Yıl: 2016 Cilt: 0 Sayı: 39 Sayfa Aralığı: 125 - 149 Metin Dili: Türkçe

Ortaokul Öğretmenlerinin İş Doyumlarının Mesleki Tükenmişlik Düzeylerine Etkisi

Öz:
Araştırma;ortaokullardagörevyapan öğretmenlerin iş doyumlarının, mesleki tükenmişliklerine etkisini incelemek amacı ile gönüllü 162 öğretmenle yapılmıştır. Çalışma; nicel araştırma yöntemlerinden nedensel karşılaştırmalı ve ilişkisel tarama modelinde desenlenmiştir. Verilerin toplanmasında; Minnesota İş DoyumÖlçeğiveMaslachTükenmişlikÖlçeği kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde betimsel ve kanıtlamasal istatiktik tekniklerinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda; öğretmenlerin en yüksek duygusal tükenme düzeyine; iş doyumuna ilişkin ise en yüksek içsel iş doyum düzeyine sahip oldukları ortaya çıkmıştır. Kadınöğretmenlerinkişiselbaşarıboyutundaki tükenmişlik düzeylerinin erkek öğretmenlerden; 30 yaş ve altındaki öğretmenlerin; duyarsızlaşmaboyutundaki tükenmişlik düzeylerinin, 31-35 yaş ile 36-40 yaş grubundaki öğretmenlerin tükenmişlik düzeylerinden; bekâröğretmenlerinduyarsızlaşmaboyutundaki tükenmişlik düzeylerinin evli öğretmenlerden; mesleğini istemeyerek seçen öğretmenlerin duygusal tükenme düzeylerinin, mesleğini isteyerek seçen öğretmenlerden anlamlı düzeyde yüksek olduğu tespit edilmiştir. Diğer taraftan; bulundukları okulun sosyo-ekonomik durumu düşük olan öğretmenlerin dışsal boyuttaki iş doyumu düzeylerinin,bulunduklarıokulunsosyo-ekonomik durumu orta olan öğretmenlerden; mesleğini istemeyerek seçenöğretmenlerindışsaldoyumlarınıngenel doyumlarından,geneldoyumlarınındaiçsel doyumlarından anlamlı düzeyde düşük olduğu tespit edilmiştir. Öğretmenlerin tükenmişlik ve iş doyumu düzeyleri arasında negatif yönde anlamlı ilişkiler olduğu ve en yüksek ilişkinin ise öğretmenlerin duygusal tükenme düzeyleri ile genel doyum düzeyleri arasında olduğu görülmüştür. Duygusal tükenmenin yordayıcılarınıniçselvedışsaldoyumolduğu; duyarsızlaşmanınvekişiselbaşarınınisetek yordayıcısınıniçseldoyumolduğusaptanmıştır. Öğretmenlerin tükenmişlerini azaltmakişdoyumlarını arttırmakiçin çeşitli önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelime:

The Effect of Job Satisfaction of Secondary School Teachers on Their Occupational Burnout

Öz:
This study is conducted with 162 teachers to investigate the effect of job satisfaction of secondary school teachers on their occupational burnout levels. It is designed in casual comparative and correlational models from quantitative methods. For data collection Minnesota Job Satisfaction Scale and Maslach Burnout Inventory were used. In the analysis of data descriptive and probative statistical techniques were used. According to the results of the study, in term of burnout, teachers have emotional burnout and in terms of job satisfaction, they have intrinsic job satisfaction at the highest level. Results showed that, female teachers' burnout levels in the dimension of personal accomplishment is significantly higher than males, burnout levels of teachers who are at the age of 30 and below, is significantly higher than teachers' who are at the age of 31-35 and 36-40 in the dimension of depersonalization; single teachers' burnout levels in the dimension of depersonalization is significantly higher than married teachers'; burnout levels of teachers who had chosen their jobs involuntarily is significantly higher than teachers' who has chosen their jobs voluntarily in the dimension of emotional exhaustion. On the other hand, extrinsic job satisfaction levels of teachers who work in lower socio-economic areas, is significantly higher than teachers' working in medium level socio-economic areas; extrinsic job satisfaction levels of the teachers who had chosen their job involuntarily is significantly higher than their general job satisfaction and also their general job satisfaction level is significantly higher than their intrinsic satisfaction. It is also found that, there is significantly negative relationship between teachers' burnout and satisfaction levels and the highest relationship was seen between satisfaction levels. It is determined that the predictors of emotional exhaustion are intrinsic and extrinsic satisfaction; the predictive of depersonalization and personal accomplishment is intrinsic satisfaction. Some suggestions to raise teachers' job satisfaction and to reduce their burnout levels are given
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA DİRİ M, KIRAL E (2016). Ortaokul Öğretmenlerinin İş Doyumlarının Mesleki Tükenmişlik Düzeylerine Etkisi. , 125 - 149.
Chicago DİRİ Mehmet Serhat,KIRAL ERKAN Ortaokul Öğretmenlerinin İş Doyumlarının Mesleki Tükenmişlik Düzeylerine Etkisi. (2016): 125 - 149.
MLA DİRİ Mehmet Serhat,KIRAL ERKAN Ortaokul Öğretmenlerinin İş Doyumlarının Mesleki Tükenmişlik Düzeylerine Etkisi. , 2016, ss.125 - 149.
AMA DİRİ M,KIRAL E Ortaokul Öğretmenlerinin İş Doyumlarının Mesleki Tükenmişlik Düzeylerine Etkisi. . 2016; 125 - 149.
Vancouver DİRİ M,KIRAL E Ortaokul Öğretmenlerinin İş Doyumlarının Mesleki Tükenmişlik Düzeylerine Etkisi. . 2016; 125 - 149.
IEEE DİRİ M,KIRAL E "Ortaokul Öğretmenlerinin İş Doyumlarının Mesleki Tükenmişlik Düzeylerine Etkisi." , ss.125 - 149, 2016.
ISNAD DİRİ, Mehmet Serhat - KIRAL, ERKAN. "Ortaokul Öğretmenlerinin İş Doyumlarının Mesleki Tükenmişlik Düzeylerine Etkisi". (2016), 125-149.
APA DİRİ M, KIRAL E (2016). Ortaokul Öğretmenlerinin İş Doyumlarının Mesleki Tükenmişlik Düzeylerine Etkisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 0(39), 125 - 149.
Chicago DİRİ Mehmet Serhat,KIRAL ERKAN Ortaokul Öğretmenlerinin İş Doyumlarının Mesleki Tükenmişlik Düzeylerine Etkisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 0, no.39 (2016): 125 - 149.
MLA DİRİ Mehmet Serhat,KIRAL ERKAN Ortaokul Öğretmenlerinin İş Doyumlarının Mesleki Tükenmişlik Düzeylerine Etkisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.0, no.39, 2016, ss.125 - 149.
AMA DİRİ M,KIRAL E Ortaokul Öğretmenlerinin İş Doyumlarının Mesleki Tükenmişlik Düzeylerine Etkisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2016; 0(39): 125 - 149.
Vancouver DİRİ M,KIRAL E Ortaokul Öğretmenlerinin İş Doyumlarının Mesleki Tükenmişlik Düzeylerine Etkisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2016; 0(39): 125 - 149.
IEEE DİRİ M,KIRAL E "Ortaokul Öğretmenlerinin İş Doyumlarının Mesleki Tükenmişlik Düzeylerine Etkisi." Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 0, ss.125 - 149, 2016.
ISNAD DİRİ, Mehmet Serhat - KIRAL, ERKAN. "Ortaokul Öğretmenlerinin İş Doyumlarının Mesleki Tükenmişlik Düzeylerine Etkisi". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 39 (2016), 125-149.