Yıl: 2003 Cilt: 25 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 157 - 164 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Sivas'ta gebelikte sigara kullanımı

Öz:
Bu çalışmada Sivas Doğumevi Hastanesi'nde doğum yapan kadınların sigara içme durumlarını ve bu konudaki davranışlarını ve tutumlarını betimlemeyi, verilen hizmeti tanımlamayıp hizmet gereksinimini saptamayı amaçladık. Bu çalışma, 2002 yılı 19 Nisan ve 17 Haziran tarihleri arasında yapıldı. Bu dönemde bu hastanede toplam 780 doğum gerçekleşti. Bu kişilerin tamamının çalışma kapsamına alınması hedeflenmesine rağmen değişik nedenlerle ancak 539 (%69) kadın çalışmaya dahil edilebildi. Çalışmaya alınanların ve eşlerinin, doğum sonrası ilk günkü ve gebelik dönemindeki sigara içme durumları, annenin sigara kullanımı ile ilgili bilgi ve tutumları, gebelikte sigara kullanımı konusunda alınan hizmet doğum sonrası birinci günde yüz yüze görüşme tekniği ile bir anket formu kullanılarak sorgulandı. Görüşme öncesinde kişiler araştırma konusunda bilgilendirildi ve izinleri alındı. Toplanan bilginin gizliliğinin korunacağı kendilerine söylendi. Veriler,- SPSS 10.0 yazılım programıyla bilgisayara girildi. Önemlilik testi olarak ki-kare ve Kruskal VVallis testi kullanıldı.Gebeliğin herhangi bir döneminde sigara içmiş olanların oranı %17, gebeliğin başından sonuna kadar aralıksiz içmiş olanların oranı %9, doğumu izleyen birinci gündeki sigara kullanımı nokta prevalansı %9 olarak bulundu. Kadınların eşlerinde sigara içme oranı %68 olarak saptandı. Gebeliğin birinci ayında sigara içmekte olan kişilerden 43'ü (%46'sı), çoğu ikinci ayda olmak üzere sigarayı bırakmıştı. Eğitimi ve sosyoekonomik düzeyi yüksek olan kadınlarda sigara içme oranı anlamlı derecede yüksek bulundu. Gebeliğin herhangi bir döneminde sigara içmiş olma oranı, eşleri sigara içenlerde %20 eşleri sigara içmeyenlerde %10 olarak bulundu (p=0.002). Eşi sigara içen kadınların %87.5'i eşlerinin gebelik döneminde evde sigara içtiğini belirtti. Düşük doğum ağırlıklı bebek doğurma oranı gebelikte sigara içenlerde, gebelikte sigara içmemiş olanlardan anlamlı düzeyde yüksek olarak bulundu (%12'ye karşı %4). Gebeliklerinde sigara içen kadınların sigara bırakma konusunda bir hekim veya hemşireden yeterli bırakma tavsiyesi ve desteği almadıkları görüldü. Sigara ve çevresel sigara dumanının zararlı etkilerinden anne ve bebeği koruyabilecek çalışmaların güçlendirilmesine gereksinim vardır.
Anahtar Kelime: Sigarayı bırakma Gebelik Sigara içme Süt çocuğu, düşük doğum ağırlıklı

Konular: Solunum Sistemi Kadın Hastalıkları ve Doğum Halk ve Çevre Sağlığı Genel ve Dahili Tıp Temel Sağlık Hizmetleri Kadın Araştırmaları

Smoking in pregnancy in Sivas

Öz:
The objectives of the study were to describe smoking tatus during pregnancy, to identify attitudes toward smoking and pregnancy, and to describe the health care porvided to pregnant women on smoking cessation. This study was carried out on women who delivered in Sivas Maternity Hospital between April 19, 2002 and June 17, 2002. During this period 780 infants were delivered. Initial decision was to include all of these women in the study, however, because of several reasons we were able to include Information regarding practices, knowledge, beliefs,, and attitudes on smoking and demographic variables was obtained by face to face interview conducted on the first day after birth through a questionnaire. Before interview informed consent was received. Confidentiality was assured through direct communication. The SPSS 10.0 software was used in data entry to computer, and in statistical analysis. The chisquare test, and Kruskal Wallis test were used for statistical significance. The percentage of women who had smoked at any time during pregnancy was 17%. The percentage of women who smoked throughout pregnancy period was 9%. The point prevalence of current smoking among them on the first day after birth was also 9%. The percentage of current smokers among the husbands of the respondents was 68%. Of the women who had been smoking in the first month of their pregnancies, 43 (46%) quitted smoking in the second month. Smoking prevalence was found significantly higher in women with high educational and high socioeconomic status. The percentage of women who smoked at any time during pregnancy were 20% in those whose husbands were smoker and, were 10% in those whose husbands were not smoker (p=0.002). 87.5% of the pregnant women whose husbands were smoker reported that their husbands had smoked at home during the pregnancy. The prevalence of low birth weight among the newborns of the smoker mothers were significantly higher than those of non-smoker mothers (12% versus 4%). The study subjects appeared not to have adequate advice or support from health care providers regarding giving up smoking or protecting themselves from environmental tobacco smoke. There appears to be a need to enhance the health care provided for pregnant women on both tobacco smoking and environmental tobacco smoke.
Anahtar Kelime: Pregnancy Smoking Infant, Low Birth Weight Smoking Cessation

Konular: Solunum Sistemi Kadın Hastalıkları ve Doğum Halk ve Çevre Sağlığı Genel ve Dahili Tıp Temel Sağlık Hizmetleri Kadın Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Peto R, Lopez AD, Jillian B, Michael Thun, and Heath C Jr. Mortality from smoking in developed countries. Oxford Medical Publications. 1994; 1950-2000.
 • 2. U.S. Department of Health and Human Services. Smoking and health in the Americas. Atlanta, Georgia: U.S. Department of Health and Human Services, Public Health Service, Centers for Disease Control, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health, DHSS publication no (CDC). 1992; (19): 84-92.
 • 3. Demsey DA, Benowitz NL. Risks and benefits of nicotine to aid smoking cessation in pregnancy. Drug Safety. 2001; 24(4): 277-322.
 • 4. National Cancer Institute. Health effects of exposure to environmental tobacco smoke: The report of the California Environmental Protection Agency. Smoking and tobacco control monograph no. 10. Bethesda, MD U.S. Department of Health and Human Services, National lnstitutes of Health, National Cancer Institute, NIH Pub. No. 1999; 99-4645.
 • 5. World Health Organization. World Health Report. 1999.
 • 6. Smoking During Pregnancy. http://www.med.umich.edu./1libr/womens/pg16.html.
 • 7. Simpson WA. Preliminary report of cigarette smoking and the incidence of prematurity. Am J Obstet Gynecol. 1957; 73:808-15.
 • 8. Sezer RE. Dünyada ve Türkiye’de sigara tüketiminin eğilimleri. Hipokrat Dergisi. 2002; 11 (3): 56-63.
 • 9. PİAR. Sigara alışkanlıkları ve sigarayla mücadele kampanyası kamuoyu araştırması. Ocak 1998.
 • 10. Sezer RE. Dünyada ve Türkiye’de sigara tüketiminin eğilimleri. Hipokrat Dergisi. 2002; 11(3):56-63.
 • 11. Alp H, Selimoğlu MA, Yaman S, Energin M, Altınkaynak S, Orbak Z. Gebelikte sigara kullanımının fetüsa etkileri. İst Çocuk Klin Derg 1995; 30:80-3.
 • 12. Uncu YA. Gebelikte asemptomatik bakteriüri sıklığı ve gebelik komplikasyonları ile ilişkisi. Uzmanlık tezi. Uludağ Universitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği ABD. Bursa, 1999.
 • 13. Özsoy S. Gebelikte sigara içme alışkanlığı ve evde sigara içilmesinin doğum şekli ve bebeğin doğum tartısı üzerine etkisi. Hemşirelik Bülteni 1992; 6:25-6.
 • 14. Üstün C, Malatyalıoğlu E. Gebelikte sigara kullanımının fetüs ve plasenta üzerine etkileri. Ondokuz Mayıs Üni. Tıp Fak. Derg 1990; 7(1):43-8.
 • 15. US Department of Health and Human Services. The health benefits of smoking cessation. A report of the Surgeon General, 1990. Rockville, Maryland: Public Health Service, Centers for Disease Control, Office on Smoking and Health, 1990.
 • 16. Sezer RE, Marakoğlu K, Sezer H, Marakoğlu İ. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp ve Dişhekimliği Fakülteleri öğretim elemanlarının sigara kullanım durumu ve sigara ile bağlantılı görüşleri. C.Ü.Tıp Fakültesi Dergisi. 2001; 23(1):25-36.
 • 17. Horasan E, Sezer RE. Ortaokul Son Sınıf Öğrencilerinde Sigara Kullanımı Prevalansı-Elazığ, 1993. Sağlık İçin Sigara Alarmı 1995; 2(1):27-9.
 • 18. Sezer RE. Ankara’nın Ortaokul Lise Ve Dengi Okullarında Sigara İçme Durumu ve Sigaraya Başlama Nedenleri (1993). Doğa Bilim Dergisi 1984; 8(3):375-84.
 • 19. Boz A. Cumhuriyet Üniversitesi 35 Yaş Üstü Akademik Personelinde Kronik Obsruktif Akciğer Hastalığı (KOAH) Prevalansı ve Sigara–KOAH İlişkisi Kesitsel Araştırması. Uzmanlık Tezi. Sivas, 2003.
 • 20. Demirel Y, Güler N, Sezer H, Sezer RE. Sivas çimento fabrikasında çalışanların sigara içme durumu. C.Ü.Tıp Fakültesi Dergisi 2001; 23(1):37-42.
 • 21. Sezer RE, Açık Y. Smoking and smoking cessation in Baskil Township of Elazığ, Turkey 1993. J. Smoking- Related Dis 1994; 5(Suppl.1):277-80.
 • 22. Ergüter T. Elazığ ili merkezinde 18 yaş ve üzeri nüfusta sigara bağımlılığı prevalans araştırması. Doktora tezi, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. Elazığ, 1998.
 • 23. Collins RL, Emont SL, Zywiak WH. Social influence processes in smoking cessation: postquitting predictors of long-termout come J Subst Abuse 1990;2(4):389-403.
 • 24. Freund KM, D'Agostino RB, Belanger AJ, Kannel WB, Stokes J 3rd. Predictors of smoking cessation:the Framingham Study.Am J Epidemiol 1992 May 1;135(9):957-64.
 • 25. Hymowitz N, Sexton M, Ockene J, Grandits G. Baseline factors associated with smoking cessation and relapse. MRFIT Research Group. Prev Med 1991 Sep;20(5):590- 601.
 • 26. Nides MA, Rakos RF, Gonzales D, Murray RP, Tashkin DP, Bjornson-Benson WM, Lindgren P, Connett JE. Predictors of initial smoking cessation and relapse through the first 2 years of the Lung Health Study. J Consult Clin Psychol 1995 Feb;63(1):60-9.
 • 27. Richmond RL, Austin A, Webster IW. Predicting abstainers in a smoking cessation programme administered by general practitioners. J International Epidemiology 1988 17, 530-534.
 • 28. Hebert JR, Kristeller J, Ockene JK, Landon J, Luippold R, Goldberg RJ, Kalan K. Patient characteristics and the effect of three physician-delivered smoking interventions. Prev Med 1992 Sep;21(5):557-73.
 • 29. Pederson LL. Compliance with physician advice to quit smoking: a review of the literature. Prev Med. 1982 Jan;11(1):71-84.
 • 30. Secker-Walker RH, Flynn BS, Solomon LJ, Vacek PM, Bronson DL. Predictors of smoking behavior change 6 and 18 months after individual counseling during periodic health examinations. Prev Med 1990 Nov;19(6):675-85.
 • 31. Sanders D, Peveler R, Mant D, Fowler G. Predictors of successful smoking cessation following advice from nurses in general practice. Addiction 1993 Dec;88(12):1699-705.
 • 32. Venters MH, Kottke TE, Solberg LI, Brekke ML, Rooney B. Dependency, social factors, and the smoking cessation process: the doctors helping smokers study. Am J Prev Med 1990 Jul-Aug;6(4):185-93.
 • 33. Frazier TM, Davis GH, Goldsyein H, Goldberg ID. Cigarette smoking and prematurity: a prospective study. Am J Obstet Gynecol 1961; 81:988-96.
 • 34. Slotkin TA. Fetal nicotine or cocaine exposure: which one is worse? J Pharmacol Exp Ther 1998; 285: 931-45.
 • 35. Chan A, Keane RJ, Robinson JS. The contribution of maternal smoking to preterm birth, small for gestational age and low birth weight among Aboriginal and non- Aboriginal births in South Australia. Med J Aust 2001 Apr 16;174(8):389-93.
 • 36. MacGregor SN. Tobacco Smoking In Pregnancy. Medical Therapy In Pregnancy 1998; 1425-7.
APA MARAKOĞLU K, SEZER R (2003). Sivas'ta gebelikte sigara kullanımı. , 157 - 164.
Chicago MARAKOĞLU Kamile,SEZER R. Erol Sivas'ta gebelikte sigara kullanımı. (2003): 157 - 164.
MLA MARAKOĞLU Kamile,SEZER R. Erol Sivas'ta gebelikte sigara kullanımı. , 2003, ss.157 - 164.
AMA MARAKOĞLU K,SEZER R Sivas'ta gebelikte sigara kullanımı. . 2003; 157 - 164.
Vancouver MARAKOĞLU K,SEZER R Sivas'ta gebelikte sigara kullanımı. . 2003; 157 - 164.
IEEE MARAKOĞLU K,SEZER R "Sivas'ta gebelikte sigara kullanımı." , ss.157 - 164, 2003.
ISNAD MARAKOĞLU, Kamile - SEZER, R. Erol. "Sivas'ta gebelikte sigara kullanımı". (2003), 157-164.
APA MARAKOĞLU K, SEZER R (2003). Sivas'ta gebelikte sigara kullanımı. Cumhuriyet Üniv. Tıp Fak. Derg., 25(4), 157 - 164.
Chicago MARAKOĞLU Kamile,SEZER R. Erol Sivas'ta gebelikte sigara kullanımı. Cumhuriyet Üniv. Tıp Fak. Derg. 25, no.4 (2003): 157 - 164.
MLA MARAKOĞLU Kamile,SEZER R. Erol Sivas'ta gebelikte sigara kullanımı. Cumhuriyet Üniv. Tıp Fak. Derg., vol.25, no.4, 2003, ss.157 - 164.
AMA MARAKOĞLU K,SEZER R Sivas'ta gebelikte sigara kullanımı. Cumhuriyet Üniv. Tıp Fak. Derg.. 2003; 25(4): 157 - 164.
Vancouver MARAKOĞLU K,SEZER R Sivas'ta gebelikte sigara kullanımı. Cumhuriyet Üniv. Tıp Fak. Derg.. 2003; 25(4): 157 - 164.
IEEE MARAKOĞLU K,SEZER R "Sivas'ta gebelikte sigara kullanımı." Cumhuriyet Üniv. Tıp Fak. Derg., 25, ss.157 - 164, 2003.
ISNAD MARAKOĞLU, Kamile - SEZER, R. Erol. "Sivas'ta gebelikte sigara kullanımı". Cumhuriyet Üniv. Tıp Fak. Derg. 25/4 (2003), 157-164.