Yıl: 2014 Cilt: 0 Sayı: 36 Sayfa Aralığı: 101 - 119 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Lise Öğrencilerinde Yabancı Dil Öğrenme Kaygısı: Nitel Bir Araştırma

Öz:
Bu çalışmanın amacı, lise öğrencilerinde yabancı dil öğrenme kaygısına sebep olan faktörleri belirlemektir. Araştırmanın örneklemini 2012-2013 akademik yılında Niğde ilinden seçilen üç liseden toplam yirmi dört öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada öğretmenlerin seçiminde, seçilen öğrencilerin yüksek düzeyde yabancı dil öğrenme kaygısına sahip olma durumları göz önünde bulundurulmuştur. Araştırmada, nitel veri toplama araçlarından görüşme yöntemi içerisinde yer alan "yarı-yapılandırılmış görüşme tekniği" kullanılmıştır. Bu araştırmada, veriler "içerik analizi tekniği" ile çözümlenmiştir. Yapılan araştırma sonunda, lise öğrencilerinin yabancı dil öğrenme kaygısına sebep olan faktörlerin; konuşma etkinlikleri, dinleme etkinlikleri, öğretim yöntem ve teknikleri, hata yapma korkusu, öğrenme çevresi, öğretmen tutumları ve sınavlar olmak üzere toplam yedi temada toplandığı sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik Müzik Eğitim, Özel

Foreign Language Anxiety in High School Students: A Qualitative Study

Öz:
The purpose of this study was to investigate the reasons of foreign language learning anxiety levels of high school students. The sample of the study consisted of twenty-four students from three high schools in Nigde province in 2012-2013 academic year. While selecting the students in the sample, it was paid attention that students had high levels of foreign language learning anxiety. In this study, semi-structured illustrative qualitative research method was used. The data of this study were analysed through "content analysis technique". According to the findings of the study, it was concluded that the reasons of foreign language learning anxiety of high schools students were summoned in seven themes such as speaking activities, listening activities, teaching methods and techniques, fear of making error, learning environment, teachers' attitudes, and exams in the research.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik Müzik Eğitim, Özel
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Aida, Y. (1994). Examination of Horwitz, Horwitz and Cope's construct of foreign language anxiety: The case of students of Japanese. Modern Language Journal, 78, 155-68.
 • Akpur, U. (2005). Öğrenilmiş çaresizlik ve kaygı düzeylerinin İngilizce başarı düzeyine etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Allwright, D. ve Bailey K. M. (1991). Focus on the language classroom: An introduction to classroom research for language teachers. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Andrade, M. ve Williams, K. (2009). Foreign language learning anxiety in Japanese EFL university classes: Physical, emotional, expressive, and verbal reactions. Sophia Junior College Faculty Journal, 29, 1-24.
 • Aydın, S. (2013). Factors affecting the level test anxiety among EFL learners at elementary schools. e-International Journal of Educational Research, 4(1), 63-81.
 • Aydın, S. ve Zengin, B. (2008). Yabancı dil öğreniminde kaygı: Bir literatür özeti. Journal of Language and Linguistic Studies, 4(1), 81-94.
 • Aydın, B. (1999). Konuşma ve yazma derslerinde yabancı dil öğrenimindeki kaygı nedenleri. Yayımlanmamış doktora tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Bailey, K. (1983). Competitiveness and anxiety in adult second language learning. Seliger, H. W. ve Long, M. H. (Eds.), Classroom oriented research in language acquisition (pp. 67-102). New York: Newbury House.
 • Batumlu, D. Z. U. (2006). YTÜ yabancı diller yüksekokulu hazırlık öğrencilerinin yabancı dil kaygılarının İngilizce başarılarına etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak Kılıç, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem A Yayınları.
 • Campbell, C. M. ve Ortiz, J. A. (1991). Helping students overcome foreign language anxiety: A foreign language anxiety workshop. Horwitz, E. K. ve Young, D. J. (Eds.), Language anxiety: From theory and research to classroom implications (pp. 153-168). Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.
 • Cheng, Y. S., Horwitz, E. K. ve Shallert, D. L. (1999). Language anxiety: Differentiating writing and speaking components. Language Learning, 49, 417-446.
 • Cohen, L. ve Manion, L. (1994). Research methods in education (4th ed.). New York: Rutledge.
 • Crookall, D. ve Oxford, R. (1991). Dealing with anxiety: Some practical activities for language learners and teacher trainees. Horwitz, E. K. ve Young, D. J. (Eds.), Language anxiety: From theory and research to classroom implications (pp. 141-150). Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.
 • Çelebi, S. (2009). Teachers and students' views on anxiety in English classrooms and attitudes towards English. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Çepni, S. (2007). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş (3. baskı). Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Daly, J. A. (1991). Understanding communication apprehension: An introduction for language educators. Horwitz, E. K. ve Young, D. J. (Eds.), Language anxiety: From theory and research to classroom implications (pp. 3-13). Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.
 • Dalkılıç, N. (2001). An investigation into the role of anxiety in second language learning. Yayımlanmamış doktora tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Ganschow, L. ve Sparks, R. L. (1996). Anxiety about foreign language learning among high school women. The Modern Language Journal, 80, 199-212.
 • Gardner, R. C., Day, J. B. ve Maclntyre, P. O. (1992). Integrative motivation, induced anxiety, and language learning in a controlled environment. Studies in Second Language Learning, 14, 197-214.
 • Gregerson, T. (2003). To err is human: A reminder to teachers of language-anxious students. Foreign Language Annals, 36(1), 25-32.
 • Gülsün, R. (1997). An analysis of the relationship between learners' foreign language classroom anxiety and achievement in learning English as a foreign language in the freshman classes at the university of Gaziantep. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.
 • Harmer, J. (2001). The practice of English language teaching. Harlow: Longman.
 • Horwitz, E. K. ve Young, D. J. (Eds.). (1991). Language anxiety: From theory and research to classroom implications. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.
 • Horwitz, E. K., Horwitz, M. B. ve Cope, J. A. (1986). Foreign language classroom anxiety. Modern Language Journal, 70, 125-132.
 • Kapıkıran, A.N. (2006). Başarı kaygısı ölçeğinin geçerliği ve güvenirliği. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 3-8.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi (15. baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Krashen, S. D. (1985). Applications of psycholinguistic research to the classroom. James, C. (Ed.), Practical applications of research in foreign language teaching (pp. 51-66). Lincolnwood, IL: National Textbook.
 • Koch, A. S. ve Terrell, T. D. (1991). Affective reactions of foreign language students to natural approach activities and teaching techniques. Horwitz, E. K. ve Young, D. J. (Eds.), Language anxiety: From theory and research to classroom implications (pp. 109-126). Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.
 • Kyosti, J. (1992). Trait and test anxiety in the FL classroom. (Eric Document No. 345551).
 • Littlewood, W. (1984). Foreign and second language learning. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Liu, M. ve Jackson, J. (2008). An exploration of Chinese EFL learners' unwillingness to communicate and foreign language anxiety. The Modern Language Journal, 92, 71-86.
 • MacIntyre, P. D. (1995). How does anxiety affect second language Learning? A reply to Sparks and Ganschow. The Modern Language Journal, 79, 91-99.
 • MacIntyre, P. D. ve Gardner, R. C. (1994). The subtle effects of language anxiety on cognitive processing in the second language. Language Learning, 44, 283-305.
 • MacIntyre, P. D. ve Gardner, R. C. (1991). Language anxiety: Its relationship to other anxieties and to processing in native and second languages. Language Learning, 41(4), 513-534.
 • MacIntyre, P. D. ve Gardner, R. C. (1989). Anxiety and second language learning: Toward a theoretical clarification. Language Learning, 39(2), 251-275.
 • McMillan, J. H. ve Schumacher, S. (2006). Research in education: Evidence based inquiry. Boston: Brown and Company.
 • Miles, B. M. ve Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2nd ed.). Thousand Oaks, California: Sage Publications.
 • Morgan, C. T. (1981). Psikolojiye giriş. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yayınları.
 • Onur, M. (2003). Üniversite öğrencilerinin yabancı dil başarısının yabancı dil öğrenmeye ilişkin tutum, özsaygı ve denetim odağı açısından incelenmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
 • Önem, E. (2011). İngilizcenin yabancı dil olarak öğreniminde sınav kaygısıyla başarı düzeyi arasındaki ilişki ve bir öğretim yaklaşımı. Yayımlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Öner, G. ve Gedikoğlu, T. (2007). Ortaöğretim öğrencilerinin İngilizce öğrenimlerini etkileyen yabancı dil kaygısı. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(2), 144-155.
 • Price, M. L. (1991). The subjective experience of foreign language anxiety: Interviews with highly anxious students. Horwitz, E. K. ve Young, D. J. (Eds.), Language anxiety: From theory and research to classroom implications (pp. 87-97). Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.
 • Price, M. L. (1988). Anxiety and the foreign language learner: Correlates of foreign language anxiety. Yayımlanmamış doktora tezi, The University of Texas at Austin the Graduate School, Austin, Texas.
 • Riasati, M. J. (2011). Language learning anxiety from EFL learners' perspective. Middle-East Journal of Scientific Research, 7(6), 907-914.
 • Samimy, K. K. ve Rardin, J. P. (1994). Adult language learners' affective reactions to community language learning: A descriptive study. Foreign Language Annals, 27, 379-390.
 • Sapir, S. ve Aronson, A. E. (1990). The relationship between psychopathology and speech and language disorder in neurological patients. Journal of Speech Hearing Disorders, 55, 503- 509.
 • Sarıgül, H. (2000). Trait anxiety and foreign language anxiety and their effects on learners' foreign language proficiency and achievement. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Sertçetin, A. (2006). Classroom foreign language anxiety among Turkish primary school students. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.
 • Taş, Y. (2006). Kaygı nedir? Ankara: Bilkent Üniversitesi Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezi.
 • Trylong, V. L. (1987). Aptitude, attitude, and anxiety: A study of their relationships to achievement in the foreign language classroom. Yayımlanmamış doktora tezi, Purdue University the Graduate School, Purdue.
 • Twenge, J. M. (2000). The age of anxiety? Birth cohort change in anxiety and neuroticism. Journal of Personality and Social Psychology, 79(6), 1007-1021.
 • Von Wörde, R. (1998). Students' perspectives on foreign language anxiety. Inquiry, 8(1), 1-15.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Young, D. J. (1992). Language anxiety from the foreign language specialist's perspective: Interviews with Krashen, Omaggio Hadley, Terrell, and Rardin. Foreign Language Annals, 25, 157-172.
 • Young, D. J. (1990). An investigation of students' perspectives on anxiety and speaking. Foreign Language Annals, 23, 539-553.
 • Zhang, X. (2013). Foreign language listening anxiety and listening performance: Conceptualizations and causal relationships. System, 41(1), 164-177.
APA BAŞ G (2014). Lise Öğrencilerinde Yabancı Dil Öğrenme Kaygısı: Nitel Bir Araştırma. , 101 - 119.
Chicago BAŞ Gökhan Lise Öğrencilerinde Yabancı Dil Öğrenme Kaygısı: Nitel Bir Araştırma. (2014): 101 - 119.
MLA BAŞ Gökhan Lise Öğrencilerinde Yabancı Dil Öğrenme Kaygısı: Nitel Bir Araştırma. , 2014, ss.101 - 119.
AMA BAŞ G Lise Öğrencilerinde Yabancı Dil Öğrenme Kaygısı: Nitel Bir Araştırma. . 2014; 101 - 119.
Vancouver BAŞ G Lise Öğrencilerinde Yabancı Dil Öğrenme Kaygısı: Nitel Bir Araştırma. . 2014; 101 - 119.
IEEE BAŞ G "Lise Öğrencilerinde Yabancı Dil Öğrenme Kaygısı: Nitel Bir Araştırma." , ss.101 - 119, 2014.
ISNAD BAŞ, Gökhan. "Lise Öğrencilerinde Yabancı Dil Öğrenme Kaygısı: Nitel Bir Araştırma". (2014), 101-119.
APA BAŞ G (2014). Lise Öğrencilerinde Yabancı Dil Öğrenme Kaygısı: Nitel Bir Araştırma. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 0(36), 101 - 119.
Chicago BAŞ Gökhan Lise Öğrencilerinde Yabancı Dil Öğrenme Kaygısı: Nitel Bir Araştırma. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 0, no.36 (2014): 101 - 119.
MLA BAŞ Gökhan Lise Öğrencilerinde Yabancı Dil Öğrenme Kaygısı: Nitel Bir Araştırma. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.0, no.36, 2014, ss.101 - 119.
AMA BAŞ G Lise Öğrencilerinde Yabancı Dil Öğrenme Kaygısı: Nitel Bir Araştırma. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2014; 0(36): 101 - 119.
Vancouver BAŞ G Lise Öğrencilerinde Yabancı Dil Öğrenme Kaygısı: Nitel Bir Araştırma. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2014; 0(36): 101 - 119.
IEEE BAŞ G "Lise Öğrencilerinde Yabancı Dil Öğrenme Kaygısı: Nitel Bir Araştırma." Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 0, ss.101 - 119, 2014.
ISNAD BAŞ, Gökhan. "Lise Öğrencilerinde Yabancı Dil Öğrenme Kaygısı: Nitel Bir Araştırma". Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 36 (2014), 101-119.