Yıl: 2016 Cilt: 6 Sayı: 11 Sayfa Aralığı: 17 - 38 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Dokuzuncu  Sınıf  Matematik  Dersi  Öğretim  Programına Bağlılığın İncelenmesi*

Öz:
Öğretim   programına   bağlılık,   tasarlanan   programın   öğretmen/paydaşlar   tarafından   aslına  sadık   kalınarak   uygulanmasıdır.   Bu   araştırmada   2013-2014   eğitim   -   öğretim   yılında   uygulamaya  konulan  dokuzuncu  sınıf  matematik  dersi  öğretim  programı,  öğretim  programına  bağlılığın  uyma  ve   katılımcı   tepkileri   bileşenleri   açısından   incelenmiştir.   Çoklu   durum   deseninde   tasarlanan  araştırmada  çalışma  grubunu  farklı  okul  türlerinde  (Anadolu  Lisesi,  Anadolu  İmam  Hatip  Lisesi  ve  Sağlık  Meslek  Lisesi),  dokuzuncu  sınıfta  ders  veren  üç  öğretmen  oluşturmaktadır.  Veriler  görüşme,  gözlem  ve  doküman  inceleme  yöntemleri  ile  toplanmış,  betimsel  analiz  yöntemiyle  çözümlenmiştir.  Bulgulara   göre,   öğretmenlerin   programda   yer   almayan   kazanımlara   yönelik   sorular   sorduğu,  programdaki   konularda   öğrencilerin   seviyelerine   göre   değişiklik   yaptıkları,   günlük   hayat   ile  matematik   arasında   ilişki   kurmada   zorlandıkları,   performans   -­--   proje   ödevi   ve   akran   /   öz  değerlendirme   gibi   ölçme   araçlarını   ya   hiç   kullanmadıkları   ya   da   öğrencilerin   soru   çözmesi  şeklindeki   ödevleri   performans   ödevi   olarak   değerlendirdikleri   görülmüştür.   Araştırmanın  yapıldığı   sınıflarda   öğretmen   merkezli   bir   öğretim   yürütüldüğü,   projeksiyon   ve   akıllı   tahta   gibi  materyallerin   olmadığı   ve   öğretmenlerin   genellikle   kalem   ve   tahtayı   kullanarak   ders   işledikleri  gözlemlenmiştir.  Öğretmenlerin  programa  bağlılıklarında  öğrenci,  program,  öğretmen  ve  kuruma  dair  özellikler  ile  merkeziyetçi  eğitim  sisteminin  belirleyici  olabildiği  sonucuna  ulaşılmıştır.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik Eğitim, Özel

An Investigation of Ninth Grade Mathematics Curriculum Fidelity

Öz:
Curriculum fidelity can be defined as the degree to which teachers or stakeholders abide by a curriculum's original design when implementing it. In this study, the ninth grade mathematics curriculum introduced in the 2013 - 2014 academic year was investigated in terms of curriculum fidelity components of adherence and participant responsiveness. Case study design was used and the data were gathered through semi-structured interviews, document analysis and classroom observations. The participants consisted of three mathematics teachers teaching ninth grade mathematics at different types of schools. The data were analyzed through descriptive analysis. The findings revealed that the teachers, who participated in study, asked questions about objectives that were not included in the curriculum, modified curriculum content according to students' level, have difficulty making connections between mathematics and real life, did not use performance- projectpeer/self-assessment or assess assignments of solving problems as a performance assessment. It was also observed that in the classrooms where the study was conducted, teacher centered methods were used and technological devices like smart board, projection etc. were not present. The study concluded that curriculum fidelity of teachers might be affected by student characteristics, curriculum properties, teacher characteristics, institutional features and a centralistic educational system.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik Eğitim, Özel
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Altun, M., Arslan, Ç. ve Yazgan, Y. (2004). Lise Matematik ders kitaplarının kullanım şekli ve sıklığı üzerine bir çalışma. Eğitim Fakültesi Dergisi,17(2), 131-147.
 • Atila, M. E. (2012). Fen ve teknoloji dersi öğretim programındaki yapılandırmacılığa dayalı öğelerin öğretmenler tarafından algılanışı ve uygulanışı. Yayımlanmamış doktora tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Aydemir, H. (2011). İlköğretim 7. sınıf sosyal bilgiler öğretim programı etkinliklerinin uygulamadaki etkililiğinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış doktora tezi. Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Backer, T. E. (2000). The failure of success: Challenges of disseminating effective substance abuse prevention programs. Journal of Community Psychology, 28(3), 363-373.
 • Bloom, B.S., Engelhart, M.D, Furst, E.J, Hill, W.H. & Krathwohl, D.R. (1956). Taxonomy of Educational Objectives. Book 1: Cognitive Domain. US: Longman.
 • Bümen, N., Çakar, E. ve Yıldız, D. G. (2014). Türkiye'de öğretim programına bağlılık ve bağlılığı etkileyen etkenler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 14(1), 203-228.
 • Dane, A. V. ve Schneider, B. H. (1998). Program integrity in primary and early secondary prevention:Are implementation effects out of control? Clinical Psychology Review, 18, 23-45.
 • Dusenbury L., Brannigan R., Falco M. & Hansen W. B. (2003). A review of research on fidelity of implementation: Implications for drug abuse prevention in school settings. Health Education Research, 18(2), 237-256.
 • Fullan, M. ve Pomfret, A. (1977). Research on curriculum and instruction implementation. Review of Educational Research, 47(2), 335-397.
 • Karakuş, F. (2010). Ortaöğretim Matematik dersi öğretim programında yer alan alternatif ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarına yönelik öğretmen görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(2), 457-488.
 • Kaya, E., Çetin, P. S. & Yıldırım, A. (2012). Transformation of centralized curriculum into classroom practice: An analysis of teachers'experiences. International Journal of Curriculum and Instructional Studies. 2(3),103-113.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2013). Ortaöğretim Matematik Dersi (9, 10, 11 ve 12s Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2010). Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA 2009 Ulusal Ön Değerlendirme Raporu. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı
 • ÖSYM. (2014a). 2014 Yükseköğretime Geçiş Sınavının Değerlendirilmesi. http://dokuman.osym.gov.tr/ pdfdokuman/2014/YGS/2014YGSSAYISALBiLGiLER03042014.pdf adresinden indirilmiştir.
 • ÖSYM. (2014b). 2014 Lisans Yerleştirme Sınavları Sonuçları. http://dokuman.osym.gov.tr/ pdfdokuman/2014/LYS/2014_LYS_SB.pdf adresinden indirilmiştir.
 • ÖSYM. (2013a). 2013 Yükseköğretime Geçiş Sınavının Değerlendirilmesi. http://dokuman.osym.gov.tr/ pdfdokuman/2013/OSYS/2013-YGS-SonucAciklama_Sunum.pdf adresinden indirilmiştir.
 • ÖSYM. (2013b). 2013 Lisans Yerleştirme Sınavları Sonuçları. http://www.osym.gov.tr/dosya/1- 69292/h/2013-lyssayisalbilgilerbasin.pdf adresinden indirilmiştir.
 • ÖSYM. (2012a). 2012 YGS Sonuçları. http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2012/OSYS/ 2012YGSSonuclari.pdf adresinden indirilmiştir.
 • ÖSYM. (2012b). 2012 LYS Sonuçları. http://www.osym.gov.tr/belge/1-13603/2012-lys-sonuclarinailiskin-sayisal-bilgiler.html adresinden indirilmiştir.
 • Öztürk Akar, E. (2005). Lise biyoloji dersi öğretim programının uygulanmasında okul düzeyinde görülen farklılıklar. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 4(7), 51-67.
 • Patton, M. Q. (2002). Qualitative Research & Evaluation Methods. (3th ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.
 • Remillard, J. T. (2005). Examining key concepts in research on teachers' use of mathematics curricula. Review of Educational Research, 75, 211-246. Retrieved from http://www.jstor.org/discover/ 10.2307/3516049?uid=3739192&uid=2&uid=4&sid=21102706663487
 • Songer, N. B. ve Gotwals, A. W. (2005). Fidelity of implementation in three sequential curricular units. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, Montreal, Canada.
 • Tekbıyık, A. ve Akdeniz, A. R. (2008). İlköğretim fen ve teknoloji dersi öğretim programını kabullenmeye ve uygulamaya yönelik öğretmen görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 2(2), 23-37.
 • Vartuli, S. ve Rohs, J. (2009). Assurance of outcome evaluation: Curriculum fidelity. Journal of Research in Childhood Education, 23(4), 502-512.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayıncılık: Ankara.
 • Yücel, C., Karadağ, E. ve Turan, S., (2013). TIMSS 2011 Ulusal Ön Değerlendirme Raporu (Rapor No:1). Eskişehir: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi.
APA DİKBAYIR A, BÜMEN N (2016). Dokuzuncu  Sınıf  Matematik  Dersi  Öğretim  Programına Bağlılığın İncelenmesi*. , 17 - 38.
Chicago DİKBAYIR Ahmet,BÜMEN Nilay T. Dokuzuncu  Sınıf  Matematik  Dersi  Öğretim  Programına Bağlılığın İncelenmesi*. (2016): 17 - 38.
MLA DİKBAYIR Ahmet,BÜMEN Nilay T. Dokuzuncu  Sınıf  Matematik  Dersi  Öğretim  Programına Bağlılığın İncelenmesi*. , 2016, ss.17 - 38.
AMA DİKBAYIR A,BÜMEN N Dokuzuncu  Sınıf  Matematik  Dersi  Öğretim  Programına Bağlılığın İncelenmesi*. . 2016; 17 - 38.
Vancouver DİKBAYIR A,BÜMEN N Dokuzuncu  Sınıf  Matematik  Dersi  Öğretim  Programına Bağlılığın İncelenmesi*. . 2016; 17 - 38.
IEEE DİKBAYIR A,BÜMEN N "Dokuzuncu  Sınıf  Matematik  Dersi  Öğretim  Programına Bağlılığın İncelenmesi*." , ss.17 - 38, 2016.
ISNAD DİKBAYIR, Ahmet - BÜMEN, Nilay T.. "Dokuzuncu  Sınıf  Matematik  Dersi  Öğretim  Programına Bağlılığın İncelenmesi*". (2016), 17-38.
APA DİKBAYIR A, BÜMEN N (2016). Dokuzuncu  Sınıf  Matematik  Dersi  Öğretim  Programına Bağlılığın İncelenmesi*. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 6(11), 17 - 38.
Chicago DİKBAYIR Ahmet,BÜMEN Nilay T. Dokuzuncu  Sınıf  Matematik  Dersi  Öğretim  Programına Bağlılığın İncelenmesi*. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi 6, no.11 (2016): 17 - 38.
MLA DİKBAYIR Ahmet,BÜMEN Nilay T. Dokuzuncu  Sınıf  Matematik  Dersi  Öğretim  Programına Bağlılığın İncelenmesi*. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, vol.6, no.11, 2016, ss.17 - 38.
AMA DİKBAYIR A,BÜMEN N Dokuzuncu  Sınıf  Matematik  Dersi  Öğretim  Programına Bağlılığın İncelenmesi*. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi. 2016; 6(11): 17 - 38.
Vancouver DİKBAYIR A,BÜMEN N Dokuzuncu  Sınıf  Matematik  Dersi  Öğretim  Programına Bağlılığın İncelenmesi*. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi. 2016; 6(11): 17 - 38.
IEEE DİKBAYIR A,BÜMEN N "Dokuzuncu  Sınıf  Matematik  Dersi  Öğretim  Programına Bağlılığın İncelenmesi*." Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 6, ss.17 - 38, 2016.
ISNAD DİKBAYIR, Ahmet - BÜMEN, Nilay T.. "Dokuzuncu  Sınıf  Matematik  Dersi  Öğretim  Programına Bağlılığın İncelenmesi*". Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi 6/11 (2016), 17-38.