Yıl: 2017 Cilt: 0 Sayı: 41 Sayfa Aralığı: 137 - 162 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.21764/efd.35974 İndeks Tarihi: 29-07-2022

Sosyal-Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Tasarımının Öğrenenlerin Akademik Başarılarına ve Derse Yönelik Tutumlarına Etkisi

Öz:
Bu çalışmanın amacı, ortaokul 7. sınıf İngilizce dersinde tasarımının öğrenenlerin akademik başarıları ve derse yönelik tutumları üzerindeki etkilerini incelemektir. Araştırma, öntest-sontest kontrol gruplu deneme modeli kullanılarak toplama araçları olarak; (a) akademik başarı testi ve (b) İngilizce dersine yönelik tutum ölçeği ile kullanılmıştır. Araştırmada, dokuz hafta süresince deney grubunda sosyal-yapılandırmacı uygulanırken, kontrol grubunda ise mevcut öğretim programına dayalı olarak hazırlanan öğrenen kılavuz kitabındaki etkinlikler işe koşulmuştur. Araştırmadan elde edilen sonuçlar; sosyal-yapılandırmacı öğrenme ortamı tasarımı uygulamalarının deney grubundaki öğrenenlerin akademik başarılarını ve İngilizce dersine yönelik tutumlarını anlamlı olarak artırdığını göstermiştir.
Anahtar Kelime:

Effect of Social-Constructivist Learning Environment Design on Learners' Academic Achievement and Attitudes Towards Course

Öz:
The purpose of this study was to investigate the effects of social-constructivist learning environment design on 7th grade learners' academic achievement and attitudes towards secondary school English course. The study was carried out by adopting the quasi-experimental pretest-posttest control group design. In the study, (a) academic achievement test and (b) attitude scale towards English course as data collection instruments were used. While the social-constructivist learning environment design was treating on the experimental group, the control group was taught by following up the activities in the learner's course book based on the current elementary English course curriculum, which lasted for totally nine weeks. The results of the study pointed out that the applications based on the social-constructivist learning environment design increased the academic achievement and attitudes towards English course of the learners in the experimental group.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akbulut, Y. (2010). Sosyal bilimlerde SPSS uygulamaları. İstanbul: İdeal Kültür Yayıncılık.
 • Akınoğlu, O. (2011). Yapılandırmacılık. Oral, B. (Ed.), Öğrenme-öğretme kuram ve yaklaşımları (ss. 429-446). Ankara: Pegem Akademi.
 • Akpınar, Y. (2005). Bilgisayar destekli eğitimde uygulamalar (2. baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Akyol, S. (2011). Sosyal yapılandırmacı öğrenme ortamı tasarımının öğrenenlerin akademik başarılarına ve öğrenmenin kalıcılığına etkisi (İlköğretim 5. sınıf fen ve teknoloji dersi). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • Arslan, A., & Yanpar, T. (2006). Oluşturmacı (constructivist) yaklaşıma dayalı işbirliğine dayalı öğrenmenin ilköğretim sosyal bilgiler dersindeki etkileri. Eğitim Araştırmaları, 24, 22-32.
 • Aslandağ-Soylu, B. (2008). İngilizce öğretiminde işbirlikli öğrenme yönteminin ilköğretim 6. sınıf öğrencilerinin akademik başarılarına etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Niğde Üniversitesi, Niğde.
 • Atıcı, B. (2004). Sosyal bilgi inşasına dayalı sanal öğrenme çevrelerinin öğrenci başarısı ve tutumlarına etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Aydın, S. (2008). İlköğretim 6. sınıf fen ve teknoloji dersi kuvvet ve hareket ünitesinin sosyal yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı çerçevesinde öğretimi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.
 • Aydın, H. (2012). Felsefi temelleri ışığında yapılandırmacılık (2. baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Baş, G., & Beyhan, Ö. (2012). İngilizce dersinde yansıtıcı düşünme etkinliklerinin öğrencilerin akademik başarılarına ve derse yönelik tutumlarına etkisi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(2), 128-142.
 • Baş, G. (2009). İngilizce dersinde işbirlikli öğrenme yönteminin öğrencilerin erişisine, derse karşı tutumlarına ve öğrenilenlerin kalıcılığına etkisi. Milli Eğitim Dergisi, 184, 240-256.
 • Batstone, R. (2003). Grammar (6th ed.). Oxford: Oxford University Press.
 • Becker, H. K., & Mousiniyet, S. (2004). A comprosion of studennts’ achievement and attidutes between constructivist on traditional classroom enviroment in Thailand vocational electronic programs. Journal of Vocational Education Resarch, 29, 133-153.
 • Bilgin, I. (2006). The effects of hands-on activities incorporating a cooperative learning approach on eight grade students’ science process skills and attitudes toward science. Journal of Baltic Science Education, 1(9), 27-37.
 • Black, P., & William, D. (1998). Assessment and classroom learning. Assessment in Education, 5(1), 7-74.
 • Bölükbaşı, F. (2004). Yansıtıcı öğretimin (reflective teaching) ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin Türkçe dersine yönelik tutum ve başarıları üzerindeki etkililiği. Yayımlanmamış doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Brooks, J. G., & Brooks, M. G. (1999). In search of understanding: The case for constructivist classrooms (Revised ed.). Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.
 • Büyüköztürk, Ş. (2011). Deneysel desenler: Öntest-sontest kontrol grubu desen ve veri analizi (3. baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö., & Köklü, N. (2011). Sosyal bilimler için istatistik (7. baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (12. baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Can, E. & Işık-Can, C. (2014). Türkiye’de ikinci yabancı dil öğretiminde karşılaşılan sorunlar. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 43-63.
 • Can, T. (2004). Yabancı dil olarak İngilizce öğretmenlerinin yetiştirilmesinde kuram ve uygulama boyutuyla oluşturmacı yaklaşım. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • Chuang, S. C., & Tsai C. C. (2005). Preferences toward the constructivist internet-based learning environments among high schools in Taiwan. Computers in Human Behavior, 25, 255-272.
 • Cırık, İ. (2005). İlköğretim 5. sınıf sosyal bilgiler dersi “güzel yurdumuz Türkiye” ünitesi için sosyo-kültürel oluşturmacı ve geleneksel öğrenme ortamlarının öğrenenlerin akademik başarılarına, öğrenmenin kalıcılığına ve görüşlerine etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • Cihanoğlu, M. O. (2008). Alternatif değerlendirme yaklaşımlarından öz ve akran değerlendirmenin işbirlikli öğrenme ortamlarında akademik başarı, tutum ve kalıcılığa etkileri. Yayımlanmamış doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Çelebi, C. (2006). Yapılandırmacılık yaklaşımına dayalı işbirlikli öğrenmenin ilköğretim 5. sınıf sosyal bilgiler dersinde öğrencilerin erişi ve tutumlarına etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Çetin, O., & Günay, Y. (2010). Fen eğitiminde web tabanlı öğretimin öğrencilerin akademik başarılarına ve tutumlarına etkisi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(38), 19-34.
 • Çimen, Ü. (2010). İlköğretim 7. sınıf bilişim teknolojileri dersinde problem temelli yaklaşıma göre oluşturulan sosyal yapılandırmacı öğretim ortamı tasarımının etkililiği. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • Çokparlamış, A. (2010). Effects of cooperative learning on teaching English to young learners. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Deryakulu, D. (2000). Yapıcı öğrenme. Şimşek, A. (Ed.), Sınıfta demokrasi(ss. 53-77). Ankara: Eğitim-Sen Yayınları.
 • Duffy, T. M., & Cunningham, D. J. (1996). Constructivism: Implications for the design and delivery of instruction. Jonassen, D. H. (Ed.), Handbook of research for educational communications and technology(pp. 170-198). New York: Simon and Schuster MacMillan.
 • Dugard, P., & Todman, J. (1995). An analysis of pre-test – post-test control group designs in educational research. Educational Psychology, 15(2), 181-198.
 • Erdoğan, H. (2007). Sosyal bilgiler derslerinde oluşturmacı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin bilişsel öğrenme düzeylerine ve derse yönelik tutumlarına etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul
 • Ergül, S. (2010). İlköğretim 6. sınıf matematik dersinde problem temelli yaklaşıma göre oluşturulan sosyal yapılandırmacı öğretim ortamının etkililiği. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • Erkan, M. A. (2009). İlköğretim okulları 4. ve 5. sınıflar yeni İngilizce öğretim programının uygulanmasında karşılaşılan sorunların incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisanstezi, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.
 • Fallows, S., & Chandramohan, B. (2001). Multiple approaches to assessment: Reflection on use of tutor, peer and self-assessment. Teaching in HigherEducation, 6, 229-246.
 • Fer, S. (2011). Öğretim tasarımı (2. baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Fer, S. (2009). Social constructivism and social constructivist curricula in Turkey for the needs of differences of young people: Overview in light of the PROMISE project. Tajmel, T. (Ed.), Science education unlimited: Approaches to equalopportunity in learning science (pp. 179-199). Klaus Starl, Münster: Waxmann Verlag Co. Publisher.
 • Fer, S., & Cırık, İ. (2007). Yapılandırmacı öğrenme: Kuramdan uygulamaya. İstanbul: Morpa Yayınları.
 • Forman, E. A., & McPhail, J. (1996). Vygotskian perspective on children’s collaborative problem-solving activities. Forman, E. A., Norris, M. C., & Stone, A. (Eds.), Context for learning:Sosiocultural dynamics in children’s development (pp. 213-229). New York: Oxford University Press.
 • Fraenkel, J. R., & Wallen, N. E. (2009). How to design and evaluate research in education (7th ed.). New York: McGraw-Hill.
 • Gagnon, G. W., & Collay, M. (2001). Designing for learning: Six elements in constructivist classrooms. Thousand Oaks, CA: Corwin Press.
 • Gelici, Ö. (2011). İşbirlikli öğrenme tekniklerinin ilköğretim yedinci sınıf öğrencilerinin matematik dersi cebir öğrenme alanındaki başarı, tutum ve eleştirel düşünme becerilerine etkileri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay.
 • Gömleksiz, M. N., & Onur, E. (2005). İngilizce öğreniminde işbirlikli öğrenme yönteminin öğrenci başarısı üzerindeki etkisi (Elazığ Vali Tevfik Gür ilköğretim okulu örneği). Milli Eğitim Dergisi, 166, 183-200.
 • Güneş, F. (2013). Dil bilgisi öğretiminde yeni yaklaşımlar. Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 2(7), 71-92.
 • Güneş, F. (2011). Dil öğretim yaklaşımları ve Türkçe öğretimindeki uygulamalar. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15), 123-148.
 • Güven, G., & Sülün, Y. (2012). Bilgisayar destekli öğretimin 8. sınıf fen ve teknoloji dersindeki akademik başarıya ve öğrencilerin derse karşı tutumlarına etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 9(1), 68-79.
 • Hand, B., Treagust, D. F., & Vance, K. (1997). Student perceptions of the social constructivist classroom. Science Education, 81(5), 561-575.
 • Haras Ö. (2009). “Üreme” ünitesinin 5E modeline göre öğretiminin öğrencilerin kavramsal anlama ve tutumları üzerine etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Harmer, J. (2001). The practice of English language teaching (3rd ed.). Harlow: Longman.
 • Homel, M., & Simina, V. (2005). CASLA through a social constructivist perspective: WebQuest in project-driven language learning. Recall, 17(2), 217-228.
 • Ilyas, B. M., Rawat, K. J., Bhatti, M. T., & Malik, N. (2013). Effect of teaching of algebra through social constructivist approach on 7th graders’ learning outcomes in Sindh (Pakistan). International Journal of Instruction, 6(1), 151-164.
 • Işık, A. (2008). Yabancı dil eğitimimizdeki yanlışlar nereden kaynaklanıyor? Journal of Language and Linguistic Studies, 4(2), 15-26.
 • Jaramillo, J. A. (1996). Vygotsky’s sociocultural theory and contributions to the development of constructivist curriculum. Education, 117, 133-140.
 • Johnson, D. W., Johnson, R. T., & Holubec, E. J. (1994). The new circles of learning:Cooperation in the classroom and school. Alexandria, VA: Association for Supervision and CurriculumDevelopment.
 • Jonassen, D. H. (1999). Designing constructivist learning environments. Reigeluth, C. M. (Ed.), Instructional-design theories and models: A new paradigm of instructional theory (pp. 215-239). Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
 • Karadağ, E., & Korkmaz, T. (2007). Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı. Ankara: Kök Yayınları. Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi (15. baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kennedy, K. J., Chan, J. K., Fok, P. K., & Yu, W. M. (2008). Forms of assessment and their potantial for enhancing learning: Conceptual and cultural issues. Educational Research for Policy and Practice, 7, 197-207.
 • Kim, H-B., Fisher, D. L., & Fraser, B. J. (1999). Assessment and investigation of constructivist science learning environments in Korea. Research in Science and Technological Education, 17(2), 239-249.
 • Koç, Y., Şimşek, Ü., & Has, C. (2013). Işık ünitesinin öğretiminde bilgisayar animasyonlarının etkisi. Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 1(2), 145-156.
 • Koç, G. (2002). Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının duyuşsal ve bilişsel öğrenme ürünlerine etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Köksal, O. (2009). Teaching tenses in English to the students of the second stage at primary education through using 5E model in constructivist approach (7th grade). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Köseoğlu, F., & Tümay, H. (2013). Bilim eğitiminde yapılandırıcı paradigma: Teoriden öğretim uygulamalarına. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Krashen, S. (2000). Foreign language education: The easy way. Burlingame, CA: Language Education Association.
 • Latchman, P. (2000). A comparison of the effects of social constructivist and traditional approaches to teaching on students, attitude and achievement in high school chemistry. Yayımlanmamış doktora tezi, Florida International University, Florida.
 • Lazarowitz, R., Baird, J. H., & Bowlden, V. (1996). Teaching biology in a group mastery learning mode: High school students’ academic achievement and affective outcomes. International Journal of Science Education, 18(4), 447-462.
 • Madensoy, D. (2014). EFL teachers’ conceptions of teaching grammar. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Çağ Üniversitesi, Mersin.
 • MEB (2013). İlköğretim kurumları (ilkokullar ve ortaokullar) İngilizce dersi (2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • Mitchell, H., & Myles, F. (1988). Second language learning theories. London: Arnold.
 • Nie, Y., & Lau, S. (2010). Differential relations of constructivist and didactic instruction to students’ cognition, motivation, and achievement. Learning and Instruction, 20(5), 411-423.
 • Olgun, A. (2006). Bilgisayar destekli fen bilgisi öğretiminin öğrencilerin fen bilgisi tutumları, bilişüstü becerileri ve başarılarına etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
 • Olğun, M. (2011). İlköğretim 4. sınıf fen ve teknoloji dersi öz ve akran değerlendirme uygulamalarının yer aldığı işbirlikli öğrenme yönteminin öğrencilerin başarı, tutum ve bilişüstü farkındalık becerilerine etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Oral, B. (2000). Sosyal bilgiler dersinde işbirlikli öğrenme ile küme çalışması yöntemlerinin öğrencilerin erişileri, derse yönelik tutumları ve öğrenilenlerin kalıcılığı üzerindeki etkileri. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 43-49.
 • Özbay, A. F. (2009). Yapılandırmacılık kuramına dayalı olarak İngilizce dersinin işlenişine ilişkin öğretmen görüşleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar.
 • Özdemir, S., & Yalın, H. İ. (2007). Web tabanlı asenkron öğrenme ortamında bireysel ve işbirlikli problem temelli öğrenmenin eleştirel düşünme becerilerine etkileri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir EğitimFakültesi Dergisi, 8(1), 79-94.
 • Özkan, M. (2011). Effects of social constructivist virtual learning environments on speaking skills from the perspective of university students. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Öztürk, Ç. (2008). Coğrafya öğretiminde 5E modelinin bilimsel süreç becerilerine, akademik başarıya ve tutuma etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Polak, M. (2008). Using constructivist maths methods in the everyday elementary classroom. Yayımlanmamış doktora tezi, Walden University, Walden.
 • Powell, K. C., & Kalina, C. J. (2009). Cognitive and social constructivism: Developing tools for an effective classroom. Education, 130(2), 241-250.
 • Reyes, A., & Vallone, L. (2008). Constructivist strategies for teaching English language learners. Thousand Oaks, CA: Corwin Press.
 • Richards, J. C., & Rogers, T. S. (1990). Approaches and methods in language teaching: A description and analysis (6th ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
 • Saban, A. (2004). Öğrenme öğretme süreci: Yeni teori ve yaklaşımlar (3. baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Savaş, B. (2006). İlköğretim 4. sınıfta bütünleştirilmiş ünite ve yapılandırmacı yaklaşımın öğrencilerin öğrenme düzeylerine, öğrenmeye karşı tutumlarına ve akademik özgüvenlerine etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Schön, D. (1987). Educating the reflective practitioner: Toward a new design for teaching and learning in the professions. San Francisco: Jossey-Bass Publications.
 • Semerci, Ç. (2001). Oluşturmacılık kuramına göre ölçme ve değerlendirme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 1(2), 429-440.
 • Slavin, R. E. (2008). Educational psychology: Theory and practice (8th ed.). Boston, MA: Allyn and Bacon.
 • Solomonidou, C., & Kalantzi, S. (2008). Teaching thermal phenomena by the use of educational software of constructivist inspiration. International Journal of Learning, 15(6), 253-261.
 • Sthapornnanon, N., & Theeraroungchaisri, A. (2009). Instructional design and assessment social constructivist learning environment in an online professional practice course. American Journal of Pharmaceutical Education, 73, 1-9.
 • Takahashi, E., Austin, T., & ve Morimoto, y. (2000). Social interaction and language development in a FLES classroom. Hall, J. K. and Verplaetse, L. S. (Eds.), Second and foreign language learning through classroom instruction (pp. 139-162). London: Routledge.
 • Taşpınar, M. (2010). Öğretim ilke ve yöntemleri: Kuramdan uygulamaya (4. baskı). Ankara: Data Yayınları.
 • Terwel, J. (1999). Constructivism and its implications for curriculum theory and practice. Journal of Curriculum Studies, 31(2), 195-199.
 • Tok, Ş. (2008). Fen bilgisi dersinde yansıtıcı düşünme etkinliklerinin öğrencilerin akademik başarılarına ve fen bilgisi dersine yönelik tutumlarına etkisi. İlköğretim Online, 7(3), 557-568.
 • Tsai, S. (1998). The effects of cooperative learning on teaching English as a foreign language to senior high school students. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, National Kaohsiung Normal University, Taipei.
 • Uysal, G. (2010). İlköğretim sosyal bilgiler dersinde işbirlikli öğrenmenin erişiye, problem çözme becerilerine, öğrenme stillerine etkisi ve öğrenci görüşleri. Yayımlanmamış doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Ünal, Ç., & Çetinkaya, T. (2009). Yapılandırmacı yaklaşımın sosyal bilgiler öğretiminde başarı, tutum ve kalıcılığa etkisi (5. sınıf örneği). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(2), 197-212.
 • Ünver, G. (2003). Yansıtıcı düşünme. Ankara: Pegem A Yayınları.
 • Vygotsky, L. S.(1978). Mind in society: The development of higher psychological processes. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 • Vygotsky, L. S.(1986). Thought and language. Cambridge, MA: The MIT Press.
 • Wachanga, S., & Mwangi, J. (2004). Effects of the cooperative class experiment teaching method on secondary school students’ chemistry achievement in Kenya’s Nakuru district. International Education Journal, 5, 26-35.
 • Williams, J. G. (2011). The effects of using social constructivism in the high school sciene classroom. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Montana State University, Bozeman, Montana.
 • Wilson, B. G. (1996). What is a constructivist learning environment? Wilson, B. G. (Ed.), Constructing learning environments: Case studies in instructional design (pp. 3-8). Englewood Cliffs, New Jersey: Educational Technology Publications.
 • Woolfolk, A. E. (1998). Educational psychology (7th ed.). Boston, MA: Allyn and Bacon. Yang, S. G., & Wilson, K. (2006). Second language classroom reading: A social constructivist approach. The Reading Matrix, 6(3), 364-372.
 • Yanpar-Şahin, T. (2005). The effects of group activities on social studies education via constructivist approach. Eğitim ve Bilim, 30(138), 86-96.
 • Yanpar-Şahin, T. (2001). İlköğretim sosyal bilgiler dersinde oluşturmacı yaklaşımın devlet ve özel okul beşinci sınıf öğrencilerinin bilişsel ve duyuşsal öğrenmelerine etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 1(2), 463-482.
 • Yavuz-Avcı, E. (2009). İlköğretim 5. sınıf sosyal bilgiler dersinde oluşturmacı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin başarı düzeylerine ve derse yönelik tutumlarına etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Uludağ Üniversitesi, Bursa.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri(8. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yurdakul, B. (2004). Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının öğrenenlerin problem çözme becerilerine, bilişötesi farkındalık ve derse yönelik tutum düzeylerine etkisi ile öğrenme sürecine katkıları. Yayımlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
APA BAŞ G, BEYHAN Ö (2017). Sosyal-Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Tasarımının Öğrenenlerin Akademik Başarılarına ve Derse Yönelik Tutumlarına Etkisi. , 137 - 162. 10.21764/efd.35974
Chicago BAŞ GÖKHAN,BEYHAN ÖMER Sosyal-Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Tasarımının Öğrenenlerin Akademik Başarılarına ve Derse Yönelik Tutumlarına Etkisi. (2017): 137 - 162. 10.21764/efd.35974
MLA BAŞ GÖKHAN,BEYHAN ÖMER Sosyal-Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Tasarımının Öğrenenlerin Akademik Başarılarına ve Derse Yönelik Tutumlarına Etkisi. , 2017, ss.137 - 162. 10.21764/efd.35974
AMA BAŞ G,BEYHAN Ö Sosyal-Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Tasarımının Öğrenenlerin Akademik Başarılarına ve Derse Yönelik Tutumlarına Etkisi. . 2017; 137 - 162. 10.21764/efd.35974
Vancouver BAŞ G,BEYHAN Ö Sosyal-Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Tasarımının Öğrenenlerin Akademik Başarılarına ve Derse Yönelik Tutumlarına Etkisi. . 2017; 137 - 162. 10.21764/efd.35974
IEEE BAŞ G,BEYHAN Ö "Sosyal-Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Tasarımının Öğrenenlerin Akademik Başarılarına ve Derse Yönelik Tutumlarına Etkisi." , ss.137 - 162, 2017. 10.21764/efd.35974
ISNAD BAŞ, GÖKHAN - BEYHAN, ÖMER. "Sosyal-Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Tasarımının Öğrenenlerin Akademik Başarılarına ve Derse Yönelik Tutumlarına Etkisi". (2017), 137-162. https://doi.org/10.21764/efd.35974
APA BAŞ G, BEYHAN Ö (2017). Sosyal-Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Tasarımının Öğrenenlerin Akademik Başarılarına ve Derse Yönelik Tutumlarına Etkisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 0(41), 137 - 162. 10.21764/efd.35974
Chicago BAŞ GÖKHAN,BEYHAN ÖMER Sosyal-Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Tasarımının Öğrenenlerin Akademik Başarılarına ve Derse Yönelik Tutumlarına Etkisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 0, no.41 (2017): 137 - 162. 10.21764/efd.35974
MLA BAŞ GÖKHAN,BEYHAN ÖMER Sosyal-Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Tasarımının Öğrenenlerin Akademik Başarılarına ve Derse Yönelik Tutumlarına Etkisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.0, no.41, 2017, ss.137 - 162. 10.21764/efd.35974
AMA BAŞ G,BEYHAN Ö Sosyal-Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Tasarımının Öğrenenlerin Akademik Başarılarına ve Derse Yönelik Tutumlarına Etkisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 0(41): 137 - 162. 10.21764/efd.35974
Vancouver BAŞ G,BEYHAN Ö Sosyal-Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Tasarımının Öğrenenlerin Akademik Başarılarına ve Derse Yönelik Tutumlarına Etkisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 0(41): 137 - 162. 10.21764/efd.35974
IEEE BAŞ G,BEYHAN Ö "Sosyal-Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Tasarımının Öğrenenlerin Akademik Başarılarına ve Derse Yönelik Tutumlarına Etkisi." Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 0, ss.137 - 162, 2017. 10.21764/efd.35974
ISNAD BAŞ, GÖKHAN - BEYHAN, ÖMER. "Sosyal-Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Tasarımının Öğrenenlerin Akademik Başarılarına ve Derse Yönelik Tutumlarına Etkisi". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 41 (2017), 137-162. https://doi.org/10.21764/efd.35974