Yıl: 2003 Cilt: 14 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 184 - 191 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Tip II diabetik hastalarda kan şekeri kontrolü ile psikiyatrik bozukluklara ilişkisi

Öz:
Amaç: Bu çalışmanın amacı kan şekeri kontrolü iyi ve kötü olan tip II Diabetes Mellitus (DM) hastalarında spesifik psikiyatrik bozuklukların birlikteliğini araştırmaktır. Metod: Araştırmaya Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi endokrinoloji polikliniğinde ayaktan takip edilen 104 tip II DM hastası alındı. Araştırmaya alınan hastalar HbA1c seviyelerine göre %7 den büyük olanlar kan şekeri kontrolü kötü olan I. grup (n=40), %7 den küçük olanlar kan şekeri kontrolü iyi olan II. grup (n=64) olarak ikiye ayrıldı. Bütün hastalar sosyodemografik veri formu, DSM-IV I. Eksen Bozuklukları için Yapılandırılmış Klinik Görüşme Çizelgesi Klinik Versiyonu (DYKG-I), Hamilton Anksiyete Derecelendirme Ölçeği (HADÖ), Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği (HDDÖ) ve Mini-Mental test kullanılarak değerlendirildi. Bulgular: I. grup hastalarda major depresif bozukluk %67.5, distimik bozukluk %10.0, yaygın anksiyete bozukluğu %7.5, obsesif kompülsif bozukluk %5.0 ve sosyal fobi %2.5, nikotin bağımlılığı %5 oranlarında, II. grup hastalarda major depresif bozukluk %43.8, distimik bozukluk %10.9, sanrısal bozukluk %3.1, obsesif kompulsif bozukluk %6.3, sosyal fobi %4.7, yaygın anksiyete bozukluğu %6.3 oranlarında bulundu. Major depresif bozukluk oranı I. grup hastalarda II. grup hastalardan anlamlı olarak daha yüksekti. I. Grupta HDDÖ ve HADÖ skorları II. gruptan daha yüksek bulundu. Toplam hasta grubunda HbA1c düzeyleri ve HADÖ, HDDÖ skorları, depresif epizod sayıları arasında pozitif korelasyon bulundu. Sonuç: Major depresif bozukluk kan şekeri kontrolü kötü olan diabetik hastalarda kan şekeri kontrolü iyi olanlardan daha sıktır. HbA1c seviyesi ile depresyon ve anksiyete belirti düzeyleri arasında güçlü ilişki vardır.
Anahtar Kelime: Diabetes mellitus, insülin bağımsız Psikiyatrik durum derecelendirme ölçekleri Depresyon Kan şekeri Kaygı

Konular: Psikoloji Psikiyatri

Relationship between blood glucose control and psychiatric disorders in type II diabetic patients

Öz:
Objective: To explore specific psychiatric comorbidity among type II DM patients with poor and good glycemic control. Method: One hundred four patients with type II DM attending outpatient department of the Endocrinology Unit of Süleyman Demirel University Medical Faculty were included in this study. Patients were divided into two groups according to HbA1c level: >7% defined group 1 with poor glycemic control (n=40), and <7% defined group 2 with good glycemic control (n=64). All patients were assessed using a semi structured socio-demographic data form, the Structured Clinical Interview for DSM-IV-Clinical Version (SCID-I/CV), Hamilton Depression Rating Scale (HDRS), Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS) and the Minimental State Examination Scale. Results: The prevalence rate of psychiatric disorders were as follows: major depressive disorder 67.5%, dysthymic disorder 10.0%, generalized anxiety disorder 7.5%, obsessive compulsive disorder 5%, social phobia 2.5% and nicotine dependence 5% in group 1 patients; and major depressive disorder 43.8%, dysthymic disorder 10.9%, paranoid disorder 3.1%, obsessive compulsive disorder 6.3%, social phobia 4.7%, generalized anxiety disorder 6.3%, nicotine dependence 9.4% and alcohol dependence 3.1% in group 2 patients. Major depressive disorder frequency was significantly higher in group1 patients than group 2 patients. HDRS and HARS scores were significantly higher in group 1 patients than in group 2 patients. Significant positive correlations were found between HDRS, HARS scores, number of depressive episodes and the level of HbA1c in the diabetic patients. Conclusion: Major depressive disorder was more frequent in diabetic patients with poor glycemic control than in those with good glycemic control. There was a strong association between level of HbA1c and depression and anxiety symptom level.
Anahtar Kelime: Depression Blood Glucose Anxiety Diabetes Mellitus, Non-Insulin-Dependent Psychiatric Status Rating Scales

Konular: Psikoloji Psikiyatri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Akdemir A, Örsel SD, Dağ İ ve ark (1996) Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği (HDDÖ)’nin geçerliği-güvenirliği ve klinikte kullanımı. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi, 4: 251-259.
 • Allison B, Grigsby, RJ, Anderson KE ve ark. (2002) Prevalence of anxiety in adults with diabetes: a systematic review. J Psychosom Res, 53:1053-1060.
 • American Diabetes Association, (1997) Standards of medical care for patients with diabetes mellitus. Diabetes Care, 20 (suppl. 1), 5–13.
 • Çolak R, Yabanoğlu İ, Baştürk M ve ark. (1999) Diabetes mellituslu hastaların psikiyatrik değerlendirilmesi. XXXV. Ulusal Diyabet Kongresi ve Uluslararası Obesite Sempozyumu Bildiri Kitabı, s. 42.
 • DeFronzo RA (1998) Goals of Diabetes Management. Current Management of Diabetes Mellitus, Cilt 1, DeFronzo (Ed), Philadelphia, Mosby A Times Mirror Company, s. 5-7.
 • Diabetes Complications and Control Trial. (1993) The effect of intensive treatment of diabetes on the development and progression of long-term complications in insulin-dependent diabetes mellitus. N Engl J Med, 329:977–986.
 • First MB, Spitzer RL, Gibbon M ve ark. (1997) Structured Clinical Interview for DSM-IV Clinical Version (SCID-I/CV). Washington DC, American Psychiatric Press.
 • Folstein MF, Folstein S, Mc Hugh PR (1975) Mini Mental State: a practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician. J Psychiatr Res, 12:189-198.
 • Friedman S, Vila G, Timsit J ve ark. (1998) Anxiety and depressive disorders in an adult insulin-dependent diabetic mellitus (IDDM) population: relationships with glycemic control and somatic complications. Eur Psychiatry, 13: 295-302.
 • Gavard JA, Lustman PJ, Clouse RE. (1993) Prevalence of depression in adults with diabetes. Diabetes Care, 16:1167–1178.
 • Genuth S. (1995) A case for blood glucose control. Adv Int Med, 40: 573-623.
 • Geringer ES. (1990) Affective disorders and diabetes mellitus. Neuropsychological and Behavioral Aspects of Diabetes, Holmes CS (Ed), New York, Springer, 239–272.
 • Goodnick PJ, Henry JK, Buki VM. (1995) Treatment of depression in patients with diabetes mellitus. J Clin Psychiatry, 56: 128-136.
 • Güngen C, Ertan T, Eker E ve ark. (2002) Standardize mini mental test’in Türk toplumunda hafif demans tanısında geçerlik ve güvenilirliği. Türk Psikiyatri Dergisi, 13: 273-281.
 • Gülseren L, Hekimsoy Z, Gülseren Ş ve ark. (2001) Diabetes mellituslu hastalarda depresyon, anksiyete, yaşam kalitesi ve yetiyitimi. Türk Psikiyatri Dergisi, 12:89-98.
 • Hamilton M (1959) The assessment of anxiety states by rating. Br J Med Psychol, 32:50-55.
 • Hamilton M. (1960) A rating scale for depression. J Neurol Neurosurg Psychiatry, 23: 56-62.
 • Hamilton M (1967) Development of a rating scale for primary depressive illness. Br J Soc Clin Psychol, 6: 278-296.
 • Jacobson AM, de Groot M, Samson JA. (1997) The effects of psychiatric disorders and symptoms on quality of life in patients with Type I and Type II diabetes mellitus. Quality Life Res, 6:11–20.
 • Kuloğlu M, Karaoğlu A, Atmaca M ve ark. (2000) Tip II diabetik hastalarda psikiyatrik belirtiler ve kan şekeri kontrolü. Düşünen Adam, 13:19-23.
 • Leedom L, Meehan WP, Procci W ve ark. (1991) Symptoms of depression in patients with type II diabetes mellitus. Psychosomatics, 32:280-286.
 • Lloyd CE, Matthews KA, Wing RR ve ark. (1992) Psychosocial factors and complications of IDDM. Diabetes Care, 15:166–172.
 • Lloyd CE, Dyert PH, Barnett AH. (2000) Prevalence of symptoms of depression and anxiety in a diabetes clinic population. Diabet Med, 17:198– 202.
 • Lustman PJ, Griffith LS, Clouse RE ve ark. (1986) Psychiatric illness and diabetes mellitus. Relationship of symptoms to glucose control. J Nerv Ment Dis, 174:736–742.
 • Lustman PJ, Griffith LS, Clouse RE. (1988) Depression in adults with diabetes. Results of 5-yr follow-up study. Diabetes Care, 11:605–612.
 • Lustman PJ, Griffith LS, Clouse RE ve ark. (1995) Effects of alprazolam on glucose regulation in adult diabetic patients: results of a double-blind, placebocontrolled trial. Diabetes Care, 18:1133–1139.
 • Marcus MD, Wing R, Guare J ve ark. (1992) Lifetime prevalence of major depression and its effect on treatment outcome in obese Type II diabetic patients. Diabetes Care, 15:253–255.
 • McGrady A, Horner, J (1999) Role of mood in outcome of biofeedback assisted relaxation therapy in insulin dependent diabetes mellitus. Appl Psychophysiol Biofeedback, 24:79-88.
 • Mazze R, Lucido D, Shamoon H. (1984) Psychological and social correlates of glycemic control. Diabetes Care, 7:360–366.
 • Murrell SA, Himmelfarb S, Wright K (1983) Prevalence of depression and its correlates in older adults. Am J Epidemiol, 117:173–185.
 • Nathan DM. (1994) Relationship between metabolic control and long-term complications of diabetes. Joslin’s diabetes mellitus, 13. baskı, Kahn CR, Weir GC (eds), Philadelphia, Lea & Febiger.
 • Niemcryk SJ, Speers MA, Travis LB ve ark. (1990) Psychosocial correlates of hemoglobin A1c in young adults with type 1 diabetes. J Psychosom Res, 34:617– 627.
 • Özkürkçügil A, Aydemir Ö, Yıldız M ve ark. (1999) DSM-IV eksen I bozuklukları için yapılandırılmış klinik görüşmenin Türkçe’ye uyarlanması ve güvenilirlik çalışması. İlaç ve Tedavi Dergisi, 12:233-236.
 • Piatnitski N. (1998) Affective spectrum disorders among the patients with diabetes mellitus, Eur Psychiatry, 13: (suppl 4): 239s-240s.
 • Popkin MK, Callies AL, Lentz RD ve ark. (1988) Prevalence of major depression, simple phobia, and other psychiatric disorders in patients with long-standing Type I diabetes mellitus. Arch Gen Psychiatry, 45:64–68.
 • Robinson N, Fuller JH, Edmeades SP. (1988) Depression and diabetes. Diabetes Med, 5:268–274.
 • Roy M, Collier B, Roy A (1994) Excess of depressive symptoms and life events among diabetics, Compr Psychiatry,35: 129-131.
 • Rubin RR, Peyrot M. (2001) Psychological issues and treatments for people with diabetes. J Clin Psychol, 57:457– 478.
 • Sevincok L, Guney E, Uslu A ve ark. (2001) Depression in a sample of Turkish type 2 diabetes patients, Eur Psychiatry, 16:229-231.
 • Tellez-Zenteno JF, Cardiel MH (2002) Risk factors associated with depression in patients with type 2 diabetes mellitus. Arch Med Res, 33:53-60.
 • Thomas AJ, Kalaria RN, O’Brien JT. Depression and vascular disease: what is the relationship?, J Affect Disord, Basımda.
 • Ventura J, Liberman RP, Green MF ve ark. (1998) Training and quality assurance with the Structured Clinical Interview for DSM-IV (SCID-I/P), Psychiatry Research 7:163-173
 • Weyerer S, Hewer W, Pfeifer-Kurda M ve ark. (1989) Psychiatric disorders and diabetes: results from a community study. J Psychosom Res, 33:633– 640.
 • Winocour PH, Main CJ, Medlicott G ve ark. (1990) A psychometric evaluation of adult patients with type I (insulin-dependent) diabetes mellitus. Prevalence of psychological dysfunction and relationship to demographic variables, metabolic control and complications. Diabetes Res, 14:171-176.
 • Yazıcı MK, Demir B, Tanrıverdi N ve ark. (1998) Hamilton anksiyete değerlendirme ölçeği, değerlendiriciler arası güvenirlik ve geçerlik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi 9:114-117.
 • Zimmet P Z, McCarty D J, de Courten M P. (1997) The global epidemiology of non-insulin-dependent diabetes mellitus and the metabolic syndrome. J Diabetes Complications, 11: 60-68.
APA Eren İ, ERDİ Ö, ÖZCANKAYA R (2003). Tip II diabetik hastalarda kan şekeri kontrolü ile psikiyatrik bozukluklara ilişkisi. , 184 - 191.
Chicago Eren İbrahim,ERDİ Özlem,ÖZCANKAYA Ramazan Tip II diabetik hastalarda kan şekeri kontrolü ile psikiyatrik bozukluklara ilişkisi. (2003): 184 - 191.
MLA Eren İbrahim,ERDİ Özlem,ÖZCANKAYA Ramazan Tip II diabetik hastalarda kan şekeri kontrolü ile psikiyatrik bozukluklara ilişkisi. , 2003, ss.184 - 191.
AMA Eren İ,ERDİ Ö,ÖZCANKAYA R Tip II diabetik hastalarda kan şekeri kontrolü ile psikiyatrik bozukluklara ilişkisi. . 2003; 184 - 191.
Vancouver Eren İ,ERDİ Ö,ÖZCANKAYA R Tip II diabetik hastalarda kan şekeri kontrolü ile psikiyatrik bozukluklara ilişkisi. . 2003; 184 - 191.
IEEE Eren İ,ERDİ Ö,ÖZCANKAYA R "Tip II diabetik hastalarda kan şekeri kontrolü ile psikiyatrik bozukluklara ilişkisi." , ss.184 - 191, 2003.
ISNAD Eren, İbrahim vd. "Tip II diabetik hastalarda kan şekeri kontrolü ile psikiyatrik bozukluklara ilişkisi". (2003), 184-191.
APA Eren İ, ERDİ Ö, ÖZCANKAYA R (2003). Tip II diabetik hastalarda kan şekeri kontrolü ile psikiyatrik bozukluklara ilişkisi. Türk Psikiyatri Dergisi, 14(3), 184 - 191.
Chicago Eren İbrahim,ERDİ Özlem,ÖZCANKAYA Ramazan Tip II diabetik hastalarda kan şekeri kontrolü ile psikiyatrik bozukluklara ilişkisi. Türk Psikiyatri Dergisi 14, no.3 (2003): 184 - 191.
MLA Eren İbrahim,ERDİ Özlem,ÖZCANKAYA Ramazan Tip II diabetik hastalarda kan şekeri kontrolü ile psikiyatrik bozukluklara ilişkisi. Türk Psikiyatri Dergisi, vol.14, no.3, 2003, ss.184 - 191.
AMA Eren İ,ERDİ Ö,ÖZCANKAYA R Tip II diabetik hastalarda kan şekeri kontrolü ile psikiyatrik bozukluklara ilişkisi. Türk Psikiyatri Dergisi. 2003; 14(3): 184 - 191.
Vancouver Eren İ,ERDİ Ö,ÖZCANKAYA R Tip II diabetik hastalarda kan şekeri kontrolü ile psikiyatrik bozukluklara ilişkisi. Türk Psikiyatri Dergisi. 2003; 14(3): 184 - 191.
IEEE Eren İ,ERDİ Ö,ÖZCANKAYA R "Tip II diabetik hastalarda kan şekeri kontrolü ile psikiyatrik bozukluklara ilişkisi." Türk Psikiyatri Dergisi, 14, ss.184 - 191, 2003.
ISNAD Eren, İbrahim vd. "Tip II diabetik hastalarda kan şekeri kontrolü ile psikiyatrik bozukluklara ilişkisi". Türk Psikiyatri Dergisi 14/3 (2003), 184-191.