Yıl: 2014 Cilt: 0 Sayı: 36 Sayfa Aralığı: 1 - 13 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 28-03-2023

İlköğretim Programlarının Yurttaş Profili

Öz:
Büyük bir değişim ve dönüşüm projesinin adı olan cumhuriyet, yurttaşlarını belirlenen yeni hedefler doğrultusunda yetiştirmeyi birincil amaç edinmiştir. Belirlenen yeni değerlerin tüm topluma mal edilmesi düzenli, devamlı ve tutarlı bir eğitimi gerektirir. Bu da elbette eğitim ve onun temel taşlarından olan programlarla mümkündür. En genel anlamda eğitim programları, okul içinde ve dışında gerçekleşecek eğitsel amaçlı etkinliklerin sistematik bir biçimde planlanmasını içerir. Bu çalışmada sosyal, siyasal ve ekonomik açıdan karmaşık hale gelmiş bir dünyada inisiyatif sahibi, demokrat ve etkin bireylerden kurulu bir ulus inşa etmeyi amaç edinen genç Cumhuriyetin ilköğretim programlarında, bu yolu nasıl aldığına ilişkin bir perspektif tutmak amaçlanmıştır. Bu doğrultuda veriler belgesel tarama modeliyle elde edilmiştir. Özetle cumhuriyetin ilk yıllarında milliyetçi, laik birey, çok partili dönemle demokratik kimlikli birey, 1980'li yıllarda pragmatist uslu birey gibi topluma uyum ve faydayı amaç edinen yerel ölçekli bir yurttaşlık formasyonu hakimken 2005 programlarında evrensel dünya vatandaşı yetiştirmek en belirgin ve yeni amaç olarak karşımıza çıkmaktadır.
Anahtar Kelime:

Citizen Profile in Primary School Curriculum

Öz:
Turkish Republic, which is the name of a big change and transformation project, aims to educate the citizens in line with the new targets. To adopt these specified new values in society, we need regular, continuous, consistent training. It can be possible with education and its curriculum. In general sense, education curriculums include a systematic plans about both inside and outside educational activities.The purpose of the study is to show how Turkish Republic has built a nation with democratic and active individuals with its primary school curriculums. In this direction the data were obtained from documentary reviewing. To sum up; in the early years of the Turkish Republic's nationalist and secular individuals; in the years of multi- party era democratic individual, and in the 1980s pragmatic individuals such to integrate the society were the profile of the citizens. After 2005 curriculums, the most obvious new goals are to train universal citizens of the world.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Altunya, N. (2003). Vatandaşlık Bilgisi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Başgöz, İ. (1995). Türkiye'nin eğitim çıkmazı ve Atatürk. Ankara: TC Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • Binbaşıoğlu, C. (1989). Demokratik davranışlar ve demokratik eğitim ilkeleri. Çağdaş Eğitim, (109), 15-20.
 • Binbaşıoğlu, C. (1999). Cumhuriyet döneminde ilkokul programları. 75 Yılda Eğitim. İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları. 145-170
 • Büyük Larousse. (1986). Büyük larousse sözlük ve ansiklopedisi. İstanbul: Gelişim Yayınları.
 • Çağlar, A. (1999). 75. yılında cumhuriyet'in ilköğretim birikimi. 75 Yılda Eğitim. İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları. 124-144.
 • Çayır, K. (2003). İnsan hakları ve demokrasi kültürünün geliştirilmesi: Ders Kitaplarının Yazımı. Ders Kitaplarında İnsan Hakları: İnsan Haklarına Duyarlı Ders Kitapları İçin. İstanbul: Türk Tarih Vakfı Yayınları. 21-45.
 • Caymaz, B. (2007). Türkiye'de vatandaşlık: resmi ideoloji ve yaklaşımları. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • CCE (Center for Civic Education). (1997). National standards for civics and government. (second printing). California: Center For Civic Education.
 • Ceylan Tarba, D. (2003). İlköğretim Türkçe, lise Türkçe ve Edebiyat kitaplarında insan hakları ve öğrencinin yeri. Ders Kitaplarında İnsan Hakları: Tarama Sonuçları. İstanbul: Türk Tarih Vakfı Yayınları, 302-320.
 • Demirel, M. (2009). İlköğretim programlarına yaşam boyu öğrenme becerileri açısından eleştirel bir bakış. 1. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (ss. 1-25). Çanakkale: 18 Mart Üniversitesi.
 • Dağı, D. İ. ve N. Polat. (2004). Demokrasi ve insan hakları el kitabı. Ankara: Türk Demokrasi Vakfı Yayınları.
 • Erhürman, T. (2003). Hukuk ilintili yurttaşlık eğitimi. Hukuk Öğretimi ve Hukukçunun Eğitimi Uluslararası Toplantı. Ankara: Türkiye Barolar Birliği Yayınları, 56-66.
 • Erjem, Y. (2004). Katılımcı, etkin ve sorumlu yurttaş yetiştirmede hizmet ederek öğrenme (service learning) yöntemi. Uluslararası Demokrasi Eğitimi Sempozyumu (ss. 354-359). Çanakkale: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi.
 • Ersoy, A. F. (2006). Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarının etkili vatandaşlık eğitimi açısından değerlendirilmesi. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi (ss. 167-179). Ankara: Kök Yayıncılık.
 • Ersoy, A. F. (2007). Sosyal bilgiler dersinde öğretmenlerin etkili vatandaşlık eğitimi uygulamalarına ilişkin görüşleri. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir:
 • Eurodice. (2012). Citizensihp education in education. Brussel: EACEA P9 Eurydice and Policy Support. http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/139EN.pdf Erişim Tarihi: 24.07.2013.
 • Gemalmaz, M. S. (1985). Türkiye'de insan hakları eğitimi. Öğretmen Dünyası, (63), 4-7.
 • Gülmez, M. (2001). İnsan hakları ve demokrasi eğitimi. Ankara: Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü.
 • Gündüz, M. ve Gündüz, F. (2002). Yurttaşlık bilinci. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Gürkaynak, İ. (1985). Nasıl bir gençlik istiyoruz (panel III). Gençliğin Eğitimi ve Sorunları. Ankara: Türk Eğitim Derneği Yayınları. 378-385.
 • Gürses, F. (2011). Kul, tebaa, yurttaş: cumhuriyet'in kuruluşundan günümüze ders kitaplarında yurttaşlık. Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • Huddleston, E., Gollob, R., Krapf, P., Salema, M. H., Spajic-Vrkas, V. (Eds). (2004). Education for democratic citizenship 2001-2004. 2005 European Year of Citizenship Through Education. Strasbourg.
 • Kafadar, O. (1997). Türk eğitim düşüncesinde batılılaşma. Ankara: Vadi Yayınları.
 • Karasar, N. (1979). Bireysel ve toplumsal gerginliklerin giderilmesinde problem çözme alışkanlığı. Çağdaş Eğitim, (39), 15-20.
 • Karasar, N. (1999). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • MEB. (1936). Köy mektepleri müfredat programı. İstanbul: Devlet Matbaası.
 • MEB. (2005) İlköğretim Sosyal Bilgiler dersi öğretim programı ve kılavuzu. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi.
 • Osler, A. ve Starkey, H. (2006). Education for democratic citizenship: A review of research, Policy and Practice 1995-2005. Research Papers in Education, 21, 433-466.
 • Ozankaya, Ö. (2000). Atatürk'ün demokrasi dersleri: yurttaş için medeni bilgiler. İstanbul: Cem Yayınevi.
 • Özodaşık, M. (1999). Cumhuriyet dönemi yeni bir nesil yetiştirme çalışmaları 1923-1950. Konya: Çizgi Yayınları.
 • Özyurt, C. (2009). Küresel vatandaşlığın gelişimi, imkanı ve küresel değerler eğitimi. I. Uluslararası Avrupa Birliği, Demokrasi, Vatandaşlık ve Vatandaşlık Eğitimi Sempozyumu (ss. 159-167). Uşak: Uşak Üniversitesi .
 • Sakaoğlu, N. (1993). Cumhuriyet dönemi eğitim tarihi. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Tekeli, İ. (2005). Yapılan çalışmanın bulguları eğitimin kalitesinin geliştirilmesi konusunda bize umut veriyor mu?. Öğretmen ve Öğrencilerin Gözünde Ders Kitaplarında İnsan Hakları: Anket Sonuçları. İstanbul: Türk Tarih Vakfı Yayınları, 115-121.
 • Tezcan, M. (1983). Cumhuriyetin 60. yılında demokrasimiz, eğitimimiz. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, 16 (2), 125-131.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (1999). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Ültanır, Y. G. (2005). Türk eğitim sitemi ile Avrupa Birliği ülkelerindeki hümanist-demokratik eğitim modelinin karşılaştırılması. Milli Eğitim Dergisi, (67), 110-152.
 • Ünsal, A. (1998). Yurttaşlık zor zanaat. 75 Yılda Tebaa'dan Yurttaş'a Doğru. İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları
 • Üstel, F. (2004). Makbul vatandaşın peşinde: II: meşrutiyetten bugüne Türkiye'de vatandaşlık eğitimi. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Yaşar, Ş. (2005). Sosyal Bilgiler programı ve öğretimi. Eğitimde Yansımalar VIII: Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu (ss. 51-63). Kayseri: Sim Matbaası.
APA ELKATMIŞ M (2014). İlköğretim Programlarının Yurttaş Profili. , 1 - 13.
Chicago ELKATMIŞ METİN İlköğretim Programlarının Yurttaş Profili. (2014): 1 - 13.
MLA ELKATMIŞ METİN İlköğretim Programlarının Yurttaş Profili. , 2014, ss.1 - 13.
AMA ELKATMIŞ M İlköğretim Programlarının Yurttaş Profili. . 2014; 1 - 13.
Vancouver ELKATMIŞ M İlköğretim Programlarının Yurttaş Profili. . 2014; 1 - 13.
IEEE ELKATMIŞ M "İlköğretim Programlarının Yurttaş Profili." , ss.1 - 13, 2014.
ISNAD ELKATMIŞ, METİN. "İlköğretim Programlarının Yurttaş Profili". (2014), 1-13.
APA ELKATMIŞ M (2014). İlköğretim Programlarının Yurttaş Profili. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 0(36), 1 - 13.
Chicago ELKATMIŞ METİN İlköğretim Programlarının Yurttaş Profili. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 0, no.36 (2014): 1 - 13.
MLA ELKATMIŞ METİN İlköğretim Programlarının Yurttaş Profili. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.0, no.36, 2014, ss.1 - 13.
AMA ELKATMIŞ M İlköğretim Programlarının Yurttaş Profili. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2014; 0(36): 1 - 13.
Vancouver ELKATMIŞ M İlköğretim Programlarının Yurttaş Profili. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2014; 0(36): 1 - 13.
IEEE ELKATMIŞ M "İlköğretim Programlarının Yurttaş Profili." Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 0, ss.1 - 13, 2014.
ISNAD ELKATMIŞ, METİN. "İlköğretim Programlarının Yurttaş Profili". Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 36 (2014), 1-13.