Yıl: 2016 Cilt: 6 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 41 - 54 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Fizik Öğretmeni Adaylarının 12. Sınıf Elektrik Ve Elektronik Konusunu İle İlgili Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi

Öz:
Bu çalışmanın amacı, fizik öğretmeni adaylarının 12. sınıf "Elektrik ve Elektronik" konusundaki kavramlarla ve kazanımlarla ilgili bilgi düzeylerini araştırmaktır. Araştırma nicel bir araştırma olup, araştırmada deneysel olmayan desenlerden tarama yöntemi kullanılmıştır ve 12. sınıf fizik öğretim programında yer alan kazanımlara yönelik bir başarı testi geliştirilmiştir. On sekiz çoktan seçmeli maddeden oluşan bu test, 2012-2013 eğitim yılında Atatürk Üniversitesi'nde öğrenim görmekte olan 88 fizik öğretmeni adayına uygulanmıştır. Ölçümlerin güvenirliğini test etmek amacıyla KR-20 güvenirlik katsayısı hesaplanmış ve .65 olarak bulunmuştur. Araştırma sonuçları, fizik öğretmeni adaylarının diyot, bobin ve kondansatör konularında bilgi düzeylerinin yetersiz olduğunu ortaya çıkarmıştır. Ayrıca, öğretmen adaylarının alternatif akım olarak bilinen değişken akım ile doğru akım arasındaki farkları kavramada zorluk çektikleri belirlenmiştir.
Anahtar Kelime:

Determining Preservice Physics Teachers' Level of Knowledge about 12th Grade "Electricity and Electronic" Unit

Öz:
In this study, preservice physics teachers' level of knowledge about 12th grade "electricity and electronic" unit were investigated. For this aim, an achievement test was develop based upon educational attainments which are located in 12th grade physics curriculum. This test consisted of eighteen multiplechoice questions and was implemented 88 preservice physics teacher. For testing reliability, KR-20 reliability score was calculated and found .65. As a result of study, preservice teachers have inadequate knowledge about diode, capacitor and coil topics. In addition to this, preservice teachers have difficulty in understanding difference between alternative current and direct current.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akbulut, H. İ. ve Çepni, S. (2013). Bir üniteye yönelik başarı testi nasıl geliştirilir? İlköğretim 7. sınıf kuvvet ve hareket ünitesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 18-44.
 • Aykutlu, I. ve Şen, A. İ. (2012). Üç aşamalı test, kavram haritası ve anoloji kullanılarak lise öğrencilerinin elektrik akımı konusundaki kavram yanılgılarının belirlenmesi. Journal of Education and Science, 37(166), 275-288.
 • Bayrakçeken, S. (2011).Test geliştirme. E. Karip (Ed.).Ölçme ve değerlendirme (293-324). Ankara: Pegem Akademi.
 • Bernhard, J., & Carstensen, A. K. (2002). Learning and teaching electrical circuit theory. PTEE 2002: Physics teaching in engineering education, 163-178.
 • Bilal, E., & Erol, M. (2009). Investigating students' conceptions of some electricity concepts. Latin-American Journal of Physics Education, 3(2), 193-201.
 • Bloom, B. S. (1979). İnsan nitelikleri ve okulda öğrenme (D. A. Özçelik, Çev.). Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (12. baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Cohen, R., Eylon, B., & Ganiel, U. (1983). Potential difference and current in simple electric circuits: A study of students' concepts. American Journal of Physıcs, 51(5), 406-412.
 • Çıldır I. ve Şen, A. İ. (2006). Lise öğrencilerinin elektrik akımı konusundaki kavram yanılgılarının kavram haritalarıyla belirlenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 92-101.
 • Demirci, N. ve Çirkinoğlu, A. (2004). Öğrencilerin elektrik ve manyetizma konularında sahip oldukları ön bilgi ve kavram yanılgılarının belirlenmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 1(2), 116-138.
 • Demirci, N., & Küçüközer, H. (2005). High school physics teachers' forms of thought about simple electric circuits, th International Physics Congress (pp.731-738). Mugla University, Muğla.
 • Demircioğlu, G. (2011). Geçerlik ve güvenirlik. E. Karip (Ed.).Ölçme ve değerlendirme (s. 89-122). Ankara: Pegem Akademi.
 • Erkuş, A. (2012). Psikolojide ölçme ve ölçek geliştirme-I (1. baskı). Ankara: Pegem Akademi
 • Gönen, S., Kocakaya, S. ve Kocakaya, F. (2011). Dinamik konusunda geçerliği ve güvenirliği sağlanmış bir başarı testi geliştirme çalışması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 40-57.
 • Günbatar, S. ve Sarı, M. (2005). Elektrik ve manyetizma konularında anlaşılması zor kavramlar için model geliştirilmesi. Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(1), 185-197.
 • Karakuyu, Y. ve Tüysüz, C. (2011). Elektrik konusunda kavram yanılgıları ve kavramsal değişim yaklaşımı. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(2), 867-890.
 • McMillan, J. H., & Schumacher, S. (2010). Research in education (7th ed.). London: Pearson.
 • Özçelik, D. A. (2010). Ölçme ve değerlendirme (4. baskı). Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Peşman, H., & Eryılmaz, A. (2012). Development of a three-tier to assess misconceptions about simple electric circuits. The Journal of Educational Research, 103(3), 208-222.
 • Pressley, M., Yokoi, L., van Meter, P., Van Etten, S., & Freebern, G. (1997). Some of the reasons why preparing for exams is so hard: What can be done to make ıt easier? Educ. Psychol. Rev., 9(1), 1-38.
 • Sencar, S. ve Eryılmaz, A. (2002). Dokuzuncu sınıf öğrencilerinin basit elektrik devreleri konusuna ilişkin kavram yanılgıları. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (ss.100-104). Ankara.
 • Şen, H. C. ve Eryılmaz, A. (2011). Bir başarı testi geliştirme çalışması: Basit elektrik devreleri başarı testi geçerlik ve güvenirlik araştırması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 1-39.
 • T.C. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2013). Ortaöğretim fizik dersi 12. Sınıf öğretim programı. http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/31/01/972850/dosyalar/2013_07/05032334_fizik_912.pdf adresinden ulaşılmıştır.
 • Tanel Z. ve Önder F. (2010). Elektronik laboratuarında bilgisayar simülasyonları kullanımının öğrenci başarısına etkisi: Diyot deneyleri örneği. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 101-110.
 • Taşlıdere, E. ve Eryılmaz, A. (2012). Basit elektrik devreleri konusuna yönelik tutum ölçeği geliştirilmesi ve öğrencilerin tutumlarının değerlendirilmesi. Journal of Science Education, 9(1), 31-46.
 • Tsai, C. C. (2003). Using a conflict map as an instructional tool to change student alternative conceptions in simple series electric-circuits. International Journal of Science Education, 25(3), 307-327.
 • Turgut, Ü., Gürbüz, F., & Turgut, G. (2011). An investigation 10th grade students' misconceptions about electric current. World Conference on Educational Sciences (pp.1965-1971). İstanbul.
 • Yılmaz, H. ve Çavaş, P. H. (2006). 4-E öğrenme döngüsü yönteminin öğrencilerin elektrik konusunu anlamalarına olan etkisi. Journal of Turkish Science Education, 3(1), 2-18. Ek-1
APA Salar R, UZUN E, KARAMAN İ, Turgut Ü (2016). Fizik Öğretmeni Adaylarının 12. Sınıf Elektrik Ve Elektronik Konusunu İle İlgili Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi. , 41 - 54.
Chicago Salar Riza,UZUN Emine,KARAMAN İbrahim,Turgut Ümit Fizik Öğretmeni Adaylarının 12. Sınıf Elektrik Ve Elektronik Konusunu İle İlgili Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi. (2016): 41 - 54.
MLA Salar Riza,UZUN Emine,KARAMAN İbrahim,Turgut Ümit Fizik Öğretmeni Adaylarının 12. Sınıf Elektrik Ve Elektronik Konusunu İle İlgili Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi. , 2016, ss.41 - 54.
AMA Salar R,UZUN E,KARAMAN İ,Turgut Ü Fizik Öğretmeni Adaylarının 12. Sınıf Elektrik Ve Elektronik Konusunu İle İlgili Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi. . 2016; 41 - 54.
Vancouver Salar R,UZUN E,KARAMAN İ,Turgut Ü Fizik Öğretmeni Adaylarının 12. Sınıf Elektrik Ve Elektronik Konusunu İle İlgili Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi. . 2016; 41 - 54.
IEEE Salar R,UZUN E,KARAMAN İ,Turgut Ü "Fizik Öğretmeni Adaylarının 12. Sınıf Elektrik Ve Elektronik Konusunu İle İlgili Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi." , ss.41 - 54, 2016.
ISNAD Salar, Riza vd. "Fizik Öğretmeni Adaylarının 12. Sınıf Elektrik Ve Elektronik Konusunu İle İlgili Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi". (2016), 41-54.
APA Salar R, UZUN E, KARAMAN İ, Turgut Ü (2016). Fizik Öğretmeni Adaylarının 12. Sınıf Elektrik Ve Elektronik Konusunu İle İlgili Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 41 - 54.
Chicago Salar Riza,UZUN Emine,KARAMAN İbrahim,Turgut Ümit Fizik Öğretmeni Adaylarının 12. Sınıf Elektrik Ve Elektronik Konusunu İle İlgili Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 6, no.1 (2016): 41 - 54.
MLA Salar Riza,UZUN Emine,KARAMAN İbrahim,Turgut Ümit Fizik Öğretmeni Adaylarının 12. Sınıf Elektrik Ve Elektronik Konusunu İle İlgili Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.6, no.1, 2016, ss.41 - 54.
AMA Salar R,UZUN E,KARAMAN İ,Turgut Ü Fizik Öğretmeni Adaylarının 12. Sınıf Elektrik Ve Elektronik Konusunu İle İlgili Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2016; 6(1): 41 - 54.
Vancouver Salar R,UZUN E,KARAMAN İ,Turgut Ü Fizik Öğretmeni Adaylarının 12. Sınıf Elektrik Ve Elektronik Konusunu İle İlgili Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2016; 6(1): 41 - 54.
IEEE Salar R,UZUN E,KARAMAN İ,Turgut Ü "Fizik Öğretmeni Adaylarının 12. Sınıf Elektrik Ve Elektronik Konusunu İle İlgili Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi." Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6, ss.41 - 54, 2016.
ISNAD Salar, Riza vd. "Fizik Öğretmeni Adaylarının 12. Sınıf Elektrik Ve Elektronik Konusunu İle İlgili Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi". Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 6/1 (2016), 41-54.