SAHİP OLDUKLARI PSİKOLOJİK SERMAYENİN ÖĞRETMENLERİN İŞTEN AYRILMA NİYETLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Yıl: 2016 Cilt: 13 Sayı: 34 Sayfa Aralığı: 166 - 179 Metin Dili: Türkçe

SAHİP OLDUKLARI PSİKOLOJİK SERMAYENİN ÖĞRETMENLERİN İŞTEN AYRILMA NİYETLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Öz:
Bu çalışmada sahip olunan psikolojik sermayenin öğretmenlerin işten ayrılma niyetleri üzerine etkisinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bulunan okullarda 2014-2015 eğitim-öğretim yılında görev yapmakta olan öğretmenler arasından yansız olarak seçilmiş 27 okulda çalışan 302 öğretmen oluşturmaktadır. Nicel veriler SPSS 22 programı ile analiz edilmiştir. Ayrıca bu araştırmada nicel çalışmaya ek olarak 10 öğretmenle yarı yapılandırılmış bir görüşme formu aracılığıyla görüşmeler yapılmıştır. Yapılan görüşmeler kayıt altına alınmıştır. Nitel bulgular içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Nicel bulgulara göre, psikolojik sermaye öğretmenin işten ayrılma niyetini negatif şekilde etkilemektedir. Nitel bulgular, nicel bulguların aksine sahip olunan psikolojik sermayenin öğretmenlerin işten ayrılma niyetlerini arttırabileceğini ya da nicel bulgulara paralel olarak azaltabileceğini göstermektedir. Nitel bulgulara göre, bazı öğretmenler sahip olunan psikolojik sermayenin işten ayrılma niyetlerini olumlu yönde, büyük kısmı ise olumsuz yönde etkileyeceğini düşünmektedirler. Okulda öğretmenlerin işten ayrılma niyetlerini azaltmak isteyen okul yöneticilerinin, okulda psikolojik sermayeyi güçlendirme ve geliştirme çalışmalarında fayda görülebilir
Anahtar Kelime:

THE EFFECTS OF PSYCHOLOGICAL CAPITAL ON TEACHERS' INTENTIONS TO LEAVE

Öz:
In this study, it was aimed to determine the effect of psychological capital on the teacher's intention to leave. The sample of this research consists of 302 teachers in 27 schools that were selected randomly from the middle schools at Hatay's Kırıkhan district at 2014-2015 academic year. Quantitative analyses were performed with the program of SPSS 22. Besides, in addition to quantitave study 10 teachers were interviewed through a semi-structured interview form. Qualitative findings were analyzed through content analysis method. According to the quantitative findings, psychological capital has a negative effect on teachers' intentions to leave. Qualitative findings show that psyhological capital can increase teacher's intentions to leave contrary to quantitave findings and decrease in paralel to quantitave findings. According to the qualitative findings, some teachers think that psychological capital has a positive effect on their intentions to leave, but the majority of teachers don't think so. It may be beneficial for school managers to invest in developing and strengthening psychological capital of teachers, if they want teachers' intentions to leave to decrease
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akçay, V. (2012). Pozitif psikolojik sermayenin iş tatmini ile ilişkisi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(1), 123-140.
 • Avey, J.B., Luthans, F. and Youssef, C.M. (2009a). The additive value of positive psychological capital in predicting work attitudes and behaviors. Journal of Management, 36, 430-452.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. V. ve Demirel, F. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem A.
 • Bradley, K. (2014). Educator's Positive Stress Responses: Eustress and Psychological Capital. Unpublished Doctorate Dissertation. DePaul University, Chicago, United States.
 • Erkuş, A. ve Fındıklı, M.A. (2013). Psikolojik sermayenin iş tatmini, iş performansı ve işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisine yönelik bir araştırma. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 42(2), 302-318.
 • Ersoy, S. ve Bayraktaroğlu,S. (2012). Örgütsel güven. (Ed: D. E. Özler), Örgütsel Davranışta Güncel Konular, Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım, s.1-19.
 • Çetin, F. ve Basım, H.N. (2012). Örgütsel psikolojik semaye: Bir ölçek uyarlama çalışması. Amme İdaresi Dergisi, 45(1), 121-137.
 • Çınar, E. (2011). Pozitif psikolojik sermayenin örgütsel bağlılıkla ilişkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Karakuş, M. ve Demir, S. (2015a). Psikolojik sermaye ile iş doyumu, örgütsel bağlılık, motivasyon ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişki. 10.Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi (7-9 Mayıs) bildirileri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Karakuş, M. ve Demir, S. (2015b). Psikolojik sermaye ile stres, kaygı, tükenmişlik, iş doyumu ve işe sargınlık arasındaki ilişki. 2. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi (8-10 Haziran). Haccettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Karakuş, M., Toprak, M. & Gürpınar, M. (2014). Structural equation modelling on the relationships between teacher's trust in manager, commitment to manager, satisfaction with manager and intent to leave. Croatian Journal of Education, 16(1), 165-189.
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Liu, L., Pang, R., Sun, W., Wu, M., Qu, P., Lu, C. & Wang, L. (2013). Functional social support, psychological capital, and depressive and anxiety symptoms among people living with hiv/ aids employed full-time. Liu et al. BMC Psychiatry, 13:324.
 • Luthans, F. (2002a). The need for and meaning of positive organizational behavior. Journal of Organizational Behavior, 23(6), 695-706.
 • Luthans, F., Luthans, K.W. & Luthans, B.C. (2004). Positive psychological capital: Beyond human and social capital. Business Horizons, 47(1), 45-50.
 • Luthans, F. & Youssef, C. M.. (2004). Human, social and now positive psychological capital management: Investing in people for competitive advantage. Organizational Dynamics, 33(2), 143-160.
 • Luthans, F., Avolio, B.J., Avey, J.B., & Norman, S.M. (2007). Positive psychological capital: Measurement and relationship with performance and satisfaction. Personnel Psyhology, 60, 541-572.
 • Luthans, F. & Youssef, C. M. (2007). Emerging positive organizational behavior. Journal of Management, 33, 321-349.
 • Mortazi,S., Yazdi, S.V.S. & Amini, A. (2012). The role of the psychological capital on quality of work life and organization performance. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 4(2), 206-217.
 • Özdamar, K. (2003). Modern bilimsel araştırma yöntemleri. Eskişehir: Kaan Kitabevi.
 • Polatcı, S. (2014). Psikolojik sermayenin görev ve bağlamsal performans üzerindeki etkileri: Polis teşkilatında bir araştırma. Ege Akademik Bakış, 14(1), 115- 124.
 • Sığrı, Ü. ve Gürbüz, S. (2014). Örgütsel davranış. İstanbul: Beta Yayınları.
 • Şimşek, H. ve Yıldırım, A. (2013). Sosyal Bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık
 • Tüzün, İ.K., Çetin, F. & Basım, H.N. (2014). The role of psychological capital and supportive organizational practices in the turnover process. METU Studies in Development, 41(2), 85-103.
APA TÖREMEN F, DEMİR S (2016). SAHİP OLDUKLARI PSİKOLOJİK SERMAYENİN ÖĞRETMENLERİN İŞTEN AYRILMA NİYETLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. , 166 - 179.
Chicago TÖREMEN Fatih,DEMİR SELÇUK SAHİP OLDUKLARI PSİKOLOJİK SERMAYENİN ÖĞRETMENLERİN İŞTEN AYRILMA NİYETLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. (2016): 166 - 179.
MLA TÖREMEN Fatih,DEMİR SELÇUK SAHİP OLDUKLARI PSİKOLOJİK SERMAYENİN ÖĞRETMENLERİN İŞTEN AYRILMA NİYETLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. , 2016, ss.166 - 179.
AMA TÖREMEN F,DEMİR S SAHİP OLDUKLARI PSİKOLOJİK SERMAYENİN ÖĞRETMENLERİN İŞTEN AYRILMA NİYETLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. . 2016; 166 - 179.
Vancouver TÖREMEN F,DEMİR S SAHİP OLDUKLARI PSİKOLOJİK SERMAYENİN ÖĞRETMENLERİN İŞTEN AYRILMA NİYETLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. . 2016; 166 - 179.
IEEE TÖREMEN F,DEMİR S "SAHİP OLDUKLARI PSİKOLOJİK SERMAYENİN ÖĞRETMENLERİN İŞTEN AYRILMA NİYETLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ." , ss.166 - 179, 2016.
ISNAD TÖREMEN, Fatih - DEMİR, SELÇUK. "SAHİP OLDUKLARI PSİKOLOJİK SERMAYENİN ÖĞRETMENLERİN İŞTEN AYRILMA NİYETLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ". (2016), 166-179.
APA TÖREMEN F, DEMİR S (2016). SAHİP OLDUKLARI PSİKOLOJİK SERMAYENİN ÖĞRETMENLERİN İŞTEN AYRILMA NİYETLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(34), 166 - 179.
Chicago TÖREMEN Fatih,DEMİR SELÇUK SAHİP OLDUKLARI PSİKOLOJİK SERMAYENİN ÖĞRETMENLERİN İŞTEN AYRILMA NİYETLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13, no.34 (2016): 166 - 179.
MLA TÖREMEN Fatih,DEMİR SELÇUK SAHİP OLDUKLARI PSİKOLOJİK SERMAYENİN ÖĞRETMENLERİN İŞTEN AYRILMA NİYETLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.13, no.34, 2016, ss.166 - 179.
AMA TÖREMEN F,DEMİR S SAHİP OLDUKLARI PSİKOLOJİK SERMAYENİN ÖĞRETMENLERİN İŞTEN AYRILMA NİYETLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 13(34): 166 - 179.
Vancouver TÖREMEN F,DEMİR S SAHİP OLDUKLARI PSİKOLOJİK SERMAYENİN ÖĞRETMENLERİN İŞTEN AYRILMA NİYETLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 13(34): 166 - 179.
IEEE TÖREMEN F,DEMİR S "SAHİP OLDUKLARI PSİKOLOJİK SERMAYENİN ÖĞRETMENLERİN İŞTEN AYRILMA NİYETLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ." Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13, ss.166 - 179, 2016.
ISNAD TÖREMEN, Fatih - DEMİR, SELÇUK. "SAHİP OLDUKLARI PSİKOLOJİK SERMAYENİN ÖĞRETMENLERİN İŞTEN AYRILMA NİYETLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13/34 (2016), 166-179.