Yıl: 2016 Cilt: 24 Sayı: 2 (10.yıl özel sayısı) Sayfa Aralığı: 875 - 894 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Cebirsel Sözel Problemlerini Çözerken Kullandıkları Stratejiler ve Niceliksel Muhakeme Becerileri

Öz:
Bu çalışmada yedinci sınıf öğrencilerinin bir cebirsel hikâye problemini çözerken kullandıkları problem çözme stratejilerinin ve niceliksel muhakeme becerilerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla, nitel olarak desenlenmiş olan bu araştırmaya dokuz tane yedinci sınıf öğrencisi katılmış olup, veriler klinik görüşme tekniği aracılığı ile toplanmıştır. Araştırma bulguları bu yedinci sınıf öğrencilerinin yedisinin aritmetiksel stratejileri ve diğer ikisinin de cebirsel stratejiler kullandığını göstermiştir. Yapılan incelemelerde, öğrencilerin problem çözme sürecinde hem aritmetiksel ve hem de cebirsel stratejilerin etkili kullanabilmesinde niceliksel muhakeme becerisinin önemli bir rol oynadığı görülmüştür. Araştırmanın sonucunda, aritmetikten cebire geçişte ortaokul yedinci sınıf öğrencilerinin cebirsel stratejileri problem çözüm sürecinde kullanma yerine genellikle aritmetiksel çözüme odaklandıklarını ortak koymuştur.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik

Problem Solving Strategies and Quantitative Reasoning Skills in Solving Algebraic Verbal Problems of Seventh

Öz:
It was aimed to investigate seventh grade students' problem solving strategies and quantitative reasoning skils associated with solving an algebraic verbal problem. Data was gathered with clinical interviews in this qualitative research. Findings indicated that seven participants used arithmetical stratagies and the two of these participants used algebraic strategies. It was concluded that participants' quantitative reasoning skills were effected their usage of arithmetical or algebraic strategies. This study put forth that seventh grade students' generaly focus on using arithmetical strategies while it is expected to use algebraic strategies in this grade.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Akkan, Y., Baki, A. ve Çakıroğlu, Ü. (2011). Aritmetik ile cebir arasındaki farklılıklar: Cebir önce- sinin önemi. İlköğretim Online, 10(3), 812-823.
 • Akkan, Y., Baki, A. ve Çakıroğlu, Ü. (2012). 5-8. Sınıf öğrencilerinin aritmetikten cebire geçiş prob- lem çözme bağlamında incelenmesi. Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi, 43, 1-13.
 • Bednarz, N. ve Janvier, B. (2001). Emergence and development of algebra as a problemsolving tool: Continuities and discontinuities with arithmetic. In N. Bednarz, C. Kieran and L. Lee (Eds.), Approaches to algebra: Perspectives for research and teaching (pp. 115-136). Dordrecht: Klu- wer Academic Publisher.
 • Cai, J. ve Knuth, E. (2011). Early algebraization: A global dialogue from multiple perspectives. New York: Springer.
 • Cai, J., Ng, S. F. ve Moyer, J. C. (2011). Developing students' algebraic thinking in earlier grades: Lessons from China and Singapore. In J. Cai ve E. Knuth (Eds.), Early algebraization: A global dialogue from multiple perspectives. (pp. 25-41). Springer Berlin Heidelberg.
 • Common Core State Standards Initiative. (2010). Common Core State Standards for Mathematics. Washington, DC: National Governors Association Center for Best Practices and the Council of Chief State School Officers.
 • Day, R. ve Jones, G. A. (1997). Building bridges to algebraic thinking. Mathematics Teaching in the Middle Schools, 2(4), 208-213.
 • Dede, Y. (2004). Öğrencilerin cebirsel sözel problemleri denklem olarak yazarken kullandıkları çözüm stratejilerinin belirlenmesi. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 3, 175 -192.
 • Didiş, M. G. ve Erbaş, A. K. (2012). Lise öğrencilerinin cebirsel sözel problemleri çözmedeki ba- şarısı. X.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, Nigde, Turkey, Haziran 27-30, 2012 (p. 430): Nigde Üniversitesi, Türkiye.
 • Ellis, A. B. (2007). The influence of reasoning with emergent quantities on students' generalizations. Cognition and Instruction, 25(4), 439-478.
 • Ellis, A. B. (2011). Algebra in the middle school: Developing functional relationships through qu- antitative reasoning. In J. Cai ve E. Knuth (Eds.), Early algebraization: A global dialogue from multiple perspectives. (pp. 215-238). Springer Berlin Heidelberg.
 • Fan, L. ve Zhu,Y. (2007). Representation of problem-solving procedures: A comparative look at Chi- na, Singapore, and US mathematics textbooks. Education Studies Mathematics, 66(1), 61-75.
 • Harel, G. (2013). The Kaputian program and its relation to DNR-based instruction: A common com- mitment to the development of mathematics with meaning, In M. Fried ve T. Dreyfus (Eds.), The SimCalc vision and contribution (pp. 438-448). Springer.
 • Harel, G. ve Lim, K. H. (2004). Mathematics teachers' knowledge base: Preliminary results. In M. Hoines ve A. Fuglestad (Eds.), Proceedings of the 28th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (Vol. 3(3), pp. 25 - 32). Bergen, Norway.
 • Hattikudur, S., Prather, R. W., Asquith, P., Alibali, M. W., Knuth, E. J. ve Nathan, M. (2012). Cons- tructing graphical representations: Middle schoolers' intuitions and developing knowledge abo- ut slope and Y-intercept. School Science and Mathematics, 112(4), 230-240.
 • Goldin, G. (2000). A scientific perspective on structures, task-based interviews in mathematics edu- cation research. In A. E. Kelly ve R. Lesh (Eds.), Handbook of research design in mathematics and science education (pp. 517-545). New Jersey: Lawrence Erlbaum.
 • Greer, B. (1997). Modelling reality in mathematics classrooms: The case of word problems. Lear- ning and Instruction, 7(4), 293-307.
 • Guberman, R. ve Leikin, R. (2013). Interesting and difficult mathematical problems: changing teachers' vi- ews by employing multiple-solution tasks. Journal of Mathematics Teacher Education, 16(1), 33-56.
 • Gürbüz, R. & Akkan, Y. (2008). Farklı öğrenim seviyesindeki öğrencilerin aritmetikten cebire geçiş düzeylerinin karşılaştırılması: Denklem örneği. Eğitim ve Bilim, 33(148), 64-76.
 • Kabael, T. ve Kızıltoprak, F. (2014). Sixth grade students' ways of thinking associated with solving algebraic verbal problems. In S. Oesterle, C. Nicol, P. Liljedahl ve D. Allan (Eds.), Proceedings of the Joint Meeting of PME 38 and PME-NA 36 (Vol. 6, p. 120). Vancouver, Canada: PME.
 • Kaput, J. (1995). Long term algebra reform: Democratizing access to big ideas. In C. Lacampagne, W. Blair ve J. Kaput (Eds.), The algebra initiative colloquium (pp. 33-52). Washington, DC: U.S. Department of Education.
 • Kılıç, Ç. (2011). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının standart olmayan sözel problemle- re verdikleri yanıtlar ve yorumlar. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(3), 55-74.
 • Kieran, C. (1992). The learning and teaching of school algebra. In D. A. Grouws (Ed.), Handbook of research on mathematics teaching and learning (pp. 390-419). New York: Macmillan.
 • Koichu, B. ve Harel, G. (2007). Triadic interaction in clinical task-based interviews with mathema- tics teachers. Educational Studies in Mathematics, 65(3), 349-365.
 • Küchemann, D.E. (1981). Algebra. In K.M. Hart (Ed.), Children's understanding of mathematics (pp. 102-119). John Murray.
 • Mayer, R. E., Lewis, A. B. ve Hegarty, M. (1992). Mathematical misunderstandings: Qualitative reasoning about quantitative problems. Advances in Psychology, 91, 137-153.
 • Moore, K. C. ve Carlson, M. P. (2012). Students' images of problem contexts when solving applied problems. The Journal of Mathematical Behavior, 31(1), 48-59.
 • Nathan, M. J. ve Young, E. (1990). Thinking situationally: Results with an unintelligent tutor for word algebra problems. In A. McDougell ve C. Dowling (eds.), Computers and education (pp. 187-216). New York: North-Holland.
 • Leikin, R. (2011). Multiple-solution tasks: From a teacher education course to teacher practice. ZDM - The International Journal on Mathematics Education, 43(6), 993-1006.
 • Lesh, R. ve Zawojewski, J. S. (2007). Problem solving and modeling. In F. Lester (Ed.), The handbook of research on mathematics teaching and learning (2nd ed., pp. 763-804). Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics; Charlotte, NC: Information Age Publishing. (Joint Publication).
 • Moore, K. C. (2010). Relationships between quantitative reasoning and students' problem solving behaviors. Proceedings of the Fourteenth Annual Conference on Research in Undergraduate Mathematics Education (pp. 298-313). Portland, OR: Portland State University.
 • Moore, K. C., Carlson, M. P. ve Oehrtman, M. (2009). The role of quantitative reasoning in solving applied precalculus problems. Paper presented at the Twelfth Annual Special Interest Group of the Mathematical Association of America on Research in Undergraduate Mathematics Educati- on (SIGMAA on RUME) Conference, Raleigh, NC: North Carolina State University.
 • Olive, J. ve Çağlayan, G. (2008). Learners' difficulties with quantitative units in algebraic word problems and the teacher's interpretation of those difficulties. International Journal of Science and Mathematics Education, 6(2), 269-292.
 • Palomares, J. C. A. ve Hernandez, J. G. (2002). Identification of strategies used by fifth graders to solve mathematics word problems. In D. Mewborn, P. Sztajn, D. White, H. Wiegel, R. Bryant ve K. Nooney (Eds.), Proceedings of the Twenty-Fourth Annual Meeting of the North American Chapter of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (Vol. 3, p.1379). Athens, Georgia State University.
 • Pólya, G. (1957). How to solve it. Princeton. New Jersey: Princeton University.
 • Reusser, K., ve Stebler, R. (1997). Every word problem has a solution - The social rationality of mathematical modeling in schools. Learning and Instruction, 7, 309-327
 • Schoenfeld, A.H. (1985). Mathematical problem solving. New York: Academic Press.
 • Smith, J. ve Thompson, P. (2007). Quantitative reasoning and the development of algebraic reaso- ning. In J. Kaput ve D. Carraher (Eds.), Algebra in the early grades (pp. 95-132). New York, NY: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Stacey, K. ve MacGregor, M. (1999). Learning the algebraic method of solving problems. The Journal of Mathematical Behavior, 18(2), 149-167.
 • Thompson, P. (1988). Quantitative concepts as a foundation for algebraic reasoning: Sufficiency, necessity, and cognitive obstacles. In M. Behr, C. Lacampagne ve M. Wheeler (1988) (Eds.), Proceedings of the Annual Conference of the International Group for the Psychology of Mathe- matics Education (pp. 163-170). Dekalb, IL: Northern Illinois University.
 • Thompson, P. (1989). A cognitive model of quantity-based algebraic reasoning. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, USA.
 • Thompson, P. W. (1993). Quantitative reasoning, complexity, and additive structures. Educational Studies in Mathematics, 25(3), 165-208.
 • Van Dooren, W., Verschaffel, L ve Onghena, P. (2003). Pre-service teachers' preferred strategies for solving arithmetic and algebraic word problems. Journal of Mathematics Teacher Education, 6, 27-52.
 • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (genişletilmiş 5. Baskı), Ankara: Seçkin Yayıncılık.
APA Uygur Kabael T, Akın A (2016). Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Cebirsel Sözel Problemlerini Çözerken Kullandıkları Stratejiler ve Niceliksel Muhakeme Becerileri. , 875 - 894.
Chicago Uygur Kabael Tangül,Akın Ayça Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Cebirsel Sözel Problemlerini Çözerken Kullandıkları Stratejiler ve Niceliksel Muhakeme Becerileri. (2016): 875 - 894.
MLA Uygur Kabael Tangül,Akın Ayça Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Cebirsel Sözel Problemlerini Çözerken Kullandıkları Stratejiler ve Niceliksel Muhakeme Becerileri. , 2016, ss.875 - 894.
AMA Uygur Kabael T,Akın A Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Cebirsel Sözel Problemlerini Çözerken Kullandıkları Stratejiler ve Niceliksel Muhakeme Becerileri. . 2016; 875 - 894.
Vancouver Uygur Kabael T,Akın A Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Cebirsel Sözel Problemlerini Çözerken Kullandıkları Stratejiler ve Niceliksel Muhakeme Becerileri. . 2016; 875 - 894.
IEEE Uygur Kabael T,Akın A "Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Cebirsel Sözel Problemlerini Çözerken Kullandıkları Stratejiler ve Niceliksel Muhakeme Becerileri." , ss.875 - 894, 2016.
ISNAD Uygur Kabael, Tangül - Akın, Ayça. "Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Cebirsel Sözel Problemlerini Çözerken Kullandıkları Stratejiler ve Niceliksel Muhakeme Becerileri". (2016), 875-894.
APA Uygur Kabael T, Akın A (2016). Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Cebirsel Sözel Problemlerini Çözerken Kullandıkları Stratejiler ve Niceliksel Muhakeme Becerileri. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(2 (10.yıl özel sayısı)), 875 - 894.
Chicago Uygur Kabael Tangül,Akın Ayça Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Cebirsel Sözel Problemlerini Çözerken Kullandıkları Stratejiler ve Niceliksel Muhakeme Becerileri. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi 24, no.2 (10.yıl özel sayısı) (2016): 875 - 894.
MLA Uygur Kabael Tangül,Akın Ayça Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Cebirsel Sözel Problemlerini Çözerken Kullandıkları Stratejiler ve Niceliksel Muhakeme Becerileri. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.24, no.2 (10.yıl özel sayısı), 2016, ss.875 - 894.
AMA Uygur Kabael T,Akın A Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Cebirsel Sözel Problemlerini Çözerken Kullandıkları Stratejiler ve Niceliksel Muhakeme Becerileri. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi. 2016; 24(2 (10.yıl özel sayısı)): 875 - 894.
Vancouver Uygur Kabael T,Akın A Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Cebirsel Sözel Problemlerini Çözerken Kullandıkları Stratejiler ve Niceliksel Muhakeme Becerileri. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi. 2016; 24(2 (10.yıl özel sayısı)): 875 - 894.
IEEE Uygur Kabael T,Akın A "Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Cebirsel Sözel Problemlerini Çözerken Kullandıkları Stratejiler ve Niceliksel Muhakeme Becerileri." Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 24, ss.875 - 894, 2016.
ISNAD Uygur Kabael, Tangül - Akın, Ayça. "Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Cebirsel Sözel Problemlerini Çözerken Kullandıkları Stratejiler ve Niceliksel Muhakeme Becerileri". Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi 24/2 (10.yıl özel sayısı) (2016), 875-894.