Yıl: 2016 Cilt: 12 Sayı: 22 Sayfa Aralığı: 57 - 70 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Lise Öğrencilerine Tasarım Eğitimi Üzerine Farkındalık Kazandırmak İçin Bir Öneri: Tasarım Kampı

Öz:
Bu çalışma, Türkiye'nin pek çok kentindeki liselerden gelen öğrencilerin tasarım eği-timini ilk kez deneyimledikleri üniversite birinci sınıf yarıyıl sonunda karşılaştıkları güçlüklere dikkat çekmektedir. Makale tasarım alanında eğitim görecek öğrencilerin yükseköğrenime adaptasyon sürecini incele-mektedir.Kadir Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi 1. Sınıf öğrencilerinin desteği ile yapılan araştırma kapsamında; Endüstri Ürünleri Tasarımı, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı ve Mimarlık bölümlerine kayıtlı 56 öğrenciye uygulanan anketler değerlendiri-lerek ezbere dayalı, tek çözümlü, öğretmen merkezli lise eğitiminden, sıra dışı düşünme gerektiren, sonsuz çözüme dayalı, öğrenci merkezli tasarım eğitimine geçişte yaşanan süreç sorgulanmıştır. Ankete katılan öğrencilerin yaratıcı düşünme, sorun çözümleme, çözümü sürekli geliştirme, düşündüğünü çizim yoluyla aktarma aşamalarında güçlük çektiği göze çarpmaktadır. Bu becerilerin bir kısmı üni-versite eğitimi sırasına aşılanabilse de tasarım farkındalığının yükseköğrenim önce-sinde kazanılması, adaptasyon sürecinde kritik önem taşımaktadır.Bu noktada, üniversite öncesi eğitimin yara-tıcılığı destekleme odağında yeniden ele alınması gibi köklü çözümlerin yanında, tasarım yüksek eğitimi veren kurumların özellikle lise öğrencilerinin tasarım pratiği ile ilgili farkındalıklarını arttırmak üzerine çalışmalar yapması olumlu sonuçlar vere-bilir. Bu farkındalık arttırma aktiviteleri; meslek tanıtım günleri, fakülte bilgilendirme dersleri, akademisyenler ile görüşmeler şek-linde gerçekleşirken, makale deneyimsel öğrenme kuramı doğrultusunda tasarlanmış bir atölye çalışması olan Tasarım Kampı'nı bir öneri olarak sunmaktadır. Lise öğrenci-lerine yönelik planlanmış olan kamp, öğren-cilerin mesleki eğilim ve yönelimlerini belir-lemelerine ışık tutmak, kariyerlerinde daha isabetli kararlar alarak kendilerine uygun meslekleri seçmelerine yardımcı olmak ama-cıyla planlamıştır. Makalede, tasarım kam-pının öğrencilerin tasarım ve tasarım eğitimi kavramlarını deneyimlemeleri açısından önemi tartışılmaktadır
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Eğitim, Özel

-

Öz:
This study focuses on adaptation process and difficulties that freshmen design students have during their first year at design education. Based on a survey responses of 56 first year design students from Interior Architecture and Environmental Design, Industrial Design and Architecture departments of Kadir Has University Faculty of Art and Design; the article claims that students have difficulties in the process of transition from high school education, which is based on memorization, teacher centred activities, single solution oriented questions and targeted at the university exam; towards a design education requires creativity, multiple solutions, student led projects.The survey indicates that participated students have difficulties on creative thinking, problem solving, iterating new solutions and expressing their ideas through drawings. At this point, the article proposes an experience based learning module instead of conventional presentations of design professions. Such an education module targeting high school students would ease their adaptation to a design curriculum.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Eğitim, Özel
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akbulut, D.2011 Türkıye'de Orta Öğretımden Temel Tasarım Eğitimine Bir Bakış, 1. Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu, 63-67.
 • Alangoya, K., A. 2015. Tasarımcı Düşünce Geleneğinin Maceracı Yapısı Ve Kentsel Tasarım Eğitimine Katkısı Üzerine Deneysel Bir Kentsel Tasarım Stüdyosu: "İz Üstünde Taksim Meydanı", METU Journal of the Faculty of Architecture,32(1), pp. 65-89.
 • Arıdağ, l., & Aslan, A. E. 2012. Tasarım Çalışmaları-1 Stüdyosunda Uygulanan Yaratıcı Drama Etkinliklerinin Mimarlık Öğrencilerinin Yaratıcı Düşünce Becerilerinin Gelişimine Etkisi. Megaron, 7(1).
 • Aslan, N. ve Cansever, B. A. 2009. Eğitimde Yaratıcılığın Kullanımına İlişkin Öğretmen Tutumları. TUBAV Bilim Dergisi, 2(3), s. 333-340.
 • Babadoğan, C. 2000. Öğretim Sitili Odaklı Ders Tasarımı Geliştirme. Millî Eğitim Dergisi,147, s. 61-63.
 • Bentley, T. 1999. Yaratıcılık. İstanbul: Hayat Yayıncılık
 • Bici, E. 2011. Tasarım Eğıtımını Lısans Öncesınden Temellendırmek. 1. Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu, 336-339.
 • Civaroğlu, A. 2003 Sen'in Ardından. Mimarlık, No. 310, march-April 2003.
 • Çakır, M. A. 2004. Mesleki karar envanterinin gelişti- rilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 37(2), 1-14.
 • Çil, E. 2006. Bir Kenti Okuma Aracı Olarak Mekan Dizim analizinin Kuramsal ve Yöntemsel Tartışması, YTÜ Mimarlık Fakültesi E-Dergisi, 1(4), s. 219-233.
 • Dewey,J. 1938. Education And Experience. New York: Simon and Schuster.
 • Demirbas, O. O., & Demirkan, H. (2007). Learning styles of design students and the relationship of acade- mic performance and gender in design education. Learning and Instruction, 17(3), 345-359.
 • Farivarsadri, G. (2001). Critical view on pedagogical dimension of introductory design in architectural education. Architectural Education Exchange, 2001, 11-12.
 • Gedikoğlu, T. 2005. Avrupa Birliği Sürecinde Türk Eğitim Sistemi: Sorunlar ve ÇözümÖnerileri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), s. 66-80.
 • Karataş, S. 2008. Bilişim Teknolojileri Öğretimi ve Yaratıcılık. Bilişim Teknolojileri Öğretiminde Sosyo-Psikolojik Değişkenler. Deryakulu, D. (Ed). Ankara: Maya Akademi Yayın Dağıtım.
 • Kelly, C. 1997. David Kolb, The Theory of Experiential Learning and ESL. The Internet TESL Journal, 3(9), pp. 1-5.
 • Kolb, D 1984. Experiential Learning as the Science of Learning and Development. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
 • Nalçakan, H., & Polatoğlu, Ç. 2008. Türkiye'deki Ve Dünyadaki Mimarlik Eğitiminin Karşilaştirmali Analizi İle Küreselleşmenin Mimarlik Eğitimine Etkisinin İrdelenmesi. Megaron, 3(2). 79-103
 • Schön, D., 1985. The Design Studio. RIBA Publications Limited, London.
 • Senemoğlu, N. 2005. Gelişim, Öğrenme ve Öğretim; Kuramdan Uygulamaya. Ankara: Spot Matbaacılık.
 • Smith, D., ve Kolb, D. 1986. User guide for the learning style inventory: A manual for teachers and trainers. Boston: McBer and Company.
 • Sungur, N. 2003. Işıltılı Bilmeceler. (Birinci Baskı). İzmit: Sesim Ofset Matbaacılık Ltd. Şti.
 • Özerbaş, M., A. 2011. Yaratıcı Düşünme Öğrenme Ortamının Akademik Başarı ve Bilgilerin Kalıcılığa Etkisi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(3), s. 675-705.
 • Öztürk, Ş. 2004. Eğitimde Yaratıcı Düşünme. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, s. 77-84.
 • Rosengren, K. E. 1981. Advances in Scandinavia content analysis: An introduction. In K. E. Rosengren(Ed.), Advances in content analysis (pp. 9-19). Beverly Hills, CA: Sage.
 • Salazar, S. M. 2013. Studio Interior: Investigating Undergraduate Studio Art Teaching and Learning. Studies in Art Education, 55:1, 64-78
 • Turgut,H. & Cantürk, E. 2015. Design workshops as a tool for informal architectural education. Open House International, 40(2).
 • Vaughan, S., Austerlitz, N., Blythman, M., Grove-White, A., Jones, B. A., Jones, C. A., Morgan, S. O., Sally, O., S. ve Shreeve, A. (2008). Mind the gap: expectations, ambiguity and pedagogy within art and design higher education. The student experience in art and design higher education: Drivers for change, 125-148.
 • Zhou, C. ve Bénel, A., "From the crowd to communities: New interfaces for social tagging", Proceedings of the 8th International Conference on the Design of Cooperative Systems, Carry-le-Rouet, Provence, France, 20-23 Mayıs 2008, 242-250.
APA BAYRAKTAROĞLU S, Üst S, NARTER Ç (2016). Lise Öğrencilerine Tasarım Eğitimi Üzerine Farkındalık Kazandırmak İçin Bir Öneri: Tasarım Kampı. , 57 - 70.
Chicago BAYRAKTAROĞLU SERKAN,Üst Selin,NARTER ÇINAR Lise Öğrencilerine Tasarım Eğitimi Üzerine Farkındalık Kazandırmak İçin Bir Öneri: Tasarım Kampı. (2016): 57 - 70.
MLA BAYRAKTAROĞLU SERKAN,Üst Selin,NARTER ÇINAR Lise Öğrencilerine Tasarım Eğitimi Üzerine Farkındalık Kazandırmak İçin Bir Öneri: Tasarım Kampı. , 2016, ss.57 - 70.
AMA BAYRAKTAROĞLU S,Üst S,NARTER Ç Lise Öğrencilerine Tasarım Eğitimi Üzerine Farkındalık Kazandırmak İçin Bir Öneri: Tasarım Kampı. . 2016; 57 - 70.
Vancouver BAYRAKTAROĞLU S,Üst S,NARTER Ç Lise Öğrencilerine Tasarım Eğitimi Üzerine Farkındalık Kazandırmak İçin Bir Öneri: Tasarım Kampı. . 2016; 57 - 70.
IEEE BAYRAKTAROĞLU S,Üst S,NARTER Ç "Lise Öğrencilerine Tasarım Eğitimi Üzerine Farkındalık Kazandırmak İçin Bir Öneri: Tasarım Kampı." , ss.57 - 70, 2016.
ISNAD BAYRAKTAROĞLU, SERKAN vd. "Lise Öğrencilerine Tasarım Eğitimi Üzerine Farkındalık Kazandırmak İçin Bir Öneri: Tasarım Kampı". (2016), 57-70.
APA BAYRAKTAROĞLU S, Üst S, NARTER Ç (2016). Lise Öğrencilerine Tasarım Eğitimi Üzerine Farkındalık Kazandırmak İçin Bir Öneri: Tasarım Kampı. Tasarım+Kuram, 12(22), 57 - 70.
Chicago BAYRAKTAROĞLU SERKAN,Üst Selin,NARTER ÇINAR Lise Öğrencilerine Tasarım Eğitimi Üzerine Farkındalık Kazandırmak İçin Bir Öneri: Tasarım Kampı. Tasarım+Kuram 12, no.22 (2016): 57 - 70.
MLA BAYRAKTAROĞLU SERKAN,Üst Selin,NARTER ÇINAR Lise Öğrencilerine Tasarım Eğitimi Üzerine Farkındalık Kazandırmak İçin Bir Öneri: Tasarım Kampı. Tasarım+Kuram, vol.12, no.22, 2016, ss.57 - 70.
AMA BAYRAKTAROĞLU S,Üst S,NARTER Ç Lise Öğrencilerine Tasarım Eğitimi Üzerine Farkındalık Kazandırmak İçin Bir Öneri: Tasarım Kampı. Tasarım+Kuram. 2016; 12(22): 57 - 70.
Vancouver BAYRAKTAROĞLU S,Üst S,NARTER Ç Lise Öğrencilerine Tasarım Eğitimi Üzerine Farkındalık Kazandırmak İçin Bir Öneri: Tasarım Kampı. Tasarım+Kuram. 2016; 12(22): 57 - 70.
IEEE BAYRAKTAROĞLU S,Üst S,NARTER Ç "Lise Öğrencilerine Tasarım Eğitimi Üzerine Farkındalık Kazandırmak İçin Bir Öneri: Tasarım Kampı." Tasarım+Kuram, 12, ss.57 - 70, 2016.
ISNAD BAYRAKTAROĞLU, SERKAN vd. "Lise Öğrencilerine Tasarım Eğitimi Üzerine Farkındalık Kazandırmak İçin Bir Öneri: Tasarım Kampı". Tasarım+Kuram 12/22 (2016), 57-70.