AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ'NİN GÄFGEN KARARI BAĞLAMINDA CEZA MUHAKEMESİNDE İŞKENCE TEHDİDİ İLE ELDE EDİLEN DELİLLERİN KULLANIMI SORUNU

Yıl: 2014 Cilt: 0 Sayı: 111 Sayfa Aralığı: 325 - 410 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ'NİN GÄFGEN KARARI BAĞLAMINDA CEZA MUHAKEMESİNDE İŞKENCE TEHDİDİ İLE ELDE EDİLEN DELİLLERİN KULLANIMI SORUNU

Öz:
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 2010 yılında vermiş olduğu Gäfgen v. Almanya kararı ile ceza muhakemesi alanında bitmek bilmeyen bir tartışmayı, daha da içinden çıkılmaz hale getirmiştir. On bir yaşındaki bir çocuğun hayatını kurtarmak saikiyle, şüpheli Magnus Gäfgen'den işkence tehdidi ile alınan ikrardan yola çıkılarak elde edilen delillerin, şüphelinin ikrarının doğrulanması için kullanılmasının, yargılamanın adilliğini etkileyip etkilemediği hem Alman Mahkemeleri hem de AİHM tarafından tartışılmıştır. Sonuçta hem ulusal mahkemeler hem de AİHM, şüpheliden işkence tehdidi ile alınan ikrarın hukuka aykırı olduğunun ve bunun yargılamada kullanılmayacağının, şüpheliye yargılama başlamadan önce bildirildiğini; buna rağmen şüphelinin kendi isteğiyle ikrarda bulunduğunu, hukuka aykırı olarak alınan ikrardan yola çıkılarak elde edilen maddi delillerin yalnızca şüphelinin hukuka uygun olarak verdiği ikrarlarının doğruluğunun denetlenmesinde kullanıldığını ve bunun yargılamayı adil olmayan bir hale getirmediğini belirtmişlerdir. Bu kararın hukuka uygun olduğu yönünde görüşler olmakla birlikte; bunun karşısında her durumda hukuka aykırı delil kullanılmasının yargılamayı adil olmayan hale getirdiğini savunan görüşler de bulunmaktadır. Makalemizde kararın detaylı bir analizi yapılmak suretiyle, esas olarak bu iki karşıt görüş inceleme konusu yapılmakta ve sonuç olarak kendi görüşümüz belirtilmektedir.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk

A PROBLEM ON THE USAGE OF THE EVIDENCE RECEIVED BY THREATENING WITH TORTURE IN CRIMINAL PROCEDURE LAW WITHIN THE CONTEXT OF THE GÄFGEN JUDGMENT BY EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

Öz:
The Gäfgen v. Germany judgment that was delivered by European Court of Human Rights (ECHR) on 2010, so that a storm was brewing in the criminal procedure law. There was a serious discussion in the courts of Germany and ECHR, if the issue on receiving evidence from suspect Magnus Gäfgen's acknowledge by threatening with torture and using them for correction of the suspect's acknowledge with the inducement of rescueing an eleven year old kid's life, was effected fair trial or not. In conclusion both national courts and ECHR, indicated that the suspect was informed before the proceeding get started, receiving the acknowledge by threatening with torture is contrary to law and can not be used in the proceeding, however the suspect acknowledged by his own will, the evidence received by the illegal acknowledge can be used only for checking the truth on the legal acknowledges, also this doesn't make a proceeding unfair. There are some remarks in the doctrine in accordance with this judgment, however some further remarks as using any illegal evidence makes the proceeding unfair in any case. In this article these two contrary point of views are being examined basically by analysing the judgment in detail and our own opinion is being determined at the end.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Amelung Knut, Informationsbeherrschungsrechte im Strafprozess, Berlin, Duncker & Humblot GmbH, 1990.
 • Amnesty International, USA: Shadow over Justice, http://amnesty.org/en/library/ info/ AMR51/094/2010/en, 30.3.2013.
 • Ast Stephan, "The Gäfgen Judgment of the European Court of Human Rights: On the Consequences of the Threat of Torture for Criminal Proceedings", German Law Journal, Vol.11, No.12, 2010, s.1393-1405.
 • Ast Stephan, Normentheorie und Strafrechtsdogmatik, Berlin, Duncker & Humblot GmbH, 2010.
 • Brugger Winfred, "Vom unbedingten Verbot der Folter zum bedingten Recht auf Fol- ter?", JuristenZeitung, 55 Jahrg., Nr.4, 18 Februar 2000.
 • Buyse Antoine, "Introductory Note to European Court of Human Rights (Grand Chamber): Gäfgen v. Germany", Internetional Legal Materials, American Society of International Law, Washington D.C., Vol.49, No.6, 2010, s.1597-1639.
 • Çınar Ali Rıza, "Hukuka Aykırı Kanıtlar", Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S.55, 2004, s.31- 64.
 • Demirbaş Timur, Soruşturma Evresinde Şüphelinin İfadesinin Alınması, 3. Bası, An- kara, Seçkin Yayıncılık, 2013.
 • Demirbaş Timur, Sanığın Hazırlık Soruşturmasında İfadesinin Alınması, İzmir, Do- kuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, 1996.
 • Doğru Osman, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Hukukunda İşkence ve Kötü Mua- mele Yasağı, İstanbul, Legal Yayıncılık, 2006.
 • Dülger Murat Volkan, "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile Düzenlenen Yargısal Koruma Mekanizması ve 14 Nolu Ek Protokolle Öngörülen Değişiklikler", C.II, Uğur Alacakaptan'a Armağan, İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2008, s.237-320.
 • Gaede Karsten, Fairness als Teilhabe - Das Recht auf Konkrete und Wirksame Teilha- be durch Verteidigung Gemäss Art. 6 EMRK, Berlin, Duncker & Humblot GmbH, 2007.
 • Gemalmaz Mehmet Semih, Yaşam Hakkı ve İşkence Yasağı, 2. Bası, İstanbul, Kavram, 1994.
 • Grabenwarter Christoph, Europäische Menschenrechtskonvention, 4. Auflage, Münc- hen, Verlag C.H.Beck, 2009.
 • Greco Luis, "Die Regeln hinter der Ausnahme: Gedanken zur Folter in sog. Ticking Time bomb - Konstellationen", Goltdammer's Archiv für Strafrecht, Vol.154 No.11, 2007, s.628-643.
 • Harris David/Michael O'Boyle/Ed Bates/Carla Buckley, Harris O'Boyle & Warbrick Law of the European Convention on Human Rights, 2. Bası, New York, Oxford University Press, 2009.
 • Herzberg Rolf Dietrich, "Folter und Menschenwürde", JuristenZeitung, 60. Jahrg., Nr.7, 1 April 2005, s.321-328.
 • Hilgendorf Eric, "Folter im Rechtsstaat?", JuristenZeitung, 59. Jahrg., Nr.7, 2 April 2004, s.331-339.
 • İçel Kayıhan, "Sorgulamada Hukuka Aykırılık ve Sonuçları", Prof. Dr. Nurullah Kunter'e Armağan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını,1998, s.121-127.
 • İnceoğlu Sibel, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararlarında Adil Yargılanma Hak- kı, İstanbul, Beta, 2002.
 • Janis Mark/Richard Kay/Anthony Bradley, European Human Rights Law - Text and Materials, 2. Bası, New York, Oxford University Press, 2000.
 • Joerden Jan, "Über ein vermeintes Recht (des Staates) aus Menschenliebe zu foltern", 13 Jahrbuch für Recht und Ethik, 2005, s.495-525.
 • Kaymaz Seydi, Ceza Muhakemesinde Hukuka Aykırı Deliller, Ankara, Seçkin Yayın- cılık, 1997.
 • LaFave Wayne R./Jerold H. Israel/Nancy J. King, Criminal Procedure, 4. Bası, St. Paul, Thomson & West, 2004.
 • Luhmann Niklas, Die Politik der Gesellschaft, Frankfurt am Main, Shurkamp, 2000.
 • Maurer Hartmut, Allgemeines Verwaltungsrecht, 17. Bası, Münih, C. H. Beck, 2009.
 • Mittag Matthias, "A Legal Theoretical Approach to Criminal Procedure Law: The Structure of Rules in the German Code of Criminal Procedure", German Law Journal, Vol.7, No.8, 2006, s.637-645.
 • Mole Nuala/Catharina Harby, A Guide to the Implementation of Artice 6 of the Eu- ropean Convention on Human Rights, Human Rights Handbook No.3, 2. Bası, Council Of Europe Publishing, Strasbourg, 2003.
 • Önder Ayhan/Erol Cihan, Özet Ceza Muhakemesi Hukuku'na 1992 Değişiklikleri İle İlgili Ek, İstanbul, Filiz Kitabevi, 1993.
 • Önok Murat, Uluslararası Boyutuyla İşkence Suçu, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2006.
 • Özbek Veli Özer, "Ceza Muhakemesi Hukukunda Delil Yasakları", Alman Türk Kar- şılaştırmalı Ceza Hukuku, C.II, Ed: Eric Hilgendorf/Yener Ünver, İstanbul, Yedi- tepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, 2010, s.911-928.
 • Özen Muharrem/Mustafa Özen, "Ceza Muhakemesi Hukukunda Delil Yasakları", YÜHFD, Prof. Dr. Duygun Yarsuvat'a Armağan, C.IX, S.2, 2012, s.301-329.
 • Öztunç Özgün, Ceza Muhakemesinde Hukuka Aykırı Deliller, Yayınlanmamış Dokto- ra Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2010.
 • Öztürk Bahri/Mustafa Ruhan Erdem/Veli Özer Özbek, Uygulamalı Ceza Muhakeme- si Hukuku, 4. Bası, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 1999.
 • Öztürk Bahri, Yeni Yargıtay Kararları Işığında Delil Yasakları, Ankara, Ankara Üni- versitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İnsan Hakları Merkezi Yayınları, 1995.
 • Perron Walter, "İşkenceye Dönüş - Özgürlükçü Hukuk Düzeni Tehlikede Mi?", Dün- yada ve Türkiye'de Ceza Hukuku Reformları Kongresi (26 Mayıs - 4 Haziran 2010), C.II, Ed: Adem Sözüer, İstanbul, XII Levha Yayıncılık, 2013, s.1619-1631.
 • Peters Edward, Torture, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1996.
 • Roxin Claus/Bernd Schünemann, Strafverfahrensrecht, München, C. H. Beck, 26. Bası, 2009.
 • Scheb John M./John M. Scheb II, Criminal Law & Procedure, 7. Bası, Belmont CA, Wadsworth Cengage Learning, 2011.
 • Schroeder Friedrich Christian, "Ceza Mahkemesinde 'Fair Trial' İlkesi" Adil Yargılan- ma Hakkı, İstanbul, Bahçeşehir Üniversitesi Yayını, 2004, s.145-178.
 • Sözüer Adem, "Türkiye'de ve Karşılaştırmalı Hukukta Telefon, Teleks, Faks ve Ben- zeri Araçlarla Yapılan Özel Haberleşmenin Bir Ceza Yargılaması Önlemi Olarak Denetlenmesi", İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C.LV, S.3, Prof. Dr. Türkan Rado'ya Armağan Sayısı, 1997, s.65-110.
 • Şahin Cumhur, Sanığın Kolluk Tarafından Sorgulanması, Ankara, Yetkin Yayınları, 1994.
 • Şen Ersan, Türk Ceza Yargılama Hukukunda Hukuka Aykırı Deliller Sorunu, İstan- bul, Beta Yayıncılık, 1998.
 • Ünver Yener/Hakan Hakeri, Ceza Muhakemesi Hukuku, C.II, 7. Bası, Ankara, Adalet Yayınevi, 2013.
 • White Robin C. A./Clare Ovey, Jacobs, White & Ovey The European Convention on Human Rights, 5. Bası, New York, Oxford University Press, 2010.
 • Yenisey Feridun, "Yasak Yöntemlerle ve Hukuka Aykırı Şekilde Elde Edilen Deliller", 24.10.1994 Tarihinde Yargıtay'da Sunulan Tebliğ, Vural Savaş/Sadık Mollamah- mutoğlu, , Ceza Muhakemesi Usulü Kanununun Yorumu, C.I, Madde 1-257, An- kara 1995, s. 1214-1239
 • Yurtcan Erdener, Ceza Yargılaması Hukuku, 11. Bası, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2005.
APA Dülger M (2014). AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ'NİN GÄFGEN KARARI BAĞLAMINDA CEZA MUHAKEMESİNDE İŞKENCE TEHDİDİ İLE ELDE EDİLEN DELİLLERİN KULLANIMI SORUNU. , 325 - 410.
Chicago Dülger Murat Volkan AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ'NİN GÄFGEN KARARI BAĞLAMINDA CEZA MUHAKEMESİNDE İŞKENCE TEHDİDİ İLE ELDE EDİLEN DELİLLERİN KULLANIMI SORUNU. (2014): 325 - 410.
MLA Dülger Murat Volkan AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ'NİN GÄFGEN KARARI BAĞLAMINDA CEZA MUHAKEMESİNDE İŞKENCE TEHDİDİ İLE ELDE EDİLEN DELİLLERİN KULLANIMI SORUNU. , 2014, ss.325 - 410.
AMA Dülger M AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ'NİN GÄFGEN KARARI BAĞLAMINDA CEZA MUHAKEMESİNDE İŞKENCE TEHDİDİ İLE ELDE EDİLEN DELİLLERİN KULLANIMI SORUNU. . 2014; 325 - 410.
Vancouver Dülger M AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ'NİN GÄFGEN KARARI BAĞLAMINDA CEZA MUHAKEMESİNDE İŞKENCE TEHDİDİ İLE ELDE EDİLEN DELİLLERİN KULLANIMI SORUNU. . 2014; 325 - 410.
IEEE Dülger M "AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ'NİN GÄFGEN KARARI BAĞLAMINDA CEZA MUHAKEMESİNDE İŞKENCE TEHDİDİ İLE ELDE EDİLEN DELİLLERİN KULLANIMI SORUNU." , ss.325 - 410, 2014.
ISNAD Dülger, Murat Volkan. "AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ'NİN GÄFGEN KARARI BAĞLAMINDA CEZA MUHAKEMESİNDE İŞKENCE TEHDİDİ İLE ELDE EDİLEN DELİLLERİN KULLANIMI SORUNU". (2014), 325-410.
APA Dülger M (2014). AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ'NİN GÄFGEN KARARI BAĞLAMINDA CEZA MUHAKEMESİNDE İŞKENCE TEHDİDİ İLE ELDE EDİLEN DELİLLERİN KULLANIMI SORUNU. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 0(111), 325 - 410.
Chicago Dülger Murat Volkan AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ'NİN GÄFGEN KARARI BAĞLAMINDA CEZA MUHAKEMESİNDE İŞKENCE TEHDİDİ İLE ELDE EDİLEN DELİLLERİN KULLANIMI SORUNU. Türkiye Barolar Birliği Dergisi 0, no.111 (2014): 325 - 410.
MLA Dülger Murat Volkan AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ'NİN GÄFGEN KARARI BAĞLAMINDA CEZA MUHAKEMESİNDE İŞKENCE TEHDİDİ İLE ELDE EDİLEN DELİLLERİN KULLANIMI SORUNU. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, vol.0, no.111, 2014, ss.325 - 410.
AMA Dülger M AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ'NİN GÄFGEN KARARI BAĞLAMINDA CEZA MUHAKEMESİNDE İŞKENCE TEHDİDİ İLE ELDE EDİLEN DELİLLERİN KULLANIMI SORUNU. Türkiye Barolar Birliği Dergisi. 2014; 0(111): 325 - 410.
Vancouver Dülger M AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ'NİN GÄFGEN KARARI BAĞLAMINDA CEZA MUHAKEMESİNDE İŞKENCE TEHDİDİ İLE ELDE EDİLEN DELİLLERİN KULLANIMI SORUNU. Türkiye Barolar Birliği Dergisi. 2014; 0(111): 325 - 410.
IEEE Dülger M "AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ'NİN GÄFGEN KARARI BAĞLAMINDA CEZA MUHAKEMESİNDE İŞKENCE TEHDİDİ İLE ELDE EDİLEN DELİLLERİN KULLANIMI SORUNU." Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 0, ss.325 - 410, 2014.
ISNAD Dülger, Murat Volkan. "AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ'NİN GÄFGEN KARARI BAĞLAMINDA CEZA MUHAKEMESİNDE İŞKENCE TEHDİDİ İLE ELDE EDİLEN DELİLLERİN KULLANIMI SORUNU". Türkiye Barolar Birliği Dergisi 111 (2014), 325-410.