Yıl: 2016 Cilt: 6 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 133 - 141 Metin Dili: Türkçe

Üniversite öğrencilerinin yaşamda anlam ve yaşam amaçları arasındaki ilişki

Öz:
Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin yaşamda anlam düzeyleri ile yaşam amacı düzeyleri arasındaki ilişkinin test edilmesidir. Ayrıca öğrencilerin cinsiyetinin yaşamda anlam, yaşamda anlam arayışı ve yaşam amacının üzerindeki etkisi incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) öğrenim gören 268 üniversite öğrencisinden oluşmaktadır. Araştırmaya katılanların yaş ortalaması 21.07, yaşları 18 ile 29 arasında değişmektedir, bu katılımcıların 156 (% 58) kadın, 112 (% 42) erkektir. Araştırmada veri toplamak amacıyla Yaşamda Anlam Ölçeği (YAÖ) ve Psikolojik İyi-Oluş Ölçeklerinden Yaşam Amacı Ölçeği (P-YAÖ) kullanılmıştır. Veriler SPSS 20 programı kullanılarak test edilmiştir. Cinsiyetin yaşamda anlam ve yaşam amacı üzerindeki etkisini test etmek amacıyla tek yönlü MANOVA analizi kullanılmıştır. Yaşamda anlam ile yaşam amacı arasındaki ilişkiyi incelemek için Pearson Korelasyon Katsayısı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, üniversite öğrencilerinin yaşamda anlam düzeyleri ile yaşam amaçları arasında pozitif yönlü ilişki olduğu, yaşamda anlam arayış düzeyleri ile yaşamın amaçları düzeyi arasında negatif ilişki olduğu saptanmıştır. Ayrıca, kadınların yaşamda anlam ve yaşam amacı puanlarının erkeklerden daha yüksek olduğu bulgulanmıştır. Araş- tırma bulguları ve sınırlılıkları tartışılmış bu bağlamda araştırmacı ve psikolojik danışmanlara yönelik öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelime:

The Relationship between Meaning in Life and the Purpose of Life for University Students

Öz:
The aim of this research was to test the relationship between meaning in life and purpose in life for university students.- In addition to the gender effect on the meaning in life, the search for meaning and purpose in life is investigated. The sample for this study comprised 268 university students in the Turkish Republic of Northern Cyprus. The ages of the participants ranged between 18 and 29 with a mean of 21.07, with 156 (% 58) women and 112 (% 42) men forming the genders of these participants. In order to gather the data the Meaning in Life Questionnaire (MLQ) and the Purpose in Life (PL), Measures of Psychological Well-Being were used. The data were analyzed through using SPSS 20. The Pearson Correlation Coefficients were used in order to examine the relationship between meaning in life and purpose in life. One-way multivariate analysis of variance (MANOVA) was conducted in order to test the gender effect on the meaning in life and the purpose in life. The results revealed that there was a positive relationship between the meaning in life levels and the purpose in life levels, and a negative relationship between search levels of purpose in life levels of university students. Also, the research found that the meaning in life and the purpose in life scores of women were higher than for men. The results and limitations of the study are discussed and the recommendations made have been provided to psychological counsellors and researchers.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Battista J. & Almond R. (1973). "The Development of Meaning in Life". Psychiatry 36 (1973) 409-427. Doi: 10.1177/0040571X7908200403.
 • Bonebright C. A., Clay D. L. & Ankenmann R. D. (2000). "The Relationship of Workaholism with workLife Conflict, Life Satisfaction, and Purpose in Life". Journal of Counseling Psychology 47/4 (2000) 469-477. Doi: 10.1037/0022-0167.47.4.469.
 • Bronk K. C. (2006). Portraits of Purpose: A Study Examining the Ways a Sense of Purpose Contributes to Positive Youth Development. (Unpublished Doctoral Dissertation). Stanford University, Stanford, CA 2006.
 • Bundick M. J. (2011). "The Benefits of Reflecting on and Discussing Purpose in Life in Emerging Adulthood". New Directions for Youth Development 132 (2011) 89-103. Doi: 10.1002/yd.430
 • Büyüköztürk Ş. (201011). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara 2010.
 • Cenkseven F. & Akbaş T. (2007). "Üniversite Öğrencilerinde Öznel ve Psikolojik İyi Olmanın Yordayıcılarının İncelenmesi". Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 3/27 (2007) 43-65.
 • Chamberlain K. & Zika S. (1988). "Measuring Meaning in Life: An Examination of Three Scales". Personality and Individual Differences 9/3 (1988) 589-596. Doi: 10.1016/0191-8869(88)90157-2
 • Corey G. (2005). Psikolojik Danışma, Psikoterapi Kuram ve Uygulamaları. Çev. Tuncay Ergene. Ankara 2005.
 • Cotton-Bronk K., Hill P. L., Lapsley D. K., Talib T. L. & Finch H. (2009). "Purpose, Hope, and Life Satisfaction in Three Age Groups". The Journal of Positive Psychology 4/6 (2009) 500-510. Doi: 10.1080/17439760903271439.
 • Demirbaş N. (2010). Yaşamda Anlam ve Yılmazlık. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara 2010.
 • Demirbaş N. (2014). Üst-Düzey Kişilik ve Yaşamda Anlam: Temel Psikolojik İhtiyaçların Rolünün Yapısal Eşitlik Modellemesi İle İncelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • Demirbaş N. & Keklik İ. (2011). "Üniversite Öğrencilerinin Yaşamda Anlam ve Yılmazlıkları Arasındaki İlişki". XI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi (3-5 Ekim 2011). (2011) 3-5.
 • Demirbaş-Çelik N. & İşmen-Gazioğlu E. (2015). "Yaşamda Anlam Ölçeği Lise Formu: Türkçe Geçerlik ve Güvenirliği". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 33 (2015) 42-60.
 • Emmons R. A. (2003). "Personal Goals, Life Meaning, and Virtue: Wellsprings of a Positive Life. Flourishing: Positive Psychology and the Life Well-Lived". American Psychological Association XX (2003) 105-128. Doi: 10.1037/10594-005.
 • Emmons R. A. (2005). "Striving for the Sacred: Personal Goals, Life Meaning, and Religion". Journal of Social Issues 61/4 (2005) 731-745. Doi: 10.1111/j.1540-4560.2005.00429.x.
 • Eryılmaz A. (2012). "Pozitif Psikoterapi Bağlamında Yaşam Amaçları Belirleme Ölçeğinin Üniversite Öğrencileri Üzerinde Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi". Kilinik Psikiyatri 15 (2012) 166-174. Frankl V. E. (20094 ). İnsanın Anlam Arayışı. Çev. Selçuk Budak. İstanbul 2009.
 • Harlow L. L. & Newcomb M. D. (1990). "Towards a General Hierarchical Model of Meaning and Satisfaction in Life". Multivariate Behavioral Research 25/3 (1990) 387-405. Doi: 10.1207/s153279 06mbr2503_9.
 • Harlow L. L., Newcomb M. D. & Bentler P. M. (1986). "Depression, Self-Derogation, Substance Use, and Suicide Ideation: Lack of Purpose in Life as a Mediational Factor". Journal of Clinical Psychology 42/1 (1986) 5-21. Doi: 10.1002/1097-4679(198601)42:1_____5::AID-JCLP2270420102>3.0. CO;2-9
 • İlhan T. & Özbay Y. (2010). "Yaşam Amaçlarının ve Psikolojik İhtiyaç Doyumunun Öznel İyi Oluş Üzerindeki Yordayıcı Rolü". Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 4/34 (2010) 109-118.
 • Ishida R. & Okada M. (2006). "Effects of a Firm Purpose in Life on Anxiety and Sympathetic Nervous Activity Caused by Emotional Stress: Assessment by Psycho-Physiological Method". Stress and Health 22 (2006) 275-281. Doi: 10.1002/smi.1095
 • Judge T. A, Bono J. E., Erez A. & Locke E. A. (2005). "Core Self-Evaluations and Job and Life Satisfaction: the Role of Self-Concordance and Goal Attainment". The Journal of Applied Psychology 90/2 (2005) 257-68. Doi: 10.1037/0021-9010.90.2.257
 • Kasser T. & Ryan R. M. (1996). "Further Examining the American Dream: Differential Correlates of Intrinsic and Extrinsic Goals". Personality and Social Psychology Bulletin 22/3 280-287. Doi: 10.1177/0146167296223006
 • Klinger E. (1998). "The Search for Meaning in Evolutionary Perspective and its Clinical Implications". Ed. P. T. P. Wong. The Human Quest for Meaning: A Handbook of Psychological Research and Clinical Applications (1998) 27-50. Erlbaum.
 • Macdonald M. J., Wong P. T. P. & Gingras D. T. (1998). "Meaning-in-Life Measures and Development of a Brief Version of the Personal Meaning Profile". Ed. P. T. P. Wong. The Human Quest for Meaning: A Handbook of Psychological Research and Clinical Applications (1998) 357-382. Erlbaum.
 • Ryan R. M. & Deci E. L. (2000). "The Darker and Brighter Sides of Human Existence: Basic Psychological Needs as a Unifying Concept". Psychological Inquiry 11/4 (2000) 319-338.
 • Ryan R. M. & Deci E. L. (2001). "On Happiness and Human Potentials: a Review of Research on Hedonic and Eudaimonic Well-Being". Annual Review of Psychology 52 (2001) 141-166. Doi:10.1146/annurev.psych.52.1.141
 • Ryff C. D. (1989). "Happiness is Everything, or is it? Explorations on the Meaning of Psychological Well-Being". Journal of Personality and Social Psychology 57/6 (1989) 1069-1081. Doi: 10.1037//0 022-3514.57.6.1069
 • Seligman M. E. P. & Csikszentmihalyi M. (2000). Positive Psychology: An Introduction. American Psychologist 55/1 (2000) 5-14. Doi:10.1037//0003-066X.55.1.5
 • Steger M. F. (2009). "Meaning in Life". Ed. L. Shane & C. R. Snyder. Oxford Handbook of Positive Psychology (2009) 679-689. Oxford.
 • Steger M. F., Frazier P., Oishi S. & Kaler M. (2006). "The Meaning in Life Questionnaire: Assessing the Presence of and Search for Meaning in Life". Journal of Counseling Psychology 53/1 80-93. Doi: 10.1037/0022-0167.53.1.80
 • Steger M. F., Kashdan T. B., Sullivan B. A. & Lorentz D. (2008). "Understanding the Search for Meaning in Life: Personality, Cognitive Style, and the Dynamic Between Seeking and Experiencing Meaning". Journal of Personality 76/2 (2008) 199-228. Doi: 10.1111/j.1467-6494.2007.00484.x
 • Steger M. F., Oishi S. & Kesebir S. (2011). "Is a Life without Meaning Satisfying? The Moderating Role of the Search for Meaning in Satisfaction with Life Judgments". The Journal of Positive Psychology 6/3 (2011) 173-180. Doi: 10.1080/17439760.2011.569171
 • Şahin M., Aydın B., Sarı S. V., Kaya S. & Pala H. (2012). "Öznel İyi Oluşu Açıklamada Umut ve Yaşamda Anlamın Rolü". Kastamonu Eğitim Dergisi 20/3 (2012) 827-836.
 • Yalom I. D. (2001). Varoluşçu Psikoterapi. Çev. Zeliha İyidoğan Babayiğit. İstanbul 2001.
 • Şahin İ., Zoraloğlu Y. R. & Şahin-Fırat N. (2011). "Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Amaçları, Eğitsel Hedefleri, Üniversite Öğreniminden Beklentileri ve Memnuniyet Durumları". Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 17/3 (2011) 429-452.
 • Zika S. & Chamberlain K. (1992). "On the Relation Between Meaning in Life and Psychological WellBeing". British Journal of Psychology 83/1 (1992) 133-145.
APA DEMİRBAŞ ÇELİK N (2016). Üniversite öğrencilerinin yaşamda anlam ve yaşam amaçları arasındaki ilişki. , 133 - 141.
Chicago DEMİRBAŞ ÇELİK NUR Üniversite öğrencilerinin yaşamda anlam ve yaşam amaçları arasındaki ilişki. (2016): 133 - 141.
MLA DEMİRBAŞ ÇELİK NUR Üniversite öğrencilerinin yaşamda anlam ve yaşam amaçları arasındaki ilişki. , 2016, ss.133 - 141.
AMA DEMİRBAŞ ÇELİK N Üniversite öğrencilerinin yaşamda anlam ve yaşam amaçları arasındaki ilişki. . 2016; 133 - 141.
Vancouver DEMİRBAŞ ÇELİK N Üniversite öğrencilerinin yaşamda anlam ve yaşam amaçları arasındaki ilişki. . 2016; 133 - 141.
IEEE DEMİRBAŞ ÇELİK N "Üniversite öğrencilerinin yaşamda anlam ve yaşam amaçları arasındaki ilişki." , ss.133 - 141, 2016.
ISNAD DEMİRBAŞ ÇELİK, NUR. "Üniversite öğrencilerinin yaşamda anlam ve yaşam amaçları arasındaki ilişki". (2016), 133-141.
APA DEMİRBAŞ ÇELİK N (2016). Üniversite öğrencilerinin yaşamda anlam ve yaşam amaçları arasındaki ilişki. Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, 6(1), 133 - 141.
Chicago DEMİRBAŞ ÇELİK NUR Üniversite öğrencilerinin yaşamda anlam ve yaşam amaçları arasındaki ilişki. Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi 6, no.1 (2016): 133 - 141.
MLA DEMİRBAŞ ÇELİK NUR Üniversite öğrencilerinin yaşamda anlam ve yaşam amaçları arasındaki ilişki. Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, vol.6, no.1, 2016, ss.133 - 141.
AMA DEMİRBAŞ ÇELİK N Üniversite öğrencilerinin yaşamda anlam ve yaşam amaçları arasındaki ilişki. Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi. 2016; 6(1): 133 - 141.
Vancouver DEMİRBAŞ ÇELİK N Üniversite öğrencilerinin yaşamda anlam ve yaşam amaçları arasındaki ilişki. Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi. 2016; 6(1): 133 - 141.
IEEE DEMİRBAŞ ÇELİK N "Üniversite öğrencilerinin yaşamda anlam ve yaşam amaçları arasındaki ilişki." Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, 6, ss.133 - 141, 2016.
ISNAD DEMİRBAŞ ÇELİK, NUR. "Üniversite öğrencilerinin yaşamda anlam ve yaşam amaçları arasındaki ilişki". Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi 6/1 (2016), 133-141.