Yıl: 2016 Cilt: 3 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 7 - 28 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Sosyal Medya Kullanım Alanları ve Bağımlılık İlişkisi

Öz:
Günümüzde sosyal medya kullanım alanları ve pratiklerinin sosyal medya bağımlılığı ile olan ilişkisine odaklanmaya ihtiyaç bulunmaktadır. Zira teknik açıdan hemen her bireyin kolaylıkla erişebileceği bir mesafede ve gündelik hayatının her anında etkin biçimde bulunabilen sosyal medya, aynı şekilde bireyin bütün makro/mikro ilişki düzeyine (siyasal, sosyal, ekonomik, kültürel vb.) nüfuz edebilen bir potansiyele sahiptir. Böylece gerek bireyin arzu ve ihtiyaçları gerekse kullanım alanları bakımından sosyal medya kullanım pratikleri, sosyal medya bağımlılığına imkân tanımaktadır. Bu çalışmada, var olan alanyazından hareketle bireylerin en önemli sosyal medya kullanım pratikleri ve nedenlerinden olan "özne-özgürlük", "alternatif bir medya", "demokrasi kültürü", "psikolojik tatmin" başlıkları üzerinden sosyal medya kullanımının "bağımlılık" ile olan ilişkisi literatür taramasına dayalı betimleyici çözümleme tekniği ile kuramsal düzeyde tartışılmaktadır. Çalışma sonucunda literatürde var olan çalışmalardan ayrı olarak, sosyal medyanın yapısal özelliği ve kullanım alanları bakımından bağımlılık ile olan ilişkisinin önemine vurgu yapılmaktadır. Ayrıca literatürde yukarıda belirtilen sosyal medya kullanımına ilişkin dört temel zemine daha çok olumlu bir anlam yüklenmesine karşılık, söz konusu bu alanların aynı zamanda sosyal medya bağımlılığına yol açabildiği ifade edilmektedir.
Anahtar Kelime:

Konular: İletişim Sosyal Çalışma Sosyoloji İktisat

The Relationship of Social Media Usage Areas and Addiction

Öz:
There is a current need to focus on the relationship of social media areas and the addictiveness of social media practices. The fact is that social media, the effects of which can be found in every moment of daily life to the extent that it is easily accessible to almost every individual, has the potential to penetrate all macroand micro-level relationships of the individual (political, social, economic, cultural, etc.) in the same way. Both an individual's needs and desires, as well as social media practices in terms of areas of use, make social media addiction possible. In this study, the relationship that social media usage has with addiction, over the headings of subject-freedom, an alternative media, democratic culture, and psychological satisfaction, which are the most important social media usage practices of individuals found in the existing literature, is theoretically discussed based on the literature using the technique of descriptive analysis. The importance of the relationship that addiction has with social media in terms of its structural features and usage areas has been emphasized in the results of the study at the same time as being separate from the existing studies in the literature. It has also been expressed in the literature that related to the use of social media, these usage areas, which correspond to the imposition of much more positive meaning in four basic stages, can at the same time open the road to social media addiction.
Anahtar Kelime:

Konular: İletişim Sosyal Çalışma Sosyoloji İktisat
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Akın, A. (Ed.). (2010). Yeni medyada nefret söylemi. İstanbul: Kalkedon Yayınları.
 • Babacan, M. E. (2015). Sosyal medya ve gençlik. İstanbul: Açılım Kitap.
 • Baron, N. (2008). Always on: Language in an online and mobile world. Oxford, UK: Oxford University Press.
 • Baudrillard, J. (1997). Tüketim toplumu (F. Keskin & H. Deliceçaylı, Çev., 4. basım). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bauman, Z. (1999). Küreselleşme (A. Yılmaz, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bazarova, N. N. (2012). Public intimacy: Disclosure interpretation and social judgments on Facebook. Journal of Communication, 62, 815-832.
 • Binark, M., & Fidaner, I. B. (Ed.). (2011). Cesur yeni medya; Wikileaks ve 2011 Arap isyanları üzerine tartışmalar. Alternatif Bilişim Yayınları. http://ekitap.alternatifbilisim.org/files/ cesur-yeni-medya.pdf adresinden edinilmiştir.
 • Blanchard, O. (2011). Social media ROI: Managing and measuring social media efforts in your organization. Boston, MA: Pearson Education.
 • Bolton, R. N., Parasuraman, A., Hoefnagels, A., Migchels, N., Kabadayi, S., Gruber, T., ... Solnet, D. (2013). Understanding generation Y and their use of social media: A review and research agenda. Journal of Service Management, 24(3), 245-267. http://dx.doi. org/10.1108/09564231311326987
 • Boyd, D. (2014). It's complicated. Yale University Press. Retrieved from http://www.danah. org/books/ItsComplicated.pdf
 • Boyd, D., & Ellison, N. B. (2008). Social network sites: Definition, history and scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication, 13(1), 210-230.
 • Brake, D. (2008). Shaping the "me" in MySpace: The framing of profiles on a social network site. In K. Lundby (Ed.), Digital storytelling, mediatized stories: Self-representations in new media (pp. 285-300). New York, NY: Peter Lang.
 • Brandtzæg, P. B., & Heim, J. (2009). Why people use social networking sites. A. A. Ozok & P. Zaphiris (Eds.), Online communities and social computing (pp. 143-152). Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
 • Burke, M., Marlow, C., & Lento, T. (2010). Social network activity and social well-being. Proceedings of the 2010 ACM Conference on Human Factors in Computing Systems (pp. 1909-1912). New York, NY: ACM.
 • Castells, M. (2005). Ağ toplumunun yükselişi enformasyon çağı: Ekonomi, toplum ve kültür (E. Kılıç, Çev.). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Cho, J. (2014). Will social media use reduce relative deprivation? Systematic analysis of social capital's mediating effects of connecting social media use with relative deprivation. International Journal of Communication, 8, 2811-2833.
 • Chou, T. J., & Chih, C. T. (2003). The role of flow experience in cyber-game addiction. Cyberpsychology and Behavior, 6, 663-675.
 • Duggan, M., Ellison, N. B., Lampe, C., Lenhart, A., & Madden, M. (2014). Social media update 2014. Washington, DC: Pew Internet and American Life Project.
 • Engin, B. (2011). Yeni medya ve sosyal hareketler. M. Binark & I. B. Fidaner (Ed.), Cesur yeni medya içinde (s. 33-37). Ankara: Alternatif Bilişim Derneği Yayınları.
 • Fenton, N., & Barassi, V. (2011). Alternative media and social networking sites: The politics of individuation and political participation. The Communication Review, 14, 179-196. http://dx.doi.org/10.1080/10714421.2011.597245
 • Field, J. (2006). Sosyal sermaye (B. Bilgen & B. Şen, Çev.). İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Friedman, L. M. (1999). Yatay toplum (A. Fethi, Çev.). İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Fukuyama, F. (2000). Güven, sosyal erdemler ve güvenin yaratılması (A. Buğdaycı, Çev.). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Funk, R. (2013). Ben ve biz; Postmodern insanın psikanalizi (Ç. Tanyeri, Çev., 3. basım). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Hampton, K., N., Goulet, L. S., Rainie, L., & Purcell, K. (2011). Social networking sites and our lives. Washington DC: Pew Internet and American Life Project.
 • Han, B. C. (2015). Yorgunluk toplumu (S. Yalçın, Çev.). İstanbul: Açılım Kitap.
 • Hanna, R., Rohm, A., & Crittenden V. L. (2011). We're all connected: The power of the social media ecosystem. Business Horizons, 54(3), 265-273. http://dx.doi.org/10.1016/j. bushor.2011.01.007
 • Hargittai, E. (2008). Whose space? Differences among users and non-users of social network sites. Journal of Computer-Mediated Communication, 13, 276-297. http://dx.doi. org/10.1111/j.1083-6101.2007.00396.x
 • Hill, K. A., & Hughes, J. E. (1998). Cyberpolitics: Citizen activism in the age of the internet. Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publications.
 • Horkheimer, M., & Adorno T. W. (2010). Aydınlanmanın diyalektiği (N. Ülner & E. Ö. Karadoğan, Çev.). İstanbul: Kabalcı Yayınları.
 • Juris, J. S. (2012). Reflections on #occupy everywhere: Social media, public space, and emerging logics of aggregation. American Ethnologist, 39(2), 259-279. http://dx.doi. org/10.1111/j.1548-1425.2012.01362.x
 • Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media. Business Horizons, 53(1), 59-68.
 • Karagöz, K. (2013). Yeni medya çağında dönüşen toplumsal hareketler ve dijital aktivizm hareketleri. İletişim ve Diplomasi, 1(1), 131-156.
 • Kaymak, A. (2011). Wikileaks okumak suç mu? Assange terörist mi? M. Binark & I. B. Fidaner (Ed.), Cesur yeni medya içinde (s. 21-29). Ankara: Alternatif Bilişim Derneği Yayınları.
 • Khondker, H. H. (2011). Role of the new media in the Arab Spring. Globalizations, 8(5), 675-679. http://dx.doi.org/10.1080/14747731.2011.621287
 • Kim, Y., Hsu, S. H., & Zúñiga, H. G. (2013). Influence of social media use on discussion network heterogeneity and civic engagement: The moderating role of personality traits. Journal of Communication, 63, 498-516. http://dx.doi.org/10.1111/jcom.12034
 • Lee, J. K., Choi, J., Kim, C., & Kim, Y. (2014). Social media, network heterogeneity and opinion polarization. Journal of Communication, 64, 702-722. http://dx.doi.org/10.1111/jcom.12077
 • Lin, K., & Lu, H. (2011). Intention to continue using Facebook fan pages from the perspective of social capital theory. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 14(10), 565-570.
 • Loader, B. D., & Mercea, D. (2012). Social media and democracy; Innovations in participatory politics. London, UK: Routledge.
 • Marcuse, H. (1997). Tek boyutlu insan (A. Yardımlı, Çev.). İstanbul: İdea Yayınları.
 • Markham, T. (2014). Social media, protest cultures and political subjectivities of the Arab Spring. Media, Culture & Society, 36(1), 89-104. http://dx.doi.org/10.1177/0163443713511893
 • Nah, S., & Saxton, G. (2012). Modeling the adoption and use of social media by nonprofit organizations. New Media & Society, 15(2), 294-313. http://dx.doi. org/10.1177/1461444812452411
 • Niedzviecki, H. (2011). Ben özelim; Bireylik nasıl yeni konformizm haline geldi (S. Erduman, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Öğütle, S., & ve Göker, E. (2014). Gezi ve sosyoloji. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Özgüven, N., & Mucan, B. (2013). The relationship between personality traits and social media use. Social Behavior and Personality, 41(3), 517-528. http://dx.doi.org/10.2224/ sbp.2013.41.3.517
 • Papacharissi, Z. (2002a). The virtual sphere; The internet as a public sphere. New Media & Society, 4(1), 9-27.
 • Papacharissi, Z. (2009b). The virtual geographies of social networks: A comparative analysis of Facebook, LinkedIn and ASmallWorld. New Media & Society, 11(1&2), 199-220. http:// dx.doi.org/10.1177/1461444808099577
 • Puddephatt, A., & Oesterlund, P. (2012). Freedom of expression, media and digital communications (The Europen Commission Report). Retrieved from https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/ files/study-freedom-expression-communication-guide-201212_en_1.pdf
 • Rettberg, J. W. (2009). Freshly generated for you, and Barack Obama how social media represent your life. European Journal of Communication, 24(4), 451-466. http://dx.doi. org/10.1177/0267323109345715
 • Rheingold, H. (1998). The virtual community. Addison-Wesley Publishing Company.
 • Rideout, V. (2012). Social media, social life: How teens view their digital lives (Common Sense Media's Program for the Study of Children and Media). Retrieved from www. commonsense.org/research
 • Ross, C., Orr, E. S., Sisic, M., Arseneault, J. M., Simmering, M. G., & Orr, R. R. (2009).
 • Personality and motivations associated with Facebook use. Computers in Human Behaviour, 25, 578-586.
 • Seo, H., Houston, J. B., Taylor Knight, L. A., Kennedy, E. J., & Inglish, A. B. (2013). Teens' social media use and collective action. New Media & Society, 16(6), 883-902. http://dx.doi. org/10.1177/1461444813495162
 • Sert Karaaslan, Y. (2015). Sosyal medya daha çok erkekleri esir alıyor. http://www.aa.com.tr/ tr/bilim-teknoloji/572099--internet-daha-cok-erkekleri-esir-aliyor adresinden 10.08.2015 tarihinde edinilmiştir.
 • Snowden casts doubt on NSA investigation into security disclosures. (2014, 13 August). Retrieved 05.08.2015 from http://www.theguardian.com/world/2014/aug/13/snowdendoubt-nsa-investigation-security-disclosures
 • Tarhan, N., & Nurmedov, S. (2013). Bağımlılık. İstanbul: Timaş Yayınları.
 • Timisi, N. (2003). Yeni iletişim teknolojileri ve demokrasi. Ankara: Dost Kitabevi.
 • Toprak, A., Binark, M., Yıldırım, A., Aygül, E., Börekçi, S., & Çomu, T. (2009). Toplumsal paylaşım ağı Facebook: "Görülüyorum öyleyse varım". İstanbul: Kalkedon Yayınları.
 • Tüfekçi, Z., & Wilson, C. (2012). Social media and the decision to participate in political protest: Observations from Tahrir Square. Journal of Communication, 62(2), 363-379. http://dx.doi.org/10.1111/j.1460-2466.2012.01629.x
 • Türkiye İstatistik Kurumu. (2015). Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması. http:// www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1028 adresinden 05.08.2015 tarihinde edinilmiştir.
 • Zúniga, H. G., Jung, N., & Valenzuela, S. (2012). Social media use for news and individuals' social capital, civic engagement and political participation. Journal of Computer-Mediated Communication, 17(3), 319-336. http://dx.doi.org/10.1111/j.1083-6101.2012.01574.x
APA BABACAN M (2016). Sosyal Medya Kullanım Alanları ve Bağımlılık İlişkisi. , 7 - 28.
Chicago BABACAN Mehmet Emin Sosyal Medya Kullanım Alanları ve Bağımlılık İlişkisi. (2016): 7 - 28.
MLA BABACAN Mehmet Emin Sosyal Medya Kullanım Alanları ve Bağımlılık İlişkisi. , 2016, ss.7 - 28.
AMA BABACAN M Sosyal Medya Kullanım Alanları ve Bağımlılık İlişkisi. . 2016; 7 - 28.
Vancouver BABACAN M Sosyal Medya Kullanım Alanları ve Bağımlılık İlişkisi. . 2016; 7 - 28.
IEEE BABACAN M "Sosyal Medya Kullanım Alanları ve Bağımlılık İlişkisi." , ss.7 - 28, 2016.
ISNAD BABACAN, Mehmet Emin. "Sosyal Medya Kullanım Alanları ve Bağımlılık İlişkisi". (2016), 7-28.
APA BABACAN M (2016). Sosyal Medya Kullanım Alanları ve Bağımlılık İlişkisi. Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 3(1), 7 - 28.
Chicago BABACAN Mehmet Emin Sosyal Medya Kullanım Alanları ve Bağımlılık İlişkisi. Addicta: The Turkish Journal on Addictions 3, no.1 (2016): 7 - 28.
MLA BABACAN Mehmet Emin Sosyal Medya Kullanım Alanları ve Bağımlılık İlişkisi. Addicta: The Turkish Journal on Addictions, vol.3, no.1, 2016, ss.7 - 28.
AMA BABACAN M Sosyal Medya Kullanım Alanları ve Bağımlılık İlişkisi. Addicta: The Turkish Journal on Addictions. 2016; 3(1): 7 - 28.
Vancouver BABACAN M Sosyal Medya Kullanım Alanları ve Bağımlılık İlişkisi. Addicta: The Turkish Journal on Addictions. 2016; 3(1): 7 - 28.
IEEE BABACAN M "Sosyal Medya Kullanım Alanları ve Bağımlılık İlişkisi." Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 3, ss.7 - 28, 2016.
ISNAD BABACAN, Mehmet Emin. "Sosyal Medya Kullanım Alanları ve Bağımlılık İlişkisi". Addicta: The Turkish Journal on Addictions 3/1 (2016), 7-28.