Yıl: 2016 Cilt: 20 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 813 - 837 Metin Dili: Türkçe

Coğrafya Öğretmenlerinin Özel Alan Yeterliklerine Yönelik Görüşleri (Trabzon Örneği)

Öz:
Bu araştırmanın amacı coğrafya öğretmenlerinin özel alan yeterliliklerini ortaya koymaktır. Araştırma 2014-2015 eğitim öğretim yılı bahar döneminde, Trabzon Ortahisar ilçesinde farklı türlerde 23 ortaöğretim kurumunda görev yapan 20 erkek 15 kadın olmak üzere toplam 35 coğrafya öğretmeni ile yürütülmüştür. Karma araştırma yaklaşımına göre yürütülen araştırmada nitel ve nicel verilerin aynı anda toplanmasına olanak sağlayan paralel karma yöntem (çeşitleme/triangulation) kullanılmıştır. Araştırmanın nitel verileri özel alan yeterlilikleri ile ilgili açık uçlu sorularla toplanmıştır. Nicel veriler ise özel alan yeterlilik performanslarından oluşan 61 maddelik beşli likert tipi form ile toplanmıştır. Araştırma ile elde edilen nicel veriler SPSS programı yardımıyla araştırma değişkenlerine bağlı olarak t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ile çözümlenmiştir. Nitel verilerin analizinde ise içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda coğrafya öğretmenlerinin özel alan yeterlilikleri düzeylerinde cinsiyet, mezun olunan program türü ve mesleki deneyim değişkenleri açısından anlamlı bir farklılığın olmadığı belirlenmiştir. Ancak araştırmaya katılan öğretmenlerin çoğunluğunun lisans eğitimi ve göreve başladıktan sonraki süreçte özel alan yeterliliklerine ilişkin yeterli eğitim almadıkları ve eksikliklerini mesleki deneyim sayesinde zaman içerisinde giderdikleri belirlenmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular ışığında özel alan yeterliliği eğitimlerinin geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelime:

The Views Of Geography Teachers on Special Field Competencies (Trabzon Sample)

Öz:
The research was conducted with a total of 35 geography teachers, including 20 males and 15 females working in 23 different types of secondary schools in Ortahisar/Trabzon. This research was carried out by co-research approach using triangulation method which allows qualitative and quantitative data collection at the same time. Qualitative data of this research was collected from open ended questions related to special field competencies. Quantitative data of this research was collected from "five point likert scale", including 61 specification consisted of special field competency performances. Quantitative data of this research was analyzed by "SPSS (Statistical Package for the Social Sciences)", "t-test" and "one-way ANOVA" depending on the research variables. Qualitative data of this research was analyzed by content analysis. As a result of this research it was determined that there is no significant difference in the special field competencies of geography teachers in terms of their gender, type of graduation program and professional experience. But it was determined that majority of the teachers attended in the research did not get enough training in their special field competencies during undergraduate education and teachership and teachers resolved their deficiencies in time by the help of their professional experience. Based on findings of the research, it was made to be suggesting about developing the special field competency training.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA ZAMAN S, SİYAMOĞLU S, ÖZGÜRBÜZ İ, VEISALOV E (2016). Coğrafya Öğretmenlerinin Özel Alan Yeterliklerine Yönelik Görüşleri (Trabzon Örneği). , 813 - 837.
Chicago ZAMAN SERHAT,SİYAMOĞLU Selim,ÖZGÜRBÜZ İbrahim Emrah,VEISALOV Elnur Coğrafya Öğretmenlerinin Özel Alan Yeterliklerine Yönelik Görüşleri (Trabzon Örneği). (2016): 813 - 837.
MLA ZAMAN SERHAT,SİYAMOĞLU Selim,ÖZGÜRBÜZ İbrahim Emrah,VEISALOV Elnur Coğrafya Öğretmenlerinin Özel Alan Yeterliklerine Yönelik Görüşleri (Trabzon Örneği). , 2016, ss.813 - 837.
AMA ZAMAN S,SİYAMOĞLU S,ÖZGÜRBÜZ İ,VEISALOV E Coğrafya Öğretmenlerinin Özel Alan Yeterliklerine Yönelik Görüşleri (Trabzon Örneği). . 2016; 813 - 837.
Vancouver ZAMAN S,SİYAMOĞLU S,ÖZGÜRBÜZ İ,VEISALOV E Coğrafya Öğretmenlerinin Özel Alan Yeterliklerine Yönelik Görüşleri (Trabzon Örneği). . 2016; 813 - 837.
IEEE ZAMAN S,SİYAMOĞLU S,ÖZGÜRBÜZ İ,VEISALOV E "Coğrafya Öğretmenlerinin Özel Alan Yeterliklerine Yönelik Görüşleri (Trabzon Örneği)." , ss.813 - 837, 2016.
ISNAD ZAMAN, SERHAT vd. "Coğrafya Öğretmenlerinin Özel Alan Yeterliklerine Yönelik Görüşleri (Trabzon Örneği)". (2016), 813-837.
APA ZAMAN S, SİYAMOĞLU S, ÖZGÜRBÜZ İ, VEISALOV E (2016). Coğrafya Öğretmenlerinin Özel Alan Yeterliklerine Yönelik Görüşleri (Trabzon Örneği). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(3), 813 - 837.
Chicago ZAMAN SERHAT,SİYAMOĞLU Selim,ÖZGÜRBÜZ İbrahim Emrah,VEISALOV Elnur Coğrafya Öğretmenlerinin Özel Alan Yeterliklerine Yönelik Görüşleri (Trabzon Örneği). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 20, no.3 (2016): 813 - 837.
MLA ZAMAN SERHAT,SİYAMOĞLU Selim,ÖZGÜRBÜZ İbrahim Emrah,VEISALOV Elnur Coğrafya Öğretmenlerinin Özel Alan Yeterliklerine Yönelik Görüşleri (Trabzon Örneği). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.20, no.3, 2016, ss.813 - 837.
AMA ZAMAN S,SİYAMOĞLU S,ÖZGÜRBÜZ İ,VEISALOV E Coğrafya Öğretmenlerinin Özel Alan Yeterliklerine Yönelik Görüşleri (Trabzon Örneği). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 20(3): 813 - 837.
Vancouver ZAMAN S,SİYAMOĞLU S,ÖZGÜRBÜZ İ,VEISALOV E Coğrafya Öğretmenlerinin Özel Alan Yeterliklerine Yönelik Görüşleri (Trabzon Örneği). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 20(3): 813 - 837.
IEEE ZAMAN S,SİYAMOĞLU S,ÖZGÜRBÜZ İ,VEISALOV E "Coğrafya Öğretmenlerinin Özel Alan Yeterliklerine Yönelik Görüşleri (Trabzon Örneği)." Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20, ss.813 - 837, 2016.
ISNAD ZAMAN, SERHAT vd. "Coğrafya Öğretmenlerinin Özel Alan Yeterliklerine Yönelik Görüşleri (Trabzon Örneği)". Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 20/3 (2016), 813-837.