Yıl: 2015 Cilt: 25 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 32 - 38 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

İşitme engelli 10-14 yaş arası çocuklarda işitme düzeyi ile yazılı dil becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi

Öz:
Amaç: Bu çalışmada ilköğretimde kaynaştırma ortamında 4.-7. sınıfa devam eden işitme engelli çocukların yazılı dil becerileri ve bu beceri üzerinde etkisi olduğu düşünülen işitme kaybı ortalaması, işitsel yoksunluk süresi, konuşmayı ayırt etme skoru, okul öncesi eğitim alma durumu ve sosyoekonomik durum gibi etkenler arasındaki ilişki incelendi. Hastalar ve Yöntemler: Çalışmaya 25 işitme engelli çocuk (14 erkek, 11 kız; ort. yaş 11.4±1.4 yıl; dağılım 10-14 yıl) (çalışma grubu) ile aynı sınıfta eğitim gören, aynı yaş grubunda normal işiten 20 çocuk (9 erkek, 11 kız; ort. yaş 11.5±1.3 yıl; dağılım 10-14 yıl) (kontrol grubu) dahil edildi. İşitme engelli çocukların bazıları işitme cihazı, bazıları koklear implant kullandığı için çalışma grubu grup 1a ve grup 1b olarak iki alt gruba ayrıldı. Grup içi karşılaştırmalar ve ilişkisel tarama, işitme cihazı ve koklear implant kullananlar için yapıldı. Değişkenlerin yazılı dil becerileri üzerine etkisini değerlendirmek için gruplar arası karşılaştırmalar yapıldı. Bulgular: İşitme engelli çocukların yazılı anlatım beceri düzeyi, normal işiten akranlarından anlamlı olarak düşük idi (p=0.001). Yazılı dil becerileri ile işitme kaybı ortalaması (p=0.048), işitsel yoksunluk süresi (p=0.021), konuşmayı ayırt etme skoru (p=0.014), okul öncesi eğitim alma durumu (p=0.005) arasında anlamlı ilişki bulunmasına rağmen, sosyoekonomik durum arasında anlamlı ilişki bulunmadı (p=0.636). Sonuç: İşitme kaybının yazılı dil becerisini olumsuz etkilediği ve işitme kaybı olan bireylerin normal işiten akranlarından daha düşük düzeyde yazılı dil becerisi geliştirdikleri söylenebilir.
Anahtar Kelime:

Konular: Pediatri Odyoloji ve Konuşma-Dil Patolojisi

Examination of relationship between level of hearing and written language skills in 10-14-year-old hearing impaired children

Öz:
Objectives: This study aims to review the relationship between written language skills and factors which are thought to affect this skill such as mean hearing loss, duration of auditory deprivation, speech discrimination score, and pre-school education attendance and socioeconomic status of hearing impaired children who attend 4th-7th grades in primary school in inclusive environment. Patients and Methods: The study included 25 hearing impaired children (14 males, 11 females; mean age 11.4±1.4 years; range 10 to 14 years) (study group) and 20 children (9 males, 11 females; mean age 11.5±1.3 years; range 10 to 14 years) (control group) with normal hearing in the same age group and studying in the same class. Study group was separated into two subgroups as group 1a and group 1b since some of the children with hearing disability used hearing aid while some used cochlear implant. Intragroup comparisons and relational screening were performed for those who use hearing aids and cochlear implants. Intergroup comparisons were performed to evaluate the effect of the parameters on written language skills. Results: Written expression skill level of children with hearing disability was significantly lower than their normal hearing peers (p=0.001). A significant relationship was detected between written language skills and mean hearing loss (p=0.048), duration of auditory deprivation (p=0.021), speech discrimination score (p=0.014), and preschool attendance (p=0.005), when it comes to socioeconomic status we were not able to find any significant relationship (p=0.636). Conclusion: It can be said that hearing loss affects written language skills negatively and hearing impaired individuals develop low-level written language skills compared to their normal hearing peers.
Anahtar Kelime:

Konular: Pediatri Odyoloji ve Konuşma-Dil Patolojisi
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Bloom L, Lahey M. Language development and language disorders. New York: J Wiley and Sons Inc; 1978.
 • 2. Girgin MC. İşitme engelli çocukların konuşma edinimi eğitiminde dinleme becerilerinin önemi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 2006;7:15-28.
 • 3. Yoshinaga IC, Snyder SL. How deaf and normally hearing students convey meaning within and between written sentences. Volta Review 1996;98:9-38.
 • 4. Antia SD, Jones PB, Reed S, Kreimeyer KH. Academic status and progress of deaf and hard-of-hearing students in general education classrooms. J Deaf Stud Deaf Educ 2009;14:293-311.
 • 5. Moeller MP, Tomblin JB, Yoshinaga-Itano C, Connor CM, Jerger S. Current state of knowledge: language and literacy of children with hearing impairment. Ear Hear 2007;28:740-53.
 • 6. Karasu PH. Girgin Ü. Kaynaştırmadaki işitme engelli öğrencilerin yazılı anlatım beceri düzeylerinin değerlendirilmesi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2007;7:467-88.
 • 7. Cavkaytar S. İlköğretimde yazılı anlatım becerilerinin geliştirilmesinde yazma süreci modelinden yararlanma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 2010;3:133-9.
 • 8. Girgin C. Okul öncesi eğitimde konuşma ve dinleme. In: Girgin Ü, editör. Konuşma ve Yazma Eğitimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları; 2001. s. 191-208.
 • 9. Marschark M, Rhoten C, Fabich M. Effects of cochlear implants on children's reading and academic achievement. J Deaf Stud Deaf Educ 2007;12:269-82.
 • 10. Geers AE, Hayes H. Reading, writing, and phonological processing skills of adolescents with 10 or more years of cochlear implant experience. Ear Hear 2011;32:49-59.
 • 11. Şerbetçioğlu B, Çelik O. Otoloji ve nöro-otolojide öykü, muayene ve değerlendirme. In: Çelik O, editör. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi. 2. Baskı. İstanbul: Turgut Yayıncılık; 2002. s. 1-30.
 • 12. Schlauch RS, Nelson P. Pure tone evaluation. In: Katz J, editor. Handbook of Clinical Audiology. 6th ed. Philadelphia: Lippincott Williams Wilkins 2009. p. 30-49.
 • 13. Silman S, Silverman CA. Auditory Diagnosis, Principles and Applications. Reissue Edition. San Diego-London: Singular Publishing Group; 1997.
 • 14. Moeller MP. Early intervention and language development in children who are deaf and hard of hearing. Pediatrics 2000;106:43.
 • 15. Erdiken B. İşitme engelli öğrencilere yazılı anlatım öğretiminde iki yaklaşım ve değerlendirme. Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi 2010;186:85-105.
 • 16. Convertino CM, Marschark M, Sapere P, Sarchet T, Zupan M. Predicting academic success among deaf college students. J Deaf Stud Deaf Educ 2009;14:324-43.
 • 17. Cheng SF, Rose S. Investigating the technical adequacy of curriculum-based measurement in written expression for students who are deaf or hard of hearing. J Deaf Stud Deaf Educ 2009;14:503-15.
 • 18. Gormley K, Sarachan DB. Evaluating hearing impaired students’ writing: a practical approach. Volta Review 1987;89:157-70.
 • 19. Yoshinaga-Itano C, Snyder L. Form and meaning in the writen language of hearing impaired children. Volta Review 1985;87:75-90.
 • 20. Damen GW, Langereis MC, Snik AF, Chute PM, Mylanus EA. Classroom performance and language development of CI students placed in mainstream elementary school. Otol Neurotol 2007;28:463-72.
 • 21. Ertmer DJ, Jung J. Prelinguistic vocal development in young cochlear implant recipients and typically developing infants: year 1 of robust hearing experience. J Deaf Stud Deaf Educ 2012;17:116-32.
 • 22. Spencer LJ, Barker BA, Tomblin JB. Exploring the language and literacy outcomes of pediatric cochlear implant users. Ear Hear 2003;24:236-47.
 • 23. Yaşamsal A. Koklear implant olma yaşının yazılı dil becerisi ile ilişkisinin incelenmesi. [Yüksek Lisans Tezi] Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 2010.
 • 24. Venail F, Vieu A, Artieres F, Mondain M, Uziel A. Educational and employment achievements in prelingually deaf children who receive cochlear implants. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2010;136:366-72.
APA TURĞU N, karlıdag t, BAŞAR F, YALÇIN Ş, KAYGUSUZ İ, Keleş E, BİRKENT Ö (2015). İşitme engelli 10-14 yaş arası çocuklarda işitme düzeyi ile yazılı dil becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. , 32 - 38.
Chicago TURĞU Nedim,karlıdag turgut,BAŞAR FİGEN,YALÇIN Şinasi,KAYGUSUZ İrfan,Keleş Erol,BİRKENT Ömer Faruk İşitme engelli 10-14 yaş arası çocuklarda işitme düzeyi ile yazılı dil becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. (2015): 32 - 38.
MLA TURĞU Nedim,karlıdag turgut,BAŞAR FİGEN,YALÇIN Şinasi,KAYGUSUZ İrfan,Keleş Erol,BİRKENT Ömer Faruk İşitme engelli 10-14 yaş arası çocuklarda işitme düzeyi ile yazılı dil becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. , 2015, ss.32 - 38.
AMA TURĞU N,karlıdag t,BAŞAR F,YALÇIN Ş,KAYGUSUZ İ,Keleş E,BİRKENT Ö İşitme engelli 10-14 yaş arası çocuklarda işitme düzeyi ile yazılı dil becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. . 2015; 32 - 38.
Vancouver TURĞU N,karlıdag t,BAŞAR F,YALÇIN Ş,KAYGUSUZ İ,Keleş E,BİRKENT Ö İşitme engelli 10-14 yaş arası çocuklarda işitme düzeyi ile yazılı dil becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. . 2015; 32 - 38.
IEEE TURĞU N,karlıdag t,BAŞAR F,YALÇIN Ş,KAYGUSUZ İ,Keleş E,BİRKENT Ö "İşitme engelli 10-14 yaş arası çocuklarda işitme düzeyi ile yazılı dil becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi." , ss.32 - 38, 2015.
ISNAD TURĞU, Nedim vd. "İşitme engelli 10-14 yaş arası çocuklarda işitme düzeyi ile yazılı dil becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi". (2015), 32-38.
APA TURĞU N, karlıdag t, BAŞAR F, YALÇIN Ş, KAYGUSUZ İ, Keleş E, BİRKENT Ö (2015). İşitme engelli 10-14 yaş arası çocuklarda işitme düzeyi ile yazılı dil becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, 25(1), 32 - 38.
Chicago TURĞU Nedim,karlıdag turgut,BAŞAR FİGEN,YALÇIN Şinasi,KAYGUSUZ İrfan,Keleş Erol,BİRKENT Ömer Faruk İşitme engelli 10-14 yaş arası çocuklarda işitme düzeyi ile yazılı dil becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi 25, no.1 (2015): 32 - 38.
MLA TURĞU Nedim,karlıdag turgut,BAŞAR FİGEN,YALÇIN Şinasi,KAYGUSUZ İrfan,Keleş Erol,BİRKENT Ömer Faruk İşitme engelli 10-14 yaş arası çocuklarda işitme düzeyi ile yazılı dil becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, vol.25, no.1, 2015, ss.32 - 38.
AMA TURĞU N,karlıdag t,BAŞAR F,YALÇIN Ş,KAYGUSUZ İ,Keleş E,BİRKENT Ö İşitme engelli 10-14 yaş arası çocuklarda işitme düzeyi ile yazılı dil becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi. 2015; 25(1): 32 - 38.
Vancouver TURĞU N,karlıdag t,BAŞAR F,YALÇIN Ş,KAYGUSUZ İ,Keleş E,BİRKENT Ö İşitme engelli 10-14 yaş arası çocuklarda işitme düzeyi ile yazılı dil becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi. 2015; 25(1): 32 - 38.
IEEE TURĞU N,karlıdag t,BAŞAR F,YALÇIN Ş,KAYGUSUZ İ,Keleş E,BİRKENT Ö "İşitme engelli 10-14 yaş arası çocuklarda işitme düzeyi ile yazılı dil becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi." Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, 25, ss.32 - 38, 2015.
ISNAD TURĞU, Nedim vd. "İşitme engelli 10-14 yaş arası çocuklarda işitme düzeyi ile yazılı dil becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi". Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi 25/1 (2015), 32-38.