Yıl: 2016 Cilt: 15 Sayı: 59 Sayfa Aralığı: 1250 - 1262 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

YAŞAM DOYUMU ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE'YE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Öz:
Bu araştırmanın amacı, Diener, Emmons, Larsen ve Griffin (1985) tarafından geliştirilen "Yaşam Doyumu Ölçeği"nin (YDÖ) Türkiye koşullarında geçerlik ve güvenirlik çalışmasını yapmaktır. Özgün ölçek İngilizce olup, tek faktörlü bir yapı altında toplam 5 maddeden oluşmaktadır. Uyarlama çalışması için öncelikle orijinal ölçeğin Türkçeye çevirisi yapılmış, daha sonra dil, içerik, ölçme ve değerlendirme alanlarındaki uzmanların görüşlerine sunulmuştur. Uzmanların önerileri doğrultusunda ölçek üzerinde bazı değişiklikler yapıldıktan sonra Türkçe form ile İngilizce formun aynı anlamı taşıyıp taşımadığının uygulamada belirlenmesi amacıyla ölçekler iki hafta ara ile bir grup öğretmene uygulanmıştır. Her iki ölçekten alınan puanlar arsındaki tutarlığı test etmek için Pearson Mometler Çarpımı Korelasyon Katsayısı hesaplanmış ve 0,92 olarak saptanmıştır. Buna göre, İngilizce ve Türkçe ölçekler arasında yüksek düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. Dilsel eşdeğerliği sağlanan ölçek, Diyarbakır İl merkezindeki resmi ilkokullarda görevli 200 öğretmene uygulanmıştır. Ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlık kat sayısı 0,88 ve test- tekrar test güvenirliği ise 0,97 olarak saptanmıştır. Yapılan faktör analizi sonuçları, Yaşam Doyumu Ölçeği'nin orijinal ölçekte olduğu gibi, tek faktörlü bir yapı gösterdiğini ve yine özgün ölçekte olduğu gibi 5 maddeden oluştuğunu ortaya koymuştur. Yapılan geçerlik ve güvenirlik analizleri sonucunda, ölçeğin Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda görevli öğretmenlerin yaşam doyumuna ilişkin algılarının belirlenmesinde kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir araç olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelime:

ADAPTATION OF THE SATISFACTION WITH LIFE SCALE INTO TURKISH: THE STUDY OF VALIDITY AND RELIABILITY

Öz:
The aim of this study is to analyze the validity and reliability of The Satisfaction with Life Scale in Turkish Language, which was developed by Diener, Emmons, Larsen ve Griffin (1985). Original scale is in English and consists of 5 items with one dimensional structure. For adaptation; first, the original scale is translated into Turkish Language, then assessment and evaluation experts are consulted for their opinions regarding the language and meaning. Some changes are made based on the suggestions from the experts and the scale is applied to a group of teachers between a two-week interval to see whether the Turkish form suggests the same meaning as the original English form does. To test the consistency of the scores for two scales, the Pearson product-moment correlation coefficient is used and found as 0.92. Based on this finding; a strong, positive and significant relationship is found between Turkish and English versions of the scale. After ensuring the linguistic equivalence the scale is applied to 200 public primary school teachers working in the city center of Diyarbakır. Cronbach Alpha coefficient for internal consistent is found as 0.88 and test-retest reliability as 0.97. As a result of the validity and reliability analysis, it is found that the scale is a valid and reliable instrument to determine the life satisfaction perceptions of teachers working at the schools of Ministry of Education in Turkey.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Adams, D.L. (1971). Correlates of satisfaction among the elderly. Gerontologist, 11, 64-68
 • Appleton, S. and Song, L. (2008). Life satisfaction in urban China: components and determinants. World Development, (36), 11.
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Faktör Analizi: Temel Kavramlar ve Ölçek Geliştirmede Kullanımı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi.32, 470-483.
 • Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Cronbach, L.J. (1951). Coefficient Alpha and the Internal Structure of Tests. Psychometrical. 16:297-334
 • Çokuluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik. Ankara: Pegem Akademi.
 • Diener, E. (1984). Subjective well-being. Psychological Bulletin, 95, 542-575.
 • Diener, E., Emmons, R. A., Larsen, R. J. and Griffin, S. (1985). The satisfaction with life scale. Journal of Personality Assessment, 49 (1), 71-75.
 • Diener, E. and Suh, E. (1997). Measuring quality of life: Economic, social, and subjective indicators. Social Indicators Research,40, 189-216.
 • Diener, E. (2000), Subjective well-being: The science of happiness and a proposal for anational index. American Psychologist, 55 (1), 34-43.
 • Diener, E., Gohm, C., Suh, E., and Oishi, S. (2000). Similarity of the relations between marital status and subjectivewell-being across cultures. Journal of Cross-Cultural Psychology, 31, 419-436.
 • Diener, M. L., and Diener McGavran, M.B. (2008). What makes people happy? A developmental approach to the literature on family relationships and well-being. In R. Larson and M. Eid (Eds.), The science of subjective well-being (pp. 347-375). New York: Guilford.
 • Field, A. (2005). Discovering Statistics Using SPSS for Windows. London. Sage Paplications.
 • Hambleton, R.K. & Bollwark, J. (1991). Adapting tests for use in different cultures: Technical issues and methods. Bulletin of the International Testing Commission, 18, 3-32.
 • Haybron D.M. (2004). "Happiness and The Importance of Life Satisfaction", Delivered at the Department of Philosophy, University of Arizona.
 • Hutcheson, G. and Sofroniou, N. (1999). The Multivariate Social Scientist. London. Sage.
 • Jones, R.E. (1997). Teacher participation in decision making its relationship to staff morale and students achievement. Education,118 (1), 76-83.
 • Köker, S. (1991). Normal ve Sorunlu Ergenlerin Yaşam Doyumu Düzeylerinin Karşılaştırılması (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • MacCallum, R.C., Widaman, K. F., Zhang, S. and Hong, S. (1999). Sample size in factor analysis, Psychological Methods, 4(1):84-99.
 • Myers, D.G. and Diener, E. (1995). Who is happy? Psychological Science, (6), 1:10-16.
 • Özdevecioğlu, M. ve Aktaş, A. (2007). Kariyer bağlılığı, mesleki bağlılık ve örgütsel bağlılığın yaşam tatmini üzerindeki etkisi: İş-Aile Çatışmasının Rolü. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi.Sayı:28, Ss.1-20.
 • Pallant, J. (2001). SPSS Survival Manuel. Maidenhead , Open university Press.
 • Rice R.W., Frone M.R., McFarlin D.B. (1992). Work-Nonwork Conflict and the Perceived Quality Of Life, Journal of Organizational Behavior, Vol.13, No.2, 155-168.
 • Savaşır, I. (1994). Ölçek uyarlanmasındaki sorunlar ve bazı çözüm yolları. Türk Psikoloji Dergisi. C. 9, Sayı:33, Ss. 27-32.
 • Schermelleh-Engel, K., and Moosbrugger, H., (2003). Evaluating The Fit of Structural Equation Models: Tests of Significance and Descriptive Goodness-of-Fit Measures. Methods of Psychological Research Online, 8 (2), 23-74.
 • Shin, D. C., and Johnson, D. M. (1978). Avowed happiness as an overall assessment of the quality of life. Social Indicators Research, 5, 475-492
 • Sümer, N. (2000). Yapısal eşitlik modelleri: Temel kavramlar ve örnek uygulamalar. Türk Psikoloji Yazıları. 3 (6), 49-74.
 • Şimşek, Ö. F. (2007). Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş (Temel İlkeler ve LISREL Uygulamaları). Ankara: Ekinoks.
 • Tabachnick, B.G. and Fidell, L.S. (1996). Using multivariate statistics. New York: Harper Collins College.
 • Tavşancıl, E. (2014). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS İle Veri Analizi. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Veenhoven, R. (1996a). Chapter 1 in: Saris, W.E., Veenhoven, R., Scherpenzeel, A.C. and Bunting B. (Eds.). 'A comparative study of satisfaction with life in Europe. Eötvös University Press, 2, 11-48.
 • Veenhoven, R. (1996b). Happy Life-Expectancy: A Comprehensive Measure of Quality-of- Life in Nations. Social Indicators Research, Vol: 39, pp. 1-58.
 • Yetim, Ü. (1991). Kişisel Projelerin Organizasyonu ve Örüntüsü Açısından Yaşam Doyumu. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Ege üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Yılmaz, E. ve Aslan, H. (2013). Öğretmenlerin İş Yerindeki Yalnızlıkları ve Yaşam Doyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi.(3), 3:59-69.
APA DAĞLI A, BAYSAL N (2016). YAŞAM DOYUMU ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE'YE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. , 1250 - 1262.
Chicago DAĞLI ABİDİN,BAYSAL Nigah YAŞAM DOYUMU ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE'YE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. (2016): 1250 - 1262.
MLA DAĞLI ABİDİN,BAYSAL Nigah YAŞAM DOYUMU ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE'YE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. , 2016, ss.1250 - 1262.
AMA DAĞLI A,BAYSAL N YAŞAM DOYUMU ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE'YE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. . 2016; 1250 - 1262.
Vancouver DAĞLI A,BAYSAL N YAŞAM DOYUMU ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE'YE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. . 2016; 1250 - 1262.
IEEE DAĞLI A,BAYSAL N "YAŞAM DOYUMU ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE'YE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI." , ss.1250 - 1262, 2016.
ISNAD DAĞLI, ABİDİN - BAYSAL, Nigah. "YAŞAM DOYUMU ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE'YE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI". (2016), 1250-1262.
APA DAĞLI A, BAYSAL N (2016). YAŞAM DOYUMU ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE'YE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), 15(59), 1250 - 1262.
Chicago DAĞLI ABİDİN,BAYSAL Nigah YAŞAM DOYUMU ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE'YE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik) 15, no.59 (2016): 1250 - 1262.
MLA DAĞLI ABİDİN,BAYSAL Nigah YAŞAM DOYUMU ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE'YE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), vol.15, no.59, 2016, ss.1250 - 1262.
AMA DAĞLI A,BAYSAL N YAŞAM DOYUMU ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE'YE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik). 2016; 15(59): 1250 - 1262.
Vancouver DAĞLI A,BAYSAL N YAŞAM DOYUMU ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE'YE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik). 2016; 15(59): 1250 - 1262.
IEEE DAĞLI A,BAYSAL N "YAŞAM DOYUMU ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE'YE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI." Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), 15, ss.1250 - 1262, 2016.
ISNAD DAĞLI, ABİDİN - BAYSAL, Nigah. "YAŞAM DOYUMU ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE'YE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik) 15/59 (2016), 1250-1262.