Yıl: 2016 Cilt: 26 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 455 - 474 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Organik Tahıl Tarımı

Öz:
Organik tarım, doğadaki dengeyi koruyan, toprak verimliliğinde sürekliliği sağlayan, hastalık ve zararlıları kontrol altına alarak, doğadaki canlıların devamlılığını sağlayan, sağlıklı gıdalar üretmek amacıyla bitkisel ve hayvansal üretimin uygun ekolojilerde, kültürel tedbirler, biyolojik mücadele ve doğal gübreleme yolu ile gerçekleştirilmesini öneren, üretimde sadece miktar artışını değil, aynı zamanda ürün kalitesinin de yükseltilmesini amaçlayan alternatif bir üretim sistemini ifade etmektedir. Organik tahıl yetiştiriciliğinde amaç, uzun yıllar boyunca bilinçsiz toprak işleme uygulamaları, gereğinden fazla kullanılan sentetik kimyasal gübre ve bitki koruma ilaçları nedeniyle oluşan çevresel sorunların giderilmesini ve kirlenmemiş alanların korunmasını sağlamaktır. Bu amaç gerçekleştirilirken doğal kaynaklar ve enerji optimum kullanılır ve modern yetiştiriciliğin bir çok imkanından yararlanılır. Bu makalede, Türkiye'de organik yetiştiriciliği yapılan tahılların son durumları ve organik tahıl tarımında uyulması gereken yetiştiricilik teknikleri ile uygulanan bitki koruma önlemlerine değinilmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: Biyoloji Ziraat Mühendisliği Çevre Mühendisliği

Organic Cereal Farming

Öz:
Organic farming preserves the balance in nature, providing continuity in soil fertility, taking control of pests and diseases, it ensures the continuity of the creatures in nature, in accordance with the ecology of plant and animal production in order to produce healthy foods, cultural measures, proposing performed with biological control and natural fertilization, not only product quantity increase, but also it represents an alternative production system aiming at increasing product quality. The aim of organic cereal farming is to eliminate the environmental problems by the insensible tillage practices for many years, excessive use of synthetic chemical fertilizers and pesticides and to protect uncontaminated areas. For this purpose, natural resources and energy are used optimum and it is utilised from the many possibilities of modern farming. In this article, in Turkey, it was mentioned last cases on organic cereal farming and growth techniques with the plant protection precautions.
Anahtar Kelime:

Konular: Biyoloji Ziraat Mühendisliği Çevre Mühendisliği
Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
 • Aksoy U, Altındişli A (1996). Ekolojik (Organik, Biyolojik) Tarım. Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği (ETO), Bornova-İzmir.
 • Aksoy U, Altındişli A (1999). Dünya'da ve Türkiye'de Ekolojik Tarım Ürünleri Üretimi, İhracatı ve Geliştirme Olanakları. İstanbul Ticaret Odası, Yayın No:1999-70, İstanbul.
 • Altındişli A (2006). Dünya'da ve Türkiye'de organik tarım uygulamaları. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Ders Notları.
 • Altındişli A, Aksoy U (2009). Organik Tarımın Dünyada ve Türkiye'deki Durumu. Türkiye Ziraat Müh.VII. Teknik Kongresi, s.213-227, Ankara.
 • Anonim (2005). Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretim Geliştirme Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Anonim (2006a). Organik Tarım İstatistikleri. http//www.egeliihracatcilar.com.
 • Anonim (2006b). Organik Tarım. http//www.tarim. gov.tr.
 • Anonim (2010). Tarımsal Üretimi Geliştirme Genel Müdürlüğü (TÜGEM) İstatistikleri.
 • Anonim (2011). Organik Tarımla İlgili Dokümanlar, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü (TÜGEM), Ankara. http://www.tugem.gov.tr/UploadDocument /D20090908114258.27543.html.
 • Anonim (2012a). Bitkisel Üretim Verileri. Türkiye İstatistik Kurumu (http://www.tuik.gov.tr). Alıntı (04.02.2016).
 • Anonim (2012b). Türkiye Organik Tarım Stratijik Plan (2012-2016), Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (BÜGEM), Alıntı: 15.02.2016. Anonim (2013). 03.02.2016. Alıntı:
 • Anonim (2014a). Global Market Analysis, Food Outlook, October 2014, p.1-7, FAO (http://www.fao.org/) Alıntı: 04.02.2016.
 • Anonim (2014b). Genel organik tarımsal üretim verileri (Geçiş süreci dahil). Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (http://www.tarim.gov.tr).
 • Anonim (2014c). Bitkisel Üretim Verileri. Türkiye İstatistik Kurumu (http://www.tuik.gov.tr), Alıntı: 04.02.2016.
 • Anonim (2015). Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü (BÜGEM) Faaliyetleri, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, S.14, Aralık, 2015.
 • Atasay A (2011). Organik Meyve Yetiştiriciliğinin Temel Esasları. Meyvecilik Araştırma İstasyonu Müdürlüğü, Yayın No: 42, Yayın Tarihi: 15.11.2011, Alıntı: 16.01.2016. Isparta.
 • Babaoğlu M (2014). Organik (Ekolojik) Tarım. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü. Edirne. Alıntı: 30.04.2015.
 • http://arastirma.tarim.gov.tr/ttae/Sayfalar/Detay.aspx?SayfaId=65.
 • Bayram B, Yolcu H, Aksakal V (2007). Türkiye'de Organik Tarım ve Sorunları. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 38 (2), 203-206, Erzurum.
 • Birinci A, Işık H B, Tümer E İ (2011). Kuzey Doğu Anadolu Bölgesi Organik Tarım Sektörü Kümelenmesi Mevcut Durum, GZFT ve Strateji Analizi, I. Doğu Anadolu Organik Tarım Kongresi, 19 Aralık, Erzurum.
 • Candaş D (2003). Organik Tarım. Bilim ve Teknik Dergisi. Temmuz 2003. s: 84-87.
 • Çalışkan S (2007). Organik Tarım ve Türkiye'de Organik Tarla Bitkileri Üretimi. Mustafa Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi 12 (1-2): 37-46, 2007, Antakya/Hatay.
 • Demiryürek K (2004). Dünya'da ve Türkiye'de Organik Tarım, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt:8 (3/4), s.63-71, Ş.Urfa.
 • Demiryürek K (2011). Organik Tarım Kavramı ve Organik Tarımın Dünya ve Türkiye'deki Durumu. GOÜ, Ziraat Fakültesi Dergisi, 28(1), 27-36 27. Tokat.
 • Er C (2007). Türkiye'de Organik Tarım, Tarla Tarımı Açısından Önemi ve Bugünkü Durumu. Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-27 Haziran 2007,s 11-16, Erzurum.
 • Er C, Başalma D (2008). Organik Tarımdaki Gelişmeler. Nobel Yayın Dağıtım No:1354, Ankara.
 • Geçit H H, Çiftçi C Y, Emeklier Y, İkincikarakaya S, Adak M S, Kolsarıcı Ö, Ekiz H, Altınok S, Sancak C, Sevimay C S, Kendir H (2009). Tarla Bitkileri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları. Yayın No:1569, Ders Kitabı: 521, Ankara.
 • Haktanır K, Arcak S, Karaca A (1995). Tarımsal çevre sorunları ve sürdürülebilir tarım. Türkiye Ziraat Mühendisliği IV. Teknik Kongresi, 9-13 Ocak 1995, s 379-415, Ankara.
 • İlbaş İ A (2009). Organik Tarım (İlkeler Ve Ulusal Mevzuat). Ankara: Eflatun Yayınevi.
 • İlter E, Altındişli A (1999). Ekolojik Tarım ve İlkeleri. Ekolojik Tarım, 30-35. Kasım 1998, Bornova- İzmir.
 • Kacar B, Katkat A V (2007). Gübreler ve Gübreleme Tekniği. Uludağ Üniversitesi Vakfı Yayın No:144, Vipaş Yayın No:20, Bursa.
 • Kantar F, Koç A, Eşitken A, Ilıcalı N (1999). Doğu Anadolu Bölgesinde Ekolojik Tarım Potansiyeli. Türkiye I. Ekolojik Tarım Sempozyumu, 21-23 Haziran 1999. Atatürk Kültür Merkezi, S, 373- 380, İzmir.
 • Karakoç İ (2004). Meyvecilikte Ekolojik Tarım Uygulamaları. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Ens., Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı,Tezsiz Y. L. Dönem Projesi, Ankara.
 • Kaymakçı M, Taşkın T, Koşum N, Önenç S S, Önenç A (2004). Organik süt üretimini Türkiye'de geliştirme olanakları. I. Uluslararası organik hayvansal üretim ve gıda güvenliği kongresi. 28 Nisan-1 Mayıs, 2004, s.358.
 • Kırımhan S (2005). Organik Tarım Sistemleri ve Çevre. Turhan Kitapevi Ofset Matbaacılık Tesisleri, 350 s. Ankara.
 • Kodaş R, Er C (2012). Tahıllarda organik yetiştiricilik. Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 26, Sayı 1, 103-116, Bursa.
 • Kün E (1996). Tahıllar-I (Serin İklim Tahılları). Üçüncü Baskı, Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi. Yayın No: 1451, Ders Kitabı: 431, Ankara.
 • Merdan K (2014). Türkiye'de Organik Tarımın Ekonomik Analizi: Doğu Karadeniz Uygulaması. Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı (Doktora Tezi), Erzurum. Özçelik H (2003). Organik tarımda http://www.bahce.biz/organik/organik_tarlabitkileri.htm, Samsun. tarla bitkileri
 • yetiştiriciliği. Alıntı: 29.04.2015,
 • Poincelot R P (1986). Toward a more sustainable agriculture. AVI Publishing Company, Inc. Westport, Connecticut, USA.
 • Sirat A, Sezer İ, Akay H (2012). Kızılırmak Deltasında Organik Çeltik Tarımı. Gümüşhane Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (GÜFBED), 2 (2):76-92, Gümüşhane.
 • Subaşı G (2003). Türkiye'de organik tarım, sorunları ve çözüm önerileri. Tarım ve Mühendislik Dergisi, Sayı, 66-67, s. 23.
 • Sullivan P (2003). Organic Rice Production. ATTRA-National Sustainable Agriculture Information Service. PO Box 3657.Fayetteville, AR. 72702.
 • Sürmeli A (2003). Organik Tarım Gelişimi ve İlkeleri. Kırsal Kalkınma Programı Eğitim Dizisi, Dev- Maden Sen Yayınları, No:1.
 • TÜİK (2014). Türkiye İstatistik Kurumu. http://www.tuik.gov.tr/bitkiselapp/, (18.01.2016).
 • Ünal M, Can B A (2013). Kocaeli ilinde organik bitkisel üretim, sorunlar ve çözüm önerileri. OMU. Türkiye V. Organik Tarım Sempozyumu, 25-27 Eylül 2013, Samsun.
 • Willer H, Klicher L (eds.) (2009). The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2009. FIBL-IFOAM Report. IFOAM, Bonn; FiBL, Frick; ITC, Geneva
 • Willer H, Kilcher L (eds.) (2011). The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2011. FiBL-IFOAM Report. IFOAM, Bonn and FiBL, Frick.
 • Yanmaz R (2003). Organik Tarım, Ekin Dergisi, s: 40-47.
 • Yıldırım M (2013). TR90 Bölgesinde Organik Tahıl Üretimi. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi 6 (1): 110-112, 2013
 • Yolcu H, Tan M (2008). Organik yem bitkileri yetiştiriciliği. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 39 (1), 145- 150, Erzurum.
APA Sirat A (2016). Organik Tahıl Tarımı. , 455 - 474.
Chicago Sirat Abdulveli Organik Tahıl Tarımı. (2016): 455 - 474.
MLA Sirat Abdulveli Organik Tahıl Tarımı. , 2016, ss.455 - 474.
AMA Sirat A Organik Tahıl Tarımı. . 2016; 455 - 474.
Vancouver Sirat A Organik Tahıl Tarımı. . 2016; 455 - 474.
IEEE Sirat A "Organik Tahıl Tarımı." , ss.455 - 474, 2016.
ISNAD Sirat, Abdulveli. "Organik Tahıl Tarımı". (2016), 455-474.
APA Sirat A (2016). Organik Tahıl Tarımı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 26(3), 455 - 474.
Chicago Sirat Abdulveli Organik Tahıl Tarımı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 26, no.3 (2016): 455 - 474.
MLA Sirat Abdulveli Organik Tahıl Tarımı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, vol.26, no.3, 2016, ss.455 - 474.
AMA Sirat A Organik Tahıl Tarımı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi. 2016; 26(3): 455 - 474.
Vancouver Sirat A Organik Tahıl Tarımı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi. 2016; 26(3): 455 - 474.
IEEE Sirat A "Organik Tahıl Tarımı." Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 26, ss.455 - 474, 2016.
ISNAD Sirat, Abdulveli. "Organik Tahıl Tarımı". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 26/3 (2016), 455-474.