Yıl: 2015 Cilt: 18 Sayı: 36 Sayfa Aralığı: 38 - 61 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Papa XVI. Benedict'in Ziyareti Ekseninde Ulusal Basında Kendimize Bakmak: Hoşgörülü ve Medeni Müslümanlar, Hayran Olunası Türkler *

Öz:
Bu çalışmada Papa XVI. Benedictin 2006 yılındaki Türkiye ziyaretinin dönemin en çok satan üç ulusal gazetesinde (Zaman, Hürriyet, Posta) ele alınma biçimi incelenmiştir. Papanın Müslümanlık ve Türkiyenin AB üyeliği hakkında ziyaret öncesinde yaptıŞı olumsuz açıklamalar, bu ziyareti biz-onlar karşıtlıŞının merkezde durduğu bir mücadeleye dönüştürmüştür. Ulusal basın-milliyetçilik ilişkisini ele alan literatürden hareket eden bu çalışma, basının bu mücadele içerisinde biz ve öteki imgesini hangi söylemsel stratejilerle nasıl inşa ettiŞine odaklanmıştır. Çalışmada, farklı yayıncılık anlayışlarına raŞmen bu üç gazetenin, Papa ziyaretini Müslüman-Türkler olarak biz imgesi ni yeniden inşa ederek pekiştirme aracına dönüştürdüğü saptanmıştır. Basın bu imgeyi kurarken kendi olumsuzluklarını yumuşatarak inkâr etme ve ötekini deŞersizleştirme temel stratejilerini kullanmıştır. ÖrneŞin haberlerde Türk siyasetçi ve bürokratlarının Papaya siyasi ve dini unvanlarını yok sayarak sadece Sayın Papa olarak hitap etmesi olumlanırken, Türkiyede dini azınlıklara yönelen şiddet eylemlerinin münferitliŞi ve bu eylemlerin onları gerçekleştirenlerin kişisel eylemleri olduŞu vurgulanmıştır. Ziyarete ilişkin haberlerde şslamın barış ve akıl dini ve Müslümanların da hoşgörülü olduğu sıklıkla tekrarlanırken, Hıristiyanlık Katoliklik, Protestanlık ve Ortodoksluk arasındaki iç çekişmeler içinde gösterilmiştir. Haberlerde ayrıca Papanın ziyaret sonucunda değişen görüşleriaracılığıyla hayran olunası ve sevilesi bir Türklük imgesi de inşa edilmiştir. Çalışmanın çarpıcı bulgularından biri de basının Papaya ilişkin haber dilindeki dramatik deŞişimdir. Özellikle ziyaret öncesindeki haberlerde, Türklük ve Müslümanlığa ilişkin olumsuz görüşleri nedeniyle değersizleştirilen Papa, ziyaret sürecinde biz imgesi ni yücelten ifade ve davranışlarına baŞlı olarak ılımlı ve pozitif bir söylem içine yerleştirilmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: İletişim

Reflecting upon Ourselves through National Press Within the Framework of the visit of Pope Benedict XVI: Tolerant and Civilised Muslims, Admirable Turks *

Öz:
This study focuses on the handling of the visit of Pope Benedict XVI to Turkey in 2006 in the three best-selling newspapers of the period (Zaman, Hürriyet, Posta). Negative remarks of the Pope with regard to Islam and Turkey s membership to EU prior to his visit turned this visit into a struggle with a particular emphasis on the atrocity between us and them. Based upon the literature on the relationship between national press and nationalism, this study focuses on how the press constructs the image of us and them through certain discursive strategies. One of the findings of the study is that despite their different understandings with regard to publishing, the three newspapers handled Pope s visit as a tool of consolidation by reconstructing the "image of us" as Muslim Turks. The press emloyed the main strategies of denying one s own negative aspects and defamation of the other. For instance, the fact that Turkish politicians and bureaucrats addressed the Pope as "Mr. Pope" by ignoring his political and religious titles was regarded positively, whereas a particular emphasis was put on the "individuality" of the violence against religious minorities in Turkey stating that such acts were personal actions of the perpetrators. That Islam is a religion of "peace and reason" and that Muslims are tolerant people were frequently repeated in the news stories dealing with the visit, while Christianity was portrayed within the framework of the conflicts between Catholicism, Protestantism and Orthodoxy. In addition to that, an admirable and lovable image of Turks was constructed in the news stories through the "changing views" of the Pope. One of the striking findings of the study is the dramatic change in the language used in the news stories about the Pope. While the Pope was defamed in the news stories prior to his visit because of his negative remarks about Turkishness and Islam, he was portrayed moderately and positively due to his statements and behaviours praising the "image of us" during his visit.
Anahtar Kelime:

Konular: İletişim
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Ahıska, Meltem (2005). Radyonun Sihirli Kapısı Garbiyatçılık ve Politik Öznellik. şstanbul: Metis.
 • Akçam, Taner (1995). “Hızla Türkleşiyoruz.” Birikim. 71-72. (Etnik Kimlik ve Azınlıklar Özel Sayısı): 17-33.
 • Anderson, Benedict (2006). Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. (Revised Edition). London: Verso.
 • Billig, Michael (1995). Banal Nationalism. London: Sage Publications.
 • Bora, Tanıl (1995). “Türkiye’de Milliyetçilik ve Azınlıklar.” Birikim. 71-72: 34- 49.
 • Calhoun, Craig (1997). Nationalism. Minneapolis: University of Minnesota Press.
 • Çoban-Keneş, Hatice (2011). “Irkçı-Ayrımcı Söylemlerin Kurucu ÖŞeleri Olarak şnkâr Stratejileri.” Kültür ve şletişim. 2(14): 71-98.
 • Çoban-Keneş, Hatice (2013). Yeni Irkçı Söylemin MuŞlâk Karakteri ve Medyanın şşlevi.(Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • DoŞan, Hülya (2009). “Maskeli Beşler Irak ve Kurtlar Vadisi Filmlerinde Görülen Milliyetçi Tarih Yazımı.” Medya, Milliyetçilik, iddet. Barış Çoban (der.) içinde. şstanbul: Su. 131-159.
 • DoŞanay, Ülkü ve Halise Karaaslan- anlı (2011). “Yazılı Basında Irkçı ve Ayrımcı Söylemlerin OlaŞanlaştırılması: Habertürk Gazetesinin ‘Sıradan Bir Gün’deki Haberleri Üzerine Bir şnceleme.” Kültür ve şletişim Dergisi. 14(2). 41-70.
 • Elmas, Esra ve Dilek Kurban (2011). şletişimsel Demokrasi-Demokratik şletişim. Türkiye’de Medya: Mevzuat, Politikalar, Aktörler. şstanbul: TESEV Yay.
 • Gellner, Ernest (1983). Nations and Nationalism. Oxford: Basil Blackwell.
 • Karaaslan- anlı, Halise (2012). Hasan Ali Yücel Konuşmaları: Ulusal Kimlik şnşası ve Politik Retorik. Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınevi.
 • Köker, Eser ve Ülkü DoŞanay (2010). Irkçı deŞilim ama… Yazılı Basında Irkçı- Ayrımcı Söylemler. Ankara: şHOP yay.
 • Köker, Eser, Ülkü DoŞanay, Fatih Keskin ve şnan Özdemir (2009). "2007
 • Milletvekili Genel Seçimleri’nde Medyada Milliyetçilik Rekabeti." Medya, Milliyetçilik, iddet. Barış Çoban (der.) içinde. şstanbul: Su. 73-101.
 • MAZLUMDER (2010). “Türkiye’de Dini Ayrımcılık Raporu.” Ankara.
 • Özel, Sibel (2006). “Lozan Antlaşması ve Azınlık Hukuku Çerçevesinde FenerRum Patrikhanesinin Hukuki Konumu.” Avrupa Araştırmaları Dergisi. Cilt 14: 39-65.
 • Özkırımlı, Umut (2003). “Türkiye’de Gayriresmi ve Popüler Milliyetçilik.” Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Cilt 4 Milliyetçilik. Tanıl Bora (der.) içinde. şstanbul: şletişim. 706-717.
 • Smith, Anthony D. (1991). National Identity. London: Penguin Books.
 • SünbüloŞlu, Nurseli Yeşim (2009). “Beyaz Bereler, ‘Karadeniz Güzellemesi’, ‘Av Hatırası’: Hrant Dink Cinayeti Sonrasında Ortaya Çıkan Milliyetçi Tepkiler, Hegemonik Erkeklik ve Medya.” Medya, Milliyetçilik, iddet. Barış Çoban (der.) içinde. şstanbul: Su. 103-117.
 • Tuncel, Turgut Kerem (2009). “Türkiye’de Yükselen Yahudi KarşıtlıŞı.” Medya, Milliyetçilik, iddet. Barış Çoban (der.) içinde. şstanbul: Su. 200-220.
 • van Dijk, Teun A. (1991). Racism and the Press. Newyork: Routledge.
 • van Dijk, Teun A. (1992a). “Elite Discorse and the Reproduction of Racism”, in J. Stanfield and R.M. Dennis (edts). Methods in Race and Ethnic Relations Research, Newbury Park, CA: Sage
 • van Dijk, Teun A. (1992b). “Discourse and the Denial of Racism”. Discourse & Society. 87-118.
 • van Dijk, Teun A. (1997). “Political Discourse and Racism: Describing Others in Western Parliaments” içinde S. H. Riggins (Ed.). The Language and Politics of Exclusion. Others in Discourse. Thousand Oaks, CA: Sage, 31-64.
 • van Dijk, Teun A. (2005). Racism and Discourse in Spain and Latin America. Amsterdam: John Benjamins Publishing Co.
 • van Dijk, Teun A. (2008). Discourse and Power. New York: Palgrave Macmillan. YeŞen, Mesut (2009). “Kemalizm ve Hegemonya.” Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Cilt 2 Kemalizm. Ahmet şnsel (der.) içinde. şstanbul: şletişim. 56-74.
 • Yumul, Arus ve Umut Özkırımlı (2000). “Reproducing the Nation: ‘Banal nationalism’ in the Turkish Press.” Media Culture Society November 22(6): 787-804.
 • internet şnternetSayfaları Sayfaları Sayfaları
 • http://arsiv.ntv.com.tr/news/361228.asp (Erişim tarihi: 10.05.2015).
 • http://arsiv.sabah.com.tr/2005/04/19/dun94.html (Erişim tarihi: 10.05.2015). www.bik.gov.tr
 • http://www.gazeteciler.com/gazete-tirajlari.html (Erişim tarihi: 25.12.2014).
 • http://www.hurriyet.com.tr/dunya/3850691.asp (Erişim tarihi: 10.05.2015).
 • http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=177449 (Erişim tarihi: 10.05.2015).
 • http://www.zaman.com.tr/yorum_karikatur-krizi-danimarka-yi-ikiyeboldu_257350.html. (Erişim tarihi: 10.05.2015).
 • http://w2.vatican.va/content/benedictxvi/en/speeches/2006/september/documents/hf_benxvi_spe_20060912_university-regensburg.html (Erişim tarihi: 03.06.2015).
APA ÖZDEMİR İ, KENEŞ ÇOBAN H (2015). Papa XVI. Benedict'in Ziyareti Ekseninde Ulusal Basında Kendimize Bakmak: Hoşgörülü ve Medeni Müslümanlar, Hayran Olunası Türkler *. , 38 - 61.
Chicago ÖZDEMİR İnan,KENEŞ ÇOBAN Hatice Papa XVI. Benedict'in Ziyareti Ekseninde Ulusal Basında Kendimize Bakmak: Hoşgörülü ve Medeni Müslümanlar, Hayran Olunası Türkler *. (2015): 38 - 61.
MLA ÖZDEMİR İnan,KENEŞ ÇOBAN Hatice Papa XVI. Benedict'in Ziyareti Ekseninde Ulusal Basında Kendimize Bakmak: Hoşgörülü ve Medeni Müslümanlar, Hayran Olunası Türkler *. , 2015, ss.38 - 61.
AMA ÖZDEMİR İ,KENEŞ ÇOBAN H Papa XVI. Benedict'in Ziyareti Ekseninde Ulusal Basında Kendimize Bakmak: Hoşgörülü ve Medeni Müslümanlar, Hayran Olunası Türkler *. . 2015; 38 - 61.
Vancouver ÖZDEMİR İ,KENEŞ ÇOBAN H Papa XVI. Benedict'in Ziyareti Ekseninde Ulusal Basında Kendimize Bakmak: Hoşgörülü ve Medeni Müslümanlar, Hayran Olunası Türkler *. . 2015; 38 - 61.
IEEE ÖZDEMİR İ,KENEŞ ÇOBAN H "Papa XVI. Benedict'in Ziyareti Ekseninde Ulusal Basında Kendimize Bakmak: Hoşgörülü ve Medeni Müslümanlar, Hayran Olunası Türkler *." , ss.38 - 61, 2015.
ISNAD ÖZDEMİR, İnan - KENEŞ ÇOBAN, Hatice. "Papa XVI. Benedict'in Ziyareti Ekseninde Ulusal Basında Kendimize Bakmak: Hoşgörülü ve Medeni Müslümanlar, Hayran Olunası Türkler *". (2015), 38-61.
APA ÖZDEMİR İ, KENEŞ ÇOBAN H (2015). Papa XVI. Benedict'in Ziyareti Ekseninde Ulusal Basında Kendimize Bakmak: Hoşgörülü ve Medeni Müslümanlar, Hayran Olunası Türkler *. Kültür ve İletişim, 18(36), 38 - 61.
Chicago ÖZDEMİR İnan,KENEŞ ÇOBAN Hatice Papa XVI. Benedict'in Ziyareti Ekseninde Ulusal Basında Kendimize Bakmak: Hoşgörülü ve Medeni Müslümanlar, Hayran Olunası Türkler *. Kültür ve İletişim 18, no.36 (2015): 38 - 61.
MLA ÖZDEMİR İnan,KENEŞ ÇOBAN Hatice Papa XVI. Benedict'in Ziyareti Ekseninde Ulusal Basında Kendimize Bakmak: Hoşgörülü ve Medeni Müslümanlar, Hayran Olunası Türkler *. Kültür ve İletişim, vol.18, no.36, 2015, ss.38 - 61.
AMA ÖZDEMİR İ,KENEŞ ÇOBAN H Papa XVI. Benedict'in Ziyareti Ekseninde Ulusal Basında Kendimize Bakmak: Hoşgörülü ve Medeni Müslümanlar, Hayran Olunası Türkler *. Kültür ve İletişim. 2015; 18(36): 38 - 61.
Vancouver ÖZDEMİR İ,KENEŞ ÇOBAN H Papa XVI. Benedict'in Ziyareti Ekseninde Ulusal Basında Kendimize Bakmak: Hoşgörülü ve Medeni Müslümanlar, Hayran Olunası Türkler *. Kültür ve İletişim. 2015; 18(36): 38 - 61.
IEEE ÖZDEMİR İ,KENEŞ ÇOBAN H "Papa XVI. Benedict'in Ziyareti Ekseninde Ulusal Basında Kendimize Bakmak: Hoşgörülü ve Medeni Müslümanlar, Hayran Olunası Türkler *." Kültür ve İletişim, 18, ss.38 - 61, 2015.
ISNAD ÖZDEMİR, İnan - KENEŞ ÇOBAN, Hatice. "Papa XVI. Benedict'in Ziyareti Ekseninde Ulusal Basında Kendimize Bakmak: Hoşgörülü ve Medeni Müslümanlar, Hayran Olunası Türkler *". Kültür ve İletişim 18/36 (2015), 38-61.