Yıl: 2017 Cilt: 25 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 1249 - 1262 Metin Dili: Türkçe

Perceptions of Secondary Education Science Teacher Candidates on Their Teaching Profession Competencies

Öz:
Bu çalışmanın amacı ortaöğretim fen öğretmen adaylarının öğretmen mesleğine yönelik yeterlilikleri hakkındaki algılarını belirlemektir. Bu amaçla öğretmen yeterlilikleri ölçeği ile bazı değişkenlere göre nicel veriler elde edilmiştir. Araştırma 155 ortaöğretim fen öğretmen adayı ile yürütülmüştür. İki faktörlü ANOVA test sonuçları program türü açısında anlamlı farklılık göstermiş fakat alan, cinsiyeş ve yaş açısından anlamlı bir farklılık ortaya çıkmamıştır. Çalışmada ortaöğretim fen öğretmen adaylarının genel olarak öğretmenlik mesleği yeterlilikleri açısından kendilerini yeterli olarak algıladıkları sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmen adaylarının kendilerini en fazla yeterli algıladıkları konular; "öğrencileri ilgi ile dinleme", "demokratik bir öğrenme ortamı sağlama" ve "konuları yaşamla ilişkilendirme" dir
Anahtar Kelime:

Ortaöğretim Fen Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleği Yeterlilikleri Hakkındaki Algıları

Öz:
The purpose of this study was to determine the perceptions of secondary education science teacher candidates on their teaching profession competencies. Quantitative data were collected via "Teacher Competencies Scale" according to some variables. The study was conducted with 155 secondary education science teacher candidates. Two-way ANOVA test results showed significant difference in terms of the type of the program but no significant differences were detected in terms of field, gender and age. It was concluded that secondary education science teacher candidates perceive themselves adequate for teaching profession competencies in general. They perceived themselves most adequate for topics such as "listening to students with interest", "providing a democratic learning environment," and "associating subjects with life."
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Anıl, D., & Acar, M. (2008). Sınıf öğretmenlerinin ölçme değerlendirme sürecinde karşılaştık- ları sorunlara ilişkin görüşleri (Elementary school teachers' views on issues they experience through measurement and evaluation processes). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 44-61.
 • Beijaard, D., Verloop, N., & Vermunt, J. D. (2000). Teachers' perceptions of professional identity: An exploratory study from a personal knowledge perspective. Teaching and Teacher Educati- on, 16, 749-764. doi: 10.1016/S0742-051X(00)00023-8
 • Bozkurt Bostancı, A., & Kayaalp, D. (2011). İlköğretim okullarında öğretmen performansının geliş- tirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(1), 127-140.
 • Büyüktaşkapu Soydan, S., & Dereli, H. M. (2014). Farklı yaklaşımları uygulayan okul öncesi öğretmenlerinin çocuklarda düşünme becerilerini geliştirmek için kullandıkları stratejilerin in- celenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(2), 475-496.
 • Bıçak, B., & Çakan, M. (2004, December). Lise öğretmenlerinin sınıf içi ölçme ve değerlendirme uy- gulamalarına dönük görüşleri (Views of the high school teachers about assesment and evaluation practices in classroom). MEB, Ortaöğretimde Yeniden Yapılanma Sempozyumu, Ankara, Turkey.
 • Chapman, D. W., & Mählck, L. O. (1997). Changing what happens in schools: Central level ini- tiatives to improve school practice. In Chapman, D. W., Mählck, L. O., & Smulders, A. (Eds.) From Planning to Action: Government Initiatives for Improving School Level Practice. Paris: International Institute for Educational Planning-UNESCO.
 • Châu, G. (1996). The quality of primary schools in different development contexts. UNESCO: Inter- national Institute for Educational Planning.
 • CoHE (Council of Higher Education). (1998). 1998 yılı aday öğretmen kılavuzu (Teacher candidate guide in 1998). Retrieved 04/03/2014, from https://www.yok.gov.tr/documents/10279/38502/ dersgozlemformu/3807d251-a59c-4c78-b6ff-ccf32eb1db71
 • Çakan, M. (2004). Öğretmenlerin ölçme-değerlendirme uygulamaları ve yeterlik düzeyleri: İlk ve ortaöğretim (Comparison of elementary and secondary school teachers in terms of their assess- ment practices and perceptions toward their qualification levels). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(2), 99-114.
 • Çocuk, H. E, Yokuş, G., Tanrıseven, I. (2015). Pedagojik formasyon öğrencilerinin öğretmenliğe ilişkin özyeterlik ve metaforik algıları: Mersin Üniversitesi örneği (Pedagogical formation stu- dents' self-efficacy and metaforic perceptions related to teaching profession). Mustafa Kemal University Journal of Graduate School of Social Sciences, 12(32), 373-387.
 • Daniel, L. G., & King, D. (1998). Knowledge and use of testing and measurement literacy of elementary and secondary teachers. Journal of Educational Research, 91(6), 331-344. doi: 10.1080/00220679809597563
 • Darling-Hammond, I. (1999). Teacher quality and student achievement: A review of state policy evidence. Education Policy Analysis Archives, 8(1),1-40.
 • Elkatmış, M., Demirbaş, M., & Ertuğrul, N. (2013). Eğitim fakültesi öğrencileri ile formasyon eği- timi alan fen edebiyat fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik öz yeterlik inanç- ları (Self-efficacy beliefs of students who take the pedagogic training program in the faculty of arts and sciences and students in the education faculty towards teaching profession). Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 3(3), 41-50
 • Erişen, Y., & Çeliköz, N. (2003). Öğretmen adaylarının genel öğretmenlik davranışları açısından kendil- erine yönelik yeterlilik algıları (The self-perception on competency of the prospective teachers in terms of general teacher behaviors). Gazi Üniversitesi Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(4), 1-12.
 • Gök, B., & Şahin, A. E. (2011). İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğretmenlerinin değerlendirme araçlarını çoklu kullanımı ve yeterlik düzeyleri (The multiple uses of assessment methods in 4th and 5th grades and the competency levels of teachers). Eğitim ve Bilim, 34(153), 127-143.
 • Göksoy, S. (2014). Teacher candidates' (pedagogical formation students') communication skills. Creative Education, 5, 1334-1340.
 • Güven, B., & Sözer, M. A. (2007). Views of teacher candidates toward individualized instruction. Hacettepe University Journal of Education, 32, 89-99.
 • Güven, S. (2009). Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programının öğretmen aday- larına kazandırdığı mesleki yeterlikler yönünden değerlendirilmesi (An evaluation of secondary school field teaching master programme with no dissertation from the point of view of compe- tencies instilled on teacher candidates). Sosyal Bilimler Dergisi, 22, 141-148.
 • Holm, J. & Kajander, A. (2015). Lessons learned about effective professional development: Two contrasting case studies. International Journal of Education in Mathematics, Science and Tech- nology, 3(4), 262- 274.
 • Kan, A. (2009). Ölçme sonuçları üzerinde istatistiksel işlemler (Statistical operations on measurement re- sults). H. Atılgan (Ed.), Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara, Turkey: Anı Yayıncılık.
 • Kanu, Y. (1996). Educating teachers for the improvement of the quality of basic education in de- veloping countries. International Journal of Educational Development, 16(2), 173-184. doi: 10.1016/0738-0593 (95) 00040-2
 • Kapıcı, U. Z. (2003). Öğretmenlerin özyeterlik algıları ve sınıf içi iletişim örüntüleri (Teacher's self-efficacy beliefs and communication patterns classroom). (Unpublished MA thesis), Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Karacaoğlu, Ö. C. (2008). Öğretmenlerin yeterlilik algıları (The perceptions of teachers' sufficien- cy). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 70-97.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemleri (Scientific research methods). Ankara, Turkey: Nobel Yayıncılık.
 • Khatoon, H., Azeem, F., & Akhtar, S. H. (2011). The impact of different factors on teaching com- petencies at secondary level in Pakistan. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 3(5), 648-655.
 • Köksal, N. (2014). Competencies in teacher education: Preservice teachers' perceptions about com- petencies and their attitudes. African Journal of Philosophy, 1(1), 1-7.
 • Kösterelioğlu, İ., & Akın Kösterelioğlu, M. (2008). Stajyer öğretmenlerin mesleki yeterliklerini ka- zanma düzeylerine ilişkin algıları (Perception of assistant teachers' level of acquiring occupa- tional skills). SAÜ Fen Edebiyat Dergisi, 2, 257-275.
 • Kurnaz, M. A. (2014). Conceptual understanding of science teacher candidates regarding the reason for measurement and evaluation and for determining learning change. Educational Sciences: Theory & Practice, 14(5), 1977-1995.
 • Mendro, R. L. (1998). Student achievement and school and teacher accountability. Journal of Per- sonnel Evaluation in Education, 12, 257-267. doi: 10.1023/A:1008019311427
 • Miguel, M. M., & Barsaga, B. E. (1997). Multi-grade schooling in the Philippines: A strategy for improving access to and quality of primary education - From Planning to Action: Government initiatives for improving school-level practice. Paris: International Institute for Educational Planning - UNESCO.
 • Milner, H. R., & Hoy, A. W. (2002, April). Respect, social support and teacher efficacy: A case study. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, Session 26.65: Knowledge of self in the development of teacher expertise. New Orleans, LA.
 • Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A new frame- work for teacher knowledge. Teachers College Record, 108, 1017-1054.
 • Moon, B. (2007). Research analysis: Attracting, developing and retaining effective teachers: A glob- al overview of current policies and practices. Paris: UNESCO.
 • MoNE (Ministry of National Education). (2012). Öğretmen mesleği genel yeterlikleri. Retrieved 04/03/2014, from http://otmg.meb.gov.tr/YetGenel.html.
 • Mulholland, J., Dorman, J. P., & Odgers, B. M. (2004). Assessment of science teaching efficacy of preservice teachers in Australian University. Journal of Science Teacher Education, 15(4), 313- 331. doi: 10.1023/B:JSTE.0000048334.44537.86
 • Nye, B., Konstantopoulos, S., & Hedges, L. V. (2004). How large are teacher effects? Educational Evaluation and Policy Analysis, 26(3), 237-257. doi: 10.3102/01623737026003237
 • OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). (2005). The definition and selection of key competencies. Retrieved 04/03/2014, from http://www.pisa.oecd.org/datao- ecd/47/61/35070367.pdf.
 • Öksüzoğlu, P. (2009). Beden eğitimi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin yeterlik al- gıları (Self perceptions of on proficiency in teaching profession physcical education teacher candi- dates). (Unpublished MA thesis), Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin, Turkey.
 • Pantic´, N., & Wubbels, T. (2010). Teacher competencies as a basis for teacher education-Views of Serbian teachers and teacher educators. Teaching and Teacher Education, 26, 694-703. http:// dx.doi.org/10.1016/j.tate.2009.10.005
 • Pendergast, D., Garvis, S., & Keogh, J. (2011). Pre-service student-teacher self-efficacy beliefs: an insight into the making of teachers. Australian Journal of Teacher Education, 36(12), 46-58.
 • Salamuddin, N. Harun, M. T., & Abdullah, N. A. D. (2011). Teachers' competency in schools ex- tra-curricular management. World Applied Sciences Journal, 15, 49-55.
 • Saracaloğlu, A. S., Aslantürk, E., & Çengel, M. (2006). Aydın ili ilköğretim okulu öğretmenler- inin mesleki ve bireysel yeterliklerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Examining primary school teachers' in Aydın province professional and personal qualifications in terms of different variables). Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi Bildiri Kitabı (pp. 104-118). Gazi Üniversitesi, Ankara, Turkey.
 • Saracaloğlu, A. S., Kumral, O., & Kanmaz, A. (2009). Ortaöğretim sosyal alanlar öğretmenliği tez- siz yüksek lisans öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik yeterlikleri, kaygıları ve akade- mik güdülenme düzeyleri (Anxieties, academic motivation levels and competencies at teach- ing profession of students at secondary education fields teaching nonthesis master program). Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 38-54.
 • Savran, A., & Çakıroğlu, J. (2003). Difference between elemantary and secondary preservice science teachers' perceived efficiacy beliefs and their classroom management beliefs. TOJET, 2, 43-49.
 • Shulman, L. S. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. Educational Re- searcher, 15, 4-14. doi: 10.3102/0013189X015002004
 • Şeker, H., Deniz, S., & Görgen, İ. (2004). Öğretmen yeterlikleri ölçeği (Teacher qualifications scale). Milli Eğitim Dergisi, 164, 105-117.
 • Temel, A. (1991). Ortaöğretimde ölçme ve değerlendirme sorunları (Assessment and evaluation issues in secondary education). Yaşadıkça Eğitim Dergisi, 18, 23-27.
 • Tschannen-Moran, M., & Hoy, A. W. (2002, April). The influence of resources and support on teachers' efficacy beliefs. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, Session 18.82: What is the value of understanding beliefs? An explora- tion of beliefs related to academic achievement. New Orleans, LA.
 • Tural, G., & Kabadayı, Ö. (2014). Pedagogical formation program teacher candidates' attitudes towards the teaching profession. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 4(1), 1-12.
 • Westera, W. (2001). Competences in education: a confusion of tongues. Journal of Curriculum Studies, 33(1), 75-88. doi:10.1080/002202701750039255
 • Wright, S. P., Horn, S. P., & Sanders, W. L. (1997). Teacher and classroom context effects on student achievement: Implications for teacher evaluation. Journal of Personnel Evaluation in Educa- tion, 11, 57-67.
 • Yanpar, T. (1992). Ankara ilkokullarındaki ikinci devre öğretmenlerinin öğretmenlik mesleği ve konu alanlarıyla ilgili eğitim ihtiyaçları (Senior primary school teachers' in Ankara training needs related to their profession and subject matters ) (MA thesis), Hacettepe Üniversitesi Eği- tim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
APA TURAL G (2017). Perceptions of Secondary Education Science Teacher Candidates on Their Teaching Profession Competencies. , 1249 - 1262.
Chicago TURAL Güner Perceptions of Secondary Education Science Teacher Candidates on Their Teaching Profession Competencies. (2017): 1249 - 1262.
MLA TURAL Güner Perceptions of Secondary Education Science Teacher Candidates on Their Teaching Profession Competencies. , 2017, ss.1249 - 1262.
AMA TURAL G Perceptions of Secondary Education Science Teacher Candidates on Their Teaching Profession Competencies. . 2017; 1249 - 1262.
Vancouver TURAL G Perceptions of Secondary Education Science Teacher Candidates on Their Teaching Profession Competencies. . 2017; 1249 - 1262.
IEEE TURAL G "Perceptions of Secondary Education Science Teacher Candidates on Their Teaching Profession Competencies." , ss.1249 - 1262, 2017.
ISNAD TURAL, Güner. "Perceptions of Secondary Education Science Teacher Candidates on Their Teaching Profession Competencies". (2017), 1249-1262.
APA TURAL G (2017). Perceptions of Secondary Education Science Teacher Candidates on Their Teaching Profession Competencies. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(3), 1249 - 1262.
Chicago TURAL Güner Perceptions of Secondary Education Science Teacher Candidates on Their Teaching Profession Competencies. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi 25, no.3 (2017): 1249 - 1262.
MLA TURAL Güner Perceptions of Secondary Education Science Teacher Candidates on Their Teaching Profession Competencies. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.25, no.3, 2017, ss.1249 - 1262.
AMA TURAL G Perceptions of Secondary Education Science Teacher Candidates on Their Teaching Profession Competencies. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi. 2017; 25(3): 1249 - 1262.
Vancouver TURAL G Perceptions of Secondary Education Science Teacher Candidates on Their Teaching Profession Competencies. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi. 2017; 25(3): 1249 - 1262.
IEEE TURAL G "Perceptions of Secondary Education Science Teacher Candidates on Their Teaching Profession Competencies." Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 25, ss.1249 - 1262, 2017.
ISNAD TURAL, Güner. "Perceptions of Secondary Education Science Teacher Candidates on Their Teaching Profession Competencies". Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi 25/3 (2017), 1249-1262.