Yıl: 2016 Cilt: 31 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 593 - 608 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Okul Öncesi Eğitim Öğretmenlerinin Disiplin, Sınıf Yönetimi ve İstenmeyen Davranışlar Hakkındaki İnançları

Öz:
Bu araştırmada öğretmenlerin istenmeyen davranışlar ile baş etme, sınıf yönetimi yeterlilikleri ve disiplin uygulamaları ile ilgili inanç ve görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması yöntemi ile yapılmıştır. Çalışma 2012-2013 eğitim öğretim yılında, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir anaokulundan seçilen 3 okul öncesi eğitim öğretmeni ile yürütülmüştür. Veriler yapılandırılmam31ış sınıf içi gözlemler, öğretmenler ile yapılan yarı yapılandırılmış mülakatlar ve öğretmenlerin günlük planlarından elde edilmiştir. Verilerin yazılı dökümleri yapıldıktan sonra nitel veri analiz aracı olan NVIVO 8 programına aktarılarak içerik analizi ile çözümlemesi yapılmıştır. Çalışma sonucunda öğretmenlerin inançları ile sınıf içi uygulamaları arasında bazı benzerlikler olmasına rağmen farklılıkların da olduğu tespit edilmiştir. Öğretmenlerin inançlarının tersine sınıf içinde daha çok geleneksel sınıf yönetimi stratejilerini kullandıkları görülmüştür.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik Eğitim, Özel

Preschool Teachers' Beliefs about Discipline, Classroom Management, and Disruptive Behaviors

Öz:
In this research, it is aimed to explore the beliefs and the views of preschool teachers about discipline, classroom management, and dealing with disruptive behaviors in their classrooms. The study was done through case study methods as one of qualitative research methods. It was conducted in 2012-2013 educational years and with 3 preschool education teachers who were selected from a preschool dependent on the Ministry of National Education. The data was gathered through unstructured in-class observations, semi-structured interviews with the teachers, and document analysis of teachers' plans related to daily routines. After transcription, the data were transferred to NVIVO 8 program, which is a qualitative data analysis tool, and its analysis was made through content analysis. As a result of study, it was found out that there are clear distinctions with teachers' classroom practices and their classroom management discourses although there were some similarities between their beliefs and practices. In contrast to their beliefs, the teachers were observed to use more traditional classroom management strategies for the disruptive behaviors.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik Eğitim, Özel
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Akar, İ. (2006). Öğrenci davranışlarını etkileyen etmenler. (Ed. Z. Kaya), Sınıf Yönetimi içinde, Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Akar, H., Tor, D., Tantekin-Erden, F., ve Şahin, İ.T. (2010) . Öğretmenlerin sınıf yönetimi yaklaşımları ve deneyimlerinin incelenmesi. İlköğretim Online, 9(2), 792-806. Http://İlkogretim-Online.Org.Tr Adresinden 10 Mart 2011 Tarihinde Edinildi.
 • Akçadağ, T. (2005). Sorun davranışların yönetimi. (Ed: H. Kıran), Etkili Sınıf Yönetimi içinde, Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Akgün, E., Yarar, M. ve Dinçer, Ç. (2011). Okul öncesi öğretmenlerin sınıf içi etkinliklerde kullandıkları sınıf yönetimi stratejilerinin incelenmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi / 2011 Cilt: 1, Sayı: 3
 • Aktaş Arnas, Y. ve Sadık, F. (2008). Okul öncesi eğitimde sınıf yönetimi (1. Baskı). Ankara: Kök Yayıncılık.
 • Balay, R., ve Sağlam, M. ( 2008). Sınıf içi olumsuz davranışlara ilişkin öğretmen görüşleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5, 1-24.
 • Başal, H. A. (2005). Okul Öncesi Eğitiminin İlke ve Yöntemleri (Genişletilmiş 2. Baskı). İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
 • Başar, H. (2000). Sınıf Yönetimi. Ankara: Şafak Matbaacılık.
 • Bear, G. G. (1998). School discipline in the United States: Prevention, correction, and long-term social development. School Psychology Review, 27, 14-32.
 • Berg, B. L. (2001). Qualitative Research Methods for the Social Sciences (4th Ed.). MA, ABD: Allyn and Bacon.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2014).Bilimsel Araştırma Yöntemleri (18. Baskı).Ankara: Pegem Akademi.
 • Bredekamp, S. (2015) Erken Çocukluk Eğitiminde Etkili Uygulamalar (H.Z. İnan ve T. İnan, Çeviri Ed.). Ankara: Nobel Yayıncılık. (2013).
 • Carter, K. ve Doyle, W. (2011). Classroom Management in Early Childhood and Elementary Classrooms. In Handbook of Classroom Management: Research, Practice, and Contemporary Issues,(pp373-404). Edited by Edmund Emmer, Edward Sabornie, Carolyn M. Evertson, Carol S. Weinstein, Routledge, Taylor & Francis Group: New York
 • Celep, C. (2004). Sınıf Yönetimi ve Disiplini (3. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Creswell, J. W. (2009). Research Design. California, ABD: Sage Publications.
 • Cüceloglu, D. (2001). Savaşçı (15. Baskı). İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Çakır, N. (2010). Okul öncesi öğretmenlerinin disiplin anlayışları ile iç-dış denetim odakları arasındaki ilişki (Çanakkale İli Örneği).Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.
 • Dauncey, L. And Vokes, D. (2012). Case studies into classroom management: Teacher behavior, the use of practicalstrategies, and the use of rules. The Pennsylvania State University The College of Education Spring 2012.
 • Demirel, Ö. (2004). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme (4.Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Denizel-Güven, E. ve Cevher, F. N. (2005). Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(18), 1-22.
 • Doğan Burç, E. (2006). İlköğretim okulu öğretmenlerinin sınıf yönetimi yeterlilikleri (Hatay İli Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Dönmez, B. ve Cömert, M.(2009) Öğretmen adaylarının, kendilerinin ve uygulama öğretmenlerinin sınıf içi istenmeyen öğrenci davranışları ile baş etme konusundaki yeterliklerine ilişkin algıları. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,10(2), 47-55.
 • Erdem, E. & Demirel, Ö. (2002). Program Geliştirmede Yapılandırmacılık Yaklaşımı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 23: 81-87. Ergün, M. ve Duman, Http://Yayim.Meb.Gov.Tr/Dergiler/145/Ergun.Htm. T. (2007). Kritik durumlarda öğretmen davranışları II.
 • Erol, Z. (2006) Sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetimi uygulamalarına ilişkin görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.
 • Esen, H. (2006). İlk ve ortaöğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin kullandıkları disiplin türleri ( Edirne İli Örnefği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Trakya Üniversitesi. Edirne.
 • Ferk, M. K. (2009). Avoiding Chaos in the Preschool Classroom: Management Methods and Techniques.. [Available online at:http://mkferk5235.files.wordpress.com/2009/11/professionalism-paper.pdf.], Retrieved on February13, 2014.
 • Fraenkel, J. ve Wallen, N. (2008). How To Design and Evaluate Research in Education. (7th Ed.). USA: McGraw- Hill Companies, Inc.
 • Gall, J. P., Gall, M. D. and Borg, W. R. (1999).Applyingeducationalresearch: A practicalguide. New York: Longman.
 • Gettinger, M., & Fischer, C. (2015). Early childhood education classroom management. In E.T. Emmer & E. J. Sabornie (Eds.). Handbook of classroom management: Research, practice, and contemporary issues (2nd ed.). New York, NY: Routledge, Taylor and Francis.
 • Gezgin, N. (2009). Okul öncesi eğitimi öğretmenlerinin kullandıkları sınıf yönetimi stratejileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.
 • Hiralall, A. S., ve Martens, B. K., (1998). Teaching classroom management skills to preschool staff: The effects of scripted instructional sequences on teacher and student behavior. School Psychology Quarterly, Vol 13(2), 1998, 94-115.
 • Hoy, A. W., & Weinstein, C. S. (2006). Student and teacher perspectives on classroom management. In C. M. Evertson & C. S. Weinstein (Eds.), Handbook of classroom management: Research, practice and contemporary issues (pp. 181-222). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
 • İlgar, L. (2007). İlköğretim öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerileri üzerine bir araştırma. Yayımlanmamış doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • Kafle, N. P. (2013) Classroom management: a concern for educational leaders. Wudpecker Journal of Educational Research,Vol. 2(4), pp. 057 - 061, April 2013
 • Kapucuoğlu Tolunay, A. (2008). Sınıf öğretmenlerinin sınıfta karşılaştıkları istenmeyen öğrenci davranışları ve bu davranışlara karsı kullandıkları baş etme yöntemleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.
 • Kazu, H. (2007).Öğretmenlerin sınıfta istenmeyen davranışların önlenmesi ve değiştirilmesine yönelik stratejileri uygulama durumları. Milli Eğitim Dergisi, 175,5 7-66.
 • Katz, L.G. & Chard, S.C. (2000). The project approach (2nd ed.). Stamford, CT: Ablex Publishing Company.
 • Kent Kükürtçü, S. (2011). 5-6 yas çocuklarının ailelerinin ve öğretmenlerinin kullandıkları disiplin yöntemlerinin çocuk hakları ile ilişkisinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Kısa, D. (2009). Okulöncesi öğretmenlerinin altı yaş çocuklarının sorumluluk eğitiminde başvurdukları disiplin yöntemlerine ilişkin görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
 • McMillan, J. H. (2004). Educationalresearch: Fundamentals for the Consumer (4th Edition). Boston: Person.
 • Morris, P.,Raver, C., Lloyd, C. M. and Millenky, M. (2009). Can Teacher Training in Classroom Management Make a Difference for Children'sExperiences in Preschool? A Preview of Findingsfrom the Foundations of Learning Demonstration. [Availableonline at: http://www.mdrc.org/sites/default/files/full_44.pdf.], Retrieved on February 15, 2014.
 • Neisworth, J. and Buggey, T. (2009) Behavior Analysis and Principles in Early Childhood Education. In J Roopnarine and J. Johnson, (Eds) (2009) Approaches to Early Childhood Education (5 ed. Pp.186-210). Upper Saddle River, NJ: Merrill/Prentice Hall.
 • Nourt, P. M. (2009). Historical Perspectives on Early Childhood Education. In J Roopnarine and J. Johnson, (Eds) (2009) Approaches to Early Childhood Education (5 ed. Pp.3-48). Upper Saddle River, NJ: Merrill/Prentice Hall.
 • Ocak, Ş. ve Arda, T. B., (2014). Okul öncesi dönemde önleyici müdahale edici programların karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [Hacettepe University Journal of Education], 29(4), 171-188.
 • Özer, G. (2009). Öğretmen adaylarının sınıf içinde gözlemledikleri istenmeyen öğrenci davranışları ve bu davranışlarla bas etmede kullanılabilecek stratejilere ilişkin görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak.
 • Özgün, Ö.(2008). Sınıfta İstenmeyen Davranışlar, Nedenleri, Yönetimi. Yaşare Aktaş Arnas& Fatma Sadık(Ed.) , Okul Öncesi Eğitimde Sınıf Yönetimi içinde (s.243-276). Ankara: Kök Yayıncılık.
 • Öztürk, B. (2002). Sınıfta İstenmeyen Davranışların Önlenmesi ve Giderilmesi. E. Karip(Ed.), Sınıf Yönetimi içinde. Ankara: PEGEM Yayınları.
 • Raver, C. C., Jones, S. M., Li-Grining, C. P., Metzger, M., Champione, K. M., & Sardin, L. (2008). Improving preschool classroom processes: Preliminary findings from a randomized trial implemented in Head Start settings. Early Childhood Research Quarterly, 23, 10-26.
 • Sadık, F. (2004). Okul öncesi sınıflarda gözlenen problem davranışlar ve bu davranışlarla baş etmede öğretmenlerin kullandıkları yöntemler. Eğitim Araştırmaları Dergisi, sy. 13, ss. 89-97.
 • Sipahioğlu, E. (2008). İlköğretim I. kademede sınıf içi istenmeyen öğrenci davranışları ve çözüm önerileri (Narlıdere İlçesi Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Slider, N.J.,Noell, G. H. and Williams, K. L. (2006).ProvidingpracticingteachersClassroom management professionaldevelopment in abrief self-study format. JBehavEduc. 15, 215-228.
 • Stake, R. (1995). The art of case study research. Newbury Park, CA: Sage Publications.
 • Tertemiz, N. (2005). Sınıf Yönetimi ve Disiplini. L. Küçükahmet (Ed.), Sınıf Yönetimi içinde. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
 • Webster-Stratton, C. (1999). How to promote children's social and emotional competence. Thousand Oaks, CA: Paul Chapman Publishing Ltd.
 • Webster-Stratton, C. & Reid, M. J. (2010). The Incredible Years Parents, Teachers, and Children Training Series: A Multifaceted Treatment Approach for Young Children with Conduct Disorders. In J. R. Weisz & A. E. Kazdin (Eds.) Evidence-Based Psychotherapies for Children and Adolescents (pp. 194-210). New York and London: The Guilford Press.
 • Yaman, B. (2010). Pedagojik formasyon eğitimi almamış öğretmenlerin sınıf yönetimi algıları/Aksaray ili örneği. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi,C 9, Sayı 31, s. 53-72.
 • Yavuzer, H.(2006). Çocuk Eğitimi El Kitabı. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, N. (2007). Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf İçi Disiplin Sağlamada Kullandıkları Ödül ve Ceza Yöntemlerinin Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul, Yeditepe Üniversitesi.
APA ÖZTÜRK Y, GANGAL M (2016). Okul Öncesi Eğitim Öğretmenlerinin Disiplin, Sınıf Yönetimi ve İstenmeyen Davranışlar Hakkındaki İnançları. , 593 - 608.
Chicago ÖZTÜRK YASİN,GANGAL Merve Okul Öncesi Eğitim Öğretmenlerinin Disiplin, Sınıf Yönetimi ve İstenmeyen Davranışlar Hakkındaki İnançları. (2016): 593 - 608.
MLA ÖZTÜRK YASİN,GANGAL Merve Okul Öncesi Eğitim Öğretmenlerinin Disiplin, Sınıf Yönetimi ve İstenmeyen Davranışlar Hakkındaki İnançları. , 2016, ss.593 - 608.
AMA ÖZTÜRK Y,GANGAL M Okul Öncesi Eğitim Öğretmenlerinin Disiplin, Sınıf Yönetimi ve İstenmeyen Davranışlar Hakkındaki İnançları. . 2016; 593 - 608.
Vancouver ÖZTÜRK Y,GANGAL M Okul Öncesi Eğitim Öğretmenlerinin Disiplin, Sınıf Yönetimi ve İstenmeyen Davranışlar Hakkındaki İnançları. . 2016; 593 - 608.
IEEE ÖZTÜRK Y,GANGAL M "Okul Öncesi Eğitim Öğretmenlerinin Disiplin, Sınıf Yönetimi ve İstenmeyen Davranışlar Hakkındaki İnançları." , ss.593 - 608, 2016.
ISNAD ÖZTÜRK, YASİN - GANGAL, Merve. "Okul Öncesi Eğitim Öğretmenlerinin Disiplin, Sınıf Yönetimi ve İstenmeyen Davranışlar Hakkındaki İnançları". (2016), 593-608.
APA ÖZTÜRK Y, GANGAL M (2016). Okul Öncesi Eğitim Öğretmenlerinin Disiplin, Sınıf Yönetimi ve İstenmeyen Davranışlar Hakkındaki İnançları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(3), 593 - 608.
Chicago ÖZTÜRK YASİN,GANGAL Merve Okul Öncesi Eğitim Öğretmenlerinin Disiplin, Sınıf Yönetimi ve İstenmeyen Davranışlar Hakkındaki İnançları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 31, no.3 (2016): 593 - 608.
MLA ÖZTÜRK YASİN,GANGAL Merve Okul Öncesi Eğitim Öğretmenlerinin Disiplin, Sınıf Yönetimi ve İstenmeyen Davranışlar Hakkındaki İnançları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.31, no.3, 2016, ss.593 - 608.
AMA ÖZTÜRK Y,GANGAL M Okul Öncesi Eğitim Öğretmenlerinin Disiplin, Sınıf Yönetimi ve İstenmeyen Davranışlar Hakkındaki İnançları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2016; 31(3): 593 - 608.
Vancouver ÖZTÜRK Y,GANGAL M Okul Öncesi Eğitim Öğretmenlerinin Disiplin, Sınıf Yönetimi ve İstenmeyen Davranışlar Hakkındaki İnançları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2016; 31(3): 593 - 608.
IEEE ÖZTÜRK Y,GANGAL M "Okul Öncesi Eğitim Öğretmenlerinin Disiplin, Sınıf Yönetimi ve İstenmeyen Davranışlar Hakkındaki İnançları." Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, ss.593 - 608, 2016.
ISNAD ÖZTÜRK, YASİN - GANGAL, Merve. "Okul Öncesi Eğitim Öğretmenlerinin Disiplin, Sınıf Yönetimi ve İstenmeyen Davranışlar Hakkındaki İnançları". Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 31/3 (2016), 593-608.