Yıl: 2013 Cilt: 12 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 659 - 682 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Türkiye'de Savunma Harcamaları, Büyüme ve Gelir Eşitsizliği, 1970-2008: Ekonometrik Bir İnceleme

Öz:
Bu çalışma 1970-2008 dönemi için Türkiye'de savunma harcamaları, gelir eşitsizliği, büyüme arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Çalışmada gelir dağılımına ilişkin zaman serisi eksikliği sorunu; imalat sanayindeki ücret eşitsizliğini Theil İndeksi ile hesaplayarak giderilmeye çalışılmıştır. Türkiye'de savunma harcamalarının farklı yönlerini inceleyen birçok çalışma olmasına rağmen, gelir dağılımı üzerindeki etkisini inceleyen çok daha az sayıda çalışma bulunmaktadır. Literatürdeki bu eksiklik göz önünde bulundurularak; bu çalışma eş bütünleşme ve VAR modeli yöntemlerini kullanarak literatüre katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
Anahtar Kelime:

Defense Spending, Growth And Inequality, 1970-2008: An Econometric Analysis

Öz:
This paper examines the relationship between defense expentures, income inequality and growth in Turkey for the period of 1970-2008. In the study, the problem of lack of time series data has been overcome by using manufacturing pay inequality index constructed by Theil T Statistic. Although there are numerous studies that examine the different aspects of military spending in Turkey, there are few studies that analyse the impact of military spending on income distribution in Turkey. Considering this lack in the literature, the study, utilizing basic cointegration and VAR model, aims to contribute to the literaure.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Abell, J. D.(1994). MilitarySpendingandIncomeInequality. Journal of PeaceResearch. 31(1), 35-43.
 • Aksoğan G. ve Elveren A.Y. (2012). Türkiye'de Savunma, Sağlık ve Eğitim Harcamaları ve Gelir Eşitsizliği (1970-2008): Ekonometrik Bir İnceleme. Sosyoekonomi.263-280.
 • Aslan, M. H.(1998). Hizmet Ekonomisi, İstanbul, Alfa Yayınevi.
 • Bozkurt, H. (2007). Zaman Serileri Analizi, Bursa, Ekin Kitabevi.
 • Brzoska, M. (1995). World MilitaryExpenditures, Handbook of DefenseEconomics I, (Ed: K.HartleyandT.Sandler), Amsterdam: ElsevierScience B.V., 45- 67'den aktaran:
 • Giray, F., 2004. "Savunma Harcamaları ve Ekonomik Büyüme", Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 5(1), 181-199.
 • Bulutoğlu, K.(2003). Kamu Ekonomisine Giriş Demokraside Devletin Ekonomik Kuramı, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları:1816, 492s.
 • Değer, S.(1986). Economic Development andDefenseExpenditure, Economic Development andCulturalChange. 35, 179-196.
 • Değer, S. ve Sen, S.(1995). MilitaryExpendituresandDevelopingCountries.
 • Handbook of DefenseEconomics I,(Ed: KeithHartleyandToddSandler),
 • Amsterdam, ElsevierScience B.V., 275-307.
 • Dickey, A. D. ve Fuller A. W.(1979). Distribution of theestimatorsfor autoregressive time serieswith a unitroot. Journal of AmericanStatistical Association. 74, 427-431.
 • Dickey, D.A., Fuller A. W. (1981).LikelihoodRatioStatisticsforAutoregressive Time Series with a UnitRoot. Econometrica. 49(4), 1057-1072.
 • Elveren, A. Y.(2012). MilitarySpendingandIncomeInequality: Evidence on CointegrationandCausalityforTurkey, DefenceandPeaceEconomics. 1-13. 1963-2007,
 • Eshay, E.(1983). FiscalandMonetaryPoliciesandProblems in DevelopingCountries. Cambridge, Cambridge UniversityPress, 201s.
 • Galbraith, J. K. (2009). Inequality, UnemploymentandGrowth: New MeasuresforOldControversies.Journal of EconomicInequality. 7(2),189- 206.
 • Giray, F.(2004).Savunma Harcamaları ve Ekonomik Büyüme, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi.5(1), 181-199.
 • Granger, W. J.(1969). InvestigatingCausalRelationsbyEconometricModelsand Cross SpectralMethods. Econometrica. 37, 424-38.
 • Gökbunar, R.,Yanıkkaya, H.(2004). Savunma Harcamalarını Belirleyen Faktörler ve Ekonomik Büyümeye Etkileri Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi. 59(1), 159-179.
 • Gujurati, N. D.(1999). Basic Econometrics. İstanbul: Literatur Yayıncılık 1027s.
 • Han E. ve Kaya A.(2002).Kalkınma Ekonomisi, Eskişehir: Etam Yayıncılık 310s.
 • Hirnissa, M.T.,Habibullah M.Z. ve Baharom A.H. (2009). DefenceSpendingandIncomeInequality: EvidenceFromSelectedAsianCountries, Modern AppliedScience, 3(5), 96- 111.
 • Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegrationvectors.Journal of Economic Dynamics and Control. 12, 231-254.
 • Johansen, S. ve Juselius K.(1990). Maximum likelihoodestimationandinference on cointegrationwithapplicationstothedemandforMoney.Oxford Bulletin of EconomicsandStatistics. 52,169-210.
 • Karakuş, A. (2006). Türk Savunma Sanayiinin Gelişimi, Türkiye'nin Savunma Harcamalarının Boyutları ve Bazı Nato Ülkeleri ile Karşılaştırmalı Ekonometrik Analizi. T.C. Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü Harekat Araştırması Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.
 • Koban, E., (1998). Savunma Harcamaları, Ekonomik Etkileri ve Türkiye'deki Gelişimi. Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı, Sayı: 355, Ocak, Ankara, 40-54.
 • Lin, E. S. ve Ali H.(2009). MilitarySpendingandInequality: Panel GrangerCausality Test, Journal of PeaceResearch. 46(5), 671-685.
 • Looney, R. (1994). TheEconomics of Third World DefenseExpenditures, London, Jai Pres., 46-7.
 • Looney, R. E. (1997). ExcessiveDefenseExpendituresandEconomicStabilization: The Case of Pakistan.Journal of PolicyModeling. 19(4), 2.
 • Milli Savunma Bakanlığı(1998). Beyaz Kitap Savunma. Ankara, 120s.
 • Nadaroğlu, H.(1985). Kamu Maliyesi Teorisi. İstanbul, Beta Basım Yayın Dağıtım A.Ş., 278s.
 • Özsoy, O. (2008). Government Budget Deficits, DefenceExpenditureandIncome Distribution: The Case of Turkey, DefenceandPeaceEconomics. 19(1), 61-75.
 • Phillips, C. B. P. ve PerronP.,(1988).Testingfor a unitroot in time seriesregression, Biometrika, 75(2), 336-346.
 • Seiglie, C.(1997). Deficits, Defence, andIncome Distribution, CATO Journal. 17(1), 11-18.
 • Sezgin, S.(1996). Country Survey X: DefenseSpending in Turkey. DefenseandPeaceEconomics. 8(4),381-409.
 • SIPRI (The Stockholm International PeaceResearchInstitute), 25.03.2012 tarihinde http://www.sipri.orgadresinden erişildi.
 • Şenesen, G. G. (2002). Türkiye'de Savunma Harcamaları ve Ekonomik Etkileri 1980-2001. İstanbul: TESEV Yayınları 160s.
 • Tarı, R.(2006). Ekonometri. Kocaeli Üniversitesi Yayın No: 172, 481s.
 • TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)(2008). Türk Savunma Sektör Raporu 2007, TOBB Yayını Sıra No: 2008/69, Afşaroğlu Matbaası, Ankara, 88s.
 • Tüğen, K.(1989). Dünyada ve Türkiye'de Savunma Harcamalarındaki Gelişmeler ve Ekonomik Etkileri.Banka ve Ekonomik Yorumlar. 26(12), 48-75.
 • Uçar, İ. (2003).Savunma Harcamalarının Ekonomiye Etkileri ve Savunma Harcamaları Büyüme İlişkisinin Ekonometrik Modellenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Kara Harp Okulu SavunmaBilimleri Enstitüsü, Ankara. Vadlamannati, K., C. (2008).
 • ExploringtheRelationshipbetweenMilitarySpending&IncomeInequality in South Asia.William DavidsonInstituteWorkingPaper No. 918, TheUniversity of Michigan.
 • Yıldırım J., Sezgin S. ve Öcal N.(2005).MilitaryExpenditureandEconomic Growthin MiddleEasternCountries: ADynamic Panel Data Analysis.DefenceandPeace Economics. 16(4), 283-295.
APA TAŞ S, ÖRNEK İ, AKSOĞAN G (2013). Türkiye'de Savunma Harcamaları, Büyüme ve Gelir Eşitsizliği, 1970-2008: Ekonometrik Bir İnceleme. , 659 - 682.
Chicago TAŞ Seyhan,ÖRNEK İbrahim,AKSOĞAN Gül Türkiye'de Savunma Harcamaları, Büyüme ve Gelir Eşitsizliği, 1970-2008: Ekonometrik Bir İnceleme. (2013): 659 - 682.
MLA TAŞ Seyhan,ÖRNEK İbrahim,AKSOĞAN Gül Türkiye'de Savunma Harcamaları, Büyüme ve Gelir Eşitsizliği, 1970-2008: Ekonometrik Bir İnceleme. , 2013, ss.659 - 682.
AMA TAŞ S,ÖRNEK İ,AKSOĞAN G Türkiye'de Savunma Harcamaları, Büyüme ve Gelir Eşitsizliği, 1970-2008: Ekonometrik Bir İnceleme. . 2013; 659 - 682.
Vancouver TAŞ S,ÖRNEK İ,AKSOĞAN G Türkiye'de Savunma Harcamaları, Büyüme ve Gelir Eşitsizliği, 1970-2008: Ekonometrik Bir İnceleme. . 2013; 659 - 682.
IEEE TAŞ S,ÖRNEK İ,AKSOĞAN G "Türkiye'de Savunma Harcamaları, Büyüme ve Gelir Eşitsizliği, 1970-2008: Ekonometrik Bir İnceleme." , ss.659 - 682, 2013.
ISNAD TAŞ, Seyhan vd. "Türkiye'de Savunma Harcamaları, Büyüme ve Gelir Eşitsizliği, 1970-2008: Ekonometrik Bir İnceleme". (2013), 659-682.
APA TAŞ S, ÖRNEK İ, AKSOĞAN G (2013). Türkiye'de Savunma Harcamaları, Büyüme ve Gelir Eşitsizliği, 1970-2008: Ekonometrik Bir İnceleme. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(3), 659 - 682.
Chicago TAŞ Seyhan,ÖRNEK İbrahim,AKSOĞAN Gül Türkiye'de Savunma Harcamaları, Büyüme ve Gelir Eşitsizliği, 1970-2008: Ekonometrik Bir İnceleme. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 12, no.3 (2013): 659 - 682.
MLA TAŞ Seyhan,ÖRNEK İbrahim,AKSOĞAN Gül Türkiye'de Savunma Harcamaları, Büyüme ve Gelir Eşitsizliği, 1970-2008: Ekonometrik Bir İnceleme. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.12, no.3, 2013, ss.659 - 682.
AMA TAŞ S,ÖRNEK İ,AKSOĞAN G Türkiye'de Savunma Harcamaları, Büyüme ve Gelir Eşitsizliği, 1970-2008: Ekonometrik Bir İnceleme. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2013; 12(3): 659 - 682.
Vancouver TAŞ S,ÖRNEK İ,AKSOĞAN G Türkiye'de Savunma Harcamaları, Büyüme ve Gelir Eşitsizliği, 1970-2008: Ekonometrik Bir İnceleme. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2013; 12(3): 659 - 682.
IEEE TAŞ S,ÖRNEK İ,AKSOĞAN G "Türkiye'de Savunma Harcamaları, Büyüme ve Gelir Eşitsizliği, 1970-2008: Ekonometrik Bir İnceleme." Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12, ss.659 - 682, 2013.
ISNAD TAŞ, Seyhan vd. "Türkiye'de Savunma Harcamaları, Büyüme ve Gelir Eşitsizliği, 1970-2008: Ekonometrik Bir İnceleme". Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 12/3 (2013), 659-682.