Yıl: 2015 Cilt: 12 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 211 - 226 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Slow Motion Animasyon Tekniği ile Fotoelektrik Olay Konusunun Modellenmesi ve Öğrenci Görüşleri

Öz:
Bu çalışmanın amacı, yeni geliştirilmiş bir öğrenme ve öğretme yaklaşımı olan Slow Motion Animasyon tekniğinin Fotoelektrik Olay konusunun öğretiminde öğrenci görüşleri üzerine etkisini araştırmaktır. Bu amaçla, 2014- 2015 eğitim öğretim yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde öğrenim görmekte olan 3. sınıf fen bilgisi öğretmen adaylarından gönüllü 5 öğretmen adayı ile yapılmıştır. Çalışmada 5 adımda Slow Motion Animasyon oluşturma tekniğine göre uygulamalar yapılmıştır. Bu çalışmada yöntem olarak Durum (Örnek Olay) Çalışması kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak Öğrenci Görüş Formu geliştirilerek öğrencilerin yeni öğrenme ve öğretme yaklaşımıyla ilgili görüşleri alınmıştır. Veriler, Nitel İçerik Analizi yapılarak yorumlanmıştır. Çalışmanın sonunda öğrencilere göre; bu yeni öğrenme ve öğretme yaklaşımının özellikle anlaşılması zor olan soyut konuların anlatılmasında etkili olacağı görüşü öne çıkmıştır.
Anahtar Kelime:

Konular: Fizik, Nükleer Eğitim, Özel

Modeling of Photoelectric Effect By Means Slow Motion Animation Technique and Students' Views

Öz:
The aim of the present study is to examine the effect of Slow Motion Animation technique, which is the new learning and teaching approach, upon the teaching process of Photoelectric Effect. Thus, the study has been performed with the help of 5 volunteer pre-service students being at the third gradeand studying science at Kahramanmaraş Sütçü İmam University in the academic year of 2014-2015.Case study was used in the current study. As a data collection tool, Student Feedback Form was developed and students' views on new approaches to teaching and learning were asked. Data analysis was interpreted through making qualitative content analysis. As a result of the study, it is emphasized that this new teaching and learning approach for students is effective on teaching abstract issues which are particularly difficult to understand.
Anahtar Kelime:

Konular: Fizik, Nükleer Eğitim, Özel
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Aydın, Serhat (2008), Özel Durum Çalışması Nedir, Erişim: http://egitimaras tirmalari.blogspot.com.tr/2008/11/zel-durum-almasnedir.html (20.02.2015).
 • Büyüköztürk, Şener - Çakmak, Ebru Kılıç - Akgün, Özcan Erkan - Karadeniz, Şirin - Demirel, Funda (2012), Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara
 • Çekbaş, Yüksel - Yakar, Harun - Yıldırım, Barış - Savran, Ayşe (2003), "Bilgisayar Destekli Eğitimin Öğrenciler Üzerine Etkisi," The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET), 2, 11, ss. 76-78
 • Ekici, Erhan ve Ekici, Fatma (2011), "Fen Eğitiminde Bilişim Teknolojilerinden Faydalanmanın Yeni ve Etkili Bir Yolu: Yavaş Geçişli Animasyonlar," İlköğretim Online, 10, ss. 1-9.
 • Hançer, Ahmet Hakan (2007), "Fen Eğitiminde Yapılandırmacı Yaklaşıma Dayalı Bilgisayar Destekli Öğrenmenin Kavram Yanılgıları Üzerine Etkisi," C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 31,(1), ss. 69-81.
 • Hoban, Garry (2005), "From Claymation to Slowmation," Teaching Science, 51,(2),ss. 26-30.
 • Hoban, Garry (2007), "Using Slowmation to engage pre-service teachers in understanding science content knowledge," Erişim: http://www.citejournal. org/vol7/iss2/general/article2.cfm (12.11.2014).
 • Hoban, Garry (2009), "Facilitating Learner-Generated Animation Swith Slowmation," In L. Lockyer,S. Bennett, S. Agostino, ve B. Harper (Eds.), Handbook of research on learning design and learning objects: Issues, applications and Technologies ss. 313-330.
 • Hoban, Garry - Macdonald, David C. - Ferry, Brian (2009), "Improving Preservice Teachers' Science Knowledge by Creating, Reviewing and Publishing Slowmations to TeacherTube," SITE 2009 - Society for Information Conference ss. 3133-3140 Chesapeake, USA: Association for the Advancement of Computing in Education, Education International
 • Hoban, Garry ve Ferry, Brian (2006), "Teaching Science Concepts in Higher Education Classes with Slow Motion Animation (Slowmation)," World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare & Higher Education, ss. 1641-1646.
 • Hoban, Garry ve Nielsen, Wendy (2010), "The 5 Rs: A New Teaching Approach to Encourage Slowmations (Student-Generated Animations) of Science Concepts," TeachingScience, 56,(3), ss. 33-38.
 • Hoban, Garry ve Nielsen, Wendy (2011), "Engaging Preservice Primary Teachers in Creating Multiple Modal Representations of Science Concepts with 'Slowmation'," Research in Science Education. doi: 10.1007/x11165- 011-9236-3.
 • Hoban, Garry - Loughran, John - Nielsen, Wendy (2011), "Slowmation: Engaging Preservice Elementary Teachers with Science Knowledge through Creating Digital Animations," Journal of Research in Science Teaching, 48, ss. 985-1009.
 • Hoban, Garry ve Nielsen, Wendy (2012), "Learning Science through Creating a'Slowmation': A casestudy of preservice primary teachers," International Journal of Science Education, 35,1, ss. 119-146.
 • Gül, Şeyda ve Yeşilyurt, Selami (2011), "Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımına Dayalı Bilgisayar Destekli Öğretimin Öğrencilerin Tutumları ve Başarıları Üzerine Etkisi," Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 5,(1), ss. 94-115.
 • Gülbahar, Yasemin ve Alper, Ayfer (2009), "A Content Analysis of the Studies in Instructional Technologies Area," Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences, 42,(2), ss. 93-111.
 • Güler, Hakan ve Saglam, Necdet (2002), "Biyoloji Öğretiminde Bilgisayar Destekli Öğretimin ve Çalışma Yapraklarının Öğrencilerin Başarısı ve Bilgisayara Karşı Tutumlarına Etkisi," Hacettepe Üniversitesi eğitim Fakültesi Dergisi, 23, ss. 117-126.
 • Kara, Mehmet - Orbay, Metin - Gümüş, Sedat - Özdoğan, Telhat (2009), Modern Fiziğe Giriş, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara.
 • Karaçöp, Ataman - Doymuş, Kemal - Doğan, Alev - Koç, Yasemin (2009), "The Effects of Computer Animations and Jigsaw Technique on Academic Achievement of Students," Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, (1), ss. 211-235.
 • Kervin, Kristy (2007), "Exploring the Use of Slowmotion Animation (Slowmation) as a Teaching Strategy to Develop Year 4 Students' Understandings of Equivalent Fractions," Contemporary Issues in Technology and Teacher Education 7,(2), Erişim: http://www.citejournal. org/vol7/iss2/general/article4.cfm (10.12.2014).
 • Serway, Raymond ve Beichner, Robert J. (2011), Fen ve Mühendislik İçin Fizik 3, ( Çev. Kemal Çolakoğlu), Palme Yayıncılık, Ankara.
 • Türk Dil Kurumu (TDK), (2009), Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.
 • Waınwrıght, Camille L. (1989), "The Effectiveness of a Computer-Assisted Instruction Package in High School Chemistry," Journal of Research in Science Teaching, 26, ss. 275-290.
 • Yenice, Nilgün (2003), "Bilgisayar Destekli Fen Eğitiminin Öğrencilerin Fen Ve Bilgisayar Tutumlarına Etkisi," The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2,(12): ISSN: 1303-6521.
 • Yıldırım, Ali ve Şimşek, Hasan (2013), Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Yiğit Nevzat ve Akdeniz, Ali Rıza (2003), "Fizik Öğretiminde Bilgisayar Destekli Etkinliklerin Öğrenci Kazanımları Üzerine Etkisi: Elektrik Devreleri Örneği," Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 23, Sayı 3, (2003) ss. 99-113.
APA UZUN E, KARAMAN İ (2015). Slow Motion Animasyon Tekniği ile Fotoelektrik Olay Konusunun Modellenmesi ve Öğrenci Görüşleri. , 211 - 226.
Chicago UZUN Emine,KARAMAN İbrahim Slow Motion Animasyon Tekniği ile Fotoelektrik Olay Konusunun Modellenmesi ve Öğrenci Görüşleri. (2015): 211 - 226.
MLA UZUN Emine,KARAMAN İbrahim Slow Motion Animasyon Tekniği ile Fotoelektrik Olay Konusunun Modellenmesi ve Öğrenci Görüşleri. , 2015, ss.211 - 226.
AMA UZUN E,KARAMAN İ Slow Motion Animasyon Tekniği ile Fotoelektrik Olay Konusunun Modellenmesi ve Öğrenci Görüşleri. . 2015; 211 - 226.
Vancouver UZUN E,KARAMAN İ Slow Motion Animasyon Tekniği ile Fotoelektrik Olay Konusunun Modellenmesi ve Öğrenci Görüşleri. . 2015; 211 - 226.
IEEE UZUN E,KARAMAN İ "Slow Motion Animasyon Tekniği ile Fotoelektrik Olay Konusunun Modellenmesi ve Öğrenci Görüşleri." , ss.211 - 226, 2015.
ISNAD UZUN, Emine - KARAMAN, İbrahim. "Slow Motion Animasyon Tekniği ile Fotoelektrik Olay Konusunun Modellenmesi ve Öğrenci Görüşleri". (2015), 211-226.
APA UZUN E, KARAMAN İ (2015). Slow Motion Animasyon Tekniği ile Fotoelektrik Olay Konusunun Modellenmesi ve Öğrenci Görüşleri. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(2), 211 - 226.
Chicago UZUN Emine,KARAMAN İbrahim Slow Motion Animasyon Tekniği ile Fotoelektrik Olay Konusunun Modellenmesi ve Öğrenci Görüşleri. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 12, no.2 (2015): 211 - 226.
MLA UZUN Emine,KARAMAN İbrahim Slow Motion Animasyon Tekniği ile Fotoelektrik Olay Konusunun Modellenmesi ve Öğrenci Görüşleri. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.12, no.2, 2015, ss.211 - 226.
AMA UZUN E,KARAMAN İ Slow Motion Animasyon Tekniği ile Fotoelektrik Olay Konusunun Modellenmesi ve Öğrenci Görüşleri. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2015; 12(2): 211 - 226.
Vancouver UZUN E,KARAMAN İ Slow Motion Animasyon Tekniği ile Fotoelektrik Olay Konusunun Modellenmesi ve Öğrenci Görüşleri. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2015; 12(2): 211 - 226.
IEEE UZUN E,KARAMAN İ "Slow Motion Animasyon Tekniği ile Fotoelektrik Olay Konusunun Modellenmesi ve Öğrenci Görüşleri." Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12, ss.211 - 226, 2015.
ISNAD UZUN, Emine - KARAMAN, İbrahim. "Slow Motion Animasyon Tekniği ile Fotoelektrik Olay Konusunun Modellenmesi ve Öğrenci Görüşleri". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 12/2 (2015), 211-226.