Yıl: 2015 Cilt: 16 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 81 - 102 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

İŞ TATMİNİ VE KİŞİ-ÖRGÜT UYUMUNUN ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞM EYE ETKİSİ

Öz:
Günümüzde örgütsel yaşamdaki en önemli sorulardan birisi, çalışanların örgütle özdeşleşmesinin nasıl sağlanacağı ve bunu etkileyen faktörlerin neler olduğudur.Bu araştırmada, çalışanların iş tatmini ve kişi-örgüt uyumu düzeylerinin örgütsel özdeşleşmeleri üzerindeki etkisi,daha önce çalışılmamış olan mobilya sanayi sektöründe nicel yöntemlerle araştırılmıştır. Bunun için, Kayseri'de mobilya sanayi sektöründeki 9 büyük ölçekli işletmenin 401 çalışanından anket yöntemi ile veriler elde edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde, analizlerinden yararlanılmıştır. Araştırmanın sonucuna göre, çalışanların iş tatmini ve kişiörgüt uyumu düzeylerinin, örgütsel özdeşleşme düzeylerini pozitif ve anlamlı olarak etkilediği bulunmuştur. Ayrıca çalışanların sektördeki ve işletmedeki çalışma süreleri arttıkça örgütsel özdeşlemelerinin arttığı ve orta kademe yöneticilerin örgütsel özdeşleşme düzeylerinin işçi ve idari personele göre daha yüksek olduğu bulunmuştur.
Anahtar Kelime:

Konular: İş İşletme İktisat İşletme Finans Davranış Bilimleri

The Effects of Job Satisfaction and Person-Organization Fit

Öz:
Today one of the most important issues in organizational life is how employee identification with organization is to be ensured and what factors there are affecting this identification. In this study, influence of job-satisfaction level of employees and person­organization fit level upon their organizational identification have been searched by quantitative methods at an industrial sector that had been rarely studied. Therefore, the data have been obtained from 401 employees belonging to nine large-scale companies in furniture production sector in Kayseri by means of a questionnaire form. T -test, variance analysis, correlation and regression analyses have been employed in data analysis. It has been found out that employee job satisfaction and person-organization fit positively and significantly affect organizational identification levels. It has also been found out that as long as the work durations of the employees in the sector or the firm increase the organizational identification increases in parallel, and that the level of organizational identification of middle-level managers is higher than the level of organizational identification o f administrative office personnel and all other blue collars.
Anahtar Kelime:

Konular: İş İşletme İktisat İşletme Finans Davranış Bilimleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • AKBAŞ, T.T., (2011), "Algılanan Kişi-Örgüt Uyumunun Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Üzerindeki Etkisi: Görgül Bir Araştırma", Yönetim Bilimleri Dergisi, Vol. 9, No.1, 53-81.
 • AKGÜL, A. ve ÇEVİK, O. (2005),İstatistiksel Analiz Teknikleri, SPSS'te İşletme Yönetimi Uygulamaları,2. Baskı, Ankara: Emek Ofset Ltd. Şti.
 • ALARCON, G.M., LYONS, J.B. (2011), "The Realtionship of Engagement and Job Satisfaction in Working Samples", TheJournal of Psychology, Vol. 145, No. 5, 463­ 480.
 • ASHFORTH, B.E., MAEL, F. (1989), "Social Identity Theoryand TheOrganization", The Academy of Management Review, Vol. 14, No. 1, 20-39.
 • AŞAN, Ö. ve ERENLER, E. (2008), "İş Tatmini ve Yaşam Tatmini İlişkisi", SüleymanDemirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Vol. 13, No. 2, 203-216
 • AYDOĞDU, S., ASIKGIL, B. (2011), "An Empirical Study of the Relationship Among Job Satisfaction, Organizational Commitment and Turnover Intention", International Review of Management and Marketing, Vol. 1, No. 3, 43-53.
 • BARLI, Ö. (2012), Davranış Bilimleri ve Örgütlerde Davranış, Genişletilmiş ve Geliştirilmiş 5. Baskı, Aktif Yayınevi, İstanbul
 • BOWEN, D.E., LEDFORD, G.E., NATHAN, B.R. (1991), "Hiring for the Organization Not theJob", Academy o f Management Executive, Vol. 5, No. 4, 35-51.
 • CABLE, D.M., JUDGE, T.A. (1994), "Pay PreferencesandJobSearchDecisions: A Person­ Organization Fit Perspective", PersonnelPsychology, Vol. 47, 317-348.
 • CHATMAN, J.A. (1989), "ImprovingInteractionalOrganizationalResearch: A Model of Person-Organization Fit", Academy o f Management Review, Vol. 14, No. 3,333­ 349.
 • CURRIVAN, D.B. (1999), "The Causal Order of JobSatisfaction andOrganizationalCommitment in Models of EmployeeTurnover", Human Resources Management Review, Vol. 9, No. 4,495-524.
 • ÇAKINBERK A., DERİN, N., DEMİREL, E.T. (2011), "Örgütsel Özdeşleşmenin Örgütsel Bağlılıkla Biçimlenmesi: Malatya veTunceli Özel Eğitim Kurumlan Örneği",İşletme Araştırmaları Dergisi, Vol. 3, No. 1,89-121.
 • ÇEKMECELİOĞLU, G.H. (2005), "Örgüt İkliminin İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Bir araştırma", C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Vol. 6, No. 2,23-39.
 • DE CLERCQ, S., FONTAINE, J.R.J., ANSEEL, F. (2008), "InSearch of a Comprehensive Value Model forAssessingSupplementaryPerson-Organization Fit", TheJournal of Psychology, Vol. 142, No. 3,277-302. DUTTON, J., DUKERICH, J., HARQUAIL, C.V. (1994), "OrganizationalImagesandMembershipCommitment", AdministrativeScienceQuarterly,Vol. 34,239-263.
 • EDWARDS, J.R., CABLE, D.M. (2009), "The Value o f Value Congruence", Journal of AppliedPsychology, Vol. 94, No. 3,654-677.
 • EFRATY, D., SIRGY, M.J., CLAIBORNE, C.B. (1991), "TheEffects of PersonalAlienation on OrganizationalIdentification: A Quality-of-Work-Life Model", Journal of Business andPsychology, Vol. 6, No. 1,57-78.
 • ELÇİ, M., ALPKAN L., ÇEKMECELİOĞLU, G. H. (2008), "Thelnfluence of Person Organization Fit On theEmployee'sPerception of OrganizationalPerformance", 4th International Strategic Management Conference, Sarajevo, Bosnia-Herzegovnia, June, 19-21,587-593.
 • ERDİL, O., KESKİN, H., İMAMOĞLU, S.Z., ERAT, S. (2004), "Yönetim Tarzı ve Çalışma Koşulları, Arkadaşlık Ortamı ve Takdir Edilme Duygusu İle İş Tatmini Arasındaki İlişkiler: Tekstil Sektöründe Bir Uygulama", Doğuş Üniversitesi Dergisi, Vol. 5, No. 1,17-26.
 • FROESE, F.J., XIAO, S. (2012), "Work Values, Job Satisfaction, and Organizational Commitment in China", The International Journal of Human Resources Management, Vol. 23, No.10, 2144-2162.
 • GEORGE, J.M., JONES, G.R. (2005),UnderstandingandManagingOrganizationalBehavior, Fourthedition, PearsonPrenticeHall, New Jersey.
 • HACKMAN J.R., OLDHAM, G.R. (1980),WorkRedesign, (AddisonWesley'sOrganizationDevelopmentseries, Ed. Edgar H. Schein, Richard Beckhard), Addison-Wesley Publishing CompanyInc, Copywright, USA.
 • HAİR, J. F.; BUSH, R.P. ve ORTİNAU, D.J. (2000),Marketing Research A PracticalApproachforthe New Millenium, 5th Edition, PrenticeHall.
 • HALL, D.T., SCHNEIDER, B., NYGREN, H.T. (1970), "PersonalFactors in OrganizationalIdentification", AdministrativeScienceQuarterly, Vol. 15, No. 2,176­ 190.
 • İPLİK, F.N., KILIÇ, K.C., YALÇIN, A. (2011), "The Simulatneous Effects of Personorganization and Person-Job Fit on Turkish Hotel Managers", International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol.23, No.5, 644-661.
 • İŞCAN, Ö.F., KARABEY, C.N. (2009),Örgütsel Özdeşleşme, Ed. Keser, A., Yılmaz, G., Yürür S., Çalışma Yaşamında Davranış, Umuttepe Yayınları, Kocaeli.
 • İŞCAN, Ö.F. (2006), "Dönüştürücü/Etkileşimci Liderlik Algısı ve Örgütsel Özdeşleşme İlişkisinde Bireysel Farklılıkların Rolü"Akdeniz Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Vol. 11,160-177.
 • JUNG, H.S., YOON, H.H. (2013), "The Effects of Organizational Service Orientation on Person-organization Fit and Turnover Intent", The Service Industries Journal, Vol. 33, No.1, 7-29.
 • KIM, T., ARYEE, S., LOI, R., KIM, S. (2013), "Person-organization Fit and Employee Outcomes: Test of a Social Exchange Model", The International Human Resource Management, Vol. 24, No.19, 3719-3737.
 • KÖK B.S. (2006), "İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılığın İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma", Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Vol. 20, No. 1,291-317.
 • KREINER, G.E., ASHFORTH, B.E. (2004), "EvidenceToward an Expanded Model of OrganizationalIdentification", Journal of Organizational Behavior, Vol. 25, No. 1,1­ 27.
 • KRISTOF-BROWN, A.L. (1996), "Person-Organization Fit: An IntegrativeReview of ItsConceptualizations, Measurement, andImplications", PersonnelPsychology, Vol. 49, No. 1,1-49.
 • KURTULUŞ, K. (2004),Pazarlama Araştırmaları, Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş 7. Basım, Literatür Yayınlan:114, İstanbul.
 • MADEN, C., KABASAKAL, H. (2014), "The Simultaneous Effects of Fit with Organizations, Jobs and Supervisors on Major Employee Outcomes in Turkish Banks: Does Organizational Support Matter?", The International Journal of Human Resource Management, Vol. 25, No. 3, 341-366.
 • MAEL, F., ASHFORTH, B.E. (1992), "AlumniandTheir Alma Mater: A Partial Test of theReformulated Model of OrganizationalIdentification", Journal of OrganizationalBehavior, Vol. 13, No. 2,103-123.
 • MORRIS, M.G., VENKATESH, V., (2010), "Job Charactersitics and Job Satisfaction: Understanding the Role of Enterprise Resource Planning System Implementation" MIS Quarterly, Vol. 34, No. 1, 143-161.
 • MOUNT, M.K., MUCHINSKY, P.M. (1978), "Person-Environment CongruenceandEmployeeJobSatisfaction: A Test of Holland'sTheory", Journal of VocationalBehavior, Vol. 13,84-100.
 • MOURA, G.R., ABRAMS, D., RETTER, C., GUNNARSDOTTIR, S., ANDO, K. (2009). "Identification as an OrganizationalAnchor: How IdentificationandJobSatisfactionCombinetoPredictTurnoverIntention", EuropeanJournal of SocialPsychology, Vol. 39, No. 4,540-557.
 • MOWDAY, R.T., STEERS, R.M., PORTER, L.W. (1979), "TheMeasurement of OrganizationalCommitment", Journal of VocationalBehavior, Vol. 14 No. 2,224­ 247.
 • MUCHINSKY, P.M. (2008),PsychologyAppliedtoWork: An IntroductiontoIndustrialandOrganizationalPsychology, Ninth Ed.,HypergraphicPress, Inc., Summerfield, North Carolina.
 • MUDOR, H., TOOKSOON, P., (2011), "Conceptual Framework on the Relationship Between Human Resource Management Practices, Job Satisfaction, and Turnover", Journal of Economics and Behavioral Studies, Vol. 2, No. 2, 41-49.
 • NETEMEYER, R. G., BOLES, J.S., McKEE, D.O., McMURRIAN, R. (1997), "An InvestigationIntotheAntecedents of OrganizationalCitizenshipBehaviors in a PersonalSellingContext", Journal of Marketing, Vol. 61,85-98. O'REILLY III, C., CHATMAN, J. (1986),
 • "OrganizationalCommitmentandPsychologicalAttachment: TheEffects of Compliance, Identification, andInternalization on ProsocialBehavior", Journal of AppliedPsychology, Vol. 71 No. 3,492-499.
 • O'REILLY III, C.A., CHATMAN, J., CALDWELL, D.F. (1991), "People andOrganizationalCulture: A Profile ComparisonApproachtoAssessingPersonOrganization Fit", Academy of Management Journal, Vol. 34 No. 3,487-516.
 • ÖZGEN, H., YALÇIN, A. (2010),İnsan Kaynakları Yönetimi - Stratejik Bir Yaklaşım, Nobel Kitabevi, Adana.
 • PARVIN, M.M., KABIR, M.M.N. (2011), "FactorsAffectingEmployeeJobSatisfaction of PharmaceuticalSector", AustralianJournal of Business and Management Research, Vol. 1, No. 9,113-123.
 • PIASENTIN, K.A. (2007), How do EmployeesConceptualize Fit? Development of a MultidimensionalMeasure of SubjectivePerson-Organization Fit, PhD. Thesis, DepartmentofPsychology, University of Calgary, Alberta, Canada.
 • PIASENTIN, K.A., CHAPMAN, D.S. (2006), "SubjectivePerson-OrganizationFit: BridgingtheGapBetweenConceptualizationandMeasurement", Journal of VocationalBehavior, Vol. 69,202-221.
 • RIKETTA, M. (2005), "OrganizationalIdentification: A Meta-analysis", Journal of VocationalBehavior, Vol. 66, No. 2,358-384.
 • ROBBINS, S.P., JUDGE, T.A. (2012), Örgütsel Davranış, Çev.: İ. Erdem (Ed.), Nobel Yayınları, İstanbul.
 • RYNES, S.L., BROWN, K.G., COLBERT, A.E. (2002), "Seven CommonMisconceptionsAbout Human Resource Practices: ReesearchFidingsVersusPractitionerBeliefs", Academy of Management Executive, Vol. 16, No. 3,92-103.
 • SAKS, A.M., ASHFORTH, B.E. (1997), "A Longitudinal investigation of theRelationshipBetweenJob Information Sources, ApplicantPerceptions of Fit, andWorkOutcomes", PersonnelPsychology, Vol. 50, No. 2,395-426.
 • SCHAPPE, S.P. (1998), "UnderstandingEmployeeJobSatisfaction: TheImportanceof ProceduralandDistributiveJustice", Journal of Business andPsychology, Vol. 12, No. 4,493-503.
 • SCHNEIDER, B. (1987), "The People MakeThePlace", PersonnelPsychology, Vol. 40, No. 1,437-453.
 • SCHWEPKER, C.H. (2001), "EthicalClimate'sRelationshiptoJobSatisfaction, OrganizationalCommitment, andTurnoverIntention in theSalesforce", Journal of Business Research, Vol. 54, 39-52.
 • ŞİMŞEK, M.Ş., AKGEMCİ, T., ÇELİK, A. (2014),Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış, 6.Baskı, Eğitim Kitabevi, Ankara.
 • TAŞ, Y., (2011), "İş Tatmini ve Bilgi Paylaşımı Düzeyinin Duygusal Bağlılığa Etkisi: Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde Bir Araştırma", Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Vol. 21, 117-131.
 • TINAZ, P. (2013), Çalışma Yaşamından Örnek Olaylar, Genişletilmiş 3. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul.
 • TURUNÇ, Ö., ÇELİK, M. (2010), "Çalışanların Algıladıkları Örgütsel Destek ve İş Stresinin Örgütsel Özdeşleşme ve İş Performansına Etkisi",Yönetim ve Ekonomi,Vol. 17, No.2,183-206.
 • TURGUT, H. VE MERT, I.S. (2014), "Çalışanların Iş Doyumlarının Yaşam Doyumları Üzerindeki Etkisi: Kamu ve özel Sektörde Bir Alan Araştırması",Süleyman Demirel ÜniversitesiIktisadi ve Idari BilimlerFakültesi Dergisi, Vol. 19, No.4,77-91.
 • TÜZÜN, I.K. (2006), Örgütsel Güven, Örgütsel Kimlik ve Örgütsel Özdeşleşme Ilişkisi; Uygulamalı Bir Çalışma, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • TÜZÜN, I.K., ÇAĞLAR, I. (2008), "Örgütsel Özdeşleşme Kavramı ve Iletişim Etkinliği Ilişkisi", Journalof YasarUniversity, Vol. 3, No. 9,1011-1027.
 • VALENTINE, S., GODKIN, L., FLEISCHMAN, G.M., KIDWELL, R., (2011), "Corporate Ethical Values, Job Satisfaction and Turnover Intention: The Impact of Work Context on Work Response", Journal of Business Ethics, Vol.98, No. 3, 353­ 372.
 • WEISS, H.M. (2002), "Deconstructing Job Satisfaction: Separating Evaluations, Beliefs and Affective Experiences",Human Resource Management Review, Vol. 12, No. 2, 173-194.
 • VERBOS, A.K., GERARD, J.A., FORSHEY, P.R., HARDING, C.S., MILLER, J.S. (2007), "ThePositiveEthicalOrganization: Enacting a LivingCode of EthicsandEthicalOrganizational Identity", Journal of Business Ethics, Vol. 76, No. 1,17-33.
 • VILELA, B.B. GONZALEZ, J.A.V., FERRIN, P.F.(2008),"Person-Organization fit, OCB andPerformanceAppraisal: EvidencefromMatchedSupervisor-Salesperson Data Set in a Spanish Context", Industrial Marketing Management, Vol. 37, No. 8,1005­ 1019.
 • VIANEN, A.E.M, SHEN, C., CHUANG, A. (2011), "Person-organization and Personsupervisor Fits: Employee Commitments in a Chinese Context", Journal of Organizational Behavior, Vol. 32, No. 6, 906-926.
 • VONDEY, M. (2010), "TheRelationshipAmongServantLeadership, OrganizationalCitizenshipBehavior, Person-organizationFit, andOrganizationalIdentification", International Journal of LeadershipStudies, Vol. 6, No. 1,3-27.
 • WEGGE, J., VAN DICK, R., FISHER, G.K., WECKING, C., MOLTZEN, K. (2006), "WorkMotivation, OrganizationalIdentification, andWell-being in Call CentreWork", WorkandStress: An International Journal of Work, HealthandOrganizations, Vol. 20, No. 1, 60-83.
 • YANIV, E., FARKAS, R. (2005), "The Impact of Person-Organization Fit on the Corporate Brand Perception of Employees and of Customers", Journal of Change Management, Vol. 5, No. 4, 447-461.
APA AKBAŞ T, Cetin A (2015). İŞ TATMİNİ VE KİŞİ-ÖRGÜT UYUMUNUN ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞM EYE ETKİSİ. , 81 - 102.
Chicago AKBAŞ Türkmen Taşer,Cetin Aysun İŞ TATMİNİ VE KİŞİ-ÖRGÜT UYUMUNUN ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞM EYE ETKİSİ. (2015): 81 - 102.
MLA AKBAŞ Türkmen Taşer,Cetin Aysun İŞ TATMİNİ VE KİŞİ-ÖRGÜT UYUMUNUN ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞM EYE ETKİSİ. , 2015, ss.81 - 102.
AMA AKBAŞ T,Cetin A İŞ TATMİNİ VE KİŞİ-ÖRGÜT UYUMUNUN ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞM EYE ETKİSİ. . 2015; 81 - 102.
Vancouver AKBAŞ T,Cetin A İŞ TATMİNİ VE KİŞİ-ÖRGÜT UYUMUNUN ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞM EYE ETKİSİ. . 2015; 81 - 102.
IEEE AKBAŞ T,Cetin A "İŞ TATMİNİ VE KİŞİ-ÖRGÜT UYUMUNUN ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞM EYE ETKİSİ." , ss.81 - 102, 2015.
ISNAD AKBAŞ, Türkmen Taşer - Cetin, Aysun. "İŞ TATMİNİ VE KİŞİ-ÖRGÜT UYUMUNUN ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞM EYE ETKİSİ". (2015), 81-102.
APA AKBAŞ T, Cetin A (2015). İŞ TATMİNİ VE KİŞİ-ÖRGÜT UYUMUNUN ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞM EYE ETKİSİ. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 16(1), 81 - 102.
Chicago AKBAŞ Türkmen Taşer,Cetin Aysun İŞ TATMİNİ VE KİŞİ-ÖRGÜT UYUMUNUN ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞM EYE ETKİSİ. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 16, no.1 (2015): 81 - 102.
MLA AKBAŞ Türkmen Taşer,Cetin Aysun İŞ TATMİNİ VE KİŞİ-ÖRGÜT UYUMUNUN ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞM EYE ETKİSİ. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.16, no.1, 2015, ss.81 - 102.
AMA AKBAŞ T,Cetin A İŞ TATMİNİ VE KİŞİ-ÖRGÜT UYUMUNUN ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞM EYE ETKİSİ. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2015; 16(1): 81 - 102.
Vancouver AKBAŞ T,Cetin A İŞ TATMİNİ VE KİŞİ-ÖRGÜT UYUMUNUN ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞM EYE ETKİSİ. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2015; 16(1): 81 - 102.
IEEE AKBAŞ T,Cetin A "İŞ TATMİNİ VE KİŞİ-ÖRGÜT UYUMUNUN ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞM EYE ETKİSİ." Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 16, ss.81 - 102, 2015.
ISNAD AKBAŞ, Türkmen Taşer - Cetin, Aysun. "İŞ TATMİNİ VE KİŞİ-ÖRGÜT UYUMUNUN ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞM EYE ETKİSİ". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 16/1 (2015), 81-102.