Yıl: 2016 Cilt: 7 Sayı: 23 Sayfa Aralığı: 247 - 273 Metin Dili: Türkçe

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ BECERİLERİ VE TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ

Öz:
Bu araştırmada; okul öncesi eğitimde görev yapan öğretmenlerin sınıf yönetimi becerileri ile tükenmişlik algılarının farklı değişkenlere (medeni durum, mesleki kıdem, aile gelir düzeyi, sınıflardaki öğrenci sayısı ve mesleği seçme nedeni) göre incelemesi amaçlanmıştır. Araştırmada ayrıca öğretmenlerin tükenmişlik algıları sınıf yönetimi becerisi algılarından kestirilmeye çalışılmıştır. Araştırmada Sınıf Yönetimi Beceri Düzeyi Ölçeği ve Maslach Tükenmişlik Envanteri olmak üzere iki farklı veri toplama aracı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerisi algılarının öğretmenlik mesleğini seçme nedenine bağlı olarak; tükenmişlik algılarının ise duyarsızlaşma alt boyutunda mesleki kıdem değişkenine bağlı olarak istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde farklılaştığı belirlenmiştir. Öte yandan, öğretmenlerin sınıf yönetimi becerisi ve tükenmişlik algılarının medeni durum, mesleki kıdem, sınıflarındaki öğrenci sayısı ve aile toplam gelir düzeyine bağlı olarak istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde farklılaşmadığı gözlenmiştir. Araştırmada ayrıca, okul öncesi öğretmenlerinin tükenmişlik algılarının her üç tükenmişlik alt boyutunda da sınıf yönetimi becerisi algılarından istatistiksel olarak kestirilebildiği görülmüştür.
Anahtar Kelime:

PRESCHOOL TEACHERS' CLASSROOM MANAGEMENT SKILLS AND BURNOUT

Öz:
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akkaya, Ç. N. (2006). İlköğretim Okullarında Görevli Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerilerine İlişkin Algıları, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü
 • Akkurt, Z. (2008). Okul Öncesi Öğretmenlerinin İş Doyumu ve Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Aloe, A. M., Amo, L.C. & Shanahan, M. E. (2014). Classroom management self-efficacy and burnout: A multivariate meta-analysis, Educ Psychol Rev, 26: 101-126; DOI 10.1007/s10648-013-9244-0.
 • Altıntaş, E. (1997). Teknik Öğretmenlerde Tükenmişliği Etkileyen Bazı Faktörler ve Yordayıcı Değişkenler, IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 10-12 Eylül, Eskişehir.
 • Aydın, A. (2013). Sınıf Yönetimi, Ankara: PegemA Yayınları.
 • Başar, H. (1999). Sınıf Yönetimi, Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Brouwers, A. & Tomic, W. (1999). Teacher burnout, perceived self-efficacy in classroom management, and student disruptive behaviour in secondary education, Curriculum and Teaching, 14(2), 7-26.
 • Brouwers, A. & Tomic, W. (2000). A Longitudinal Study of Teacher Burnout and Perceived Self-Efficacy in Classroom Management, Teaching and Teacher Education, 16(2): 239-54.
 • Burç, D. E. (2006). İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Yeterlilikleri Hatay İli Örneği, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Canpolat, S. (2004). Öğretmenlerde Yaşanan Tükenmişlik Sendromunun Sınıf Yönetimi Sorunlarını Çözme Becerisine Etkisi. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Cemaloğlu, N. (2007). Öğretmenlerin Tükenmişlik Düzeyi ile Sınıf Yönetiminde Kullandıkları Disiplin Modelleri Arasındaki İlişki, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(2):123-155.
 • Çokluk, Ö. (1999). Zihinsel ve İşitme Engelliler Okulunda Görev Yapan Yönetici ve Öğretmenlerde Tükenmişliğin Kestirilmesi, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Denizel Güven, E. ve Cevher, F. N. (2005). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (18), 1-22.
 • Dolunay, A. B. (2002). Keçiören İlçesi Genel Liseler ve Teknik-Ticaret-Meslek Liselerinde Görevli Öğretmenlerde Tükenmişlik Durumu Araştırması, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 55 (1), 51-62.
 • Ergin, C. (1992). Doktor Ve Hemşirelerde Tükenmişlik ve Maslach Tükenmişlik Ölçeğinin Uyarlanması. VII. Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmaları, 22-25.
 • Evers, W. J. G, Brouwers, A. and Tomic, W. (2002). Burnout and self-efficacy: A study on teachers' beliefs when implementing an innovative educational system in the Netherlands, British Journal of Educational Psychology, 72(2), 227-243.
 • Freudenberger, N. J. (1974) . Staff Burnout, Jounal of Social, 30, 159-165.
 • Güneri, O. Y. ve Özdemir, Y. (2003). Sınıf Yönetiminde Öz Yeterliğin, Medeni Durumun, Cinsiyetin Ve Öğretmenlik Deneyiminin Öğretmen Tükenmişliğindeki Rolü, VII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, İnönü Üniversitesi, 9-11 Temmuz 2003, Malatya
 • Gürbüz, Z. (2008). Kars İlinde Görevli Okul Öncesi Öğretmenlerinin İş Tatmin Düzeyleri Ve Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • İlgar, L. (2007). İlköğretim Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Becerileri Üzerine Bir Araştırma. Basılmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Kan, Ü. D. (2008). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Benlik Saygıları İle Öz Yetkinlik İnançları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Çağdaş Eğitim Dergisi, 2 (7), 23-29.
 • Kırılmaz, A. Y. Çelen, Ü. ve Sarp, N. (2003). İlköğretimde Çalışan Bir Öğretmen Grubunda "Tükenmişlik Durumu", Araştırması, İlköğretim Online, 2(1).
 • Komitoğlu, D. (2009). Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Becerileri İle Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Basılmamış Yüksel Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Korkut, K. (2009). Sınıf Öğretmenlerinin Öz Yeterlik İnançları İle Sınıf Yönetimi Beceri Algıları Arasındaki İlişki. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Maslach, C. ve Zımbardo, P. G. (1982) . Burnout- The cost of Caring. New Jersey: Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs.
 • Maslach, C. ve Jackson, S. E. (1981). The Measurement Of Experienced Burnout, Journal Of Occupational Behavior, 2 (2), 99-113.
 • Maslach, C. Jackson, S.E. (1986). Maslach Burnout Inventory Manual, Consulting Psychologists Press (2.vol.), Palo Alto, CA: Consulting Psychology.
 • Önal, M. (2010). Eğitim İş Görenlerinin Duygusal Zekâları İle Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişki, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Özdemir, Y. (2007). The role of classroom management efficacy in predicting teacher burnout, World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering 1(11), 751-757.
 • Öztürk, A. (2006). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Duygusal Zekâ Yetenekleri İş Doyumları Ve Tükenmişlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Tetik, H. (2009). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Mesleki Yeterlilik Algılarının İş Doyumu Ve Tükenmişlik Düzeyleriyle İlişkisinin Belirlenmesi, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Tümkaya, S. (2005). Öğretmenlerin Sınıf İçi Disiplin Anlayışları Ve Tükenmişlikle İlişkisi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 11(44), 549-568.
 • Vural, B. (2004). Yetkin-İdeal-Vizyoner Öğretmen, İstanbul: Hayat Yayınları
 • Yalçınkaya, M. ve Tombul, Y. (2002). İlköğretim Okulu Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Becerilerine İlişkin Algı ve Gözlemler. Ege Eğitim Dergisi, 1(2), 96-108.
 • Yıldırım, S. (2007). Anaokulu Öğretmenlerinde Tükenmişlik Düzeyi Ve Umutsuzluk Düzeyleri Arasındaki İlişki, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
APA ADIGÜZEL İ, İPEK C (2016). OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ BECERİLERİ VE TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ. , 247 - 273.
Chicago ADIGÜZEL İsmail,İPEK CEMALETTİN OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ BECERİLERİ VE TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ. (2016): 247 - 273.
MLA ADIGÜZEL İsmail,İPEK CEMALETTİN OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ BECERİLERİ VE TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ. , 2016, ss.247 - 273.
AMA ADIGÜZEL İ,İPEK C OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ BECERİLERİ VE TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ. . 2016; 247 - 273.
Vancouver ADIGÜZEL İ,İPEK C OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ BECERİLERİ VE TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ. . 2016; 247 - 273.
IEEE ADIGÜZEL İ,İPEK C "OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ BECERİLERİ VE TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ." , ss.247 - 273, 2016.
ISNAD ADIGÜZEL, İsmail - İPEK, CEMALETTİN. "OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ BECERİLERİ VE TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ". (2016), 247-273.
APA ADIGÜZEL İ, İPEK C (2016). OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ BECERİLERİ VE TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 7(23), 247 - 273.
Chicago ADIGÜZEL İsmail,İPEK CEMALETTİN OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ BECERİLERİ VE TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi 7, no.23 (2016): 247 - 273.
MLA ADIGÜZEL İsmail,İPEK CEMALETTİN OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ BECERİLERİ VE TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, vol.7, no.23, 2016, ss.247 - 273.
AMA ADIGÜZEL İ,İPEK C OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ BECERİLERİ VE TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi. 2016; 7(23): 247 - 273.
Vancouver ADIGÜZEL İ,İPEK C OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ BECERİLERİ VE TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi. 2016; 7(23): 247 - 273.
IEEE ADIGÜZEL İ,İPEK C "OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ BECERİLERİ VE TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ." Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 7, ss.247 - 273, 2016.
ISNAD ADIGÜZEL, İsmail - İPEK, CEMALETTİN. "OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ BECERİLERİ VE TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ". Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi 7/23 (2016), 247-273.