Yıl: 2003 Cilt: 6 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 1 - 13 Metin Dili: Türkçe

Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin empatik becerileri ile problem çözme becerilerinin karşılaştırılması

Öz:
Bu çalışma Atatürk Üniversitesi Erzurum Sağlık Yüksek Okulu I. ve 4. sınıf, Hemşirelik ve Ebelik Bölümü öğrencilerinin empatik becerilerini (EB) ve problem çözme becerilerini (PÇB), aldıkları mesleki eğitimin bu becerilere etkisini; ayrıca bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek ve karşılaştırmak amacıyla yapıldı. Araştırmaya 115 Hemşirelik, 42 Ebelik, 84'ü 1. Sınıf ve 73' ü 4.sınıf olmak üzere toplam 157 öğrenci gönüllü olarak katıldılar. Veriler öğrencilerin sosyo-demografik özelliklerini ve mesleksel algılarını belirlemeye yönelik 13 sorudan oluşan bir anket formu: EB ölçeği, B formu ve PÇB, ölçeği formu kullanarak, aynı günde (9 Ekim 2000) toplandı; yüzdelik hesabı, Kruskall Wallis, ANOVA, t-testi, Mann-Whitney U ve korelasyon testleri kullanılarak değerlendirildi. Öğrencilerin EB puan ortalaması 135.59$pm$20.31, PÇB puan ortalaması ise 80.25±17.00 olarak belirlendi. İki ölçeğe ilişkin puanlar arasındaki ilişki önemsiz (r= -.113; p>0.05) bulundu. Birinci sınıf öğrencilerin PÇB'lerinin 4.sınıf öğrencilerinkinden önemli (p<0.01) ölçüde yüksek olduğu belirlendi. Öğrencilerin bölümünün, yaşının , şu anda hemşirelik/ebelik yapıyor olmasının, ailesinde sağlık alanında çalışan birey (ler) olmasının, mezun olduğu lisenin, yaşamının çoğunu geçirdiği yerin, Sağlık Yüksek Okulunu tercih sırasının, bitirdikten sonra görev almak istediği alanın, mesleği ile ilgili genel algısının, öğrenimi boyunca meslek sevgisinde oluşan değişikliğin PÇB ve EB- üzerine önemli bir etkisinin olmadığı (p>0.05) belirlendi. Öğrencilerin sınıflan ile EB puan ortalamaları arasındaki fark da önemsiz (p>0.05) bulundu.
Anahtar Kelime: Problem çözme Yetenek Anketler Ebelik Öğrenciler, hemşirelik Eşduyum

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Alver B (1998). Bireylerin uyum düzeyleri ile empatik becerileri arasındaki ilişkiler. Atatürk Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Erzurum.
 • Aslantürk A (1996). Hemşirelik ve yardım etme üzerine. Hacettepe Üniv. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 3 (1): 37 - 43.
 • Aydın A (1996). Empatik becerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Ege Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
 • Baser G (1995). Hemşirelik Yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin sosyal özellikleri, okulu tercih sıralamaları ve seçme nedenleri. Hacettepe Üniv. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2(1): 11-20.
 • Birol L (2000). Hemşirelik Süreci. Bozyaka Matbaacılık, İzmir.
 • Chang AM ,GaskiIl D (1991). Nurses perceptions of their problem solving abilitiy. J AdvNurs, 16 (7): 813 - 819.
 • Dökmen Ü (1988). Empatinin yeni bir modele dayanılarak ölçülmesi ve psikodrama ile geliştirilmesi. Ankara Üniv. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 21 ( 1-2 ): 155 -190
 • Dökmen Ü (2000). İletişim Çatışmaları ve Empati. Sistem Yayıncılık. İstanbul.
 • Durna Z, Memiş S, Özcan Ş (1997). Öğrencilerin problem çözmeye ilişkin algılama ve başarma durumlarının değerlendirilmesi. IV. Hemşirelik Eğitimi Semp. Kitabı, Çevik Matbaacılık, Kıbrıs : 53-56.
 • (1997). Hemşirelerin empatik eğilimlerinin ve etkileyen faktörlerin incelenmesi. VI. Anadolu Psikiyatri Günleri Kongresi Bilimsel Çalışmalar Kitabı, Erzurum : 233 - 237.
 • Ekizler H, Ulupınar S (1996). Hemşirelik Yüksekokulu öğrencilerinin okullarına ilişkin tutumlarının incelenmesi.2.Ulusal Hemşirelik Eğitim Semp.Kitabı.
 • Ergül F (1995). Sağlık Meslek Lisesi öğrencilerinin benlik algı düzeyleri arasındaki ilişki. Çukurova Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Adana.
 • Fadıloğlu Ç, Yılmaz D ve ark. (1986) Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu öğrencilerinin eğitim sorunları ve mesleksel beklentilerinin saptanması. I. Ulusal Hemrişelik Eğitimi Semp. Kitabı, İstanbul : 110- 116.
 • Karanisoğlu H (1997). Hemşirelik ve ebelik eğitiminde bir model. IV. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Semp. Kitabı, Çevik Matbaacılık, Kıbrıs : 265 - 269.
 • Karanisoğlu H (1999). Ülkemizde ebelik eğitimindeki gelişmeler. Hemşirelik Forumu, 2(3): 85-88.
 • Kılıç Basmacı S (1998). Üniversite öğrencilerinin problem çözme becerisini algılamalarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. İnönü Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Malatya
 • Öz F (1992 a). Sağlık evlerinde çalışan doktor ve hemşirelerin empatik eğilim düzeylerinin belirlenmesi. III. Ulusal Hemşirelik Kongresi Kitabı, Sivas : 647 -652.
 • Öz F (1992 b). Hemşirelerin empatik beceri ve eğilim düzeyine eğitimin etkisi . Hacettepe Üniv. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara.
 • Öz F (1998). Son sınıf hemşirelik öğrencilerinin empatik eğilimleri, empatik becerileri ile akademik başarıları arasındaki ilişki. Cumhuriyet Üniv. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2 (2) : 32 - 37.
 • Özcan A (1998). Hasta bireylerin duygusal gereksinimlerine öğrenci hemşirelerin gösterdiği tepkiler. I. Ulusal Hemşirelik Kongresi Bildirileri Kitabı, Ege Üniv. Basımevi, İzmir: 87 - 95.
 • Özdağ Ş, Mete S (2000). Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulunda uygulanan probleme dayalı öğrenim yönteminin öğrencilerin empati düzeylerine etkisi. I. Uluslararası VIII. Ulusal Hemşirelik Kongresi Program ve Özet Kitabı, Antalya : 138.
 • 1995. . Çocuklara bakım veren hemşirelerin empatik becerileri. IV. Ulusal Hemşirelik Kongresi Bildiri Özet Kitabı, Ankara : 32-33.
 • Price V, Archbold J (1997). What's it ail about, empathy? Nurse Education Today, 17 (2), 106-110.
 • Sabuncu N, Orak N, Karabacak Ü, AlpayE (2000). Hemşirelik süreci sistemini öğrenmenin hemşirelik öğrencilerinin kişisel problem çözme becerilerini algılama durumlarına etkisi. I. Uluslararası VIII. Ulusal Hemşirelik Kongresi Program ve Özet Kitabı, Antalya: 139.
 • Savaşır I, Şahin N, (1997). Bilişsel -Davranışçı Terapilerde Değerlendirme: Sık Kullanılan Ölçekler. Türk Psikologlar Derneği Yayınları No: 9, Özyurt Matbaacılık, Ankara.
 • Sertbaş G, Şahin N (1998). Gaziantep Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin sosyo - demografik özellikleri ve okulu tercih etme nedenlerinin incelenmesi. Hemşire Dergisi, 48 (6) : 23 -26.
 • Sever DA, Işıl Ö, Ünsal BG, Gonçe N (2000). 1. ve 4. sınıf lisans öğrencilerinin terapötik iletişim becerilerinin değerlendirilmesi.I. Uluslararası VIII. Ulusal Hemşirelik Kongresi Program ve Özet Kitabı, Antalya: 168.
 • Taylan S (1997). Heppner'in problem çözme envanterinin uyarlama, güvenirlik ve geçerlik çalışmaları. Ankara Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara
 • Ulupınar S (1997). Hemşirelik eğitiminin sorun çözme becerisine etkisi. İstanbul Üniv. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul.
 • Uyer G (1989). Sağlık Meslek Tarihi ve Ahlakı. Hatiboğlu Yayınevi, Ankara, 1989.
 • Yaşar İ (1993). Hemşirelik öğrencilerinin ve hemşirelerin psikolojik ihtiyaç örüntüleri ve empati düzeyleri. Ankara Üniv. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Yetkin A, Ergüney S (1997). Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu öğrencilerinin sosyo-demografik özellikleri, okulu tercih sıraları ve seçme nedenleri. Türk Hemşireler Dergisi, 47 (4): 20 - 22.
 • Yıldırım Z, Yazıcı S, Pek H (1997). Marmara Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu lisans öğrencilerinin devam ettikleri sınıflara göre empatik becerilerinin değerlendirilmesi. IV. Ulusal Hemşi-relik Eğitimi Semp. Kitabı, Çevik Matbaacılık, Kıbrıs: 259 - 264.
APA YURTTAŞ A, YETKİN A (2003). Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin empatik becerileri ile problem çözme becerilerinin karşılaştırılması. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 6(1), 1 - 13.
Chicago YURTTAŞ Afife,YETKİN Ayşen Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin empatik becerileri ile problem çözme becerilerinin karşılaştırılması. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 6, no.1 (2003): 1 - 13.
MLA YURTTAŞ Afife,YETKİN Ayşen Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin empatik becerileri ile problem çözme becerilerinin karşılaştırılması. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, vol.6, no.1, 2003, ss.1 - 13.
AMA YURTTAŞ A,YETKİN A Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin empatik becerileri ile problem çözme becerilerinin karşılaştırılması. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2003; 6(1): 1 - 13.
Vancouver YURTTAŞ A,YETKİN A Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin empatik becerileri ile problem çözme becerilerinin karşılaştırılması. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2003; 6(1): 1 - 13.
IEEE YURTTAŞ A,YETKİN A "Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin empatik becerileri ile problem çözme becerilerinin karşılaştırılması." Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 6, ss.1 - 13, 2003.
ISNAD YURTTAŞ, Afife - YETKİN, Ayşen. "Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin empatik becerileri ile problem çözme becerilerinin karşılaştırılması". Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 6/1 (2003), 1-13.