Yıl: 2012 Cilt: 8 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 13 - 23 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

İlköğretim Öğrencilerinin Türkçe Dersi Konuşma ve Yazma Sürecinde Metaforlardan Yararlanma Durumları

Öz:
Bu çalışmanın amacı, ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin sözlü ve yazılı anlatımlarında metafor kullanma durumlarını belirlemektir. Araştırmada; nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi ve yapılandırılmış gözlem kullanılmıştır. Öğrencilerin konuşma sürecinde metaforlardan yararlanma durumlarını belirlemek amacıyla 62 ders saati yapılandırılmış gözlem formu ile doğrudan gözlem yapılmıştır. Öğrencilerin yazma sürecinde metafor kullanma durumlarını belirlemek amacıyla Türkçe dersi kapsamında kullanılan "Türkçe Dersi Öğrenci Çalışma Kitabı", "Öğrenci Kompozisyonları" ve "Öğrencilerin Türkçe Defterleri" doküman incelemesi olarak ele alınmış ve incelenmiştir. Araştırmada toplanan veriler "betimsel analiz yöntemi" kullanılarak çözümlenmiştir. Öğrencilerin, Türkçe dersi konuşma ve yazma sürecinde metafor kullanma durumlarını ortaya koymak için kullanılan gözlem formu ve doküman inceleme formu aracılığıyla elde edilen veri setleri incelenerek sayısallaştırılmış ve her bir öğrencinin araştırma süresince metafor kullanım sıklıkları hesaplanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; ilköğretim 5. sınıf öğrencileri, Türkçe dersi konuşma ve yazma sürecinde metaforlara yer vermektedirler. Öğrencilere daha çok konuşma-yazma fırsatı sunulduğunda ve yönlendirildiklerinde kullandıkları metafor sayılarının arttığı bulgusuna ulaşılmıştır
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik Eğitim, Özel

Using of Metaphors of Elementary School Students' in the Speaking and Writing Process in Turkish Lesson

Öz:
This study was done to determine the capacity of the primary 5th grade students' usage of metaphors in the speaking and writing expression. The document analysis and structured observation technique of the qualitative research approach were used in this research. To determine the students' capacity of using metaphors in the speaking process, observation with structured observation form was done directly in the 62 lesson hours. To determine the students' capacity of using metaphors in the writing process "Turkish Lesson Student Workbook" that was used within Turkish Lesson, "Students' Compositions", and "Students' Turkish Notebooks" were taken in to account and analysed. The data sets that were taken from observation forms and document analyse forms that were used to determine the students' capacity of using metaphor in the Turkish Lesson's speaking and writing process were examined and digitized and every students' metaphors using frequency during the study were calculated. According to the research findings; the 5th grade students use metaphors in the Turkish Lesson's speaking and writing process. The numbers of metaphors that the students use increase when the chance of speaking and writing is more given
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik Eğitim, Özel
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Castillo, L. (1999). The effect of anology instruction on young children's metaphor comprehension. Doctoral Dissertation City Unıversıty, New York, 1994. http://proquest.umi.com/dissertations/preview adresinden 05. 09. 2005 tarihinde alınmıştır.
 • Guiraud, P. (1994). Göstergebilim. Mehmet Y. (Çev.). Anakara: İmge Kitabevi.
 • Horton, W. (1999). Perceptual processing in simile comprehension. Doctoral Dissertation University of Chicago, Illinois, United States. http://proquest.umi.com/dissertations/preview adresinden 05. 09. 2006 tarihinde alınmıştır.
 • Lakoff, G. Johnson, M. (2003). Eğretileme Kuramında Gelişmeler. Doğan, M. (Çev.). Kitaplık, 65, 59-64.
 • Matthews, K. (2005). Induction of metaphorical responses in middle school students as a function of multiple exemplar ınstruction. Doctoral Dissertation Colombia Unıversity, United States. http://proquest.umi.com/dissertations/preview adresinden 05. 09. 2006 tarihinde alınmıştır.
 • Miles, M. B. ve Huberman, A. M. (1994). An expanded sourcebook qualitative data analysis. (Second Edition). California: Sage Publications, Inc.
 • Sever, S. (1997). Türkçe öğretimi ve tam öğrenme. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Sezer, E. (2003). Dilde ve edebiyatta "yol" metaforu. Kitaplık, 65, 88-91.
 • Tompkins, P. ve Lawley, J. (2002). The magic of metaphor. The Caroline Newsletter, March.
 • Traylor, E. (2004). Language instruction using cildren's literature on the writing of forth-grade sudents. Doctoral Dissertation University of Houston,
 • http://proquest.umi.com/dissertations/preview adresinden 05. 09. 2005 tarihinde alınmıştır.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek H.(2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Zoltan, K. (2003). Edebiyatta metafor. Kaftan, A. (Çev.). Kitaplık, 65, 79-84.
APA YAŞAR Ş, Girmen P (2012). İlköğretim Öğrencilerinin Türkçe Dersi Konuşma ve Yazma Sürecinde Metaforlardan Yararlanma Durumları. , 13 - 23.
Chicago YAŞAR Şefik,Girmen Pınar İlköğretim Öğrencilerinin Türkçe Dersi Konuşma ve Yazma Sürecinde Metaforlardan Yararlanma Durumları. (2012): 13 - 23.
MLA YAŞAR Şefik,Girmen Pınar İlköğretim Öğrencilerinin Türkçe Dersi Konuşma ve Yazma Sürecinde Metaforlardan Yararlanma Durumları. , 2012, ss.13 - 23.
AMA YAŞAR Ş,Girmen P İlköğretim Öğrencilerinin Türkçe Dersi Konuşma ve Yazma Sürecinde Metaforlardan Yararlanma Durumları. . 2012; 13 - 23.
Vancouver YAŞAR Ş,Girmen P İlköğretim Öğrencilerinin Türkçe Dersi Konuşma ve Yazma Sürecinde Metaforlardan Yararlanma Durumları. . 2012; 13 - 23.
IEEE YAŞAR Ş,Girmen P "İlköğretim Öğrencilerinin Türkçe Dersi Konuşma ve Yazma Sürecinde Metaforlardan Yararlanma Durumları." , ss.13 - 23, 2012.
ISNAD YAŞAR, Şefik - Girmen, Pınar. "İlköğretim Öğrencilerinin Türkçe Dersi Konuşma ve Yazma Sürecinde Metaforlardan Yararlanma Durumları". (2012), 13-23.
APA YAŞAR Ş, Girmen P (2012). İlköğretim Öğrencilerinin Türkçe Dersi Konuşma ve Yazma Sürecinde Metaforlardan Yararlanma Durumları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(3), 13 - 23.
Chicago YAŞAR Şefik,Girmen Pınar İlköğretim Öğrencilerinin Türkçe Dersi Konuşma ve Yazma Sürecinde Metaforlardan Yararlanma Durumları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8, no.3 (2012): 13 - 23.
MLA YAŞAR Şefik,Girmen Pınar İlköğretim Öğrencilerinin Türkçe Dersi Konuşma ve Yazma Sürecinde Metaforlardan Yararlanma Durumları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.8, no.3, 2012, ss.13 - 23.
AMA YAŞAR Ş,Girmen P İlköğretim Öğrencilerinin Türkçe Dersi Konuşma ve Yazma Sürecinde Metaforlardan Yararlanma Durumları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2012; 8(3): 13 - 23.
Vancouver YAŞAR Ş,Girmen P İlköğretim Öğrencilerinin Türkçe Dersi Konuşma ve Yazma Sürecinde Metaforlardan Yararlanma Durumları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2012; 8(3): 13 - 23.
IEEE YAŞAR Ş,Girmen P "İlköğretim Öğrencilerinin Türkçe Dersi Konuşma ve Yazma Sürecinde Metaforlardan Yararlanma Durumları." Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8, ss.13 - 23, 2012.
ISNAD YAŞAR, Şefik - Girmen, Pınar. "İlköğretim Öğrencilerinin Türkçe Dersi Konuşma ve Yazma Sürecinde Metaforlardan Yararlanma Durumları". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8/3 (2012), 13-23.