Yıl: 2016 Cilt: 13 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 95 - 138 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

6750 SAYILI TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU'NA İLİŞKİN BAZI TESPİTLER*

Öz:
Çalışmamızda, 20.10.2016 tarihinde kabul edilen ve 01.01.2017 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu'nın amacı ve uygulama alanı, rehnin konusu, rehin sözleşmesinin tarafları, rehnin kuruluşu, tarafların hakları ve borçları ile rehnin sona ermesi incelenmiş; konuya ilişkin kısa değerlendirmelere ve tespitlere yer verilmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk

(SOME REMARKS ON THE LAW ON SECURITY RIGHT OVER MOVABLE ASSETS IN COMMERCIAL TRANSACTIONS (LAW NR. 6750))

Öz:
Aim and scope of newly introduced Law on Security Right over Movable Assets in Commercial Transactions (Law Nr. 6750) which was enacted on 20.10.2016 and is going to take effect on 01.01.2017, subject of a security right, parties of a security agreement, creation of a security right, rights and obligations of the parties and termination of a security right are analyzed in our study. Furthermore, brief comments and remarks regarding the subject matter are made.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
0
0
0
 • Acar, Faruk: Rehin Hukuku Dersleri, İstanbul 2015.
 • Acar, Faruk, 22.11.2016 tarihinde Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yapılan Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu panelindeki konuşma.
 • Akipek, Jale G./Akıntürk, Turgut: Eşya Hukuku, İstanbul 2009.
 • Altaş, Hüseyin: Şekle Aykırılığın Olumsuz Sonuçlarının Düzeltil- mesi, Ankara 1998.
 • Antmen, Alpay: Ticari İşletme Rehni, Ankara 2001.
 • Aydın, Alihan: Ticari İşletme Kavramı, Unsurları ve Hukuki İşlem- lere Konu Olması, Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun Ticari İşletme Hukuku Alanında Getirdiği Yenilikler Sempozyumu, İstanbul 2012, s. 9-20.
 • Ayhan, Rıza/Özdamar, Mehmet/Çağlar, Hayrettin: Ticari İşletme Hukuku Genel Esaslar, Ankara 2015.
 • Arkan, Sabih: Ticari İşletme Hukuku, Ankara 2016.
 • Bahtiyar, Mehmet: Anonim Ortaklık Anasözleşmesi, İstanbul 2001.
 • Bahtiyar, Mehmet: Ticari İşletme Hukuku, İstanbul 2016.
 • Bozer, Ali/Göle, Celal: Ticari İşletme Hukuku, Ankara 2015.
 • Dural, H. Ali: Ticari İşletme Rehni İle Teminat Altına Alınan Ala- cağın TİRK m. 2'de Sayılan Kişiler Dışındaki Kişilere Temlikinin Ticari İşletme Rehnine Etkisi, Prof. Dr. Erden Kuntalp'e Armağan, GSÜHFD, C.1, Y. 3, S.1, İstanbul 2004, s. 323-330.
 • Eren, Fikret: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2014.
 • Erten, Ali M.: Bankacılık Uygulamasında Ticari İşletme Rehni, An- kara 2001.
 • Ertaş, Şeref: Tescilli Taşınır Rehinleri, YÜD, Y.2013, C. II, s. 1155-1183.
 • Haznedar, İbrahim Murat: Ticari İşletme Rehni ve Paraya Çev- rilmesi, İstanbul 2008.
 • Helvacı, İlhan: Türk Medeni Kanununa Göre Lex Commissoria Ya- sağı, İstanbul 1997.
 • İmregün, Oğuz: Kara Ticareti Hukuku Dersleri, İstanbul 2005.
 • Kavak, Yalçın: Borçlar Hukukunda Yazılı Şekil, İstanbul 2015.
 • Karabel, E. Gökçe: Ticari İşletme Rehninin Paraya Çevrilmesi, An- kara 2011.
 • Karayalçın, Yaşar: Muhasebe Hukuku, Ankara 1988.
 • Kırca, İsmail: Ticarî Mümesillik, Ankara 1996.
 • Kocayusufpaşaoğlu, Necip: Borçlar Hukuku Genel Bölüm, C. I, İs- tanbul 2008.
 • Kuntalp, Erden: Teminat Kavramı, Teminat Türleri ve Bunlardan Doğan Sorumluluk, Reha Poroy'a Armağan, İstanbul 1995, s. 263-299.
 • Makaracı Başak, Aslı: Taşınır Rehni Sözleşmesi, İstanbul 2014.
 • Nomer, Haluk N.: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 2013.
 • Nomer, Haluk Nami/Ergüne, Mehmet Sekan: Eşya Hukuku, C. II, Rehin Hukuku, İstanbul 2016.
 • Oftinger, Karl/Bär, Rolf: Zürcher Kommentar C. IV/2c, Das Fahrnispfand, Art. 884-918 ZGB, mit ergänzender Darstellung der im Ge- setz nicht geordneten Arten dinglicher Sicherung mittels Fahrnis, Zürih 1981.
 • Oğuzman, Kemal/Öz, M. Turgut: Borçlar Hukuku Genel Hüküm- ler, C. I, İstanbul 2013.
 • Oğuzman, M. Kemal/Seliçi, Özer/Oktay-Özdemir, Saibe, Eşya Hukuku, İstanbul 2014.
 • Ozanoğlu, Hasan Seçkin, Türk Medeni Kanunu'nun 940. Maddesi- nin Iı. Fıkrası (Motorlu Araç Rehni) Üzerine, GÜHFD, C. V, S. 1-2, s. 22- 38.
 • Özbek, Veli Özer/Kanbur, Mehmet Nihat/Doğan, Ko- ray/Bacaksız, Pınar/Tepe, İlker: Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, Ankara 2015.
 • Özbek, Mustafa Serdar, İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Ya- pılmasına Dair Kanun Taslağıyla Getirilmek İstenen Değişikliklerin De- ğerlendirilmesi, AÜHFD, C. LVII, S. 3, s. 463-524.
 • Poroy, Reha/Yasaman, Hamdi: Ticari İşletme Hukuku, İstanbul 2015.
 • Reisoğlu, Seza: Ticari İşletme Rehni ve Son Yasal Düzenleme, Bankacılar Dergisi, Y. 2003, S. 47, s. 107-121.
 • Saymen, Ferit Hakkı/Elbir, Halid K.: Türk Eşya Hukuku (Aynî Haklar), İstanbul 1954.
 • Sirmen, Lale: Eşya Hukuku, Ankara 2016.
 • Tekinay, Selahattin Sulhi/Akman, Sermet/Burcuoğlu, Ha- luk/Altop, Atilla, Tekinay Eşya Hukuku, C. I, İstanbul 1991.
 • Tekinay, Selahattin Sulhi/Akman, Sermet/Burcuoğlu, Ha- luk/Altop, Atilla: Tekinay Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 1993.
 • Teoman, Ömer: Tacir Ticari İşletmesini Üçüncü Bir Kişinin Borcu- nun Güvencesi Olarak Rehnedebilir mi?, Prof. Dr. Hüseyin Ülgen'e Ar- mağan, İstanbul 2007, s. 82-87.
 • Topçuoğlu, Metin/Çon, Ömer: Ticari İşletme Rehninde Rehin Ala- caklısının Korunması, TBBD, S. 93, s. 174-214.
 • Tuğ, Adnan, Türk Özel Hukukunda Şekil, Konya 1994.
 • Ülgen, Hüseyin/Kendigelen, Abuzer/Helvacı, Mehmet/Kaya, Arslan/Nomer Ertan, Füsun: Ticari İşletme Hukuku, İstanbul 2015.
 • Yasan, Mustafa/Özboyacı, Alper: Yargıtay Kararları Işığında Gay- rimenkul Üzerinde Banka Lehine Tesis Edilen İpotek ve Ticari İşletme Rehninin Kapsamlarının Çatışması Meselesi, Kazancı Hukuk Eserleri Bil- gi Bankası, http://www.kazanci.com/kho2/hebb/files/makalemustafayasan- alperozboyaci1.htm.
 • Yıldız, Hüseyin, Akitlerde Şekilciliğin Geçirdiği Tarihi Evreler ve Türk-İsviçre Hukukunda ve Anglo-Amerikan Hukuk Sistemlerinde Şekil- cilik, Bursa, 1981.
 • Yıldız, Şükrü: Ticari İşletme Rehni Kanunu'nda Yapılan Değişiklik ve Sanayi İşletmeleri Üzerinde Kurulacak Ticari İşletme Rehninde Ortaya Çıkabilecek Bazı Sorunlar, Makalelerim, 1988-2007, Ankara 2008, s. 477- 489.
APA Hamamcıoğlu E, Karamanlıoğlu A (2016). 6750 SAYILI TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU'NA İLİŞKİN BAZI TESPİTLER*. , 95 - 138.
Chicago Hamamcıoğlu Esra,Karamanlıoğlu Argun 6750 SAYILI TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU'NA İLİŞKİN BAZI TESPİTLER*. (2016): 95 - 138.
MLA Hamamcıoğlu Esra,Karamanlıoğlu Argun 6750 SAYILI TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU'NA İLİŞKİN BAZI TESPİTLER*. , 2016, ss.95 - 138.
AMA Hamamcıoğlu E,Karamanlıoğlu A 6750 SAYILI TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU'NA İLİŞKİN BAZI TESPİTLER*. . 2016; 95 - 138.
Vancouver Hamamcıoğlu E,Karamanlıoğlu A 6750 SAYILI TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU'NA İLİŞKİN BAZI TESPİTLER*. . 2016; 95 - 138.
IEEE Hamamcıoğlu E,Karamanlıoğlu A "6750 SAYILI TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU'NA İLİŞKİN BAZI TESPİTLER*." , ss.95 - 138, 2016.
ISNAD Hamamcıoğlu, Esra - Karamanlıoğlu, Argun. "6750 SAYILI TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU'NA İLİŞKİN BAZI TESPİTLER*". (2016), 95-138.
APA Hamamcıoğlu E, Karamanlıoğlu A (2016). 6750 SAYILI TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU'NA İLİŞKİN BAZI TESPİTLER*. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 13(2), 95 - 138.
Chicago Hamamcıoğlu Esra,Karamanlıoğlu Argun 6750 SAYILI TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU'NA İLİŞKİN BAZI TESPİTLER*. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 13, no.2 (2016): 95 - 138.
MLA Hamamcıoğlu Esra,Karamanlıoğlu Argun 6750 SAYILI TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU'NA İLİŞKİN BAZI TESPİTLER*. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.13, no.2, 2016, ss.95 - 138.
AMA Hamamcıoğlu E,Karamanlıoğlu A 6750 SAYILI TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU'NA İLİŞKİN BAZI TESPİTLER*. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2016; 13(2): 95 - 138.
Vancouver Hamamcıoğlu E,Karamanlıoğlu A 6750 SAYILI TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU'NA İLİŞKİN BAZI TESPİTLER*. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2016; 13(2): 95 - 138.
IEEE Hamamcıoğlu E,Karamanlıoğlu A "6750 SAYILI TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU'NA İLİŞKİN BAZI TESPİTLER*." Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 13, ss.95 - 138, 2016.
ISNAD Hamamcıoğlu, Esra - Karamanlıoğlu, Argun. "6750 SAYILI TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU'NA İLİŞKİN BAZI TESPİTLER*". Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 13/2 (2016), 95-138.