Yıl: 2016 Cilt: 24 Sayı: 5 Sayfa Aralığı: 2501 - 2518 Metin Dili: Türkçe

Vatanseverlik Değerine İlişkin Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Görüşlerinin İncelenmesi

Öz:
Vatanseverlik değeri, toplumsal hayatın sürekliliğini ve düzenini sağlaması bakımından önemlidir. Bu nedenle bu araştırmada, gelecekte çocukların kişilik gelişiminde önemli rolü olan okul öncesi öğretmen adaylarının vatanseverlik değerine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmada öğretmen adaylarının vatanseverlik kavramı, vatansever bir bireyden beklentileri, neden vatansever olmak gerektiği, bireylerin vatanseverlik değerini kazanmasında etkili olan faktörleri ve vatansever bireyler yetiştirmede okul öncesi öğretmen adaylarının rolüne ilişkin görüşleri ortaya konulmaktadır. Araştırmada veriler 2015-2016 eğitim-öğretim döneminde Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi eğitim- öğretimine devam eden okul öncesi 4. sınıf öğretmen adaylarına yarı yapılandırılış görüşme formu uygulanarak elde edilmiştir. Elde edilen bu veriler betimsel analiz yoluyla çözümlenmiştir. Buna göre öğretmen adayları vatanseverliği en fazla vatanı sevmek ve korumak olarak ifade etmektedirler. Vatansever bir bireyden beklentilerini en fazla vatanını sevmesi/koruması/sahip çıkması olarak belirtmişlerdir. Öğretmen adaylarının vatansever olma nedenlerini en fazla sırasıyla ülkemizi ve milletimizi korumak, birlik ve beraberlik içinde yaşamak ve toplumsal devamlılığı sağlamak olarak düşünmektedirler. Okul öncesi öğretmen adaylarına göre bireylerin vatanseverlik değerini kazanmasında etkili olan faktörler aile, okul, çevre ve diğer kategorilerine ait görüşlerdir. Vatansever bireyler yetiştirmede okul öncesi öğretmen adaylarının rolünü en fazla sırasıyla vatanseverlik değerini kazandırması ve bu değerin temelini okul öncesi öğretmenlerinin atması ile ilişkilendirdikleri görülmektedir.
Anahtar Kelime:

Preschool Teacher Candidates' Opinions About The Value Of Patriotism

Öz:
The value of patriotism is significant in terms of providing the continuity and order of social life. Preschool teachers play an important role in children's personality development and this study aims to investigate the prospective preschool teachers' opinions about the value of patriotism. In particular, this study presents preschool teacher candidates' opinions about the value of patriotism, the expectations from a patriotic person, the reasons for being a patriot, the effective factors in the acquisition of the value of patriotism and the role of preschool teachers in raising patriotic individuals. The data was collected through semi-structured interviews conducted with the 4th grade prospective preschool teachers studying at the Faculty of Education, Kastamonu University in the 2015-2016 academic year. The data was analysed through descriptive analysis. The findings show that the teacher candidates described patriotism as loving and protecting ones' country. The expectations from a patriotic person were listed as loving, protecting and supporting one's country. The teacher candidates also listed the reasons for being a patriot as protecting our country and our nation, living in unity and providing the social continuity. According to the prospective preschool teachers, the effective factors in the acquisition of the value of patriotism were family, school, environment and other social categories. The role of preschool teachers in raising patriotic individuals was described as their specific position in introducing the value of patriotism and laying the base for this value.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akbaş, O. (2011). Sosyal bilgilerde değerler ve öğretimi. B. Tay ve A. Öcal (Ed.) içinde. Özel öğ- retim yöntemleriyle sosyal bilgiler öğretimi (s. 343-370). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Aktan, S. & Saylan, N. (2013). Bir öğretim alanının doğuşu: ABD'de sosyal bilgilerin gelişimi (1893-1916). Sosyal Bilgiler Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 4 (2), 55-78.
 • Avcı, A. A. (2015). Sosyal Bilgiler dersinde vatanseverlik değerinin kazandırılmasına yönelik öğretmen ve öğrenci görüşleri. Yüksek lisans tezi. Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Kastamonu.
 • Aydın, M. Z. (2014). Okullarda değerler eğitiminin ilkeleri ve sorunları. www.mehmetzekiaydin. comadresinden 19.04.2016 tarihinde alınmıştır.
 • Balcı, A. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri. 9. Baskı, Ankara: Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. Geliştirilmiş 13. Baskı, Ankara: Pegem Akademi.
 • Can, Ö. (2008). Dördüncü ve beşinci sınıf öğretmenlerinin sosyal bilgiler dersinde değerler eğitimi uygulamalarına ilişkin görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.
 • Can Beken, D. (2010). Türkiye'de ulus devletin inşasında üniversite mezunlarının vatanseverlik olgularına katkıları. Yüksek lisans tezi. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Muğla.
 • Çalışandemir, F. (2002). Burdur ili okul öncesi eğitimi öğretmenlerin uygulama yeterlik düzeyleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Isparta.
 • Çelikkaya, T. ve Öztürk Demirbaş, Ç. (2013). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyal bilgiler öğretim programındaki değerlere ilişkin görüşleri. The Journal of Academic Social Science Studies, 6(5), 527- 556.
 • Çengelci, T., Hancı, B. ve Karaduman, H. (2013). Okul ortamında değerler eğitimi konusunda öğretmen ve öğrenci görüşleri. Değerler eğitimi dergisi, Cilt 11, Sayı 2, 33- 56.
 • Cihan, N. (2014). Okullarda değerler eğitimi ve Türkiye'deki uygulamaya bir bakış. Turkish Stu- dies, 9(2), 429- 436.
 • Demir, T. ve Özdemir, B. (2013). Türkçe eğitiminde karagöz/gölge oyunları ile değer öğretimi. Değerler Eğitimi Dergisi, 11(25), 57-99.
 • Doğan Temur, Ö. ve Yuvacı, Z. (2014). Okul öncesi değer eğitimi uygulayan okullardan seçilen değerlerin ve etkinliklerin incelenmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 122-149.
 • Elban, M. (2011). Ortaöğretim 11. sınıf öğrencilerinin tarih dersine yönelik tutumları ile vatanse- verlik tutumları arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Elbir, B., ve Bağcı, C. (2013). Değerler eğitimi üzerine yapılmış lisansüstü düzeyindeki çalışmala- rın değerlendirilmesi. Turkish Studies, 8/1, 1321- 1333.
 • Ekiz, D. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri. Geliştirilmiş 3. Baskı, Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Ercan, R. (2015). Yetişkinlerde yurtseverlik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Turkish Studies, Volume 10/3, 409- 426.
 • Ersoy, A. F. ve Öztürk, F. (2015). Bir vatandaşlık değeri olarak yurtseverlik: sosyal bilgiler öğret- men adaylarının algısı. İlköğretim Online, 14(3), 974- 992. 17.04.2016 tarihinde http://ilkog- retim-online.org.tr adresinden erişilmiştir.
 • Ertürk, E. (2006). Ders kitaplarında toplum, yurttaşlık, vatanseverlik ve ekonomi anlayışının dönü- şümü: 1997 ve 2004 ilköğretim sosyal bilgiler ders kitapları üzerine bir içerik analizi. Yüksek lisans tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Gömleksiz, M. N. ve Cüro, E. (2011). Sosyal bilgiler dersi öğretim programında yer alan değerlere ilişkin öğrenci tutumlarının değerlendirilmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(1).
 • Gurbetoğlu, A. ve Tomakin, E. (2011). Sevilen ve sevilmeyen öğretmen davranışlarına ilişkin öğ- renci görüşlerinin incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 1, 261-276.
 • Ilgar, M. Z. ve Coşkun Ilgar, S. (2013). Nitel bir araştırma deseni olarak gömülü teori (temellendi- rilmiş kuram). İZU Sosyal Bilimler Dergisi, 3, 197-247.
 • Kılcan, B. (2013). Sosyal bilgiler öğretim programında yer alan değerlere ilişkin öğrenci algıları- nın incelenmesi. Doktora tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Köse, M. ve Demir, E. (2014). Öğretmenlerin rol modelliği hakkında öğrenci görüşleri. Uluslara- rası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 4(1), 8- 18.
 • Kurt, T. (2007). Öğretmenlerin demokrasi, vatandaşlık ve vatanseverlik algılarının nitel olarak incelenmesi. Yüksek lisans tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. İstanbul.
 • Kurtdede Fidan, N. (2009). Öğretmen adaylarının değer öğretimine ilişkin görüşleri. Kuramsal Eğitimbilim, 2(2), 1- 18.
 • Lewis, E., Mansfield, C. & Baudains, C. (2008). Issues in Educational Research, 18(2), 138- 155.
 • Li, Q. & Brewer, M. B. (2004). What does it mean to be an American? patriotism, nationalism, and American identity After 9/11. Political Psychology, 25(5), 727- 739.
 • MEB, (2005). İlköğretim sosyal bilgiler dersi 4.sınıf öğretim programı. Ankara: Milli Eğitim Ba- kanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Devlet Kitapları Müdürlüğü. 13.06.2016 tarihinde http://ttkb.meb.gov.tr. adresinden erişilmiştir.
 • Mindivanlı, E. ve Aktaş, E. (2011). Sosyal bilgiler 6. sınıf müfredatında yer alan milli ve evrensel değerler. Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6 (I-II), 72- 77.
 • Neslitürk, S. (2013). Anne değerler eğitimi programının 5- 6 yaş çocuklarının sosyal beceri düze- yine etkisi. Doktora tezi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Konya.
 • Ogelman, H.G. ve Erten Sarıkaya, H. (2015). Okul öncesi eğitimi öğretmenlerinin değerler eğitimi ko- nusundaki görüşleri: Denizli ili örneği. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 81- 100.
 • Özen, Y., Güleryüz, K. ve Bulut Özen, H. (2012). İlköğretim 1-3 sınıf hayat bilgisi, 4-5 sınıf sos- yal bilgiler dersindeki değerler ve değerler eğitiminin incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştır- maları Dergisi, 1(4), 277- 286.
 • Parker, C. S. (2009). Symbolic versus blind patriotism. Political Research Quarterly Online First, 20(10), 1- 18.
 • Sarıçam, H. ve Halmatov, M. (2012). Okul öncesi eğitime devam eden ve etmeyen 6 yaş çocukların ahlaki ve sosyal kural algılamalarının karşılaştırılması. Akademik Bakış Dergisi, Sayı 33, 114.
 • Safran, M. (2011). Sosyal bilgiler öğretimine bakış. Bayram Tay, Adem Öcal (Ed.) içinde, Sosyal bilgiler öğretimi (s.2-16). Ankara: Pegem Akademi.
 • Schatz, R. T., Staus, E. & Lavine, H. (1999). On the varieties of national attachment: blind versus constructive patriotism. Political Psychology, 20(1), 151-174.
 • Şahin, B. (2014). Metodoloji. Abdurrahman Tanrıöğen (Ed.) içinde, Bilimsel Araştırma Yöntem- leri. 4. Baskı, Ankara: Pegem Akademi.
 • Tanrıverdi, H. ve Eraslan, N. (2015). Okul öncesi çocukların sosyal uyum ve beceri düzeyleri ile değer kazanımları arasındaki ilişki. KTÜ SBE Sos. Bil. Dergisi, 9, 9- 23.
 • Tay, B. ve Yıldırım, K. (2009). Sosyal bilgiler dersinde kazandırılması amaçlanan değerlere ilişkin veli görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 9 (3), 1499- 1542.
 • Uyanık Balat, G. (2004). Çocuklar ve değerler eğitimi. Çoluk Çocuk Dergisi, Sayı 1, 18- 20.
 • Uyanık Balat, G. ve Özdemir Beceren, B. (2010). Okul öncesi dönemde değerler eğitimi. Eğitime Bakış Dergisi, Sayı 18, Cilt 6, 59- 63.
 • Uyanık Balat, G. (2012). Okul Öncesinde Değerler Eğitimi. Gülden Uyanık Balat (Ed.), Okul Öncesinde Değerler Eğitimi ve Etkinlik Örnekleri (2- 33). Ankara: Pegem Akademi.
 • Ünal, F. (2011). Öğretmenlerin öğrencilerine kazandırmak istedikleri değerlere yönelik bir incele- me. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 4, 3- 24.
 • Yaka, Ş., Yalçın, D. ve Denizli, E. (2014). Okul öncesi eğitimde verilecek öncelikli değerlere iliş- kin veli görüşleri. Değerler Eğitimi Dergisi, Cilt 12, No 28, 169- 192.
 • Yazar, T. ve Erkuş, S. (2013). Okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi eğitim programındaki de- ğerler eğitimine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 196- 211.
 • Yazar, T. (2014). Toplumsal yaşam ve değerler. Refik Turan ve Kadir Ulusoy (Ed.) içinde, Farklı yönleriyle değerler eğitimi (s.95- 114). Ankara: Pegem Akademi.
 • Yıldırım, S. (2006). TSK vatandaşlık bilinci ve vatan sevgisi eğitiminin analizi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Van.
 • Yazıcı, S. ve Yazıcı, F. (2010). Yurtseverlik eğitimi: Tarih ve Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin algı, tutum ve eğitimsel uygulamalarına yönelik bir araştırma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3/10, 649- 660.
 • Yel, S. ve Aladağ, S. (2009). Sosyal bilgilerde değerlerin öğretimi. Mustafa Safran (Ed.) içinde, Sosyal Bilgiler Öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Zamir, S. & Horowitz, T. (2013). The manifestation of the value of patriotism among Israeli trainee teachers - natives and immigrants: how will they educate their pupils in the light of this value?. Journal for Critical Education Policy Studies, Journal For Critical Education Policy Studies, 11(4), 202- 223.
APA AVCI KARASU E, İBRET B (2016). Vatanseverlik Değerine İlişkin Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Görüşlerinin İncelenmesi. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(5), 2501 - 2518.
Chicago AVCI KARASU Emine,İBRET BİLGİN ÜNAL Vatanseverlik Değerine İlişkin Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Görüşlerinin İncelenmesi. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi 24, no.5 (2016): 2501 - 2518.
MLA AVCI KARASU Emine,İBRET BİLGİN ÜNAL Vatanseverlik Değerine İlişkin Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Görüşlerinin İncelenmesi. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.24, no.5, 2016, ss.2501 - 2518.
AMA AVCI KARASU E,İBRET B Vatanseverlik Değerine İlişkin Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Görüşlerinin İncelenmesi. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi. 2016; 24(5): 2501 - 2518.
Vancouver AVCI KARASU E,İBRET B Vatanseverlik Değerine İlişkin Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Görüşlerinin İncelenmesi. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi. 2016; 24(5): 2501 - 2518.
IEEE AVCI KARASU E,İBRET B "Vatanseverlik Değerine İlişkin Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Görüşlerinin İncelenmesi." Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 24, ss.2501 - 2518, 2016.
ISNAD AVCI KARASU, Emine - İBRET, BİLGİN ÜNAL. "Vatanseverlik Değerine İlişkin Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Görüşlerinin İncelenmesi". Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi 24/5 (2016), 2501-2518.