İLKÖĞRETİM İNGİLİZCE DERSİ AKADEMİK ORTALAMALARI İLE SEVİYE BELİRLEME SINAVI İNGİLİZCE ALT TESTİ SONUÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE İNCELENMESİ

Yıl: 2013 Cilt: 32 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 55 - 76 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

İLKÖĞRETİM İNGİLİZCE DERSİ AKADEMİK ORTALAMALARI İLE SEVİYE BELİRLEME SINAVI İNGİLİZCE ALT TESTİ SONUÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE İNCELENMESİ

Öz:
Bu araştırmanın amacı, ilköğretim öğrencilerinin İngilizce dersi akademik ortalamaları ile Seviye Belirleme Sınavı (SBS) İngilizce alt testi sonuçları arasındaki ilişkiyi yapısal eşitlik modeli ile incelemektir. Bu araştırmada, 6. 7. ve 8. sınıf İngilizce dersi yazılı sınav puanları, proje görevi, performans görevi ve ders içi etkinliklere katılım yılsonu akademik başarı puan ortalamaları ile bu sınıfların SBS İngilizce alt testi ham puanları arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışmada İngilizce dersi akademik başarı puan ortalamaları bağımsız değişken, SBS İngilizce alt testine ait ham puanlar ise bağımlı değişken olarak kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2009 yılında Niğde ili Merkez ilçesindeki altı ilköğretim okulunda öğrenim gören ve SBS'ye giren 6. 7. ve 8. sınıflar düzeyinde toplam 375 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada değişkenler arasında yapısal modelin kurulmasında LISREL 8.51 programından yararlanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre, model-veri uyum indeksleri yüksek düzeyde bulunmuştur [?2/sd=1.39; GFI=0.94; CFI=0.97; AGFI=0.91; RMSEA=0.043; RMR=0.068; SRMR=0.049; NFI=0.91; NNFI=0.96+. Regresyon analizinde ise, yazılı sınavlar değişkeninin öğrencilerin SBS İngilizce alt testi akademik başarılarının en önemli yordayıcısı olduğu saptanmıştır. Diğer taraftan, yapılan regresyon analizi neticesinde İngilizce dersi akademik ortalamalarının SBS İngilizce alt testi başarının %60'ını açıkladığı tespit edilmiştir
Anahtar Kelime:

INVESTIGATING THE CORRELATION BETWEEN ACADEMIC AVARAGES OF ELEMENTARY ENGLISH COURSE AND ENGLISH SUB-TESTSCORESINLEVELDETERMINATIONEXAMINATIONWITH STRUCTURAL EQUATION MODELLING

Öz:
Purpose and Significance: The central examinations have been performed with the aim of selecting and placing the students in the various education institutions for a long time in Turkey. Among these central examinations come the ones that are performed in the transition from elementary education to secondary education first (Karakaya, 2012). In the transition from elementary education to secondary education, the results of the Level Determination Examination, known as SBS are used. In order to select students and place them in secondary schools, the Level Determination Examination (LDE) has been performed for the 6th, 7th, and 8th gradessincetheacademicyear2007-2008(MEB,2010a).TheLevel DeterminationExaminationincludesfivesub-tests,whichareTurkish, mathematics, science and technology, social sciences, and foreign languages (MEB, 2010b). After the elementary curriculum has been renewed in 2005-2006 academic year, alternative measurement and assessment approaches are being used in the classrooms such as project work, classroom involvement, performance work, portfolio, etc. (Atılgan, Kan & Doğan, 2011). Amongst these, project work, classroom involvement, performance work, and formal examinations at school are being used for the transition from elementary education to secondary education as well as the result of the Level Determination Examination (MEB, 2010a). When the related literature is viewed, it is seen that there are many studies on the effects of the LDE (Sevindik, 2009; Üzkurt & Koçakoğlu, 2009; Anıl et al., 2010; Güler, 2010; Erdoğan, Giorgietti & Çifçili, 2010; Kelecioğlu, Atalay & Öztürk, 2010; Kurt, 2010; Yılmaz, 2010; Anıl & Güzeller, 2011; Bal, 2011; Şahin, 2011; Güzeller, 2012; Karakaya, 2012; Karakaya & Kutlu, 2012). These studies are seen that they have mostly focused on mathematics and science andtechnology sub-tests in the LDE. However, it is understood that there are no studies which focuses on other sub-tests of the LDE such as Turkish, social sciences, and foreign languages. Therefore, more studies are needed in order to investigate factors affecting students' performance in the LDE. Hence, it is thought to be important to analyze the relationship between the means of the academic achievement scores of the students in English course that they had from different means of measurement and the raw scores of LDT English sub-test. In this regard, the purpose of this study is to investigate the correlation between academic averages of elementary EnglishcourseandEnglishsub-testscoresintheLevelDetermination Examination (LDE) with structural equation modeling.Method:The correlative investigation model was used in the research (McMillan & Schumacher, 2006). This model is one of the most commonly applied models in the related literature (Cohen, Manion & Morrison, 2003). A structural equationmodel was formed in order to better illustrate the correlation between variables in the research (Brown, 2006). Structural equation model connects the predictive structural correlations holding between the variables in the regression model to the covered factor structures in the factor analysis through a comprehensive analysis (Sümer, 2000). The population of this study consisted of students in elementary schools within the borders of Nigde province of Turkey. In order to detect the sampling of the study, fromelementary schools in cosmos, 375 students from six public elementary schools were chosen according to random sampling method (Karasar, 2005). In this research, LISREL 8.51 structural equation programme was used in model establishing by using the observedvariables predicted. Discussion: It was found a linear positive significant high correlation between written exams variable to academic scores in relation to the Level Determination Examination English sub-test in the research. Verim (2006) and Güzeller(2012) found similar findings to the related finding of this study. Also, Sevindik (2009) and Üzkurt and Koçakoğlu (2009) found similar findings which support the related finding of this study. According to the results of the study, it became evident thatthe second most crucial factor determining students' academic scores inrelationtotheLevelDeterminationExaminationEnglishsub-testwas performance work variable. Kurt (2010), Şahin (2011) and Güzeller (2012) found similar results to the related finding of this study. In addition, Öztürk (2010) found a strong correlation between performance work and academic success in Turkish course. Hence, it can be stated that the result obtained in this study is not paralleled to the findings obtained in the related literature. Besides, a linear positive correlation was found out between students' academic scores in relation to the Level Determination Examination English sub-test and participation in course variable in English course, where the connection coefficient value was found as literature, there is a strong correlation between student involvement in course and their academic success (Hafeez & Wilson, 2007; Adeyemo, 2010; Garland, 2010; Hawkins, 2010). However, Güzeller (2012), in his study, could not find any significant finding similar to the related finding of this study. Finally, it was also found out a linear positive significant high correlation between participation in coursevariabletoacademicscoresinrelationtotheLevelDetermination Examination English sub-test in the study. Also a positive significant linear correlation which was determined between project work variable and students' academic scores in relation to the Level Determination Examination English sub-test in the model. As the literature is viewed, it is seen that there is significant correlation between project work and academic success (Kaya, 2011). However, Güzel
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA BAŞ G (2013). İLKÖĞRETİM İNGİLİZCE DERSİ AKADEMİK ORTALAMALARI İLE SEVİYE BELİRLEME SINAVI İNGİLİZCE ALT TESTİ SONUÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE İNCELENMESİ. , 55 - 76.
Chicago BAŞ GÖKHAN İLKÖĞRETİM İNGİLİZCE DERSİ AKADEMİK ORTALAMALARI İLE SEVİYE BELİRLEME SINAVI İNGİLİZCE ALT TESTİ SONUÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE İNCELENMESİ. (2013): 55 - 76.
MLA BAŞ GÖKHAN İLKÖĞRETİM İNGİLİZCE DERSİ AKADEMİK ORTALAMALARI İLE SEVİYE BELİRLEME SINAVI İNGİLİZCE ALT TESTİ SONUÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE İNCELENMESİ. , 2013, ss.55 - 76.
AMA BAŞ G İLKÖĞRETİM İNGİLİZCE DERSİ AKADEMİK ORTALAMALARI İLE SEVİYE BELİRLEME SINAVI İNGİLİZCE ALT TESTİ SONUÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE İNCELENMESİ. . 2013; 55 - 76.
Vancouver BAŞ G İLKÖĞRETİM İNGİLİZCE DERSİ AKADEMİK ORTALAMALARI İLE SEVİYE BELİRLEME SINAVI İNGİLİZCE ALT TESTİ SONUÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE İNCELENMESİ. . 2013; 55 - 76.
IEEE BAŞ G "İLKÖĞRETİM İNGİLİZCE DERSİ AKADEMİK ORTALAMALARI İLE SEVİYE BELİRLEME SINAVI İNGİLİZCE ALT TESTİ SONUÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE İNCELENMESİ." , ss.55 - 76, 2013.
ISNAD BAŞ, GÖKHAN. "İLKÖĞRETİM İNGİLİZCE DERSİ AKADEMİK ORTALAMALARI İLE SEVİYE BELİRLEME SINAVI İNGİLİZCE ALT TESTİ SONUÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE İNCELENMESİ". (2013), 55-76.
APA BAŞ G (2013). İLKÖĞRETİM İNGİLİZCE DERSİ AKADEMİK ORTALAMALARI İLE SEVİYE BELİRLEME SINAVI İNGİLİZCE ALT TESTİ SONUÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE İNCELENMESİ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(2), 55 - 76.
Chicago BAŞ GÖKHAN İLKÖĞRETİM İNGİLİZCE DERSİ AKADEMİK ORTALAMALARI İLE SEVİYE BELİRLEME SINAVI İNGİLİZCE ALT TESTİ SONUÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE İNCELENMESİ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 32, no.2 (2013): 55 - 76.
MLA BAŞ GÖKHAN İLKÖĞRETİM İNGİLİZCE DERSİ AKADEMİK ORTALAMALARI İLE SEVİYE BELİRLEME SINAVI İNGİLİZCE ALT TESTİ SONUÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE İNCELENMESİ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.32, no.2, 2013, ss.55 - 76.
AMA BAŞ G İLKÖĞRETİM İNGİLİZCE DERSİ AKADEMİK ORTALAMALARI İLE SEVİYE BELİRLEME SINAVI İNGİLİZCE ALT TESTİ SONUÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE İNCELENMESİ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2013; 32(2): 55 - 76.
Vancouver BAŞ G İLKÖĞRETİM İNGİLİZCE DERSİ AKADEMİK ORTALAMALARI İLE SEVİYE BELİRLEME SINAVI İNGİLİZCE ALT TESTİ SONUÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE İNCELENMESİ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2013; 32(2): 55 - 76.
IEEE BAŞ G "İLKÖĞRETİM İNGİLİZCE DERSİ AKADEMİK ORTALAMALARI İLE SEVİYE BELİRLEME SINAVI İNGİLİZCE ALT TESTİ SONUÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE İNCELENMESİ." Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, ss.55 - 76, 2013.
ISNAD BAŞ, GÖKHAN. "İLKÖĞRETİM İNGİLİZCE DERSİ AKADEMİK ORTALAMALARI İLE SEVİYE BELİRLEME SINAVI İNGİLİZCE ALT TESTİ SONUÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE İNCELENMESİ". Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 32/2 (2013), 55-76.