Yıl: 2017 Cilt: 7 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 143 - 157 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

MOBİL ÖĞRENMEYE YÖNELİK HAZIRBULUNUŞLUK ÖLÇEĞİ: BİR UYARLAMA ÇALIŞMASI

Öz:
Bu araştırmanın amacı Lin, Lin, Yeh ve Wang (2016) tarafından geliştirilen Mobil öğrenme hazırbulunuşluk ölçeğini Türkçe'ye uyarlamaktır. Amaç doğrultusunda öncelikle ölçek Türkçe'ye çevrilmiş, uzman görüşü alınarak Türkçe forma son şekli verilmiştir. Ölçeğin geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları için 2015-2016 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde 698 lisans öğrencinden oluşan bir çalışma grubundan elde edilen veriler kullanılmıştır. Ölçeğin yapı geçerliliği iki aşamada yapılan açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi ile tespit edilmiştir. İlk aşamada yapılan analizler sonucunda 3 alt boyutlu 17 maddelik bir ölçek elde edilmiştir. Bu ölçeğin geçerliliği için faktör analizleri tekrar edilmiştir. Sonuç olarak 3 boyut 17 maddeden oluşan ölçeğin birinci alt boyutu olan iyimserlik faktörünün 7, ikinci alt boyutu olan öz yeterlilik faktörünün 6, üçüncü alt boyutu olan kendi kendine öğrenme faktörünün 4 maddeden oluştuğu ve ölçeğin açıkladığı toplam varyans oranının %76,9 olduğu belirlenmiştir. Ölçeğin güvenilirliği ise Cronbach alfa katsayısı ve test-tekrar test yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Ölçeğin Cronbach alfa katsayısı .95 olarak bulunmuştur. Test-tekrar test sonucunda korelasyon katsayısı .68 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, Türkçe'ye uyarlanan mobil öğrenme hazırbulunuşluk ölçeğinin mobil öğrenmeye yönelik hazırbulunuşluğu ölçmek için uygun bir ölçme aracı olduğu söylenebilir.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları

MOBILE LEARNING READINESS SCALE: AN ADAPTATION STUDY

Öz:
In the present study, it was aimed to adapt the mobile learning readiness scale developed by Lin et al. (2016) covering psychological and system usage into Turkish; and to conduct relevant reliability and validity studies. Along the aforesaid purpose, first of all the scale was translated in Turkish; then its ultimate form was given based on expert opinion. For validity and reliability study of the scale, data collected from 698 undergraduate students in the spring semester of the academic year of 2015-2016 as collected. Structural validity of the scale was evaluated exploratory and confirmatory factor analysis in two stages. As result of the analyses conducted at the first stage, 3 sub-dimensions and 17-item scale were determined. Factor analyses were repeated for validity of the scale. Finally, it was determined with the scale consisted of 3dimensions and 17 items that the first sub-dimension, optimism factor, was consisted of 7 items; the second sub-dimension, self-sufficiency factor was consisted of 6; and the third sub-dimension, self-learning factor was consisted of 4 items; and that total variance that was explained by the scale was estimated at 76.9%. Reliability of the scale was evaluated based on the Cronbach's Alpha coefficient and test and re-test methods. Cronbach's Alpha coefficient was estimated at .95. As a result of test and re-test, correlation coefficient was estimated at .68. In general, obtained results suggest that mobile learning readiness scale adapted into Turkish was an applicable tool.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Abas, Z. W., Chng, L. P., & Mansor, N. (2009). A study on learner readiness for mobile learning at Open University Malaysia. In Proceedings of IADIS International Conference Mobile Learning (pp. 151-157).
 • Aljuaid, N. M. F., Alzahrani, M. A. R., & Atiquil, A. Y. M. (2014). Assessing mobile learnig readiness in Saudi Arabia higher education: An empirical study. The Malaysian Online Journal of Educational Technology, 2(2), 1-14.
 • Bozkurt, A. (2015). Mobil öğrenme: her zaman, her yerde kesintisiz öğrenme deneyimi. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 1(2), 65-81.
 • Büyüköztürk, Ş. (2008). Veri analizi el kitabı (9.Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Cheon, J., Lee, S., Crooks, S. M., & Song, J. (2012). An investigation of mobile learning readiness in higher education based on the theory of planned behavior. Computers & Education, 59(3), 1054-1064.
 • Crompton, H. (2014). A diachronic overview of technology contributing to mobile learning: A shift towards student-centered pedagogies. In M. Ally & A. Tsinakos (Eds.), Increasing access through mobile learning (pp 7-15). Canada: Athabasca University.
 • Çakmakçı, N. (2015). Fatih'e yeni yol haritası. Erişim tarihi: 15.04.2016, http://www.hurriyet.com.tr/fatih-e-yeni-yol-haritasi-30268278
 • EMarketer (2014). Smartphone users worldwide will total 1.75 billion in 2014. Erişim tarihi: 20.04.2016, http://www.emarketer.com/Article/Smartphone-Users-Worldwide-Will-Total-175- Billion-2014/1010536.
 • Hussin, S., Manap, M. R., Amir, Z., & Krish, P. (2012). Mobile learning readiness among Malaysian students at higher learning institutes. Asian Social Science, 8(12), 276-283.
 • Jensen, A. R. (1969). Understanding readiness: An occasional paper. ERIC Clearinghouse on Early Childhood Education, Champaign, IL.
 • Kalelioğlu, F., & Baturay, M. H. (2014). E-öğrenme için hazırbulunuşluk öz değerlendirme ölçeğinin Türkçe'ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Başkent University Journal of Education, 1(2), 22-30.
 • Kukulska-Hulme, A. (2005). Mobile learning: A handbook for educators and trainers. Psychology Press.
 • Kukulska-Hulme, A. (2007). Mobile usability in educational contexts: What have we learnt?. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 8(2), 1-16.
 • Lin, H. H., Lin, S., Yeh, C. H., & Wang, Y. S. (2016). Measuring mobile learning readiness: Scale development and validation. Internet Research, 26(1). 265-287.
 • Lin, J. S. C., & Hsieh, P. L. (2007).The influence of technology readiness on satisfaction and behavioral intentions toward self-service technologies. Computers in Human Behavior, 23(3), 1597-1615.
 • Meydan, C. H. & Şeşen, H. (2011). Yapısal Eşitlik Modellemesi Amos Uygulamaları. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • O'Malley, C., Vavoula, G., Glew, J., Taylor, J., Sharples, M., Lefrere, P., ... & Waycott, J. (2005). Guidelines for learning/teaching/tutoring in a mobile environment, Erişim adresi: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00696244/
 • Pachler, N., Bachmair, B., & Cook, J. (2009). Mobile learning: structures, agency, practices. Springer Science & Business Media.
 • Parasuraman, A. (2000). Technology readiness index (TRI) a multiple-item scale to measure readiness to embrace new technologies. Journal of Service Research, 2(4), 307-320.
 • Sharples, M., Taylor, J., & Vavoula, G. (2005, October). Towards a theory of mobile learning. In Proceedings of mLearn (Vol. 1, No. 1, pp. 1-9).
 • Solmaz, E., & Gökçearslan Ş. (2016). Mobil öğrenme: Lisansüstü tezlere yönelik bir içerik analizi çalışması. 10. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojisi Sempozyumu, baskıda
 • Traxler, J. (2005, June). Defining mobile learning. Paper presented at ADIS International Conference http://www.iadis.net/dl/final_uploads/200506C018.pdf Learning, Qawra, Malta. Erişim adresi:
 • Traxler, J. (2007). Defining, Discussing and Evaluating Mobile Learning: The moving finger writes and having writ.... The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 8(2), 1-12.
 • Wu, W. H., Wu, Y. C. J., Chen, C. Y., Kao, H. Y., Lin, C. H., & Huang, S. H. (2012). Review of trends from mobile learning studies: A meta-analysis. Computers & Education, 59(2), 817-827.
APA Gökçearslan Ş, Solmaz E, kukul v (2017). MOBİL ÖĞRENMEYE YÖNELİK HAZIRBULUNUŞLUK ÖLÇEĞİ: BİR UYARLAMA ÇALIŞMASI. , 143 - 157.
Chicago Gökçearslan Şahin,Solmaz Ebru,kukul volkan MOBİL ÖĞRENMEYE YÖNELİK HAZIRBULUNUŞLUK ÖLÇEĞİ: BİR UYARLAMA ÇALIŞMASI. (2017): 143 - 157.
MLA Gökçearslan Şahin,Solmaz Ebru,kukul volkan MOBİL ÖĞRENMEYE YÖNELİK HAZIRBULUNUŞLUK ÖLÇEĞİ: BİR UYARLAMA ÇALIŞMASI. , 2017, ss.143 - 157.
AMA Gökçearslan Ş,Solmaz E,kukul v MOBİL ÖĞRENMEYE YÖNELİK HAZIRBULUNUŞLUK ÖLÇEĞİ: BİR UYARLAMA ÇALIŞMASI. . 2017; 143 - 157.
Vancouver Gökçearslan Ş,Solmaz E,kukul v MOBİL ÖĞRENMEYE YÖNELİK HAZIRBULUNUŞLUK ÖLÇEĞİ: BİR UYARLAMA ÇALIŞMASI. . 2017; 143 - 157.
IEEE Gökçearslan Ş,Solmaz E,kukul v "MOBİL ÖĞRENMEYE YÖNELİK HAZIRBULUNUŞLUK ÖLÇEĞİ: BİR UYARLAMA ÇALIŞMASI." , ss.143 - 157, 2017.
ISNAD Gökçearslan, Şahin vd. "MOBİL ÖĞRENMEYE YÖNELİK HAZIRBULUNUŞLUK ÖLÇEĞİ: BİR UYARLAMA ÇALIŞMASI". (2017), 143-157.
APA Gökçearslan Ş, Solmaz E, kukul v (2017). MOBİL ÖĞRENMEYE YÖNELİK HAZIRBULUNUŞLUK ÖLÇEĞİ: BİR UYARLAMA ÇALIŞMASI. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 7(1), 143 - 157.
Chicago Gökçearslan Şahin,Solmaz Ebru,kukul volkan MOBİL ÖĞRENMEYE YÖNELİK HAZIRBULUNUŞLUK ÖLÇEĞİ: BİR UYARLAMA ÇALIŞMASI. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 7, no.1 (2017): 143 - 157.
MLA Gökçearslan Şahin,Solmaz Ebru,kukul volkan MOBİL ÖĞRENMEYE YÖNELİK HAZIRBULUNUŞLUK ÖLÇEĞİ: BİR UYARLAMA ÇALIŞMASI. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, vol.7, no.1, 2017, ss.143 - 157.
AMA Gökçearslan Ş,Solmaz E,kukul v MOBİL ÖĞRENMEYE YÖNELİK HAZIRBULUNUŞLUK ÖLÇEĞİ: BİR UYARLAMA ÇALIŞMASI. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama. 2017; 7(1): 143 - 157.
Vancouver Gökçearslan Ş,Solmaz E,kukul v MOBİL ÖĞRENMEYE YÖNELİK HAZIRBULUNUŞLUK ÖLÇEĞİ: BİR UYARLAMA ÇALIŞMASI. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama. 2017; 7(1): 143 - 157.
IEEE Gökçearslan Ş,Solmaz E,kukul v "MOBİL ÖĞRENMEYE YÖNELİK HAZIRBULUNUŞLUK ÖLÇEĞİ: BİR UYARLAMA ÇALIŞMASI." Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 7, ss.143 - 157, 2017.
ISNAD Gökçearslan, Şahin vd. "MOBİL ÖĞRENMEYE YÖNELİK HAZIRBULUNUŞLUK ÖLÇEĞİ: BİR UYARLAMA ÇALIŞMASI". Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 7/1 (2017), 143-157.