Yıl: 2012 Cilt: 3 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 53 - 78 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

E-TİCARET İŞLETMELERİNİN WEB VE SOSYAL AĞ SİTELERİNİN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ

Öz:
İnternet teknolojilerinin hızlı gelişimi ve dünya çapında yaygınlığı ile ön plana çıkan e-ticaret, hem işletmelere hem de tüketicilere sağladığı yararlar nedeniyle daha fazla tercih edilir hale gelmektedir. Yeni ekonomi içerisinde başarılı olmak isteyen işletmeler sadece e-ticareti tercih etmekle kalmamakta, aynı zamanda web ve sosyal ağ sitelerini gelişen teknoloji ve değişen tüketici beklentileri doğrultusunda geliştirme yoluna gitmektedir. Bu çalışmada, 2010 yılında Türkiye'de cirosu en yüksek ilk 10 e-ticaret işletmesinin (perakendeci) web ve sosyal ağ siteleri içerik analizi yöntemiyle incelenmektedir. Araştırma sonucunda, ortak amaçla hareket eden işletmelerin benzer kriterleri sağlamada benzeştiği görülmüştür. Ayrıca, bulgular ışığında e-ticaret işletmelerine çeşitli önerilerde bulunulmaktadır. Anahtar kelimeler: E-ticaret, Sosyal Ağ Siteleri, İçerik Analizi
Anahtar Kelime:

Konular: Sosyal Çalışma İşletme İktisat İşletme Finans

A Research on web and social network sites of e-commerce enterprises by content analysis method

Öz:
E-commerce coming forward with rapid growth and international penetration of Internet technologies, is getting more favored for consumers by its benefits. In the new economy corporations preferring e-commerce are also improving their web and social network sites through improved technology and changing consumer expectations. In this study, web and social network sites of the top ten e-commerce corporations (internet retailing) determined by their turnovers in 2010, are examined by the method of content analysis. In consequence, it was discovered that corporations with common intention were in correspondence with providing similar criterion. Besides, various proposals were made for the e- commerce corporations through our findings. Keywords: E-commerce, Social Network Sites, Content Analysis
Anahtar Kelime:

Konular: Sosyal Çalışma İşletme İktisat İşletme Finans
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Ada, E., Ventura, K., Aracıoğlu, B., Savaşçı, İ., Kazançoğlu, Y., (2008). Kobilerin Rekabet Gücü ve E-Ticarete Geçiş Süreci: Bir Model Önerisi, Ege Akademik Bakış, 8 (1): 53 - 68
 • Aktaş, C. (2007). İnternetin Gazeteciliğe Getirdiği Yenilikler, Selçuk İletişim, 5 (1): 31 - 40.
 • Altınok, S., Sugözü, İ.H. & Çetinkaya, M. (2003). Geleneksel Ticaretten Yeni Ekonomiye Elektronik Ticaretin Temel Ekonomik Etkileri, 9. Türkiye'de İnternet tr.org.tr/inetconf9/bildiri/89.pdf adresinden erişildi. 1-8. 25 Şubat 2012 tarihinde http://inet
 • Bakırtaş, H. & Tekinşen, A. (2006). E-ticaretin Girişimcilik üzerindeki Etkileri, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16: 125 - 138.
 • Başer, G. & Sütbaş, R. (2002). Elektronik Ticaret Temel Özellikleri ve Elektronik Ticarette XML kullanımı, Hacettepe Üni. Müh. Fak. Bilg. Müh. Bölümü, Ankara, Nisan 2002.
 • Başfırıncı, Ç. (2008). Bir Pazarlama İletişim Medyası Olarak Web Ortamında İçerik Analizi Yapmanın Güçlükleri ve Olası Çözüm Önerileri, Yönetim, 19 (61), 52 - 71
 • Biçen, H. & Çavuş, N. (2010). The most preferred social network sites by students, World Conference on Educational Sciences (WCES), February 04-07, 2010, Turkey.
 • Boyd, D., & Ellison, N. (2007). Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship, Journal of Computer Mediated Communication. [Online]. 20 Şubat 2012 adresinden erişildi.
 • http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/boyd.ellison.html
 • Brown, J. R. (2002). An evaluation of Missouri High School Library web pages. Yayımlanmamış bilim uzmanlığı tezi, Central Missouri State University, Missouri.
 • Chan, N. L. & Guillet, B. D. (2011). Investigation of Social Media Marketing: How Does The Hotel Industry in Hong Kong Perform in Marketing on Social Media Websites?, Journal of Travel & Tourism Marketing, 28: 345 - 368.
 • Chang, M., Cheung, W. & Lai, V. (2005). Literature Derived Reference Models fort he Adoption of Online Shopping, Information & Management, 42: 543 - 559.
 • Çiçek, H., Demirel, M., Onat, O. (2010). İşletmelerin Web Sitelerinin Değerlendirilmesine İlişkin Bir Araştırma: Burdur Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 15 (2), 187 - 206
 • Comer, D. E. (2004). Computer networks and internets: with internet applications New Jersey: Prentice Hall.
 • Deniz, R.B. (2001). İşletmeden Tüketiciye İnternette Pazarlama ve Türkiye'deki Boyutları. İstanbul: Beta Basım A.Ş.
 • Eastin, M. (2002). Diffusion of e-commerce: An Analysis of the Adoption of Four e-commerce Aktivities, Telematics and Informatics, 19: 251 - 267.
 • Efendioğlu, A. & Yip, V. (2004). Chinese Culture and e-commerce: An Exploratory Study, Interacting with Computers, 16: 45 - 62.
 • Erdal, M. İnternet Üzerinde Tüketici Davranışı ve Sağlık Sektörü Değerlendirmeleri, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, 20 Şubat 2012 http://www.meslekiyeterlilik.com/saglikecza/saglik/6.internet%20uzerinde%2 0Tuketici%20Davranisi%20ve%20Saglik%20Sektoru.pdf adresinden erişildi.
 • Erol, A. (2001). Elektronik Ticaret Uygulamaları, Finansmanı ve Muhasebeleştirilmesi, TC Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı Muhasebe-Finansman Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • E-ticaretin Avantajları ve Dezavantajları (2010, Ekim 27). 29 Şubat 2012 tarihinde http://www.eticaret.org/eticaretin-avantajlari-ve-dezavantajlari.htm adresinden erişildi.
 • E-ticaret Online Danışmanlık (t.y.). E-ticaret Avantaj ve Dezavantajları 29 Şubat 2012 tarihinde dezavantajlari/ adresinden erişildi.
 • Forbes Dergisi, (2011). Türkiye'nin En Büyükleri, Kasım (11).
 • Gefen, D. (2000). E-commerce: the role of familiarity and trust, Omega The International Journal of Management Science, 28: 725 - 737.
 • Geissler, G. L. (2001). Building Customer Relationships Online: The Web Site Designers' Perspective, Journal of Consumer Marketing, 18 (6): 488 - 502.
 • Haas, R. (2002). The Austrian Country Market: A European Case Study on Marketing Regional products and Services in a Cyber Mall, Journal of Business Research, 55(8): 637 - 646.
 • Haşıloğlu, A. S., Kaya, M. D. & Haşıloğlu, S. B. (2010). E-Girişimcilik Araçları ve Türkiye'deki e-Girişimciler Üzerine Bir Araştırma, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2010 14 (2): 265-278
 • İnce, M. (1999). Elektronik Ticaret: Gelişme Yolundaki Ülkeler İçin İmkanlar ve Politikalar. DPT Yayını, Ankara.
 • Johnston, R. & Graham, C. (2005). Service Operations Management Improving Service Delivery, Essex: Prentice Hall.
 • Jothi, P., Neelamalar, M., Prasad, R. (2011). Analysis of Social Networking Sites: A Study on Effective Communication Strategy in Developing Brand Communication, Journal of Media and Communication Studies, 3 (7), 234 - 242
 • Kalakota, R. & Whinston, A.B. (1997). Electronic Commerce: A Manager's Guide. Addison - Wesley, Reading, MA.
 • Kalaycı, C. (2008). Elektronik Ticaret ve Kobi'lere Etkileri, International Journal Of Economic And Administrative Studies, 1/1 (1), Summer: 139 - 150.
 • Karabağ, S., Mimaroğlu, H., Özgen, H. (2010). Bir İletişim Aracı Olarak Web Siteleri: Türkiye'deki Otel Web Sitelerininin Etkinliği Üzerine Bir Araştırma, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, 33, 16 (9), 17 - 32
 • Karcı, A. & Boy, O.(2011). Sosyal Ağların Web Madenciliği Teknikleri İle Analizi ve Ortak Atıf Analizi İle Benzerlik Tahmini, Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Sempozyumu 2011(ss: 154 -161).
 • Keskin, H., Çilingir, Z. (2010). Web Sitelerinin Globalizasyonu Üzerine Büyük Global Amerikan Markalarına Yönelik Bir İçerik Analizi Uygulaması, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 5 (2), 51 - 66.
 • Kim, S.E., Shaw, T. & Schneider, H. (2003). Web Site Design Benchmarking within Industry Groups, Internet Research: Electronic Networking Applications and Policy, 13 (1): 17 - 26.
 • Kobi Destek. (2011, Nisan 21). E-ticarette Büyüme Var. 3 Mart 2012 tarihinde http://kobidestek.org/e-ticarette-buyume-var/ adresinden erişildi.
 • Korp, P. (2006), "Health On the Internet: The Implications For Health Promotion", Health Education Research Theory&Practice, Vol:21, No:1, p.78-86.
 • Köroğlu, A., Karaman, S., Geyik, S. (2006). Pazarlama İletişim Aracı Olarak İnternet: Butik Otellerin Web Sayfalarının İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi, 12. Ulusal Turizm Kongresi: Türk Turizminde Sürdürülebilir Rekabet Avantajının Elde Edilmesi, Akçakoca - Düzce.
 • Köksal, A. (1981). Bilişim Terimleri Sözlüğü. Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Kurulgan, M., Bayram, F. (2006). Üniversite Kütüphaneleri Web Sitelerinin Biçim ve İçerik Analizi, Hakemli Yazılar Türk Kütüphaneciliği, 20(2), 141 - 172
 • Kwon, O. & Wen, Y. (2010). An empirical study of the factors affecting social network service use, Computers in Human Behavior, 26 (2): 254-263.
 • Lea, B.R., Yu, W.B., Maguluru, N. & Nichols, M., 2006, Enhancing business networks using social network based virtual communities, Industrial Management and Data Systems, 106: 121-138.
 • Lim, H., Widdows, R., Hooker, N. (2008). Web Content Analysis of E-Grocery Retailers: A Longitudinal Study, International Journal of Retail & Distribution Management, 37 (10), 839 - 851 Lim (2008),
 • Marangoz, M. (2008). Girişimcilik, Pozitif Matbaacılık, Ankara
 • Marangoz, M. (2011). Girişimciler İçin Sınırsız Ticaret: E-Ticaret, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 6 (1), 181 - 201
 • Moital, M., Vaughan, R., Edwards, J. & Peres, R. (2009). Determinants of Intention to Purchase Leisure Travel Over the Internet, Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 20 (2): 345-358.
 • Nacar, R., Burnaz, S. (2011). A Cultural Content Analysis of Multinational Companies' Web Sites, Qualitative Market Research, 14 (3), 274 - 288
 • Oğuztürk, B.S. & Alparslan, A.M. (2011). E-Ticaret Stratejisinde Entelektüel Sermayenin Görünümü, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl: 2011/1, Sayı:13: 145 -168)
 • Özgöker, U. & Saral, T. (2000). Gümrük Birliği Sürecinde KOBİ'ler, Türkiye- Avrupa Birliği Derneği İstanbul Şubesi,Yayın No. 6, İstanbul.
 • Özmen, Ş. (2012, Şubat 14). WebRazzi Konuk Yazar. E-ticaret Hacmi 2011 yılında Reel olarak % 36 büyüdü. 3 Mart 2012 tarihinde http://www.webrazzi.com /2012/02/14/e-ticaret-hacmi-2011-yilinda-reel-olarak-36-buyudu-analiz/ adresinden erişildi.
 • Perry, M., Bodkin, C. (2000). Content Analysis of Fortune 100 Company Web Sites, Corporate Communications, 5 (2), 87 - 96
 • Pırnar, İ. (2005). Turizm Endüstrisinde E-Ticaret, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi: 28 -55.
 • Qutab, S., Mahmood, K. (2009). Library Web Sites in Pakistan: An Analysis of Content, Emerald Group Publishing Limited, 43 (4), 430 - 445
 • Rüzgar, B. & Sevinç, A. (2007). Bireysel Emeklilik Şirketlerinin Web Sayfalarının E sayfalarının E-Ticaret Yaklaşımı ile İncelenmesi, Akademik Bilişim Kongresi 2007, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya. 5 Mart 2012 tarihinde http://ab.org.tr/ab07/sunum/168.pdf adresinden erişildi.
 • Sanal Mimarlar. (t.y.). E-ticaret 2011'de %50 artışla 22,9 milyar TL, 2012 hedefi 34 milyar TL. 3 Mart 2012 tarihinde http://blog.sanalmimarlar.com/2012/02/e- ticaret-2011-sonu-2012-hedef/ adresinden erişildi.
 • Sarısakal, M. N. (2001). Veri Tabanlarının E-Ticaret Uygulamalarında Kullanılması - MNS Sigorta Şirketi Otomasyonu. I.U. Journal of Electrical &Electronics, 1 (1): 41-48.
 • Sarısakal, M. N. & Aydın, M.A. (2003). E-Ticaretin Yeni Yüzü Mobil Ticaret. Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi, Temmuz 2003 1(2): 83-90.
 • Still, J. (2001). A Content Analysis of University Web Sites in English Speaking Countries, Online Information Review, 25 (3), 160 - 164
 • Tonta, Y. (2009 ). Dijital Yerliler, Sosyal Ağlar ve Kütüphanelerin Geleceği, Türk Kütüphaneciliği 23 (4): 742-768
 • Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı, İhracat Bilgi Platformu (t.y.). E-ticaret ve Web 2.0. 21 Şubat 2012 tarihinde http://www.ibp.gov.tr/bilkay/section-bk- etic-b2c-5.cfm adresinden erişildi.
 • Türkiye Rehberi. (t.y.). Elektronik Ticaretin Türleri. 25 Şubat 2012 tarihinde http://www.turkiye-rehberi.net/Elektronik-Ticaretin-Türleri#ixzz1pPtfK2ZH adresinden erişildi.
 • Usta, R. (2007). Türkiye'deki En Büyük 100 Sanayi İşletmesinin Web Sitelerinin Pazarlama İletişimi Yönünden İncelenmesi, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 21 (2), 243 - 260
APA MARANGOZ M, YEŞİLDAĞ B, Arıkan Saltık I (2012). E-TİCARET İŞLETMELERİNİN WEB VE SOSYAL AĞ SİTELERİNİN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ. , 53 - 78.
Chicago MARANGOZ Mehmet,YEŞİLDAĞ Burak,Arıkan Saltık Işıl E-TİCARET İŞLETMELERİNİN WEB VE SOSYAL AĞ SİTELERİNİN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ. (2012): 53 - 78.
MLA MARANGOZ Mehmet,YEŞİLDAĞ Burak,Arıkan Saltık Işıl E-TİCARET İŞLETMELERİNİN WEB VE SOSYAL AĞ SİTELERİNİN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ. , 2012, ss.53 - 78.
AMA MARANGOZ M,YEŞİLDAĞ B,Arıkan Saltık I E-TİCARET İŞLETMELERİNİN WEB VE SOSYAL AĞ SİTELERİNİN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ. . 2012; 53 - 78.
Vancouver MARANGOZ M,YEŞİLDAĞ B,Arıkan Saltık I E-TİCARET İŞLETMELERİNİN WEB VE SOSYAL AĞ SİTELERİNİN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ. . 2012; 53 - 78.
IEEE MARANGOZ M,YEŞİLDAĞ B,Arıkan Saltık I "E-TİCARET İŞLETMELERİNİN WEB VE SOSYAL AĞ SİTELERİNİN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ." , ss.53 - 78, 2012.
ISNAD MARANGOZ, Mehmet vd. "E-TİCARET İŞLETMELERİNİN WEB VE SOSYAL AĞ SİTELERİNİN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ". (2012), 53-78.
APA MARANGOZ M, YEŞİLDAĞ B, Arıkan Saltık I (2012). E-TİCARET İŞLETMELERİNİN WEB VE SOSYAL AĞ SİTELERİNİN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ. İnternet Uygulamaları ve Yönetimi, 3(2), 53 - 78.
Chicago MARANGOZ Mehmet,YEŞİLDAĞ Burak,Arıkan Saltık Işıl E-TİCARET İŞLETMELERİNİN WEB VE SOSYAL AĞ SİTELERİNİN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ. İnternet Uygulamaları ve Yönetimi 3, no.2 (2012): 53 - 78.
MLA MARANGOZ Mehmet,YEŞİLDAĞ Burak,Arıkan Saltık Işıl E-TİCARET İŞLETMELERİNİN WEB VE SOSYAL AĞ SİTELERİNİN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ. İnternet Uygulamaları ve Yönetimi, vol.3, no.2, 2012, ss.53 - 78.
AMA MARANGOZ M,YEŞİLDAĞ B,Arıkan Saltık I E-TİCARET İŞLETMELERİNİN WEB VE SOSYAL AĞ SİTELERİNİN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ. İnternet Uygulamaları ve Yönetimi. 2012; 3(2): 53 - 78.
Vancouver MARANGOZ M,YEŞİLDAĞ B,Arıkan Saltık I E-TİCARET İŞLETMELERİNİN WEB VE SOSYAL AĞ SİTELERİNİN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ. İnternet Uygulamaları ve Yönetimi. 2012; 3(2): 53 - 78.
IEEE MARANGOZ M,YEŞİLDAĞ B,Arıkan Saltık I "E-TİCARET İŞLETMELERİNİN WEB VE SOSYAL AĞ SİTELERİNİN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ." İnternet Uygulamaları ve Yönetimi, 3, ss.53 - 78, 2012.
ISNAD MARANGOZ, Mehmet vd. "E-TİCARET İŞLETMELERİNİN WEB VE SOSYAL AĞ SİTELERİNİN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ". İnternet Uygulamaları ve Yönetimi 3/2 (2012), 53-78.