Yıl: 2016 Cilt: 7 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 171 - 182 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

X ve Y Kuşağı Yöneticilerinin İş Değerleri Algısı ve Farklılıkları Üzerine İnceleme

Öz:
Toplumlardaki ilerleme geçmişten günümüze kuşak yapıları ve bu yapıların çeşitli özelliklerinin gerçek hayata yansımaları ile mümkün olmuştur. Bu ilerleme ülkelerin ekonomik hayatları açısından ele alındığında; karşımıza en etkin kuşak olarak X ve Y kuşağı çıkmaktadır. Ekonominin vazgeçilmez unsuru olan işletmeler göz önüne alındığında; işletmelerin sahip olduğu X ve Y kuşağı yöneticilerin iş değerleri üzerine algısı ve farklılıklarının belirlenmesi önem arz etmektedir. Nitekim bu değerlendirme; işletme başarısı hakkında yargıya varmak gibi mikro bir fayda ile ülkemizdeki ekonomik refah sağlayıcı unsurlarla ilgili değerlendirme yapma ön görüsü gibi makro bakış açılarının belirlenmesinde yön gösterici olacaktır. Bu çalışmada X ve Y kuşağı yöneticilerinin iş değeri algısı; etkileme ve ilerleme, özerklik ve yeteneklilik, finansal koşullar/çalışma koşulları ve iş ilişkileri boyutlarında incelemiştir. Çalışmaya değişik sektörlerden 95 yönetici katılmıştır. Yapılan araştırma sonucunda Y kuşağı yöneticilerinin, iş değerleri algısının tüm boyutlarda, X kuşağı yöneticilerinden daha yüksek olduğu bulgulanmıştır.
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme

Examination on the Evolution and Differences of the Business Perception of the X and Y Generation Managers

Öz:
Developments in society have been succeeded by the generation structures and their reflections to the real life. When evaluated, these advancements have been practiced mainly by X and Y generations. When the organizations as the core of the economy are taken into account, the X and Y generation managers are important to determine the differences in perceptions and values of the business environment. In fact, this assessment will be guiding to determine the success of the organization in micro-economic aspect and to assess the fiscal prosperity providers of our country with a macro-economic perspective. In this study, perceptions of the business environment, influence and progress, autonomy and capability, financial conditions / working conditions and labor relations of the X and Y generations managers has been studied . 95 managers from different sectors have participated in the study. The research has proven that business value perception of Y Generation managers have been higher than the X Generation managers.
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Adıgüzel, O., Batur, H. Z., & Ekşili, N. (2014). Kuşakların değişen yüzü ve Y kuşağı ile ortaya çıkan yeni çalışma tarzı: Mobil yakalılar. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(19), 165-182.
 • Akdemir, A., Konakay, G., Demirkaya, H., Noyan, A., Demir, B., Ağ, C., Pehlivan, Ç., Özdemir, E., Akduman, G., Eregez, H., Öztürk, İ.,& Balcı, O. (2013). Y kuşağının kariyer algısı, kariyer değişimi ve liderlik tarzı beklentilerinin araştırılması. Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 11-42.
 • Altuntuğ, N. (2012). Kuşaktan kuşağa tüketim olgusu ve geleceğin tüketici profili. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 4(1), 203-212.
 • Aydemir, M., & Dinç, M. S. (2015). İş ve yaşam dengesi arayışında kuşak farklılıklarının ve kuşakların iş değerlerinin etkisi üzerine bir model çalışması. 23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 14-16 Mayıs, Muğla.
 • Aydın, G.Ç., & Başol, O. (2014). X ve Y kuşağı: Çalışmanın anlamında bir değişme var mı. Electronic Journal of Vocational Colleges, December, 1-15.
 • Baysal B. S.(2015). Sosyal ağlarda bireysel mahremiyet paylaşımı: X ve Y kuşakları arasında karşılaştırmalı bir analiz. Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, İzmir.
 • Bezirci, S. Ş. (2012). Farklı kuşaklardaki hemşirelerin meslekten ve işten ayrılma niyetleri ile iş doyumlarının incelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
 • Bourne B. B. (2009). Phenomenological study of response to organizational change: Baby boomers, generation X and generation Y. A Dissertation Presented in Partial Fulfillment of The Reqirements for The Degree Doctor of Management in Organizational Leadership, University Of Phoenix.
 • Buckley R.M., Beu D.S., Novicevic, M.M., & Sigerstad T. (2001). Managing generation next: Individual and organizational perspectives. Review of Business, 22(1).
 • Çelik, V. (2000). Okul kültürü ve yönetimi. (3.Baskı). İstanbul: Pegem Yayıncılık.
 • Demirkaya, H., Akdemir, A., Karaman, E., & Atan, Ö.,(2015). Kuşakların yönetim politikası beklentilerinin araştırılması. İşletme Araştırmaları Dergisi, 7(11), 86-204.
 • Deneçli, C., & Deneçli, S. (2012). Nabza göre şerbet, kuşağa göre etkinlik: Eğlencenin pazarlanması ve kuşaklar. Pazarlama ve İletişim Kültürü Dergisi (Pi), S:2012/2, 1-5.
 • Dereli, B., & Toruntay, H. (2015). Örgütlerde kuşakların iş değerleri, motivasyon ve mentorluk kavramlarına dayalı yönetimi. İstanbul Ticaret Üniversitesi, Dış Ticaret Enstitüsü, Tartışma Metinleri, No: 03(05).
 • Etlican, G. (2012). X ve Y kuşaklarının online eğitim teknolojilerine karşı tutumlarının karşılaştırılması. Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Fernandez, S. (2009). Comparing generation X to genaration Y on work-related beliefs. Master's Theses. San Jose State University.
 • Habermas, J. (2015). Kamusallığın yapısal dönüşümü. 13. Baskı, Çev: Sancar, M.,Bora, T., İstanbul: İletişim Yayınları.
 • İşçimen, D. S. (2012). Y kuşağı çalışanların iş yaşamından beklentilerinin karşılanma düzeyi ile kurumsal bağlılık arasındaki ilişki ve bir örnek uygulama. Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Karaaslan, S. (2014). Kuşaklararası farklılıkları örgütler üzerinden anlamak: Bir alan araştırması. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Karp H., Fuller C., & Sirias D. (2002). Bridging the boomer Xer Gap: Creating authentic teams for high performance at work. Palo Alto, Ca: Davies-Black Pub.
 • Kaya, B. (2011). Öğretim elemanlarının iş değerleri açısından örgütsel davranış modellerinin incelenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir.
 • Kaye B. (2012). Four generations: Develop and engage them at work, Leadership Excellence.
 • Kitapçı, H., Kaynak, R., & Ökten, S.S. (2013). Güçlendirmenin iş tatmini ve işten ayrılma niyetine etkisi: Kamu ve özel sektörde mukayeseli bir araştırma. International Review of Economics, 1(1), 49-73.
 • Köse, S., Oral, L., & Tetik, H.T. (2014). Y kuşağının birinci ve ikinci yarısında iş değerlerinin karşılaştırılması üzerine bir araştırma. Humanitas, 3, 149-165.
 • Mengi, Z. İş başarısında kuşak farkı. www.Kigem.Com/İs-Basarisinda-Kusak-Farki.Html, E.T: 04.02.2015.
 • Mücevher, M.H. (2015). X ve Y kuşağının birbirlerine karşı özellik ve etkileşim algıları: SDÜ örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Isparta.
 • Özden, E. (2015). Yönetim kuramları bakımından günümüz okul yöneticilerinin yönetim anlayışları. Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya.
 • Özer, P.S., Eriş, E., D., & Özmen, Ö.N.T. (2013). Kuşakların farklılaşan iş değerlerine ilişkin emik bir araştırma. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 38, 123-142.
 • Reeves, T.C., & Oh, E. (2008). Generational differences, generational differences. handbook of research on educational communication and technology. J.M.Spector, M.D.Merrill, J.V.Merrienboer, M.P.Driscoll, (Ed.). 3th Ed. Athens, Georgia, 295-303.
 • Saylı, H. (2008). Geleneksel yönetim paradigmasının sınırlayıcı alanlarına karşı post-modern yönetim paradigmasının geliştirici alanları. Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 10(2), 180-200.
 • Tomrukçu, B., (2008). Beş faktör kişilik özellikleri ile iş değerleri arasındaki ilişki üzerine bir inceleme. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir.
 • Toruntay H. (2011). Takım rolleri çalışması: X ve Y kuşağı üzerinde karşılaştırmalı bir araştırma. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Wilson, L. (2009). Workforce diversity - generations at work: The problems, power, and promise explored. American Water Works Association Journal, 101(5), 46-54.
 • Yelkikalan, N., & Altın, E. (2010). Farklı kuşakların yönetimi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İİBF Yönetim Bilimleri Dergisi, 8(2), 15-17.
 • Zemke, R., Raines, C., & Filipczak, B. (2000). Generations at work: Managing the clash of veterans, boomers, Xers and nexters in your workplace. American Management Association, New York.
APA ŞENTURAN Ş, KÖSE A, DERTLİ E, BAŞAK S, ŞENTÜRK N (2016). X ve Y Kuşağı Yöneticilerinin İş Değerleri Algısı ve Farklılıkları Üzerine İnceleme. , 171 - 182.
Chicago ŞENTURAN ŞERMİN,KÖSE Aslıhan,DERTLİ E Mine,BAŞAK Satenik,ŞENTÜRK Nesibe X ve Y Kuşağı Yöneticilerinin İş Değerleri Algısı ve Farklılıkları Üzerine İnceleme. (2016): 171 - 182.
MLA ŞENTURAN ŞERMİN,KÖSE Aslıhan,DERTLİ E Mine,BAŞAK Satenik,ŞENTÜRK Nesibe X ve Y Kuşağı Yöneticilerinin İş Değerleri Algısı ve Farklılıkları Üzerine İnceleme. , 2016, ss.171 - 182.
AMA ŞENTURAN Ş,KÖSE A,DERTLİ E,BAŞAK S,ŞENTÜRK N X ve Y Kuşağı Yöneticilerinin İş Değerleri Algısı ve Farklılıkları Üzerine İnceleme. . 2016; 171 - 182.
Vancouver ŞENTURAN Ş,KÖSE A,DERTLİ E,BAŞAK S,ŞENTÜRK N X ve Y Kuşağı Yöneticilerinin İş Değerleri Algısı ve Farklılıkları Üzerine İnceleme. . 2016; 171 - 182.
IEEE ŞENTURAN Ş,KÖSE A,DERTLİ E,BAŞAK S,ŞENTÜRK N "X ve Y Kuşağı Yöneticilerinin İş Değerleri Algısı ve Farklılıkları Üzerine İnceleme." , ss.171 - 182, 2016.
ISNAD ŞENTURAN, ŞERMİN vd. "X ve Y Kuşağı Yöneticilerinin İş Değerleri Algısı ve Farklılıkları Üzerine İnceleme". (2016), 171-182.
APA ŞENTURAN Ş, KÖSE A, DERTLİ E, BAŞAK S, ŞENTÜRK N (2016). X ve Y Kuşağı Yöneticilerinin İş Değerleri Algısı ve Farklılıkları Üzerine İnceleme. İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(3), 171 - 182.
Chicago ŞENTURAN ŞERMİN,KÖSE Aslıhan,DERTLİ E Mine,BAŞAK Satenik,ŞENTÜRK Nesibe X ve Y Kuşağı Yöneticilerinin İş Değerleri Algısı ve Farklılıkları Üzerine İnceleme. İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 7, no.3 (2016): 171 - 182.
MLA ŞENTURAN ŞERMİN,KÖSE Aslıhan,DERTLİ E Mine,BAŞAK Satenik,ŞENTÜRK Nesibe X ve Y Kuşağı Yöneticilerinin İş Değerleri Algısı ve Farklılıkları Üzerine İnceleme. İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.7, no.3, 2016, ss.171 - 182.
AMA ŞENTURAN Ş,KÖSE A,DERTLİ E,BAŞAK S,ŞENTÜRK N X ve Y Kuşağı Yöneticilerinin İş Değerleri Algısı ve Farklılıkları Üzerine İnceleme. İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2016; 7(3): 171 - 182.
Vancouver ŞENTURAN Ş,KÖSE A,DERTLİ E,BAŞAK S,ŞENTÜRK N X ve Y Kuşağı Yöneticilerinin İş Değerleri Algısı ve Farklılıkları Üzerine İnceleme. İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2016; 7(3): 171 - 182.
IEEE ŞENTURAN Ş,KÖSE A,DERTLİ E,BAŞAK S,ŞENTÜRK N "X ve Y Kuşağı Yöneticilerinin İş Değerleri Algısı ve Farklılıkları Üzerine İnceleme." İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7, ss.171 - 182, 2016.
ISNAD ŞENTURAN, ŞERMİN vd. "X ve Y Kuşağı Yöneticilerinin İş Değerleri Algısı ve Farklılıkları Üzerine İnceleme". İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 7/3 (2016), 171-182.