Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitiminde Model Arayışı

Yıl: 2015 Cilt: 5 Sayı: 9 Sayfa Aralığı: 1 - 21 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitiminde Model Arayışı

Öz:
Bu araştırmanın amacı, Türkiye'de hizmet öncesi öğretmen eğitiminde eğitim fakültelerinde devam eden lisans ve pedagojik formasyon sertifika programının (PFSP) güçlü yanlarını belirleyerek bunları en uygun fırsatlarla eşleştirmek, programların zayıf ve tehdit edici yönlerini ortaya koymaktır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmadaki katılımcılar, maksimum çeşitliliğe göre belirlenmiştir. Farklı üniversitelerde görev yapan Eğitim Programları ve Öğretim alanından 27 akademisyenin katılımıyla gerçekleştirilen bu çalışmada veriler, odak grup görüşmesi tekniği ile toplanmıştır. Odak grup görüşmesi, SWOT analiz tekniği ile gerçekleştirilmiştir. Veriler, içerik analizi yoluyla çözümlenmiştir ve analizlerde NVİVO 10 paket programı kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar bütüncül olarak düşünüldüğünde PFSP'nin öğretmen eğitiminde niteliği düşüren, pedagojik bilgi, beceri ve değerleri kazandırma amacından uzak bir uygulama olduğu; öğretmenlik mesleğinin bilimsellik ve etik değerini düşürdüğü ve eğitim fakültelerinin varlığını tehdit ettiği ortaya konmuştur. Araştırma sonuçlarına göre, eğitim fakültelerindeki lisans eğitiminin zayıf yönleri ortadan kaldırılmalı ve güçlü yönlerinin geliştirilerek hizmet öncesi öğretmen eğitiminin niteliğini artırmaya yönelik model ya da modellere dayalı bir yapı oluşturulmalıdır
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik Eğitim, Özel

Search for a New Model in Pre-Service Teacher Education

Öz:
The aim of this study was to determine the strengths of the undergraduate teacher education program and pedagogical formation certificate program (PFCP) offered at faculties of education in Turkey as part of Pre-service Teacher Education. The study also aimed to relate these strengths to appropriate action opportunities and reveal the weaknesses and potential threats of programs. This study was carried out using the qualitative case study method. The participants of the study were selected based on maximum variation. Data were collected with focus group interviews with academicians from different universities. The 27 participants were from the Curriculum and Instruction field. Focus group interviews were conducted using SWOT analysis technique. The data were analyzed with content analysis and NVİVO 10 was used. When the results obtained are considered as a whole, it can be pointed out that PFCP is a practice that lowers the quality in pre-service teacher education. In addition, far from the objective of providing pedagogical knowledge construction, PFCP decreases the scientific and ethical value of teaching profession and threatens the existence of faculties of education. Based on the findings of the study, the weaknesses identified in undergraduate teacher education programs need to be addressed and to increase quality in pre-service teacher education taking into account its strengths
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik Eğitim, Özel
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • ACEI (Association for Childhood Education International Elementary Education Standards and Supporting Explanation) (2007). ACEI standards for elementary level teacher preparation. Retrieved November 1, 2014, from http://acei.org/programs-events/acei-standards-for-elementary- level-teacher-preparation.
 • Akdemir, A. S. (2013). Türkiye'de öğretmen yetiştirme programlarının tarihçesi ve sorunları. Turkish Studies, 8(12), 15-28.
 • Aykaç, N., Kabaran, H. ve Bilgin, H. (2014). Türkiye'de ve bazı Avrupa Birliği ülkelerindeki öğretmen yetiştirme uygulamalarının karşılaştırılmalı olarak incelenmesi (Almanya, Finlandiya, Fransa, İngiltere ve Türkiye Örneği). Turkish Studies, 9(3), 279-292.
 • Azar, A. (2011). Türkiye'de öğretmen eğitimi üzerine bir söylem: Nitelik mi, nicelik mi? Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 1(1), 36-38.
 • Bartlett, S., & Burton, D. (2014). Eğitim bilimine giriş (B. Aybek, Çev. Ed.). Ankara: Anı Yayıncılık. (Orijinal baskı, 2007).
 • Chickering, A. W., & Gamson, Z. F. (1987). Seven principles for good practice in undergraduate education. Washington: American Association for Higher Education. Retrieved November 1, 2014, from http://www.uwo.ca/tsc/resources/pdf/SevenPrinciples.pdf.
 • Chong, S., & Cheah, H. M. (2009). A values, skills and knowledge framework for initial teacher preparation programmes. Australian Journal of Teacher Education, 34(3). http://dx.doi.org/10.14221/ajte.2009v34n3.1
 • Cochran-Smith, M. (2000). The future of teacher education: Framing the questions that matter. Teaching Education, 11(1), 13-24, DOI: 10.1080/10476210050020327.
 • Creswell, J. W. (2008). Educational research: Planning, conducting and evaluating quantitative and qualitative research (3rd ed.). Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education.
 • Darling-Hammond, L. (2000). How teacher education matters. Journal of Teacher Education, 51(3), 166- 173.
 • Darling-Hammond, L. (2010). Evaluating teacher effectiveness how teacher performance assessments can measure and improve teaching. 24.09.2014 tarihinde https://www.americanprogress.org/.../evaluatin...org adresinden alınmıştır.
 • Ekinci, A. ve Öter, Ö. M. (2010). Finlandiya'da eğitim ve öğretmen yetiştirme sistemi. Çalışma ziyareti raporu.
 • Ellis, V. (2010). Impoverishing experience: The problem of teacher education in England. Journal of Education for Teaching: International Research and Pedagogy, 36(1), 105-120.
 • Güven, İ. (2014). Türkiye'de öğretmen eğitiminin tarihsel dönüşümü. Türk Eğitimi, 2014 (2), 1-22.
 • Hobson, A.J., Malderez, A., Tracey, L., Giannakaki, M. S., Pell, R.G., Kerr, K., Chambers, G.N., Tomlinson, P. D., & Roper, T. (2006). Becoming a teacher: Student teachers' experiences of initial teacher training in England. Department for education and skills: Research Report No: 744.
 • Hökkä, P., & Eteläpelto, A. (2014). Seeking new perspectives on the devolopment of teacher education: A study of Finnish context. Journal of Teacher Education, 65(1), 39-52.
 • InTASC (Interstate Teacher Assessment and Support Consortium) (2011). Model core teaching standards: A resource for state dialogue. Washington: Council of Chief State School Officers.
 • Işık, A., Çiltaş, A. ve Baş, F. (2010). Öğretmen yetiştirme ve öğretmenlik mesleği. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(1), 53-62.
 • Kargın, T. ve Bıkmaz, F. H. (2007). Eğitim bilimleri bakış açısıyla eğitim fakülteleri ve akreditasyon çalıştayı,1-3Mart. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları, Yayın No: 204.
 • Kim, Ee-gyeong & Han, You-kyung. (2002). Developing and retaining effective teachers: Background report for Korea 2002. Korean Educational Development Institute.
 • Kim, Ee-gyeong. (2007). The quality and qualifications of the teaching force in the republic of Korea. In R. M. Ingersoll (Ed.), A comparative study of teacher preparation and qualifications in six nations. CPRE (The Consortium for Policy Research in Education) Research Report Series.
 • Kim, S., Lee, S. H., Kim, M.Y., & Cha, Y. K. (2010). Redesigning teacher education in the multicultural context of Korean society. Multicultural Education Review, 2(1), 93-119.
 • Koppich, J. E., & Merseth, K. K. (2000). Studies of excellence in teacher education: Preparation in a five year program. In L. Darling-Hammond (Ed.). New York: AACTE Publications.
 • Kotthoff, H. G., & Terhart, E. (2013). New solutions to old problems? Recent reforms in teacher education in Germany. Revista Española de Educatión Comparada, 22, 73-92.
 • Küçükahmet, L. (2007). 2006-2007 öğretim yılında uygulanmaya başlanan öğretmen yetiştirme lisans programlarının değerlendirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(2), 203-218.
 • Maden, S. S. (2014). Türkiye'deki öğretmen eğitiminin Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya Eyaletindeki ve kimi Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin öğretmen yetiştirme süreçleri ile karşılaştırılması. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(1), 67-86.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber (S. Turan Çev. Ed.). Ankara: Nobel Yayınları. (Orijinal baskı 2009).
 • Mo, K. H., & Lim, J. S. (2013). Multicultural teacher education in Korea: Current trends and future directions. Multicultural Education Review, 5(1), 96-120.
 • NCATE (National Council for Accreditation of Teacher Education) (2008). Professional standards for the accreditation of teacher preparation institutions. Washington: NCATE.
 • NYSED (New York Eyaleti Eğitim Departmanı). (2010). Regulation changes for all teacher education programs and restructuring students with disabilities certification. Retrieved November 15, 2014, from http://www.highered.nysed.gov/.
 • OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). (2011). Strong performers and successful reformers: Lessons from Pisa for the United States. Paris: OECD.
 • Ofsted (Office for Standards in Education, Children's Services and Skills). (2014). Initial teacher education inspection handbook. Retrieved November 1, 2014, from www.ofsted.gov.uk.
 • Ostinelli, G. (2009). Teacher education in Italy, Germany, England, Sweden and Finland. European Journal of Education, 44(2), 291-308.
 • Özcan, M. (2013). Okulda üniversite: Türkiye'de öğretmen eğitimini yapılandırmak için bir model önerisi. TÜSİAD.
 • Özyürek, M. (2008). Nitelikli öğretmen yetiştirmede sorunlar ve çözümler: Özel eğitim örneği. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(2), 189-226.
 • Pirttimaa, R., & Hirvoven, M. (2014). From special tasks to extensive roles: The changing face of special needs teachers in Finnish vocational further education. Journal of Research in Special Educational Needs, 14 (4), 1-8.
 • Policy Information Report (2003). Preparing teachers around the world. Educational Testing Service. Retrieved November 1, 2014, from http://www.ets.org/Media/Education_Topics/pdf/prepteach.pdf.
 • Safran, M. (2014, Mayıs). Eğitim fakülteleri, öğretmen yetiştirme süreci ve yeni arayışlar. Öğretmen Yetiştirme Politika ve Sorunları Uluslararası Sempozyumu'nda sunulan sözlü bildiri. Ankara.
 • Safran, M., Kan, A., Üstündağ, M. T., Birbudak, T. S. ve Yıldırım, O. (2014). 2013 KPSS sonuçlarının öğretmen adaylarının mezun oldukları alanlara göre incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 39 (171), 13-25.
 • Sağlam, M. (1999). Avrupa ülkelerinin eğitim sistemleri. Eskişehir: T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Saylan, N. (2013). Sürekli değiştirilen öğretmen yetiştirme sistemi. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 3(6), 9-19.
 • Senemoğlu, N. (2011). How effective are initial primary teacher education curricula in Turkey? Student teachers, faculty, and teachers let us know. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Dergisi, 1(1), 35-47.
 • Sezgin, F. ve Duran, E. (2011). Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) öğretmen adaylarının akademik ve sosyal yaşantılarına yansımaları. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 15(3), 9-22.
 • Smith, G. (2011). Developing sustainability plan at a large U.S. college of education. Journal of Teacher Education for Sustainability, 13(2), 5-16. DOI: 10.2478/v10099-011-0011-3.
 • Şahin, İ. (2014). Öğretmen adaylarının nasıl yetiştirildiklerine ilişkin görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(1), 241-258.
 • Şişman, M. (2009). Öğretmen yeterlilikleri: Modern bir söylem ve retorik [Özel sayı]. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (3), 63-82.
 • TEAC (Teacher Education Accreditation Council) (2012). Guide to accreditation: Accreditation of teacher education through the audit of evidence of student achievement. Retrieved November 15, 2014, from http://www.teac.org.
 • Thompson, R. (2014). Initial teacher education for the education and training sector in England: Development and change in generic and subject-specialist provision. Retrieved January 20, 2015, from http://eprints.hud.ac.uk/22463/.
 • Timing, R. I. (1988). Student teaching and the pedagogy of necessity. Journal of Teaching in Physical Education, 7, 82-89.
 • Leclerq, F. (2013). Regional thematic consultation of Western European and North American States (Group I Countries) on education in the post-2015 development agenda. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO).
 • Uusiautti, S., ve Määttä, K. (2013). Significant trends in the development of Finnish teacher education programs (1860-2010). Education Policy Analysis Archives, 21(59), 1-22.
 • Üstüner, M. (2004). Geçmişten günümüze Türk eğitim sisteminde öğretmen yetiştirme ve günümüz sorunları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(7), 63-82.
 • Yıldırım, A. (2011). Öğretmen eğitiminde çatışma alanları ve yeniden yapılanma. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Dergisi, 1(1), 1-17.
 • Yükseköğretim Kurulu (1998). Aday öğretmen kılavuzu, 13.11.2014 tarihinde http://www.yok.gov.tr. adresinden alınmıştır.
 • Yükseköğretim Kurulu (2007). Öğretmen yetiştirme ve eğitim fakülteleri (1982-2007). Ankara: Yükseköğretim Kurulu.
 • Yüksel, S. (2013). Öğretmen yetiştirmede hesap verebilirlik bağlamında KPSS sonuçlarının değerlendirilmesi (Evaluation of KPSS Turkish national teacher examination results as Accountability in Teacher Education) [Özel sayı]. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education), (1), 404-420.
 • Yüreğir, O. H. (2001). Bilişimde sistem analizi ve tasarımı. Adana: Nobel Kitapevi.
 • Zhang, Z., & Zhou, X. (2011). Developing effective learning and teaching in higher education. Journal of Language Teaching and Research, 2(3), 709-713. DOI:10.4304/jltr.2.3.709-713.
APA DOĞANAY A, AKBULUT TAŞ M, YEŞİLPINAR UYAR M, YOLCU E, TURHAN TÜRKKAN B, Sarı M, KARAKUŞ M, AYBEK B, SADIK F, AKBULUT T (2015). Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitiminde Model Arayışı. , 1 - 21.
Chicago DOĞANAY Ahmet,AKBULUT TAŞ Mükerrem,YEŞİLPINAR UYAR MELİS,YOLCU ECE,TURHAN TÜRKKAN BUKET,Sarı Mediha,KARAKUŞ MEMET,AYBEK Birsel,SADIK FATMA,AKBULUT Tugay Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitiminde Model Arayışı. (2015): 1 - 21.
MLA DOĞANAY Ahmet,AKBULUT TAŞ Mükerrem,YEŞİLPINAR UYAR MELİS,YOLCU ECE,TURHAN TÜRKKAN BUKET,Sarı Mediha,KARAKUŞ MEMET,AYBEK Birsel,SADIK FATMA,AKBULUT Tugay Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitiminde Model Arayışı. , 2015, ss.1 - 21.
AMA DOĞANAY A,AKBULUT TAŞ M,YEŞİLPINAR UYAR M,YOLCU E,TURHAN TÜRKKAN B,Sarı M,KARAKUŞ M,AYBEK B,SADIK F,AKBULUT T Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitiminde Model Arayışı. . 2015; 1 - 21.
Vancouver DOĞANAY A,AKBULUT TAŞ M,YEŞİLPINAR UYAR M,YOLCU E,TURHAN TÜRKKAN B,Sarı M,KARAKUŞ M,AYBEK B,SADIK F,AKBULUT T Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitiminde Model Arayışı. . 2015; 1 - 21.
IEEE DOĞANAY A,AKBULUT TAŞ M,YEŞİLPINAR UYAR M,YOLCU E,TURHAN TÜRKKAN B,Sarı M,KARAKUŞ M,AYBEK B,SADIK F,AKBULUT T "Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitiminde Model Arayışı." , ss.1 - 21, 2015.
ISNAD DOĞANAY, Ahmet vd. "Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitiminde Model Arayışı". (2015), 1-21.
APA DOĞANAY A, AKBULUT TAŞ M, YEŞİLPINAR UYAR M, YOLCU E, TURHAN TÜRKKAN B, Sarı M, KARAKUŞ M, AYBEK B, SADIK F, AKBULUT T (2015). Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitiminde Model Arayışı. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 5(9), 1 - 21.
Chicago DOĞANAY Ahmet,AKBULUT TAŞ Mükerrem,YEŞİLPINAR UYAR MELİS,YOLCU ECE,TURHAN TÜRKKAN BUKET,Sarı Mediha,KARAKUŞ MEMET,AYBEK Birsel,SADIK FATMA,AKBULUT Tugay Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitiminde Model Arayışı. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi 5, no.9 (2015): 1 - 21.
MLA DOĞANAY Ahmet,AKBULUT TAŞ Mükerrem,YEŞİLPINAR UYAR MELİS,YOLCU ECE,TURHAN TÜRKKAN BUKET,Sarı Mediha,KARAKUŞ MEMET,AYBEK Birsel,SADIK FATMA,AKBULUT Tugay Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitiminde Model Arayışı. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, vol.5, no.9, 2015, ss.1 - 21.
AMA DOĞANAY A,AKBULUT TAŞ M,YEŞİLPINAR UYAR M,YOLCU E,TURHAN TÜRKKAN B,Sarı M,KARAKUŞ M,AYBEK B,SADIK F,AKBULUT T Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitiminde Model Arayışı. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi. 2015; 5(9): 1 - 21.
Vancouver DOĞANAY A,AKBULUT TAŞ M,YEŞİLPINAR UYAR M,YOLCU E,TURHAN TÜRKKAN B,Sarı M,KARAKUŞ M,AYBEK B,SADIK F,AKBULUT T Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitiminde Model Arayışı. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi. 2015; 5(9): 1 - 21.
IEEE DOĞANAY A,AKBULUT TAŞ M,YEŞİLPINAR UYAR M,YOLCU E,TURHAN TÜRKKAN B,Sarı M,KARAKUŞ M,AYBEK B,SADIK F,AKBULUT T "Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitiminde Model Arayışı." Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 5, ss.1 - 21, 2015.
ISNAD DOĞANAY, Ahmet vd. "Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitiminde Model Arayışı". Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi 5/9 (2015), 1-21.