Yıl: 2016 Cilt: 55 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 122 - 128 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Bir tıp fakültesi birinci sınıf öğrencilerinde toplumsal cinsiyet algı düzeyi ve ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi

Öz:
Amaç: Bu çalışmanın amacı bir tıp fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin toplumsal cinsiyet algı düzeyi ve ilişkili faktörleri değerlendirmektir. Gereç ve Yöntem: Kesitsel araştırma şeklinde yürütülen çalışma Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 2013-2014 eğitim yılında birinci sınıfta okuyan 435 öğrenciden 352'sine (%81) ulaşılarak gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak 24 sorudan ve iki alt skaladan oluşan Cinsiyet Eşitliği Ölçeğinin (CEÖ) Türkçe versiyonu ve sosyo-demografik özellikleri sorgulayan bilgi formu kullanılmıştır. Bulgular: Öğrencilerin CEÖ puan ortalaması 62.6±5.6'dür. Öğrencilerin CEÖ "Geleneksel Cinsiyet Normları" alt skala puan ortalaması 43.1±5.1 "Eşitlikçi Cinsiyet Normları" alt skala puan ortalaması 19.6±2.1'dir. Kadın öğrencilerin CEÖ ortalaması 65.3±3.9, erkek öğrencilerin puan ortalaması 60.6±5.8 idi. Cinsiyetler arasında cinsiyet eşitliği açısından fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.001). CEÖ açısından annesi işsiz-ev emekçisi olan öğrencilerin puan ortalaması (61.9±5.8) annesi herhangi bir işte çalışanlardan (63.5±5.3) anlamlı düzeyde daha düşüktür. Anne ve baba eğitim düzeyi ilkokul ve altında olanların puan ortalaması ( sırasıyla 61.3±5.9 ve 59.9±6.2), ilkokul üzerinde eğitime sahip olanlardan (sırasıyla 63.2±5.4 ve 63.2±5.4) anlamlı düzeyde daha düşüktür (p<0.05 ve p<0.05). Sonuç: Bu çalışmanın bulgularına göre cinsiyet eşitliği tutumunu sosyo-demografik değişkenler etkilemektedir. Tıp fakülteleri müfredatlarına öğrencilerin sosyoekonomik özelliklerinden kaynaklanan cinsiyet eşitliği algı düzeyi farklılıklarını azaltacak eğitimler eklenmelidir
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Aile Çalışmaları Davranış Bilimleri

Evaluation of levels of gender perception and related factors among first-year students in a medical faculty

Öz:
Aim: The aim of this study was to evaluate levels of gender perception and factors relating to this among first-year students in a medical faculty. Materials and Methods: The population of this cross-sectional study consisted of 356 (81%) of the 435 first-year students attending Ege University Faculty of Medicine in the 2013-2014 academic year. Data were collected using the Turkish version of the "Gender Equality Scale", which includes 24 items and 2 sub-scales, along with an information form to gather socio-demographic data. Results: Mean total score of students on the Gender Equality Scale was 62.6±5.6. Mean score on the "Traditional Gender Norms" sub-scale was 43.1±5.1 and mean score on the "Equalitarian Gender Norms" sub-scale was 19.6±2.1. Mean total score was 65.3±3.9 for female students and 60.6±5.8 for male students. This difference between the genders regarding gender equality was found to be statistically significant (p<0.001). The mean score of students whose mothers were unemployed or homemakers (61.9 ± 5.8) was significantly lower than that of students with a working mother (63.5±5.3). Mean scores of students whose mother's and father's educational level was primary school and below (61.3±5.9 and 59.9±6.2 respectively) were significantly lower than scores of students whose mother's and father's educational level was higher than primary school (63.2±5.4 and 63.2±5.4, respectively) (p<0.05 and p<0.05). Conclusion: The results of the present study suggest that attitudes towards gender equality are affected by sociodemographic variables. Medical faculties should add training to the curriculum to reduce differences in levels of perception of gender equality arising from socio-demographic characteristics of students
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Aile Çalışmaları Davranış Bilimleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Verdonk P, Benschop YW, de Haes HC, Lagro-Janssen TL. From gender bias to gender awareness in medical education. Adv Health Sci Educ Theory Pract 2009;14(1):135-52.
 • Celik HH, Klinge II, Weijden TT, Widdershoven GG, Lagro-Janssen TA. Gender sensitivity among general practitioners: Results of a training programme. BMC Medical Education 2008;8(1):36.
 • Çiçeklioğlu M. Geniş Ufuklar; Toplumsal Cinsiyet Eşitliği. 1. Baskı. İzmir: Ege Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi; 2011:282-19.
 • Gender and health: Technical paper. Geneva: WHO 1998. Avaible from: http://www.who.int/docstore/gender-and- health/pages/WHO%20-%20Gender%20and%20Health%20Technical%20Paper.htm
 • Çeber E, Demirelöz M, Nazli A ve ark. Ergenlerde Cinsiyet Eşitliği Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Turkish Journal of Research & Development in Nursing 2009;11(2):5-15.
 • Çelik AS, Pasinlioğlu T, Gonca TAN, Koyuncu H. Üniversite Öğrencilerinin Cinsiyet Eşitliği Tutumlarının Belirlenmesi. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi 2013;21(3):181-6.
 • Davas Aksan HA., Ergin I, Hassoy H, Durusoy R, Çiçeklioğlu M. Müfredata eklenen bir dersin ikinci sınıf tıp öğrencilerinin kadına yönelik şiddetle ilgili bilgi ve tutumlarına etkilerinin değerlendirilmesi. Turkish Journal of Public Health 2011;9(3):144-56.
 • Verdonk P, Benschop YW, De Haes HC, Lagro-Janssen TL. Medical students' gender awareness. Sex Roles 2008;58(3-4):222- 34.
 • Keuken DG, Haafkens JA, Moerman CJ, Klazinga NS, Riet GT. Attention to sex-related factors in the development of clinical practice guidelines. J Womens Health 2007;16(1):82-92.
 • Keuken D, Bindels P, Klazinga N, Haafkens J. A systematic approach for uptake of evidence on sex-specific issues in guidelines-a pilot study. J Eval Clinical Pract 2012;18(2):369-77.
 • Risberg G. "I'm just a civil servant--neutral and sexless". About the resistance against the gender perspective and the risk of gender bias in medicine. Lakartidningen 2004;102(40):2852-4.
 • Dielissen P, Verdonk P, Wieringa-de Waard M, Bottema B, Lagro-Janssen T. The effect of gender medicine education in GP training: a prospective cohort study. Perspect Med Educ 2014;3(5):343-56.
 • Robertson PA, Brown JS, Flanagan TA, et al. The Women's Health Curriculum by a problem-based learning method for medical students at the University of California, San Francisco. Am J Obstet Gynecol 1997;176(6):1368-73.
 • Kuzma MA, Rutenberg CL, Gracely E, Nieman LZ. The effect of incorporating women's health into a PBL curriculum on students' tendencies to identify learning issues in an ambulatory care setting. Acad Med 1997;72(10):913-5.
 • Robertson PA, Brown JS, Flanagan TA, et al. The Women's Health Curriculum by a problem-based learning method for medical students at the University of California, San Francisco. Am J Obstet Gynecol 1997;176(6):1368-73.
 • Yılmaz DV, Zeyneloğlu S, Kocaöz S, Kısa S, Taşkın L, Eroğlu K. Üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin görüşleri. Int J Hum Sci 2009;6(1):775-92.
 • Vogt DS, Stone ER, Salgado DM, King LA, King DW, Savarese VW. Gender awareness among veterans administration health- care workers: Existing strengths and areas for improvement. Women & Health 2001;34(4):65-83.
 • Pulerwitz J, Barker G. Measuring attitudes toward gender norms among young men in Brazil development and psychometric evaluation of the GEM scale. Men and Masculinities 2008;10(3):322-38.
 • Lee M, Coulehan JL. Medical students' perceptions of racial diversity and gender equality. Med Educ 2006;40(7):691-6.
 • Anderson SJ, Johnson JT. The who and when of "gender-blind" attitudes: Predictors of gender-role egalitarianism in two different domains. Sex Roles 2003;49(9-10):527-32.
 • www.weforum.org. Global gendergap report 2014. (Update 28 October 2014; cited 07 July 2015) Available from: http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2014/economies/#economy=TUR
 • Cohen LA, Romberg E, Grace EG, Barnes DM. Attitudes of advanced dental education students toward individuals with AIDS. J Dent Educ 2005;69(8):896-900.
 • Yen CF, Pan SM, Hou SY, et al. Attitudes toward gay men and lesbians and related factors among nurses in Southern Taiwan. Public Health 2007;121(1):73-79.
 • Kan RWM, Au KP, Chan WK, et al. Homophobia in medical students of the University of Hong Kong. Sex Education 2009;9(1):65-80.
 • Fish J. The health and health care needs of lesbian, gay, bisexual and transgender people. UK Health Watch 2005: The Experience of Health in an Unequal Society, 2005:76-80. Avaible from: http://collections.crest.ac.uk/121/1/fulltext.pdf#page=80
 • Kodan Çetinkaya S. Üniversite öğrencilerinin şiddet eğilimlerinin ve toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumlarının incelenmesi. Nesne-Psikoloji Dergisi 2013;(2):21-43.
 • Vefikuluçay AGD, Zeyneloğlu AGS., Eroğlu K, Taşkın L. Kafkas Üniversitesi son sınıf öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine
 • ilişkin bakış açıları. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 2007;14(2):26-38.
 • Aylaz R, Güneş G, Uzun Ö, Ünal S. Üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rolüne yönelik görüşleri. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 2014; 23(5):183-9.
 • Pınar, Taşkın L, Eroğlu K. Başkent Üniversitesi öğrenci yurdunda kalan gençlerin toplumsal cinsiyet rol kalıplarına ilişkin tutumları. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi 2008;15(1):47-57.
 • Sönmez Y, Olgun İzmirli G, Uskun E, Çelik A, Yürekli MV, Kişioğlu AN. Bir tıp fakültesinin birinci sınıf öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumları. 17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi. Available from: http://uhsk.org/uhsk17/index.php/uhsk17 /UHSKED/paper/view/692.
 • Öngen B, Aytaç S. Üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumları ve yaşam değerleri ilişkisi. Sosyoloji Konferansları 2013:48;1-18.
 • Verloo M. Multiple inequalities, intersectionality and the European Union. Eur J Womens Studies 2006;13(3):211-8.
 • Celik HH, Klinge II, Weijden TT, Widdershoven GG, Lagro-Janssen TA. Gender sensitivity among general practitioners: Results of a training programme. BMC Med Educ 2008;8(1):36-42.
APA VAROL Z, ÇİÇEKLİOĞLU M, Taner S (2016). Bir tıp fakültesi birinci sınıf öğrencilerinde toplumsal cinsiyet algı düzeyi ve ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi. , 122 - 128.
Chicago VAROL Zeynep Sedef,ÇİÇEKLİOĞLU Meltem,Taner Safak Bir tıp fakültesi birinci sınıf öğrencilerinde toplumsal cinsiyet algı düzeyi ve ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi. (2016): 122 - 128.
MLA VAROL Zeynep Sedef,ÇİÇEKLİOĞLU Meltem,Taner Safak Bir tıp fakültesi birinci sınıf öğrencilerinde toplumsal cinsiyet algı düzeyi ve ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi. , 2016, ss.122 - 128.
AMA VAROL Z,ÇİÇEKLİOĞLU M,Taner S Bir tıp fakültesi birinci sınıf öğrencilerinde toplumsal cinsiyet algı düzeyi ve ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi. . 2016; 122 - 128.
Vancouver VAROL Z,ÇİÇEKLİOĞLU M,Taner S Bir tıp fakültesi birinci sınıf öğrencilerinde toplumsal cinsiyet algı düzeyi ve ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi. . 2016; 122 - 128.
IEEE VAROL Z,ÇİÇEKLİOĞLU M,Taner S "Bir tıp fakültesi birinci sınıf öğrencilerinde toplumsal cinsiyet algı düzeyi ve ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi." , ss.122 - 128, 2016.
ISNAD VAROL, Zeynep Sedef vd. "Bir tıp fakültesi birinci sınıf öğrencilerinde toplumsal cinsiyet algı düzeyi ve ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi". (2016), 122-128.
APA VAROL Z, ÇİÇEKLİOĞLU M, Taner S (2016). Bir tıp fakültesi birinci sınıf öğrencilerinde toplumsal cinsiyet algı düzeyi ve ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi. Ege Tıp Dergisi, 55(3), 122 - 128.
Chicago VAROL Zeynep Sedef,ÇİÇEKLİOĞLU Meltem,Taner Safak Bir tıp fakültesi birinci sınıf öğrencilerinde toplumsal cinsiyet algı düzeyi ve ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi. Ege Tıp Dergisi 55, no.3 (2016): 122 - 128.
MLA VAROL Zeynep Sedef,ÇİÇEKLİOĞLU Meltem,Taner Safak Bir tıp fakültesi birinci sınıf öğrencilerinde toplumsal cinsiyet algı düzeyi ve ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi. Ege Tıp Dergisi, vol.55, no.3, 2016, ss.122 - 128.
AMA VAROL Z,ÇİÇEKLİOĞLU M,Taner S Bir tıp fakültesi birinci sınıf öğrencilerinde toplumsal cinsiyet algı düzeyi ve ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi. Ege Tıp Dergisi. 2016; 55(3): 122 - 128.
Vancouver VAROL Z,ÇİÇEKLİOĞLU M,Taner S Bir tıp fakültesi birinci sınıf öğrencilerinde toplumsal cinsiyet algı düzeyi ve ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi. Ege Tıp Dergisi. 2016; 55(3): 122 - 128.
IEEE VAROL Z,ÇİÇEKLİOĞLU M,Taner S "Bir tıp fakültesi birinci sınıf öğrencilerinde toplumsal cinsiyet algı düzeyi ve ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi." Ege Tıp Dergisi, 55, ss.122 - 128, 2016.
ISNAD VAROL, Zeynep Sedef vd. "Bir tıp fakültesi birinci sınıf öğrencilerinde toplumsal cinsiyet algı düzeyi ve ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi". Ege Tıp Dergisi 55/3 (2016), 122-128.