, ss.278 - 302.
AMA KURNAZ N,kestane a KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN EKONOMİK AÇIDAN İNCELENMESİ VE YATIRIMCI DAVRANIŞLARI İLİŞKİSİ: BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİNDE BİR UYGULAMA. . 2016; 278 - 302.
Vancouver KURNAZ N,kestane a KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN EKONOMİK AÇIDAN İNCELENMESİ VE YATIRIMCI DAVRANIŞLARI İLİŞKİSİ: BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİNDE BİR UYGULAMA. . 2016; 278 - 302.
IEEE KURNAZ N,kestane a "KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN EKONOMİK AÇIDAN İNCELENMESİ VE YATIRIMCI DAVRANIŞLARI İLİŞKİSİ: BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİNDE BİR UYGULAMA." , ss.278 - 302, 2016.
ISNAD KURNAZ, Niyazi - kestane, ali. "KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN EKONOMİK AÇIDAN İNCELENMESİ VE YATIRIMCI DAVRANIŞLARI İLİŞKİSİ: BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİNDE BİR UYGULAMA". (2016), 278-302.
APA KURNAZ N, kestane a (2016). KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN EKONOMİK AÇIDAN İNCELENMESİ VE YATIRIMCI DAVRANIŞLARI İLİŞKİSİ: BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİNDE BİR UYGULAMA. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 0(49), 278 - 302.
Chicago KURNAZ Niyazi,kestane ali KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN EKONOMİK AÇIDAN İNCELENMESİ VE YATIRIMCI DAVRANIŞLARI İLİŞKİSİ: BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİNDE BİR UYGULAMA. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 0, no.49 (2016): 278 - 302.
MLA KURNAZ Niyazi,kestane ali KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN EKONOMİK AÇIDAN İNCELENMESİ VE YATIRIMCI DAVRANIŞLARI İLİŞKİSİ: BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİNDE BİR UYGULAMA. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.0, no.49, 2016, ss.278 - 302.
AMA KURNAZ N,kestane a KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN EKONOMİK AÇIDAN İNCELENMESİ VE YATIRIMCI DAVRANIŞLARI İLİŞKİSİ: BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİNDE BİR UYGULAMA. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2016; 0(49): 278 - 302.
Vancouver KURNAZ N,kestane a KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN EKONOMİK AÇIDAN İNCELENMESİ VE YATIRIMCI DAVRANIŞLARI İLİŞKİSİ: BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİNDE BİR UYGULAMA. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2016; 0(49): 278 - 302.
IEEE KURNAZ N,kestane a "KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN EKONOMİK AÇIDAN İNCELENMESİ VE YATIRIMCI DAVRANIŞLARI İLİŞKİSİ: BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİNDE BİR UYGULAMA." Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 0, ss.278 - 302, 2016.
ISNAD KURNAZ, Niyazi - kestane, ali. "KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN EKONOMİK AÇIDAN İNCELENMESİ VE YATIRIMCI DAVRANIŞLARI İLİŞKİSİ: BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİNDE BİR UYGULAMA". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 49 (2016), 278-302.