Yıl: 2016 Cilt: 18 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 337 - 368 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

TÜRKİYE'DE ŞEFFAFLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN KAYIT DIŞI EKONOMİ VE VERGİ KAYBI AÇISINDAN EKONOMİK KALKINMAYA ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ*

Öz:
2011 Yılında çıkarılan yeni Türk Ticaret Kanunu ile muhasebe kayıtları ve finansal tablolar Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları esas alınarak yapılmaya başlanmıştır. Bu standartlar küresel ölçekte oluşturulmakta ve kabul görmektedir. Standartların uygulanması ve istenen doğru değerlendirmelere temel olabilmesi için, şeffaflık ve hesap verebilirlik büyük önem taşımaktadır. Gerek küresel ölçekte gerekse ülkemiz ölçeğinde şeffaflık ve hesap verebilirlik, daha doğru ve objektif muhasebe kayıtları ve finansal raporlamayı ortaya çıkaracaktır. Bu şekilde elde edilen verilerle, finansal ve ekonomik değerlendirmelerin daha doğru temeller üzerine oturması sağlanacaktır. Bu çalışmada, kayıt dışı ekonominin ülkemizde yol açtığı vergi kaybı ve bu kaybın ekonomik kalkınma üzerine etkileri değerlendirilerek şeffaflık ve hesap verebilirliğin önemi vurgulanmıştır. Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları'nın hedeflenen amacına ulaşabilmesi için şeffaflık ve hesap verebilirliğin önemi üzerinde durulmuştur. Şeffaflık ve hesap verebilirliğin ülke kalkınmasına etkileri değerlendirilmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme İktisat İşletme Finans

TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY IN TURKEY'S, INFORMAL ECONOMY AND TAX LOSS FOR THE PURPOSE, EVALUATION OF THE ECONOMIC DEVELOPMENT IMPACT

Öz:
Issued in 2011 by the new Turkish Commercial Code accounting records and financial statements has been started on the basis of International Accounting and Financial Reporting Standards. These standards are to see and accept being created on a global scale. Transparency and accountability are of paramount importance for the implementation of standards and to be the basis for correct evaluation requested. Both global scale in our country as well as transparency and accountability, will reveal more accurate and objective accounting records and financial reporting. In this way, the resulting data will be sitting on the basis of more accurate financial and economic evaluation. In this study, the tax loss caused by unregistered our country's economy and its effects on economic development was highlighted this loss of evaluating the importance of accountability, transparency and accountability. Transparency and accountability in order to achieve the intended purpose of the Accounting and Financial Reporting Standards has been focused on the importance of accountability. Transparency and accountability have tried to evaluate the effects of the country's development.
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme İktisat İşletme Finans
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akalın, G. 1996. "Kayıtdışı Ekonomi Sorunu ve Yasa Tasarısı (II)", Vergi Dünyası, 179: 10-16.
 • Akbulak, Y. ve A.K. Tahtakılıç, 2003. "Kayıtdışı Ekonomi Üzerine Düşünceler", Banka- Maliye ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, 40(468): 17-41.
 • Altuğ, O. 1994." Kayıtdışı Ekonomi: Vergiye Karşı Başkaldırı", Görüş, 14, Mart: 56-58.
 • Altuğ, O. 1994a. "Kayıt Dışı Ekonomi", Cem Ofset Matbaacılık, İstanbul.
 • Altuğ, O. 1994b. "Kayıt Dışı Ekonomi: Vergiye Karşı Başkaldırı", Görüş, 14, Mart: 56-68.
 • Aydemir, Ş. 1994. "KOBİ'ler ve Kayıt Dışı Ekonomi", TOSYÖV, Ankara.
 • Aydemir, Ş. 1995a. "Kayıt Dışı Ekonomi Üzerine (I)", Vergi Dünyası, 161, Ocak: 72-86.
 • Aydemir, Ş. 1995b. "Kayıt Dışı Ekonomi Üzerine (II)", Vergi Dünyası, 162, Şubat: 35-47.
 • Ceritli, İ. 2012. "Şeffaf ve Hesap Verebilir Kamu Yönetimi Sempozyumu".
 • Çolak, M. 2001. "Kayıt Dışı Ekonominin Vergisel Görüntüsünün İrdelenmesi", Yaklaşım, 103, Temmuz: 195-198.
 • European Comission 2013. "Directorate General Ecfin Economic and Financial Affairs", Statistical Annex of European Economy, Autumn 2012: 134-139, Türkiye ile İlgili Bilgiler, Kalkınma Bakanlığı Orta Vadeli Program (2013-2015), 32.
 • http://www.acag.org.au/epsa.html. "Avusturalya Genel Denetçiler Konseyi" (The Australian Council of Auditors-General).
 • Ilgın, Y. 1999. "Kayıt Dışı Ekonomi ve Türkiye'deki Boyutları", DPT Yayın No: 2492, Uzmanlık Tezi, Ankara.IMF 2013. "World Economic Outlook Database", April 2013.
 • Önder, M. 2012. "Türkiye'de Kayıt Dışı Ekonomi ve Uluslararası Uygulamalar Işığında Çözüm Önerileri", Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, Mesleki Yeterlilik Tezi, Ankara.
 • Pınar, A. 2012. "Şeffaf ve Hesap Verebilir Kamu Yönetimi Sempozyumu".
 • Derdiyok, T. 1993. "Türkiye'nin Kayıt Dışı Ekonomisinin Tahmini", Türkiye İktisat Dergisi, Mayıs: 54-63.
 • DPT 2007. "Ekonomik ve Sosyal Göstergeler 1950-2004", http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/gosterge/tr/1950-04/esg.html (Erişim Tarihi: 20.08.2015).
 • Kalkınma Bakanlığı 2013. "Uluslararası Ekonomik Göstergeler 2013".
 • Kemal, M.A. 2003. "Underground Economy and Tax Evasion in Pakistan: A Critical Evaluation, Pakistan Institute of Development Economics", Research Report No. 184, Islamabad.
 • Kemal, M.A. 2007. "A Fresh Assessment of the Underground Economy and Tax Evasion in Pakistan: Causes, Consequences, and Linkages with the Formal Economy", Pakistan Institute of Development Economics, Working Paper No. 200713, Islamabad.
 • Saydam, Göksel 2015. "Mali Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik", http://www.kibrispostasi.com/index.php/cat/1/col/167/art/25078/Pa geName/KIBRIS_POSTASI
 • Schneider, Friedrich 2013, Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü Sunumu.
 • T.C. Yasalar. 14.02.2011. "Türk Ticaret Kanunu", Ankara, Resmi Gazete, Sayı: 27846, Kanun No: 6102, Kabul Tarihi: 13.01.2011.
 • Temel, A., A. Şimşek ve K. Yazıcı. 1994. "Kayıt Dışı Ekonomi Tanımı, Tespit Yöntemleri ve Türk Ekonomisindeki Büyüklüğü", İşletme ve Finans, 104, Kasım: 10-33.
 • www.oecd.org 2015. Ücretler Üzerindeki Yükler.
 • Yılmaz, G. 1998. "Yeraltı Ekonomisinin Doğurduğu Vergi Kaybının Hesabı ile İlgili Yaklaşımlar ve
 • Türkiye'de Yeraltı Ekonomisinin Doğurduğu Vergi Kaybı", Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Özel Sayı - Prof. Dr. Halil Nadaroğlu'na Armağan, 14(1): 483-500.
 • 22.07.1998 tarihli 23417 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4369 Sayılı Kanun.
 • 8/6/2004 Tarihli ve 25486 Sayı ile Resmi Gazete, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanun.
APA DIZMAN Ş, YANIK R (2016). TÜRKİYE'DE ŞEFFAFLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN KAYIT DIŞI EKONOMİ VE VERGİ KAYBI AÇISINDAN EKONOMİK KALKINMAYA ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ*. , 337 - 368.
Chicago DIZMAN ŞAKİR,YANIK RAMAZAN TÜRKİYE'DE ŞEFFAFLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN KAYIT DIŞI EKONOMİ VE VERGİ KAYBI AÇISINDAN EKONOMİK KALKINMAYA ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ*. (2016): 337 - 368.
MLA DIZMAN ŞAKİR,YANIK RAMAZAN TÜRKİYE'DE ŞEFFAFLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN KAYIT DIŞI EKONOMİ VE VERGİ KAYBI AÇISINDAN EKONOMİK KALKINMAYA ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ*. , 2016, ss.337 - 368.
AMA DIZMAN Ş,YANIK R TÜRKİYE'DE ŞEFFAFLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN KAYIT DIŞI EKONOMİ VE VERGİ KAYBI AÇISINDAN EKONOMİK KALKINMAYA ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ*. . 2016; 337 - 368.
Vancouver DIZMAN Ş,YANIK R TÜRKİYE'DE ŞEFFAFLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN KAYIT DIŞI EKONOMİ VE VERGİ KAYBI AÇISINDAN EKONOMİK KALKINMAYA ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ*. . 2016; 337 - 368.
IEEE DIZMAN Ş,YANIK R "TÜRKİYE'DE ŞEFFAFLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN KAYIT DIŞI EKONOMİ VE VERGİ KAYBI AÇISINDAN EKONOMİK KALKINMAYA ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ*." , ss.337 - 368, 2016.
ISNAD DIZMAN, ŞAKİR - YANIK, RAMAZAN. "TÜRKİYE'DE ŞEFFAFLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN KAYIT DIŞI EKONOMİ VE VERGİ KAYBI AÇISINDAN EKONOMİK KALKINMAYA ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ*". (2016), 337-368.
APA DIZMAN Ş, YANIK R (2016). TÜRKİYE'DE ŞEFFAFLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN KAYIT DIŞI EKONOMİ VE VERGİ KAYBI AÇISINDAN EKONOMİK KALKINMAYA ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ*. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 18(1), 337 - 368.
Chicago DIZMAN ŞAKİR,YANIK RAMAZAN TÜRKİYE'DE ŞEFFAFLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN KAYIT DIŞI EKONOMİ VE VERGİ KAYBI AÇISINDAN EKONOMİK KALKINMAYA ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ*. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi 18, no.1 (2016): 337 - 368.
MLA DIZMAN ŞAKİR,YANIK RAMAZAN TÜRKİYE'DE ŞEFFAFLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN KAYIT DIŞI EKONOMİ VE VERGİ KAYBI AÇISINDAN EKONOMİK KALKINMAYA ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ*. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, vol.18, no.1, 2016, ss.337 - 368.
AMA DIZMAN Ş,YANIK R TÜRKİYE'DE ŞEFFAFLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN KAYIT DIŞI EKONOMİ VE VERGİ KAYBI AÇISINDAN EKONOMİK KALKINMAYA ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ*. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi. 2016; 18(1): 337 - 368.
Vancouver DIZMAN Ş,YANIK R TÜRKİYE'DE ŞEFFAFLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN KAYIT DIŞI EKONOMİ VE VERGİ KAYBI AÇISINDAN EKONOMİK KALKINMAYA ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ*. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi. 2016; 18(1): 337 - 368.
IEEE DIZMAN Ş,YANIK R "TÜRKİYE'DE ŞEFFAFLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN KAYIT DIŞI EKONOMİ VE VERGİ KAYBI AÇISINDAN EKONOMİK KALKINMAYA ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ*." Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 18, ss.337 - 368, 2016.
ISNAD DIZMAN, ŞAKİR - YANIK, RAMAZAN. "TÜRKİYE'DE ŞEFFAFLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN KAYIT DIŞI EKONOMİ VE VERGİ KAYBI AÇISINDAN EKONOMİK KALKINMAYA ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ*". Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi 18/1 (2016), 337-368.