Yıl: 2017 Cilt: 14 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 6 - 19 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

X,Y ve Z Kuşaklarındaki Turistlerin Destinasyon İmaj Algılarının Karşılaştırılması

Öz:
Turizm pazarından daha fazla pay almak için hem ülkeler hem de turizm destinasyonları büyük bir rekabet içerisine girmişlerdir. Destinasyonlar bir turizm ürünü olarak ve stratejik bir bakış açısıyla ele alınmak zorundadır. Turistler tatillerini geçirecekleri destinasyonları belirlerken birçok faktörden etkilenmektedir. Bu faktörlerden birisi de destinasyon imajıdır. Turistin destinasyon seçiminde seyahat öncesinde imaj oluşumu en önemli aşamadır ve bu nedenle davranışı etkilemeden önce imajın nasıl oluştuğunu anlamak gerekmektedir. Destinasyon imajı bireylerin bir yer hakkındaki genel algılarıdır ve bu algılar yaş, eğitim, gelir, kültür gibi birçok faktörden etkilenmektedir. Sosyo-demografik karakteristikler içinde en çok yaşın imajı etkilediği anlaşılmaktadır. Araştırmanın amaçlarını gerçekleştirmek için literatür taraması sonucunda oluşturulan veri toplama aracı, 2015 yılında, Diyarbakır'da ikamet eden, 16-50 (X, Y ve Z Kuşakları) yaş arasında olan, yılda en az bir kere seyahat eden bireyler Basit Tesadüfi Örnekleme Yöntemi ile uygulanmış ve 600 anket değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Elde edilen veriler bilgisayarlı paket programında değerlendirilmiştir. Veriler betimsel istatistik, Tek Yönlü Varyans (ANOVA) ve En Az Anlamlı Fark (LSD) sınaması ile analiz edilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre destinasyon imajı katılımcıların bulundukları kuşak gruplarına göre farklılık göstermektedir. Kuşak gruplarının özellikle duygusal ve bilişsel algılamalarda etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelime:

Konular: Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm

The Comparıson of X, Y and Z Tourists Perceptions of Destination Image

Öz:
To get a bigger share of the tourism market, both countries and tourism destination have entered into a major competitive. Destinations as a tourism product and have to be dealt with from a strategic perspective. Tourists are affected by many factors in determining the destinations they spend their holidays. One of these factors is the image of the destination. Image formation prior to traveling to the tourist destination of choice is the most important stage and therefore before influence the behavior must also understand that image of what occurred. Destination image is general perceptions about the place of the individuals and these perceptions are influenced by many factors such as age, education, income, culture. That most affect the image of age within socio-demographic characteristics are understood. Created survey as a result of the literature to realize the objectives of the study, in 2015, residing in Diyarbakır, between 16-50 (X, Y and Z generation) aged who travelled at least once a year applied traveling at least once a year, applied with Simple Random Sampling Method and 600 surveys were subjected to evaluation. The obtained data were analyzed with computerized software. As a method of analysis; In addition to descriptive statistics, one-way analysis of variance (ANOVA) and Least Significant Difference (LSD) test, analysis was performed. According to the survey, vary destination image perceptions vary according to their generation group of participants. Generation has concluded that especially emotional and cognitive perception to be effective.
Anahtar Kelime:

Konular: Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
 • Aksoy, R. ve Kiyci, Ş. (2011), ,,Destination Image As a Type of Image and Measuring Destination Image in Tourism (Amasra Case)" European Journal of Social Sciences, 20(3), ss. 478-488.
 • Baloğlu, Ş. (1996), An Emprical Investigation of Determinants of Tourist Destination Image. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Virginia Polytechnic Institute and State University.
 • Baloğlu, Ş. (1997), ,,The Relationship Between Destination Images and Sociodemographic and Trip Characteristics of International Travelers" Journal of Vacation Marketing, 3 (3), ss. 221-233.
 • Baloğlu, Ş. ve Mccleary, W.K. (1999), ,,U.S. International Pleasure Travelers" Images of Four Mediterranean Destinations: A comparison of Visitors and Non-Visitors" Journal of Travel and Tourism Research, 8(2), ss. 144-151
 • Beerli, A. ve Martin, J. D. (2004), ,,Factors Influencing Destination Image" Annals of Tourism Research, 31(3), ss. 657-681.
 • Büyüköztürk, Ş. (2012), Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, Ankara: Pegem Akademi.
 • Can, A. (2013), SPSS ile Bilimsel Araştırma Sürecinde Nicel Veri Analizi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Can, B. (2012), http://www.progroup.com.tr/makale_detay.asp?id=59. ( 20.07.2016)
 • Day, J., Skidmore, S. ve Koller, T. (2002), ,,Image Selection in Destination Positioning: A New Approach" Journal of Vacation Marketing, 8(2), ss.177-186.
 • Echtner, C. M. ve Ritchie, J. R. B. (2003), ,,The meaning and Measurement of Destination Image" The Journal of Tourism Studies, 14(1): 37-48.
 • Gibson, H. J., QI, C. X., ve Zhang, J. J. (2008), ,,Destination Image and Intent to Visit China and 2008 Beijing Olympic Games" Journal of Sports Management, 22, ss. 427-450.
 • İçöz, O. (2001), Turizm İşletmelerinde Pazarlama İlkeleri ve Uygulamalar, Ankara: Turhan Kitabevi Yayınları.
 • Jafarov, İ. (2003), Azerbaycan"ın Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi ve Turistik Ürünün Politikası, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir: DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı.
 • Jenkins, O. H. (1999), ,,Understanding and Measuring Tourist Destination Images" International Journal of Tourism Research, 1, ss. 1-15.
 • Kaptan, S. (1998), Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri, Ankara: Tekışık Web Ofset Tesisleri.
 • Karasar, N. (2009), Bilimsel Araştırma Yöntemi, 20. Baskı, Ankara: Nobel.
 • Kotler, P., Bowen J. ve Makens, J. (1999), Marketing for Hospitality and Tourism, New Jersey: Prentice Hall.
 • Kotler, P. ve Armstrong, G. (2004), Principles of Marketing, 10. Baskı, New Jersey: Prentice Hall.
 • Kozak, M. ve Bahçe S. (2009), Özel İlgi Turizmi, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Leech, N.L., Barrett, K.C., ve Morgan, G.A. (2005), SPSS for Intermediate Statistics: Use and Interpretation, 2. Baskı, Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. Publishers.
 • Lower, J. (2008), ,,Brace Yourself Here Comes Generation Y. Critical Care Nurse" 28(5), 80-84.
 • Özdamar, K. (2001). Paket Programlar ve İstatistiksel Veri Analizi (Çok Değişkenli Analizler), 4. Baskı, Eskişehir: Kaan Yayınları.
 • Ryan, C. (2003), Recreational Tourism: Demands and Impacts, Clevedon: Channel View Publications.
 • Sarma, M.K.(2007), ,,Influence of Information Sources on Tourists: A Segment- Wise Analysis with Special Focus on Destination Image" Journal of Business Perspective, 11(1), ss. 35-45.
 • Şahbaz, R. P. ve Kılıçlar A. (2009), ,,Filmlerin ve Televizyon Dizilerinin Destinasyon İmajına Etkileri" İşletme Araştırmaları Dergisi. 1(1), ss. 31-52.
 • Tavşancıl, E.(2002), Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi, Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Ural, A. ve Kılıç, İ. (2006), Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi, 2.Baskı, Ankara: Detay.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005), Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, 5. Baskı, Ankara: Seçkin.
 • Williams, C. K. ve Page, A. R. (2011), ,,Marketing to The Generations" Journal of Behavioral Studies in Business, 3(3)-11.
APA Özaltaş Serçek G, serçek s (2017). X,Y ve Z Kuşaklarındaki Turistlerin Destinasyon İmaj Algılarının Karşılaştırılması. , 6 - 19.
Chicago Özaltaş Serçek Gülseren,serçek sadık X,Y ve Z Kuşaklarındaki Turistlerin Destinasyon İmaj Algılarının Karşılaştırılması. (2017): 6 - 19.
MLA Özaltaş Serçek Gülseren,serçek sadık X,Y ve Z Kuşaklarındaki Turistlerin Destinasyon İmaj Algılarının Karşılaştırılması. , 2017, ss.6 - 19.
AMA Özaltaş Serçek G,serçek s X,Y ve Z Kuşaklarındaki Turistlerin Destinasyon İmaj Algılarının Karşılaştırılması. . 2017; 6 - 19.
Vancouver Özaltaş Serçek G,serçek s X,Y ve Z Kuşaklarındaki Turistlerin Destinasyon İmaj Algılarının Karşılaştırılması. . 2017; 6 - 19.
IEEE Özaltaş Serçek G,serçek s "X,Y ve Z Kuşaklarındaki Turistlerin Destinasyon İmaj Algılarının Karşılaştırılması." , ss.6 - 19, 2017.
ISNAD Özaltaş Serçek, Gülseren - serçek, sadık. "X,Y ve Z Kuşaklarındaki Turistlerin Destinasyon İmaj Algılarının Karşılaştırılması". (2017), 6-19.
APA Özaltaş Serçek G, serçek s (2017). X,Y ve Z Kuşaklarındaki Turistlerin Destinasyon İmaj Algılarının Karşılaştırılması. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 14(1), 6 - 19.
Chicago Özaltaş Serçek Gülseren,serçek sadık X,Y ve Z Kuşaklarındaki Turistlerin Destinasyon İmaj Algılarının Karşılaştırılması. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi 14, no.1 (2017): 6 - 19.
MLA Özaltaş Serçek Gülseren,serçek sadık X,Y ve Z Kuşaklarındaki Turistlerin Destinasyon İmaj Algılarının Karşılaştırılması. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, vol.14, no.1, 2017, ss.6 - 19.
AMA Özaltaş Serçek G,serçek s X,Y ve Z Kuşaklarındaki Turistlerin Destinasyon İmaj Algılarının Karşılaştırılması. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi. 2017; 14(1): 6 - 19.
Vancouver Özaltaş Serçek G,serçek s X,Y ve Z Kuşaklarındaki Turistlerin Destinasyon İmaj Algılarının Karşılaştırılması. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi. 2017; 14(1): 6 - 19.
IEEE Özaltaş Serçek G,serçek s "X,Y ve Z Kuşaklarındaki Turistlerin Destinasyon İmaj Algılarının Karşılaştırılması." Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 14, ss.6 - 19, 2017.
ISNAD Özaltaş Serçek, Gülseren - serçek, sadık. "X,Y ve Z Kuşaklarındaki Turistlerin Destinasyon İmaj Algılarının Karşılaştırılması". Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi 14/1 (2017), 6-19.