Bir Aile Sağlığı Merkezine Başvurmuş Olan 18-49 Yaş Arası Kadınların Doğum Şekli Tercihleri ve İlişkili Faktörler

Yıl: 2016 Cilt: 21 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 119 - 128 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Bir Aile Sağlığı Merkezine Başvurmuş Olan 18-49 Yaş Arası Kadınların Doğum Şekli Tercihleri ve İlişkili Faktörler

Öz:
Amaç: Bu çalışmada bir aile sağlığı merkezine başvurmuş olan 18-49 yaş arası kadınların doğum şekli seçimi ve bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Bu çalışma, İstanbul'daki bir aile sağlığı merkezine başvurmuş olan, gebelik öyküsü bulunan, 18-49 yaş arası 307 kadına anket formu uygulanarak gerçekleştirilmiş olan, tanımlayıcı bir çalışmadır. Veriler SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 16.0 programı ile analiz edilmiştir.Bulgular: Kadınların %24,4'ü gebe olup, %91,8'i daha önce doğum yaptığını, %46,8'i doğumun Sezaryen operasyonla gerçekleştiğini belirtmiştir. Daha önce doğum yapanların %49,2'si, doğum şekline doktorunun karar verdiğini belirtmiştir. En son doğumu normal doğum olarak gerçekleşmiş olanların %54,4'ü, doğal yöntem olduğunu düşündükleri için normal doğumu tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Sezaryen doğumların %73,1'i tıbbi endikasyon nedeniyle gerçekleştirilmiş olup, şu anda gebe olanların %81,4'ü doğum şeklini planladıklarını ve bunların da %68'i normal doğum düşündüklerini ifade etmişlerdir. Kadınların doğum şekli ile eğitim durumları, yaşadıkları yer, çalışma durumları, aylık gelirleri ve gebelikle ilgili sorun yaşamış olup olmadıkları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0.05). Doğum yapmış olan kadınların %73,4'ü doğum şekilleri hakkında bilgi almış olup bunların %61,8'i bilgiyi doktorundan aldığını belirtmiştir. Tartışma ve Sonuç: Kadının gebeliğinde doğum şekilleri hakkında bilgi edinmemiş olması, Sezaryen doğum sıklığını artıran, önlenebilir faktörlerden biridir. Bu nedenle kadınların birinci basamakta hizmet veren aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları tarafından doğum şekilleri konusunda bilgilendirilmeleri çok önemlidir
Anahtar Kelime:

Konular: Kadın Hastalıkları ve Doğum Temel Sağlık Hizmetleri Kadın Araştırmaları Hemşirelik Aile Çalışmaları

Preferred Mode of Delivery and the Related Factors in Women Aged 18-49 Years Who Applied to a Family Health Center

Öz:
Aim: In this study, we aimed to determine the preferred mode of delivery and the related factors in women aged 18-49 years who applied to a family health center. Materials and Methods: This is a descriptive study based on a questionnaire applied to the 307 women aged 18-49 years who applied to a family health center in the central Istanbul and had a history of pregnancy. The data were analyzed by the SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 16.0 software. Results: During the survey, 24.4% of the women were pregnant and 91.8% had a previous delivery, of whom 46.8% had a Cesarean section. 49.2% of those who had had a delivery reported that their doctors had decided on the mode of delivery. 54.4% of those who had a normal delivery the last time they gave birth reported that they preferred normal delivery because they thought it to be the natural way of giving birth. For 73.1% of those who had a delivery by Caesarean section, the operation was medically indicated. 81.4% of the women who were pregnant at the time of the survey reported that they were planning about the mode of delivery; and 68% of these reported that they were thinking of having a normal delivery. A statistically significant correlation was found between the preferred mode of delivery and the characteristics of the women including the level of education, the type of the settlement where they live, employment status, monthly income status and presence of problems experienced in previous pregnancies (p<0.05). 73.4% of the women who previously gave birth received information on the modes of delivery, and 61.8% of these received such information from their doctors. Discussion and Conclusion: The ignorance of women about the modes of delivery in pregnancy is one of the preventable factors that increase the frequency of delivery by Caesarean section. Therefore it is quite important that women be informed on the modes of delivery by primary care family doctors and family health workers
Anahtar Kelime:

Konular: Kadın Hastalıkları ve Doğum Temel Sağlık Hizmetleri Kadın Araştırmaları Hemşirelik Aile Çalışmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Sayıner FD, Özerdoğan N, Giray S, Özdemir E, Savcı A. Kadınların doğum şekli tercihlerini etkileyen faktörler. Perinatoloji Derg. 2009;17(3):104-12.
 • Taşkın L. Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. 9. ed. Ankara: Sistem Ofset Matbaacılık; 2009:275.
 • Todman DA. History of caesarean section: from ancient world to the modern era. Aust N Z J Obstet Gynaecol. 2007;(47):357-61.
 • Sayıner FD, Özerdoğan N. Doğal doğum. Malte- pe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Derg. 2009;2(3):143-8.
 • Günel GB. Geri Dönüşü Olmayan Karar "Sezaryen." [Internet]. Available from: http://www.hastahaklari.net/ Files/Sezaryen%20Raporu.pdf (accessed on 5 August 2015).
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü. Doğum ve Sezaryen Eylemi Yönetim Rehberi. Ankara: Damla Matbaacılık; 2010.
 • Gözükara F, Eroğlu K. İlk doğumunu yapmış kadınların (primipar) doğum şekline yönelik tercihlerini etkileyen faktörler. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Derg. 2008;15(1):32-46.
 • Konakçı SK, Kılıç B. Sezaryen ile doğumlar artıyor. Sürekli Tıp Eğitimi Derg. 2002;1(4):286-8.
 • Önderoğlu L, Karamürsel BS, Taşkıran C. Obstetrikal operasyonlar: Sezaryen. In: Güner H (ed.), Jinekolo- jik ve Obstetrikal Cerrahi. Ankara: Güneş Kitabevi; 2002:1549-80.
 • Park CS, Yeoum SG, Choi ES. Study of subjectivity in the perception of cesarean birth. Nurs Health Sci. 2005;7(1):3-8.
 • Cunningham FG, Gant NF, Leveno KJ. Cesarean sec- tion and postpartum hysterectomy. In: Cunningham FG, Gant NF, Leveno KJ, Gilstrap LC, Wenstrom KD. (ed.), Williams Obstetrics. 21. ed. Texas: McGraw-Hill; 2001:537-65.
 • Dölen İ, Gökçü M. Sezaryen ve etik. Kadın Doğum Derg. 2002;1(2):86-9.
 • Konakçı SK, Kılıç B. İzmir'de sezaryen ile doğum sıklığı ve buna etki eden faktörler. Türkiye Klinikleri Obstet- rik-Jinekoloji Derg. 2004;14:88-95.
 • Burns LR, Geller SE, Wholey DR. The effect of physi- cian factors on the cesarean section decision. Med Care. 1995;33(4):365-82.
 • Gamble JA, Creedy DK. Women's request for a ce- sarean section: a critique of the literature. Birth. 2000;27(4):256-63.
 • Richard, P, James, A. The cesarean birth epidemic: trends, causes, and solutions. Am J Obstet Gynecol. 1996;175(2):369-74.
 • İğde FA. Sezaryen sonrası normal vajinal doğum. Sürek- li Tıp Eğitimi Dergisi. 2004; 13(4):137-39.
 • World Health Organization (WHO). Caesarean section delivery, an increasingly popular option. Bull World Health Organ. 2001;79(12):1173.
 • Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı/Aile Planlaması Genel Müdürlüğü ve Devlet Planlama Teşkilatı. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Verileri, 2013.
 • Özgünen T, Evruke C. Sezaryen. In: Beksac S (ed.), Ob- stetrik Maternal-Fetal Tıp & Perinatoloji. İstanbul: No- bel Tıp Kitabevleri; 2001:1322-8.
 • Ryding EL. Investigation of 33 women who demanded a cesarean section for personal reasons. Acta Obstet Gy- necol Scand. 1993;72(4): 280-5.
 • Özkan S, Sakal F, Avcı E, Civil E, Tunca M. Kadınların doğum yöntemi tercihi ve ilişkili faktörler. Turk J Public Health. 2013;11(2):59-71.
 • Şahin N, Dinç H, Dişsiz M. Gebelerin doğuma ilişkin korkuları ve etkileyen faktörler. Zeynep Kamil Tıp Bül- teni. 2009;(40):2:57-62.
 • Türk Jinekoloji Ve Obstetrik Derneği Sezaryen Raporu. [Internet]. Available from: www.tjod-sezaryen-rapo- ru-2013.pdf (accessed on 14 September 2015).
 • Karabulutlu Ö. Kadınların doğum şekli tercihlerini et- kileyen faktörler. İ Ü F N Hem Derg. 2012;20(3):210-8.
 • 26. Bektaş E. Hastanemiz gebe polikliniğine başvuran gebelerde normal doğum ve sezaryen tercihi ve neden- leri ile ilgili anket çalışması [uzmanlık tezi]. İstanbul: T. C. Sağlık Bakanlığı Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği; 2008.
 • Yumru E, Davas İ, Baksu B, Altındaş A, Mert M. 1995- 1999 yılları arasında sezaryen operasyonu endikasyonları ve oranları. Perinatoloji Derg. 2000: 15(1):32-46.
 • Aslam MF, Gilmour KR, Fawdry DS. Who wants a cae- sarean section? A study of women's personal experience of vaginal and caesarean delivery. J Obstet Gynaecol. 2003;23(4):364-6.
 • Tozlu A. Gebe kadınların doğum öncesi, doğum ve doğum sonu bakım gereksinimlerinin incelenmesi. Üçüncü Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi Bildiri Kitabı. 2003:204.
 • Tatar M, Gunalp S, Somunoğlu S, Demiral A. Women's perceptions of caesarean section: reflections from a Turk- ish teaching hospital. Soc Sci Med. 2000;50(9):1227-33.
 • Qublan H, Alghoweri A, Al-Taani M, et al. Cesarean section rate: the effect of age and parity. J Obstet Gynae- col Res. 2002;28(1): 22-25.
 • Chong ESY, Mongelli M. Attitudes of Singapore women toward cesarean and vaginal deliveries. Int J of Gynaecol Obstet. 2003;80(2):189-94.
 • Çivili D. Kadınların doğum şekli tercihleri ve etkileyen faktörlerin incelenmesi [yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği Anabil- im Dalı; 2005.
 • Danso KA, Schwandt HM, Turpin CA, Seffah JD, Sam- ba A, Hindin MJ. Preference of Ghanaian women for vaginal or caesarean delivery postpartum. Ghana Med J. 2009;43(1):29-33.
 • Kudish B, Mehta S, Kruger M, Russell E, Sokol RJ. Deliv- ery route preferences of urban women of low socioeco- nomic status. Int J Gynaecol Obstet. 2010;111(1):28-31.
 • Yaşar Ö, Şahin F, Coşar E, Köken NG, Cevrioğlu AS. Primipar kadınların doğum tercihleri ve bunu etkileyen faktörler. Türkiye Klinikleri Jinekoloji-Obstetrik Derg. 2007;17(6):414-20.
 • Sayın C, Berberoğlu U, Varol F. Sezaryenle doğum yapmış sağlık personelinde doğum sonrası memnuniy- et ve takip eden gebelikte doğum şekli tercihi. Türkiye Klinikleri Jinekoloji-Obstetrik Derg. 2004;18:82-8.
 • Donati S, Grandolfer ME, Adreozzi S. Do Italian moth- ers prefer cesarean delivery? Birth. 2003;30(2):89-93.
 • Hildingson I, Radestad I, Rubertsson C, Waldentstörm U. Few women wish to be delivered by caesarean deliv- ery. BJOG. 2002;109(6):618-23.
 • Güngör I, Gökyıldız Ş, Nahçivan N. Sezaryen doğum ya- pan bir grup kadının doğuma ilişkin görüşleri ve doğum sonu erken dönemde yaşadıkları sorunlar. İ. Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Derg. 2004;13:53- 6.
 • Özkaya O. Süleyman Demirel Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'ndeki 5 yıllık doğum oranları ve sezaryen endikasyonları. SDÜ Tıp Fak Derg. 2005;12(4):36-9.
APA ELKİN N (2016). Bir Aile Sağlığı Merkezine Başvurmuş Olan 18-49 Yaş Arası Kadınların Doğum Şekli Tercihleri ve İlişkili Faktörler. , 119 - 128.
Chicago ELKİN Nurten Bir Aile Sağlığı Merkezine Başvurmuş Olan 18-49 Yaş Arası Kadınların Doğum Şekli Tercihleri ve İlişkili Faktörler. (2016): 119 - 128.
MLA ELKİN Nurten Bir Aile Sağlığı Merkezine Başvurmuş Olan 18-49 Yaş Arası Kadınların Doğum Şekli Tercihleri ve İlişkili Faktörler. , 2016, ss.119 - 128.
AMA ELKİN N Bir Aile Sağlığı Merkezine Başvurmuş Olan 18-49 Yaş Arası Kadınların Doğum Şekli Tercihleri ve İlişkili Faktörler. . 2016; 119 - 128.
Vancouver ELKİN N Bir Aile Sağlığı Merkezine Başvurmuş Olan 18-49 Yaş Arası Kadınların Doğum Şekli Tercihleri ve İlişkili Faktörler. . 2016; 119 - 128.
IEEE ELKİN N "Bir Aile Sağlığı Merkezine Başvurmuş Olan 18-49 Yaş Arası Kadınların Doğum Şekli Tercihleri ve İlişkili Faktörler." , ss.119 - 128, 2016.
ISNAD ELKİN, Nurten. "Bir Aile Sağlığı Merkezine Başvurmuş Olan 18-49 Yaş Arası Kadınların Doğum Şekli Tercihleri ve İlişkili Faktörler". (2016), 119-128.
APA ELKİN N (2016). Bir Aile Sağlığı Merkezine Başvurmuş Olan 18-49 Yaş Arası Kadınların Doğum Şekli Tercihleri ve İlişkili Faktörler. ANADOLU KLİNİĞİ TIP BİLİMLERİ DERGİSİ, 21(2), 119 - 128.
Chicago ELKİN Nurten Bir Aile Sağlığı Merkezine Başvurmuş Olan 18-49 Yaş Arası Kadınların Doğum Şekli Tercihleri ve İlişkili Faktörler. ANADOLU KLİNİĞİ TIP BİLİMLERİ DERGİSİ 21, no.2 (2016): 119 - 128.
MLA ELKİN Nurten Bir Aile Sağlığı Merkezine Başvurmuş Olan 18-49 Yaş Arası Kadınların Doğum Şekli Tercihleri ve İlişkili Faktörler. ANADOLU KLİNİĞİ TIP BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.21, no.2, 2016, ss.119 - 128.
AMA ELKİN N Bir Aile Sağlığı Merkezine Başvurmuş Olan 18-49 Yaş Arası Kadınların Doğum Şekli Tercihleri ve İlişkili Faktörler. ANADOLU KLİNİĞİ TIP BİLİMLERİ DERGİSİ. 2016; 21(2): 119 - 128.
Vancouver ELKİN N Bir Aile Sağlığı Merkezine Başvurmuş Olan 18-49 Yaş Arası Kadınların Doğum Şekli Tercihleri ve İlişkili Faktörler. ANADOLU KLİNİĞİ TIP BİLİMLERİ DERGİSİ. 2016; 21(2): 119 - 128.
IEEE ELKİN N "Bir Aile Sağlığı Merkezine Başvurmuş Olan 18-49 Yaş Arası Kadınların Doğum Şekli Tercihleri ve İlişkili Faktörler." ANADOLU KLİNİĞİ TIP BİLİMLERİ DERGİSİ, 21, ss.119 - 128, 2016.
ISNAD ELKİN, Nurten. "Bir Aile Sağlığı Merkezine Başvurmuş Olan 18-49 Yaş Arası Kadınların Doğum Şekli Tercihleri ve İlişkili Faktörler". ANADOLU KLİNİĞİ TIP BİLİMLERİ DERGİSİ 21/2 (2016), 119-128.