Yıl: 2016 Cilt: 0 Sayı: 35 Sayfa Aralığı: 51 - 66 Metin Dili: Türkçe

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU TASARI TASLAĞINDA ÖNGÖRÜLEN ZORUNLU ARABULUCULUK MÜESSESESİ

Öz:
Küreselleşme sürecinin, sanayileşmenin ve esnekleşmenin de etkisiyle, Türk mevzuatı uygulamada yetersiz kalmış ve çalışma mevzuatı başta olmak üzere mevzuatta değişikliklerin yapılması zorunluluğu söz konusu olmuştur. Öncelikle Hukuk Muhakemeleri Kanunu değiştirilmiş ve onun akabinde yargılamanın yükünü hafifletmek amacıyla Arabuluculuk müessesesi 6325 sayılı Yasa ile yürürlüğe girmiştir. Bu gelişme ve değişiklikler de 1950 yılından bu yana uygulanmakta olan 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun değiştirilmesini gerektirmiştir. Tüm bu gelişmeler akabinde Adalet Bakanlığınca İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı Taslağı hazırlanmış ve görüş alınmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara 23.03.2016 tarihinde gönderilmiştir. Birçok yeni düzenlemenin öngörüldüğü Tasarı Taslağının iş yargılamasında arabuluculuk sürecini düzenleyen hükmü özellikle önem taşımaktadır. Zira hüküm ile bireysel ve toplu iş uyuşmazlıklarından kaynaklanan işçilik alacakları ve işe iade konularına ilişkin uyuşmazlıklarda İş Mahkemelerine başvurmadan önce arabulucuya gitme zorunluluğu getirilmektedir. "İş Mahkemeleri Kanunu Tasarı Taslağında Öngörülen Zorunlu Arabuluculuk Müessesesi" başlıklı çalışmamızda da Tasarı Taslağında yer alan bu düzenleme ayrıntılı olarak incelenmiş ve yeni düzenlemenin yasalaşması durumunda uygulamada bırakacağı etki tarafımızca değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelime:

COMPULSORY MEDIATION ARRANGED IN LABOUR PROCEDURE LAW DRAFT

Öz:
With the impact of globalization process, industrialization and flexibility Turkish law and regulations have been inadequate in practice and to make necessary changes in Turkish law and regulations especially in labour legislation has been needed. First of all, Civil Procedure Law has been amended and then Mediation has been entered into force with the Law numbered 6325 for the purpose of reducing workload of the Courts. Also these developments and revisions have necessitated to change Labour Procedure Law numbered 5521 which has been in force since 1950. As a result of these evolution, Labour Procedure Law Draft was prepared by the Ministry of Justice and it was sent to relevant organi*Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı odamanserkan@gmail.com **Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı edakaracop@gmail.comzations to obtain their comments in 23.03.2016. Provision that regulates mediation process for labour disputes of the Draft, which grows many new regulations in Labour Procedure Law, is particularly important. Because according to this provision employers and employees have to apply mediator obligatory for labour disputes arising from labour claims and reinstatement issues before resorting to Labour Court. In our study titled "Compulsory Mediation Arranged in Labour Procedure Law Draft", this provision of the Draft has been examined in detailed and the effect of the application of this new regulation on practice has been evaluated.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Canbolat, Talat: 6356 Sayılı Kanunda Barışçıl Çözüm Yolu Olarak Arabuluculuk, Çalışma ve Toplum 2013/4, S. 39, s.250-280.
 • Çelik, Nuri/Caniklioğlu, Nurşen/Canbolat, Talat: İş Hukuku Dersleri, Yenilenmiş 28. Bası, İstanbul 2015.
 • Çetin, Soner: Ceza Muhakemesi Kanununda Uzlaşma, TBB Dergisi, S.82, s.1-33. http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2009-82-516.
 • Demir, Fevzi: İş Hukuku ve Uygulaması, 7. Bası, İzmir 2013.
 • Demir, Şamil: Arabuluculuk ile Aile İçi Şiddet ve Uzlaşmaya Tabi Suçların İlişkisi, Ankara Barosu Dergisi, 2014/2, s.212-228. https://www.academia.edu/7515878/Arabuluculuk_ile_Aile_%- C4%B0%C3%A7i_%C5%9Eiddet_ve_Uzla%- C5%9Fmaya_Tabi_Su%C3%A7lar%C4%B- 1n_%C4%B0li%C5%9Fkisi?auto=download.
 • Kekeç, Elif Kısmet: Arabuluculuk Yoluyla Uyuşmazlık Çözümünde Temel Aşamalar ve Taktikler, Ankara 2011.
 • Kuru, Baki: Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, İstanbul 2015.
 • Küçükgüngör, Erkan: Spor Hukuku Uyuşmazlıklarında Tahkim ve Alternatif Çözüm Yöntemleri, Batıder, C: XXII, s.40 vd.
 • Küçükgüngör, Erkan: Spor Hukuku Uyuşmazlıklarında Milletlerarası Tahkim, AÜHFD, S. 2, C: 53, s.5 vd.
 • Manav, Eda: İş Mahkemelerinin İşleyişi ve Bireysel İş Uyuşmazlıklarının Alternatif Çözüm Yöntemleri, Çalışma ve Toplum, 2015/4, s.183- 220.
 • Narmanlıoğlu, Ünal: İş Hukuku II, Toplu İş İlişkileri, 2. Bası, Mayıs 2013.
 • Oğuzman, Kemal: Hukuki Yönden İşçi-İşveren İlişkileri, C:1, 4. Bası, İstanbul 1987.
 • Oğuzman, Kemal/Barlas, Nami: Medeni Hukuk, Giriş-Kaynaklar-Temel Kavramlar, 9. Bası, Eylül 2002.
 • Oğuz, Özgür: Türk İş Hukuku'nda Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları, Legal Yayıncılık, Mart 2016.
 • Özbay, İbrahim: Avukatlık Hukukunda Uzlaştırma ve Uzlaştırma Tutanağının İlam Niteliği, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C: VIII, S.3-4, 2004, s.317-418.
 • Özbek, Mustafa Serdar: Alternatif Uyuşmazlık Çözümü, Ankara 2009.
 • Pekcanıtez, Hakan: Alternatif Uyuşmazlık Çö- zümleri, Hukuki Perspektifler Dergisi, 2005/5, s.12-16.
 • Pekcanıtez, Hakan/Atalay, Oğuz/Özekes, Muhammet: Medeni Usul Hukuku 5. Bası, Ankara 2006.
 • Subaşı, İbrahim: Toplu İş Hukukunda Arabuluculuk, Ünal Tekinalp'e Armağan, C.II, İstanbul 2001, s.750 vd.
 • Sur, Melda: İş Hukuku Toplu İlişkiler, Güncelleştirilmiş 5. Bası, Ankara 2015.
 • Tanrıver, Süha: Hukuk Uyuşmazlıkları Bağlamında Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları ve Özellikle Arabuluculuk, TBB Dergisi, S. 64, 2006, s.151-178. http://tbbdergisi.barobirlik.org. tr/m2006-64-227.
 • Tuncay, A. Can/Kutsal, Burcu Savaş: Toplu İş Hukuku, 4. Bası, Ocak 2015.
 • Yılmaz, Ejder: Avukatın Uzlaşma Sağlama Yetkisi, 75. Yaş Günü İçin Prof. Dr. Baki Kuru Armağanı, Ankara 2005, s.840 vd.
 • Yılmaz, Ejder: İstinaf, Ankara 2005, s.53.
APA ODAMAN S, KARAÇÖP E (2016). İŞ MAHKEMELERİ KANUNU TASARI TASLAĞINDA ÖNGÖRÜLEN ZORUNLU ARABULUCULUK MÜESSESESİ. , 51 - 66.
Chicago ODAMAN Serkan,KARAÇÖP Eda İŞ MAHKEMELERİ KANUNU TASARI TASLAĞINDA ÖNGÖRÜLEN ZORUNLU ARABULUCULUK MÜESSESESİ. (2016): 51 - 66.
MLA ODAMAN Serkan,KARAÇÖP Eda İŞ MAHKEMELERİ KANUNU TASARI TASLAĞINDA ÖNGÖRÜLEN ZORUNLU ARABULUCULUK MÜESSESESİ. , 2016, ss.51 - 66.
AMA ODAMAN S,KARAÇÖP E İŞ MAHKEMELERİ KANUNU TASARI TASLAĞINDA ÖNGÖRÜLEN ZORUNLU ARABULUCULUK MÜESSESESİ. . 2016; 51 - 66.
Vancouver ODAMAN S,KARAÇÖP E İŞ MAHKEMELERİ KANUNU TASARI TASLAĞINDA ÖNGÖRÜLEN ZORUNLU ARABULUCULUK MÜESSESESİ. . 2016; 51 - 66.
IEEE ODAMAN S,KARAÇÖP E "İŞ MAHKEMELERİ KANUNU TASARI TASLAĞINDA ÖNGÖRÜLEN ZORUNLU ARABULUCULUK MÜESSESESİ." , ss.51 - 66, 2016.
ISNAD ODAMAN, Serkan - KARAÇÖP, Eda. "İŞ MAHKEMELERİ KANUNU TASARI TASLAĞINDA ÖNGÖRÜLEN ZORUNLU ARABULUCULUK MÜESSESESİ". (2016), 51-66.
APA ODAMAN S, KARAÇÖP E (2016). İŞ MAHKEMELERİ KANUNU TASARI TASLAĞINDA ÖNGÖRÜLEN ZORUNLU ARABULUCULUK MÜESSESESİ. SİCİL İŞ HUKUKU DERGİSİ, 0(35), 51 - 66.
Chicago ODAMAN Serkan,KARAÇÖP Eda İŞ MAHKEMELERİ KANUNU TASARI TASLAĞINDA ÖNGÖRÜLEN ZORUNLU ARABULUCULUK MÜESSESESİ. SİCİL İŞ HUKUKU DERGİSİ 0, no.35 (2016): 51 - 66.
MLA ODAMAN Serkan,KARAÇÖP Eda İŞ MAHKEMELERİ KANUNU TASARI TASLAĞINDA ÖNGÖRÜLEN ZORUNLU ARABULUCULUK MÜESSESESİ. SİCİL İŞ HUKUKU DERGİSİ, vol.0, no.35, 2016, ss.51 - 66.
AMA ODAMAN S,KARAÇÖP E İŞ MAHKEMELERİ KANUNU TASARI TASLAĞINDA ÖNGÖRÜLEN ZORUNLU ARABULUCULUK MÜESSESESİ. SİCİL İŞ HUKUKU DERGİSİ. 2016; 0(35): 51 - 66.
Vancouver ODAMAN S,KARAÇÖP E İŞ MAHKEMELERİ KANUNU TASARI TASLAĞINDA ÖNGÖRÜLEN ZORUNLU ARABULUCULUK MÜESSESESİ. SİCİL İŞ HUKUKU DERGİSİ. 2016; 0(35): 51 - 66.
IEEE ODAMAN S,KARAÇÖP E "İŞ MAHKEMELERİ KANUNU TASARI TASLAĞINDA ÖNGÖRÜLEN ZORUNLU ARABULUCULUK MÜESSESESİ." SİCİL İŞ HUKUKU DERGİSİ, 0, ss.51 - 66, 2016.
ISNAD ODAMAN, Serkan - KARAÇÖP, Eda. "İŞ MAHKEMELERİ KANUNU TASARI TASLAĞINDA ÖNGÖRÜLEN ZORUNLU ARABULUCULUK MÜESSESESİ". SİCİL İŞ HUKUKU DERGİSİ 35 (2016), 51-66.