TÜKETİCİ ETNİK KÖKENCİLİĞİ EĞİLİMİ ÖLÇEĞİ (CETSCALE): İSTANBUL İLİ TÜKETİCİLERİ ÜZERİNE BİR PİLOT ARAŞTIRMA1

Yıl: 2014 Cilt: 0 Sayı: 13 Sayfa Aralığı: 209 - 232 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

TÜKETİCİ ETNİK KÖKENCİLİĞİ EĞİLİMİ ÖLÇEĞİ (CETSCALE): İSTANBUL İLİ TÜKETİCİLERİ ÜZERİNE BİR PİLOT ARAŞTIRMA1

Öz:
Tüketicilerin yerli ve yabancı ürünlere yönelik davranış ve tutumlarının değerlendirilmesi uluslararası pazarlama yöneticileri kadar pazarlama akademisyenlerinin de ilgi odağı haline gelmiş bir konudur. Tüketici etnik kökencilik eğilimi ölçeği (CETSCALE), söz konusu davranış ve tutumların ölçülmesinde yaygın kullanım alanına sahip bir araçtır. Bu çalışmanın amacı, CETSCALE'in, İstanbul örnekleminde geçerliliğini ve güvenilirliğini test ederek, Türk tüketicilerin etnik kökencilik eğilim düzeyleri hakkında pazarlama yöneticileri ve akademisyenlerine fikir verebilmektir. Gerçekleştirilen açıklayıcı faktör ve güvenilirlik analizleri sonucunda, ölçeğin belirlenen örneklem için de literatürde belirtildiği gibi, tek boyutlu ve oldukça güvenilir bir yapıya sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, yapılan karşılaştırmalı değerlendirmeler sonucunda Türk tüketicilerin, etnik kökencilik eğilim düzeylerinin (CETSCORE) oldukça yüksek olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelime:

CONSUMER ETHNOCENTRISM TENDENCIES SCALE (CETSCALE): A PILOT STUDY FOR CONSUMERS IN ISTANBUL

Öz:
Evaluation of the behavior and attitudes of consumers for domestic and foreign products, international marketing executives have come into the limelight as much a matter of marketing academics. Consumer ethnocentrism tendency scale (CETSCALE), widely used in the field, is a tool to measure the behavior and attitudes. The purpose of this study is to give to an idea about levels of consumer ethnocentrism tendencies in Istanbul sample by testing the scale dimensionality and reliability to the marketing managers and marketing academics. As a result of performed comfirmatory factor and reliability analysis for the sample concluded that the scale is the one-dimensional structure and highly reliable as described in the literature. In addition, as a result of comparative evaluations, scores of the Turkish consumers' ethnocentrism tendencies (CETSCORE) were found to be very high.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • ACHARYA, Chandrama ve Greg ELLIOTT, (2003), "Consumer Ethnocentrism, Perceived Product Quality and Choice: An Empirical Investigation", Journal of International Consumer Marketing, 15(4): 87-115.
 • AKIN, Murat, ÇİCEK, Recep, GÜRBÜZ, Esen ve Emin İNAL (2009), "Tü- ketici Etnosentrizmi Ve Davranış Niyetleri Arasındaki Farklılığın Belirlenmesinde Cetscale Ölçeği", Ege Akademik Bakış, 9(2): 489-512.
 • ALTINTAŞ, Murat Hakan ve Tuncer TOKOL (2007), "Cultural Openness and Consumer Ethnocentrism: An Empirical Analysis of Turkish Consumers", Mar- keting Intelligence and Planning, 25(4): 308-325.
 • ARI, Emin Sertaç (2007), "Satın Alma Kararlarında Tüketici Etnosentrizmi ve Menşe Ülke Etkisinin Rolü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üni- versitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ARI, Emin Sertaç ve MADRAN, Canan (2011), "Satın Alma Kararlarında Tüketici Etnosentrizmi ve Menşe Ülke Etkisinin Rolü", Öneri, 9(35): 15-33.
 • ARMAĞAN, Aksu Ece ve Özden GÜRSOY (2011), "Satın Alma Kararla- rında Tüketici Etnosentrizmi ve Menşe Ülke Etkisinin Cetscale Ölçeği İle Değerlen- dirilmesi", Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 3(2): 67-77.
 • ASİL, Hilal ve İsmail KAYA (2013), "Türk Tüketicilerin Etnosentrik Eği- limlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma", Istanbul Üniversitesi İşletme Fakül- tesi Dergisi, 42(1): 113-132.
 • AYSEN, Esin, YAYLI, Ali ve Engin HELVACI (2012), "Üniveristelerin Marka Kişiliği Algısının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma", İşletme Araştırmaları Dergisi, 4(4): 182-204.
 • AYSUNA, Ceyda (2006), "Tüketici Etnosentrizmini Ölçmede Cetscale Öl- çeği ve Türkiye Uygulaması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniver- sitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • BAGOZZI, Richard P. (1994), "Measurement in Marketing Research: Basic Principles of Questionnaire Design", Bagozzi, Richard P. (Ed), Principles of Marke- ting Research içinde (1-49), Oxford England: Blackwell.
 • BALABANIS, George, DIAMANTOPOULOS, Adamantios, MUELLER, Rene Dentiste ve T.C. MEALAR (2001), "The Impact of Nationalism, Patriotism and Internationalism on Consumer Ethnocentric Tendencies", Journal of Interna- tional Business Studies, 32(1): 157-175.
 • BALABANIS, George, MUELLER, Rene ve T.C. MELEWAR (2002), "The Relationship between Consumer Ethnocentrism and Human Values", Journal of Global Marketing, 15(3/4): 7-37.
 • BAWA, Anupam (2004), "Consumer Ethnocentrism: CETSCALE Validation and Measurement of Extent", Vikalpa, 29(3): 43-57.
 • BUSH, Alan J. ve Joseph F. Jr. HAIR, (1985), "An Assessment of the Mall Intercept as a Data Collection Method", Journal of Marketing Research, 22(2): 158- 167.
 • CANDAN, B., AYDIN, K. ve YAMAMATO, G.T. (2008), "A Research on Measuring Consumer Ethnocentrism of young Turkish Customers Purchasing Behaviors", Serbian Journal of Management, 3(1): 39-60.
 • CARUANA, Albert ve Emanuel MAGRI (1996), "The Effects of Dogmatism and Social Class Variables on Consumer Ethnocentrism in Malta", Marketing Intelligence and Planning, 14(4): 39-44.
 • CHRYSSOCHOIDIS, George, KRYSTALLIS, Athanassios ve Panagiotis PERREAS (2007), "Ethnocentric Beliefs and Country-of-Origin (COO) Effect: Impact of Country, Product and Product Attributes on Greek Consumers' Evaluation of Food Products", European Journal of Marketing, 41(11/12): 1518-1544.
 • ÇAKIR, Vesile (2008), "The Relation of Knowledge of Made in Between Brand Attitude and Willingness to Purchase", 6th International Symposium Communication in the Millenium, May 14-16 2008, 769-783, İstanbul: İstanbul University.
 • DURVASULA, Srinivas, ANDREWS, J. Craig ve Richard G. NETEMEYER (1997), "A Cross-Cultural Comparison of Consumer Ethnocentrism in the United States and Russia", Journal of International Consumer Marketing, 9(4): 73-93.
 • DURVASULA, Srinivas, ve Steven LYSONSKI (2006), "Impedance to Globalization: The Impact of Economic Threat and Ethnocentrism", Journal of Glo- bal Marketing, 19(3/4): 9-32.
 • ERDOĞAN, Zafer ve Cevahir UZKURT (2010), "Effects of Ethnocentric Tendency on consumers' Perception of Product Attitudes for Foreign and Domestic Products", Cross Cultural Management, 17(4): 393-406.
 • EROĞLU, Ahmet Hüsrev ve Sema SARI (2011), "Tüketici Etnosentrizmi ve Marka Bağlılığı Arasındali İlişki", Akdeniz Üniversitesi Uluslararsı Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 3(2): 39-55.
 • ERYİĞİT, Canan ve Bahtışen KAVAK, (2011), "Moderator Roles of Interpersonal Effects on The Influence of Consumer Ethnocentrism on Intention to Buy Foreign Products: A Cross Cultural Testing", Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(2): 97-118.
 • EVANSCHITZKY, Heiner, WANGENHEIM, Florian V., WOISETSCH LÄGER, David ve Markus BLUT (2008), "Consumer Ethnocentrism in the German Market", International Marketing Review, 25(1): 7-32.
 • GARSON, David G.(2012), Testing Statistical Assumptions. 2012 Edition, Statistical Publishing Associates: USA. İnternet Adresi: www.statisticalassociates. com/assumptions.pdf, Erişim Tarihi: 20 Haziran 2013.
 • GOOD, Linda K. ve Patricia HUDDLESTON (1995), "Ethnocentrism of Polish and Russian Consumers: Are Feelings and Intentions Related?", International Marketing Review, 12(5): 35-48.
 • GRANT, Stephen E. ve Brent M. WREN (1993). "Student Ethnocentrism: Its Relevance to the Globalization of Marketing Education", Marketing Education Review, 3(Spring): 10-17.
 • HAIR, Joseph F., ANDERSON, Rolph E., TATHAM, Ronald E. ve William C. BLACK (1998), Multivariate Data Analysis with Readings, Fifth Edition, New York: Prentice-Hall International Inc.
 • HOFSTEDE, Geert (2003), Culture's Consequences: International Differen ces in Work-Related Values, Cross-Cultural Research and Methodology Series 5, Beverly Hills: Sage Publications.
 • HUANG, Yu-An, PHAU, Ian, LIN, Chad, CHUNG, Hsien-Jui ve Koong Hao-Chiang LIN (2008), "Allocentrism and Consumer Ethnocentrism: The Effects of Social Identity on Purchase Intention", Social Behavior and Personality, 36(8): 1097-1110.
 • HUDDLESTON, Patricia, GOOD, Linda K. ve Leslie STOEL (2001), "Consumer Ethnocentrism, Product Necessity and Polish Consumers' Perceptions of Quality", International Journal of Retail & Distribution Management, 29(5): 236- 246.
 • HULT, G. Tomas M. ve Bruce D. KEILLOR (1994), "The Impact of a Social Desirability Bias on Consumer Ethnocentrism Research: A Cross-National Perspective", The Journal of Marketing Management, 4(2): 48-55.
 • IŞLER, Büyüker Didar (2013), "Tüketici Etnosentrizmi ve Menşe Ülke Etki- si Ekseninde Satın Alma Kararlarındaki Rolü Cetscale Ölçeği İle Bir Uygulama, AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(1): 93-121.
 • JAVALGI, Rajshekhar G., VIRGINIE, Pioche Khare, GROSS, Andrew C. ve Robert F. SCHERER (2005), "An Application of the Consumer Ethnocentrism Mo- del to French Consumers", International Business Review, 14: 325-344.
 • KAVAK, Bahtışen ve Lale GÜMÜŞLÜOĞLU (2007), "Segmenting Food Markets: The Role of Ethnocentrism and Lifestyle in Understanding Purchasing Intentions", International Journal of Market Research, 49(1): 71-94.
 • KAYNAK, Erdener ve Ali KARA (2001), "An Examination of the Relationship among Consumer Lifestyles Ethnocentrism, Knowledge Structures, Attitudes and Behavioural Tendencies: A Comparative Study in Two CIS States", International Journal of Advertising, 20(4): 455-482.
 • KAYNAK, Erdener ve Ali KARA (2002), "Consumer Perceptions of Foreign Products: An Analysis of Product-Country Images and Ethnocentrism", European Journal of Marketing, 36(7/8): 928-949.
 • KIM, Soyoung ve Dawn Thorndike PYSARCHIK (2000), "Predicting Pur- chase Intentions for Uni-National and Bi-National Products", International Journal of Retail & Distribution Management, 28(6): 280-291.
 • KLEIN, Jill Gabrielle, ETTENSON, Richard ve Balaji C. KRISHNAN, (2006), "Extending the Construct of Consumer Ethnocentrism: When Foreign Products are Preferred", International Marketing Review, 23(3): 304-321.
 • KLEIN, Jill Gabrielle, ETTENSON, Richards ve Marlene D. MORRIS (1998), "The Animosity Model of Foreign Product Purchase: An Empirical Test in the People's Republic of China", Journal of Marketing, 62: 89-100.
 • KURTULUŞ, Kemal (2004), Pazarlama Araştırmaları, Genişletilmiş 7. Bas- kı, Literatür Yayıncılık: İstanbul.
 • KÜÇÜKEMİROĞLU, Orsay (1999), "Market Segmentation by Using Consumer Lifestyle Dimensions and Ethnocentrism: An Empirical Study", European Journal of Marketing, 33(5/6): 470-487.
 • KWAK, Hyokjin, JAJU, Anupam ve Trina LARSEN (2006), "Consumer Ethnocentrism Offline and Online: The Mediating Role of Marketing Efforts and Personality Traits in the United States, South Korea, and Italy", Journal of Academy of Marketing Science, 34(3): 367- 385.
 • LEE, Wei-Na, HONG, Ji-Young ve Se-Jin LEE (2003), "Communicating with American Consumers in the Post 9/11 Climate: An Empirical Investigation of Consumer Ethnocentrism in the United States", International Journal of Advertising, 22(4): 487-510.
 • LUQUE-MARTINEZ, Teodoro, IBÁÑEZ-ZAPATA, José-Angel ve Salva- dor del BARRİO-GARCÍA (2000), "Consumer Ethnocentrism Measurement: An Assessment of the Reliability and Validity of the CETSCALE in Spain", European Journal of Marketing, 34(11/12): 1353-1373.
 • NAKİP, Mahir (2003), Pazarlama Araştırmaları: Teknikler ve (SPSS Destek- li) Uygulamalar, 1. Baskı, Seçkin Yayıncılık: Ankara.
 • NETEMEYER, Richard G., DURVASULA, Srinivas ve Donald R. LICHTENSTEIN (1991), "A Cross-National Assessment of the Reliability and Va- lidity of the CETSCALE", Journal of Marketing Research, 28(3): 320-327.
 • NIJSSEN, Edwin J. ve Susan P. DOUGLAS (2004), "Examining the Ani- mosity Model in a Country with a High Level of Foreign Trade", International Jour- nal of Research in Marketing, 21(1): 23-38.
 • NUNNALLY, Jum C. (1978), Psychometric Theory. 2nd ed., New York: McGraw Hill.
 • O'CASS, Aron ve Kenny LIM (2002a), "Toward Understanding the Younger Consumer's Brand Associations and Ethnocentrism in the Lion's Port", Psychology and Marketing, 19(9): 759-775.
 • O'CASS, Aron ve Kenny LIM (2002b), "Understanding the Younger Singaporean Consumers' Views of Western and Eastern Brands", Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 14(4): 54-79.
 • ÖZÇELİK, Duygu Güngör ve Ömer TORLAK, (2011), "Marka Kişiliği Al- gısı ve Etnosentrik Eğilimler Arasındaki İlişki: Levis ve Mavi Jeans Üzerine Bir Uygulama", Ege Akademik Bakış, Vol. 11(3): 361-377.
 • PECOTICH, Anthony ve Melissa J. ROSENTHAL (2001), "Country of Origin, Quality, Brand and Consumer Ethnocentrism", Journal of Global Marketing, 15(2): 31-60.
 • PEREIRA, Arun, HSU, Chin-Chun ve Sumit KUNDU (2002), "The Cross- Cultural Analysis of Ethnocentrism in China, India, and Taiwan", Journal of International Consumer Marketing, 15(1): 77-90.
 • PIRON, Francis (2002), "International Outshopping and Ethnocentrism", European Journal of Marketing, 36(1/2): 189-210.
 • RUYTER, Ko de, BIRGELEN, Marcel van ve Martin WETZELS (1998), "Consumer Ethnocentrism in International Services Marketing", International Business Review, 7(2): 185-202.
 • SHANKARMAHESH, Mahesh N. (2006), "Consumer Ethnocentrism: An Integrative Review of Its Antecedents and Consequences", International Marketing Review, 23(2): 146-172.
 • SHARMA, Subhash, SHIMP, Terence A. ve Jeongshin SHIN (1995), "Consumer Ethnocentrism: A Test of Antecedents and Moderators", Journal of the Academy of Marketing Science, 23(1): 26-37.
 • SHARMA, Subhash, ve Danny WEATHERS (2003), "Assessing Generalizability of Scales Used in Cross-National Research", International Journal of Research in Marketing, 20(3): 287-295.
 • SHIMP, Terence A. ve Subhash SHARMA (1987), "Consumer Ethnocentrism: Construction and Validation of the CETSCALE", Journal of Marke- ting Research, 24(August): 280-289.
 • SHIMP, Terence A. (1984), "Consumer Ethnocentrism: The Concept and A Preliminary Empirical Test", Advances in Consumer Research, 11(1): 285-290.
 • SINGH, Sandeep ve Swati KEWLANI (2012), "Ethnocentrism & "Made in Tags" go Hand in Hand for Indian Youths "Cetscale Validation and Dimensionality Assessment", European Journal of Business and Management, 5(13), ss. 198-211.
 • STRIZHAKOVA, Yuliya, COULTER, Robin A. ve Linda L. PRICE (2008), "Branded Products as a Passport to Global Citizenship: Perspectives from Developed and Developing Countries", Journal of International Marketing, 16(4): 57-85.
 • SUH, Taewon ve Ik-Whan G. KWON (2002), "Globalization and Reluctant Buyers", International Marketing Review, 19(6): 663-680.
 • SUPPHELLEN, Magne ve Terri L. RITTENBURG (2001), "Consumer Ethnocentrism: When Foreign Products are Better", Psychology and Marketing, 18(9): 907-927. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Turizm Fakülte SUPHELLEN, Magne ve Kjell GRØNHAUG (2003), "Building Foreign Brand Personalities in Russia: The Moderating Effect of Consumer Ethnocentrism", International Journal of Advertising, 22(2): 203-226.
 • TURGUT ALTUĞ, Berna (2010) "Tüketici Etnosentrizminin Satınalma Dav- ranışlarına Etkisi: Hizmet Sektöründe Bir Uygulama", Yayınlanmamış Yüksek Li- sans Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • UPADHYAY, Yogesh ve Shiv K. SINGH, (2006), "Preference for Domestic Goods: A Study of Consumer Ethnocentrism", Vision: The Journal of Business Perspective, 10(3): 59-68.
 • VIDA, Irena ve Ann FAIRHURST, (1999), "Factors Underlying the Phenomenon of Consumer Ethnocentricity: Evidence from four Central European Countries", The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 9(4): 321-337.
 • WANG, Cheng Lu ve Zhen Xiong CHEN (2004), "Consumer Ethnocentrism and Willingness to Buy Domestic Products in a Developing Country Setting: Testing Moderating Effects", Journal of Consumer Marketing, 21(6): 391-400.
 • WATSON, John J. ve Katrina WRIGHT, (2000), "Consumer Ethnocentrism and Attitudes toward Domestic and Foreign Products", European Journal of Marke- ting, 34 (9/10): 1149-1166.
 • WONG, Chui Yim, POLONSKY, Michael J. ve Romana GARMA (2008), "The Impact of Consumer Ethnocentrism and Country of Origin Sub-Components for High Involvement Products on Young Chinese Consumers' Product Assessments", Asia Pacific Journal of Marketing, 20(4): 455-478.
 • YAĞCI, Mehmet I. (2001), "Evaluating the Effects of Country-of-Origin and C Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Turizm Fakülteonsumer Ethnocentrism: A Case of a Transplant Product", Journal of International Consumer Marketing, 13(3): 63-85. YELKUR, Rama, CHAKRABARTY, BANDYOPADHYAY (2006), "Ethnocentrism and Buying Intentions: Does Economic Development Matter?", Marketing Management Journal, 16(2): 26-37.
 • YOO, Boonghe ve Naveen DONTHU (2005), "The Effect of Personal Cultural Orientation on Consumer Ethnocentrism: Evaluation and Behaviors of U.S. Consumers toward Japanese Products", Journal of International Consumer Marke- ting, 18(1/2): 7-44.
 • ZHANG, Yong (1996), "Chinese Consumers' Evaluation of Foreign Products: The Influence of Culture, Product Types and Product Presentation For- mat", European Journal of Marketing, 30(12): 50-68.
APA ÇİLİNGİR ÜK Z (2014). TÜKETİCİ ETNİK KÖKENCİLİĞİ EĞİLİMİ ÖLÇEĞİ (CETSCALE): İSTANBUL İLİ TÜKETİCİLERİ ÜZERİNE BİR PİLOT ARAŞTIRMA1. , 209 - 232.
Chicago ÇİLİNGİR ÜK ZUHAL TÜKETİCİ ETNİK KÖKENCİLİĞİ EĞİLİMİ ÖLÇEĞİ (CETSCALE): İSTANBUL İLİ TÜKETİCİLERİ ÜZERİNE BİR PİLOT ARAŞTIRMA1. (2014): 209 - 232.
MLA ÇİLİNGİR ÜK ZUHAL TÜKETİCİ ETNİK KÖKENCİLİĞİ EĞİLİMİ ÖLÇEĞİ (CETSCALE): İSTANBUL İLİ TÜKETİCİLERİ ÜZERİNE BİR PİLOT ARAŞTIRMA1. , 2014, ss.209 - 232.
AMA ÇİLİNGİR ÜK Z TÜKETİCİ ETNİK KÖKENCİLİĞİ EĞİLİMİ ÖLÇEĞİ (CETSCALE): İSTANBUL İLİ TÜKETİCİLERİ ÜZERİNE BİR PİLOT ARAŞTIRMA1. . 2014; 209 - 232.
Vancouver ÇİLİNGİR ÜK Z TÜKETİCİ ETNİK KÖKENCİLİĞİ EĞİLİMİ ÖLÇEĞİ (CETSCALE): İSTANBUL İLİ TÜKETİCİLERİ ÜZERİNE BİR PİLOT ARAŞTIRMA1. . 2014; 209 - 232.
IEEE ÇİLİNGİR ÜK Z "TÜKETİCİ ETNİK KÖKENCİLİĞİ EĞİLİMİ ÖLÇEĞİ (CETSCALE): İSTANBUL İLİ TÜKETİCİLERİ ÜZERİNE BİR PİLOT ARAŞTIRMA1." , ss.209 - 232, 2014.
ISNAD ÇİLİNGİR ÜK, ZUHAL. "TÜKETİCİ ETNİK KÖKENCİLİĞİ EĞİLİMİ ÖLÇEĞİ (CETSCALE): İSTANBUL İLİ TÜKETİCİLERİ ÜZERİNE BİR PİLOT ARAŞTIRMA1". (2014), 209-232.
APA ÇİLİNGİR ÜK Z (2014). TÜKETİCİ ETNİK KÖKENCİLİĞİ EĞİLİMİ ÖLÇEĞİ (CETSCALE): İSTANBUL İLİ TÜKETİCİLERİ ÜZERİNE BİR PİLOT ARAŞTIRMA1. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 0(13), 209 - 232.
Chicago ÇİLİNGİR ÜK ZUHAL TÜKETİCİ ETNİK KÖKENCİLİĞİ EĞİLİMİ ÖLÇEĞİ (CETSCALE): İSTANBUL İLİ TÜKETİCİLERİ ÜZERİNE BİR PİLOT ARAŞTIRMA1. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 0, no.13 (2014): 209 - 232.
MLA ÇİLİNGİR ÜK ZUHAL TÜKETİCİ ETNİK KÖKENCİLİĞİ EĞİLİMİ ÖLÇEĞİ (CETSCALE): İSTANBUL İLİ TÜKETİCİLERİ ÜZERİNE BİR PİLOT ARAŞTIRMA1. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, vol.0, no.13, 2014, ss.209 - 232.
AMA ÇİLİNGİR ÜK Z TÜKETİCİ ETNİK KÖKENCİLİĞİ EĞİLİMİ ÖLÇEĞİ (CETSCALE): İSTANBUL İLİ TÜKETİCİLERİ ÜZERİNE BİR PİLOT ARAŞTIRMA1. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi. 2014; 0(13): 209 - 232.
Vancouver ÇİLİNGİR ÜK Z TÜKETİCİ ETNİK KÖKENCİLİĞİ EĞİLİMİ ÖLÇEĞİ (CETSCALE): İSTANBUL İLİ TÜKETİCİLERİ ÜZERİNE BİR PİLOT ARAŞTIRMA1. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi. 2014; 0(13): 209 - 232.
IEEE ÇİLİNGİR ÜK Z "TÜKETİCİ ETNİK KÖKENCİLİĞİ EĞİLİMİ ÖLÇEĞİ (CETSCALE): İSTANBUL İLİ TÜKETİCİLERİ ÜZERİNE BİR PİLOT ARAŞTIRMA1." Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 0, ss.209 - 232, 2014.
ISNAD ÇİLİNGİR ÜK, ZUHAL. "TÜKETİCİ ETNİK KÖKENCİLİĞİ EĞİLİMİ ÖLÇEĞİ (CETSCALE): İSTANBUL İLİ TÜKETİCİLERİ ÜZERİNE BİR PİLOT ARAŞTIRMA1". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 13 (2014), 209-232.