Yıl: 2016 Cilt: 24 Sayı: 5 Sayfa Aralığı: 2585 - 2594 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programında Yer Alan Drama Dersi Kapsamında Yapılan Uygulamaların Öğretmen Adaylarının Sosyal Zekâ Alanlarına Etkisi

Öz:
Eğitim fakülteleri lisans programları, değişen dünya ve toplumların ihtiyaçlarına göre MEB'in amaçları da dikkate alınarak zaman zaman değişmekte ve geliştirilmektedir. Fakat özellikle bazı dersler ve içerik, bütün programlarda yer alması gereken, zamandan ve ihtiyaçlardan etkilenmeyen, doğrudan ve her zaman çocukların temel gelişimlerini destekleyen özellikler taşıdığı için, bütün programlarda yer almaktadır. Okul öncesi eğitimi lisans programındaki dersler içerisinde yer alan Drama dersi de çocukların doğrudan gelişimlerini destekleyen ve her zaman güncelliğini koruyan bir derstir. Günümüzde Drama eğitimi çeşitli profesyonel kurslar vasıtasıyla verilse de Eğitim Fakültelerinde okul öncesi öğretmenliği lisans eğitimi sürecinde öğretmen adaylarının önem verdiği dersler içerisinde yer almaktadır. Bu araştırmada 144 okul öncesi öğretmen adayının görüşleriyle Drama dersi sürecinde yapılan etkinliklerin, onların sosyal zekâ alanlarına etkisi incelenmiştir. Araştırmada veri toplamak amacıyla Saban (2002) tarafından geliştirilen Çoklu zekâ envanterinin sosyal zekâ bölümünden yararlanılmıştır. Araştırmada zayıf deneysel desen kullanılmış, veriler ön test ve son test ile elde edilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre drama dersinin öğretmen adaylarının sosyal zekâ alanlarına olumlu etkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik Müzik Eğitim, Özel

The Influence of Activities Carried Out in Drama Course at The Undergraduate Program of Pre-School Teacher Education on Teacher Candidate's Areas of Social Intelligence

Öz:
Undergraduate programs at the faculty of education are changing and developing from time to time according to the needs of societies and the changing world as well as in light of the aims of the Ministry of National Education. However, some courses and contents in particular have been included in all of the programs because of their specific features that need to be covered in all programs, are not influenced by time and needs, and support children's basic development constantly and directly. Drama course is one of the courses in the undergraduate program of preschool education that supports children's development directly and always keeps it currency.Today, while drama education is often provided by various professional courses, it is still one of the courses that teacher candidates consider important during their undergraduate studies in preschool teacher education at the faculty of education. In this research, the activities carried out in the drama course and their impacts on the areas of social intelligence are investigated through 114 preschool teacher candidates' opinions. For this purpose, the social intelligence section of the multiple intelligences inventory is utilized in this research. Poor experimental design is adopted in this study and the data are obtained with pre-test and post-test. According to the results of the study, drama course has positive effects on teacher candidate's social intelligence.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik Müzik Eğitim, Özel
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Adıgüzel, H. Ö. (2001). Niçin yaratıcı drama. Öğretmen Dünyası Dergisi 257, 13-16
 • Akoğuz, M. (2002). İletişim becerilerinin geliştirilmesinde yaratıcı dramanın etkisi. Yayın- lanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Arslan, E., Erbay, F., & Saygın, Y. (2010). Yaratıcı drama ile bütünleştirilmiş iletişim be- cerileri eğitiminin çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü öğrencilerinin iletişim becerilerine etkisinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23.
 • Başaran, I. B. (2004). Etkili öğrenme ve çoklu zeka kuramı: Bir inceleme. Ege Eğitim Dergisi, 5, 7-15.
 • Bayrakçı, M. (2007). Okul öncesinde yaratıcı drama etkinliklerinin iletişim becerilerinin ge- lişmesi üzerindeki etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kafkas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Bümen, T. N. (2002). Okulda çoklu zeka kuramı. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. (2014). Sosyal bilimler için çok değişkenli ista- tistik SPSS ve lisrel uygulamaları. (3. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2015). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi
 • Demirel, Ö. (2015). Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme. Ankara: Pegem Akademi
 • Demirel, Ö, Yağcı, E. (2012). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı.(Edt. Özcan Demirel & Eralp Altun). Ankara: Pegem Akademi
 • Fraenkel, J. R., & Wallen, N. E., Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education (8th ed. ). Mc Graw Hill Higher Education. New York, ABD.
 • Fulford , J., Hutchıngs, M., Ross, A., Schmıtz H. (2001). İlköğretimde drama. (Çev. Küçü- kahmet, L., Borçbakan, H., Karamanoğlu, S.). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
 • Gardner, H. (1999). Intelligence reframed: Multiple intelligences for the 21st century. New York, NY: Basic.
 • Gürel, E. & Tat, M. (2010). Çoklu zeka kuramı: Tekli zeka anlayışı kuramından çoklu zeka anlayışı kuramına. Journal of International Social Research 3(11), 336-356
 • Kara, Y. & Çam, F. (2007). Yaratıcı drama yönteminin bazı sosyal becerilerin kazandırılması- na etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(32).
 • Kıldan, A., Ünver, N., (2015). Öğretim ilke ve yöntemleri. (Edt. Ahmet Doğanay). Ankara: Pegem Akademi
 • Köksal Akyol, A. (2003). Drama ve dramanın önemi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 1(2),179- 192.
 • Kurt, M., Gümüş, İ., Temelli A. (2013). Çoklu zeka kuramına dayalı öğrenme yönteminin öğrencilerin tutum ve akademik başarılarına etkisinin motivasyon stillerine göre analizi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 22(1), 135-153.
 • MEB, (2013). Okul Öncesi Eğitim Programı. Ankara: Meb Basımevi.
 • Ömeroğlu, E., Ersoy, Ö., Tezel Şahin, F., Kandır, A., Turla, A. (2007). Okul öncesi eğitimde drama: Teoriden uygulamaya. Ankara: Kök Yayıncılık
 • Önalan-Akfırat, F. (2006). Sosyal yeterlilik, sosyal beceri ve yaratıcı drama. Yaratıcı Drama Dergisi, 1(1), 39-58.
 • Önder, A. (1999). Yaşayarak öğrenme için eğitici drama, kuramsal temellerle uygulama tek- nikleri ve örnekleri. İstanbul: Epsilon Yayıncılık Hizmetleri.
 • Özyürek, A. (2011). Okul öncesi eğitimde dramatik etkinliklerden dramaya teoriden uygula- maya. (Edt. Esra Ömeroğlu). Ankara: Eğiten Kitap
 • Saban, A. (2002). Çoklu zeka teorisi ve eğitim. Ankara: Nobel
 • Saban, A. (2009). Çoklu zeka kuramı ile ilgili türkçe çalışmaların içerik analizi. Educational Science: Theory & Practice 9(2), 833-876.
 • Talu, N. (1999). Çoklu zeka kuramı ve eğitime yansımaları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15, 164-172
 • Üstündağ, T. (1998). Yaratıcı drama eğitim programının öğeleri. Eğitim ve Bilim Dergisi, 22(107), 28-35.
 • Üstündağ, T. (2002). Yaratıcı drama öğretmenimin günlüğü. Ankara: PegemA Yayıncılık
 • Yassa, N. A. (1997). A study of the effect of drama education on social ınteraction in high school students. Unpublished Doktoral Dissertation, Ontario: Lakehead University.
 • Yıldız Demirtaş, V. (2015). Öğretim ilke ve yöntemleri. (edt. Birsen Doğan & Vesile Alkan). Ankara: Eğiten Kitap
APA ÜNVER N, SEMİZ S (2016). Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programında Yer Alan Drama Dersi Kapsamında Yapılan Uygulamaların Öğretmen Adaylarının Sosyal Zekâ Alanlarına Etkisi. , 2585 - 2594.
Chicago ÜNVER NAİM,SEMİZ SELAHATTİN Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programında Yer Alan Drama Dersi Kapsamında Yapılan Uygulamaların Öğretmen Adaylarının Sosyal Zekâ Alanlarına Etkisi. (2016): 2585 - 2594.
MLA ÜNVER NAİM,SEMİZ SELAHATTİN Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programında Yer Alan Drama Dersi Kapsamında Yapılan Uygulamaların Öğretmen Adaylarının Sosyal Zekâ Alanlarına Etkisi. , 2016, ss.2585 - 2594.
AMA ÜNVER N,SEMİZ S Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programında Yer Alan Drama Dersi Kapsamında Yapılan Uygulamaların Öğretmen Adaylarının Sosyal Zekâ Alanlarına Etkisi. . 2016; 2585 - 2594.
Vancouver ÜNVER N,SEMİZ S Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programında Yer Alan Drama Dersi Kapsamında Yapılan Uygulamaların Öğretmen Adaylarının Sosyal Zekâ Alanlarına Etkisi. . 2016; 2585 - 2594.
IEEE ÜNVER N,SEMİZ S "Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programında Yer Alan Drama Dersi Kapsamında Yapılan Uygulamaların Öğretmen Adaylarının Sosyal Zekâ Alanlarına Etkisi." , ss.2585 - 2594, 2016.
ISNAD ÜNVER, NAİM - SEMİZ, SELAHATTİN. "Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programında Yer Alan Drama Dersi Kapsamında Yapılan Uygulamaların Öğretmen Adaylarının Sosyal Zekâ Alanlarına Etkisi". (2016), 2585-2594.
APA ÜNVER N, SEMİZ S (2016). Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programında Yer Alan Drama Dersi Kapsamında Yapılan Uygulamaların Öğretmen Adaylarının Sosyal Zekâ Alanlarına Etkisi. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(5), 2585 - 2594.
Chicago ÜNVER NAİM,SEMİZ SELAHATTİN Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programında Yer Alan Drama Dersi Kapsamında Yapılan Uygulamaların Öğretmen Adaylarının Sosyal Zekâ Alanlarına Etkisi. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi 24, no.5 (2016): 2585 - 2594.
MLA ÜNVER NAİM,SEMİZ SELAHATTİN Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programında Yer Alan Drama Dersi Kapsamında Yapılan Uygulamaların Öğretmen Adaylarının Sosyal Zekâ Alanlarına Etkisi. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.24, no.5, 2016, ss.2585 - 2594.
AMA ÜNVER N,SEMİZ S Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programında Yer Alan Drama Dersi Kapsamında Yapılan Uygulamaların Öğretmen Adaylarının Sosyal Zekâ Alanlarına Etkisi. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi. 2016; 24(5): 2585 - 2594.
Vancouver ÜNVER N,SEMİZ S Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programında Yer Alan Drama Dersi Kapsamında Yapılan Uygulamaların Öğretmen Adaylarının Sosyal Zekâ Alanlarına Etkisi. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi. 2016; 24(5): 2585 - 2594.
IEEE ÜNVER N,SEMİZ S "Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programında Yer Alan Drama Dersi Kapsamında Yapılan Uygulamaların Öğretmen Adaylarının Sosyal Zekâ Alanlarına Etkisi." Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 24, ss.2585 - 2594, 2016.
ISNAD ÜNVER, NAİM - SEMİZ, SELAHATTİN. "Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programında Yer Alan Drama Dersi Kapsamında Yapılan Uygulamaların Öğretmen Adaylarının Sosyal Zekâ Alanlarına Etkisi". Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi 24/5 (2016), 2585-2594.