ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN PROBLEM ÇÖZME BECERİSİNE YÖNELİK ÜSTBİLİŞ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

Yıl: 2013 Cilt: 10 Sayı: 21 Sayfa Aralığı: 157 - 166 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN PROBLEM ÇÖZME BECERİSİNE YÖNELİK ÜSTBİLİŞ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

Öz:
Bu çalışmada üstün yetenekli öğrencilerin problem çözme becerisine yönelik üstbiliş düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla araştırma 2012-2013 öğretim yılı bahar döneminde Kahramanmaraş Bilim ve Sanat Merkezinde öğrenimlerine devam eden 85 üstün yetenekli öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada Cooper, Urena ve Stevens (2008) tarafından geliştirilmiş ve Türkçe'ye çevirisi Tüysüz, Karakuyu ve Bilgin (2008) tarafından yapılmış "Üstbiliş Etkinlik Envanteri" veri toplamak amacıyla kullanılmıştır. Sonuçlar; i) üstün yetenekli öğrencilerin problem çözme becerisine yönelik üst biliş düzeylerinin yüksek olduğunu, ii) kız öğrencilerin problem çözme becerilerine yönelik üst biliş düzeylerinin erkek öğrencilerinkinden daha iyi olduğunu ve iii) bireysel yetenekleri fark ettirme programındaki öğrencilerin problem çözme becerilerine yönelik üst biliş düzeylerinin özel yetenekleri geliştirme programındaki öğrencilerinkinden daha iyi olduğunu göstermiştir
Anahtar Kelime:

DETERMINATION OF GIFTED STUDENTS' METACOGNITION LEVEL ABOUT PROBLEM SOLVING SKILLS

Öz:
In this study, it is aimed to carry out gifted students' metacognition level about problem solving skills. For this purpose, the study was conducted with 85 gifted students continuing their education in Kahramanmaras Science and Art Center in the spring semester of the academic year 2012-2013. Metacognitive Activities Inventory which was developed by Cooper, Urena and Stevens (2008) and adapted to Turkish by Tüysüz, Karakuyu and Bilgin (2008) was used to collect data in the research. The results showed that i) gifted students had higher metacognitive levels about problem solving skills ii) female students’metacognitive levels about problem solving skills were better than male students’ and iii) students’ metacognitive levels about problem solving skills in individual difference program were better than students in special skills development program
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Alexander, J. M., Johnson, K. E, Albano, J., Freygang, T. & Scott, B. (2006). “Relations between Intelligence and the Development of Metaconceptual Knowledge”. Metacognition & Learning, 1, 51-57.
 • Balcı, G. (2007). İlköğretim 5. Sınıf öğrencilerinin sözel matematik Problemlerini çözme düzeylerine göre bilişsel Farkındalık becerilerinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Bingham, A. (1998). “Çocuklarda Problem Çözme Yeteneklerinin Geliştirilmesi”. (Çeviri: A. F. Oğuzkan). İstanbul: Milli Eğitim Basımevi
 • Brown, A. (1987). Metacognition, executive control, selfregulation, and other mysterious mechanisms. F. E. Weinert ve R. H. Kluwe, (Ed.), New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Candan, A., S. (2005). “Üstbilişsel Kuram ve Tarih Öğretimi”. Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(2), 327-332
 • Cautinho, S. A. (2007). “The Relationship between Goals, Metacognition and Academic Success”. Educate, 7(1), 39–47.
 • Çakıroğlu, A. (2007). Üstbilişsel strateji kullanımının Okuduğunu anlama düzeyi düşük öğrencilerde Erişi artırımına etkisi. Yayınlanmamış doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Çakıroğlu, Ü., Sarı, E. ve Akkan, Y. (2011). The View of the Teachers About The Contribution Of Teaching Programming To The Gifted Students In The Problem Solving, 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, (22- 24 September) , Elazığ: Fırat University.
 • Demirci, C.(2000). Eleştirel düşünme. Ankara: Eğitim ve Bilim, Türk Eğitim Derneği,115(25).
 • Demirel, Ö(2000). Öğrenme sanatı. Ankara: Pegem A Yayıncılık
 • Desoete, A., Roeyers, H. & Buysee, A. (2001). “Metacognition and Mathematical Problem Solving in Grade 3”. Journal of Learning Disabilities, 34, 435–449.
 • Doğan, A. (2013). “Metacognition and Metacognition Based Teaching”. Middle Eastern & African Journal of Educational Research, 3, 6-21
 • Doğan, K., Solak, Ö., S., Özdel, K. ve Türkçapar, M., H. (2013). “Obsesif Kompulsif Bozukluk Alt Tiplerinde ve Sağlıklı Kontrol Grubunda Üstbilişlerin Karşılaştırılması”. Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, 2, 34-40
 • Ellis, S. & Siegler, R.S. (1994). Development of Problem Solving. Thinking and Problem Solving-Handbook of Perception and Cognition (Sternberg, R.J.), USA: Academic Press.
 • Flavell, J. H. (1979). “Metacognition and Cognitive Monitoring: A New Area of Cognitive Developmental Inquiry”. American Psychologist, 34, 906-911.
 • Gelen, İ. (2003). Bilişsel Farkındalık Stratejilerinin Türkçe Dersine İlişkin Tutum, Okuduğunu Anlama ve Kalıcılığa Etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Gelen, İ. (2004). Bilişsel farkındalık stratejilerinin Türkçe dersine ilişkin tutum, okuduğunu anlama ve kalıcılığa etkisi. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, (6-9 Temmuz),Malatya: İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi.
 • Kanlı, E. ve Emir, S. (2009). “Fen ve Teknoloji Öğretiminde Probleme Dayalı Öğrenmenin Üstün Zekalı ve Normal Öğrencilerin Motivasyon Düzeylerine Etkisi”. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 42-61
 • Karakelle, S. (2012). “Üst Bilişsel Farkındalık, Zekâ, Problem Çözme Algısı ve Düşünme İhtiyacı Arasındaki Bağlantılar”. Eğitim ve Bilim, 37(164), 237-250
 • Karakelle, S. ve Saraç, S. (2007).” Çocuklar İçin Üst Bilişsel Farkındalık Ölçeği (ÜBFÖ-Ç) A ve B Formları: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”. Türk Psikoloji Yazıları, 10(20), 87-103
 • Karakelle, S. ve Saraç, S. (2010). “Üst Biliş Hakkında Bir Gözden Geçirme: Üstbiliş Çalışmaları mı Yoksa Üst Bilişsel Yaklaşım mı?” Türk Psikoloji Yazıları, 13(26), 45-60
 • Kneeland, S. (2001). “Sosyal Bilgilerde Problem Çözme ve Uygulamalar”. (Çev. N.Kalaycı) Ankara: Gazi Kitabevi, Kramarski, B., Mavarech, Z. R., & Arami, M. (2002). “The Effects of
 • Metacognitive Instruction on Solving Mathematical Authentic Tasks”. Educational Studies in Mathematics, 49, 225–250.
 • Marge, J. J. (2001). The Effect of Metacognitive Strategy Scaffolding on Student Achievement in Solving Complex Math Word Problems. Doctoral Thesis, Riverside, CA: University of California.
 • Metcalfe, J. (1996). “Metacognitive Processes”. In E.L.Bjork and R.A. Bjork (Eds.). Memory: Handbook of Perception and Cognition, New York: Academic Press
 • Mevarech, Z. & Frıdkın, S. (2006). “The Effects of Improve on Mathematical Knowledge, Mathematical Reasoning and Meta-cognition”. Metacognition and Learning. 1(1), 85-97
 • Rozencwajg, P. (2003). “Metacognitive Factors in Scientific Problem Solving Strategies”. European Journal of Psychology of Education, 18(3), 281-294.
 • Senemoğlu, N. (1997). “Gelişim Öğrenme ve Öğretim Kuramdan Uygulamaya”. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Schurter, W.A. (2001). Comprehension Monitoring and Polya’s Heuristics as Tools for Problem Solving by Developmental Mathematics Students. Doctoral Thesis, San Antonio: The University of the Incarnate Word.
 • Spence, J.D., Yore, D.L & Williams, R.L. (1999). “The effects of Explicit Science Reading Instruction on Selected Grade 7 Students’ Metacognition and Comprehension of Specific Science Text”. Journal of Elementary Science Education, 11, 15-30
 • Tekşan, K. (2013). “Ömer Seyfettin’in Üç Hikâyesinde Problem Çözme Yöntemi ve Bu Hikâyelerin Türkçe Öğretiminde Kullanılması”. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(25), 310-341
 • Toprak, A. (2005). Eş Zamanlı Olmayan Web Tabanlı Dersin Öğretmen Adaylarının Başarısına, Zihin-Üstü Yetilerine ve Bilgisayara, WWW ve Web Tabanlı Derse Karsı Tutumlarına Etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. .
 • Tüysüz, C., Karakuyu Y. ve Bilgin, İ. (2008). “Öğretmen Adaylarının Üst Biliş Düzeylerinin Belirlenmesi”. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(2), 147-158.
 • Uçkun, C.G., Demir, B. ve Yüksel, A. (2012). “Meslek Yüksek Okullarında Görevli Akademik Yöneticilerin Üst Bilişsel Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi: Kocaeli Üniversitesi Örneği”. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 24, 51-74
 • Van der Stel, M. & Veenman, M. V. J. (2008).” Relation between Intellectual Ability and Metacognitive Skillfulness As Predictors of Learning Performance of Young Students Performing Tasks in Different Domains”. Learning and Individual Differences, 18, 128–134.
 • Veenman, M. V. J. & Beishuizen, J. J. (2004). “Intellectual and Metacognitive Skills of Novices while Studying Texts under Conditions of Text Difficulty and Time Constraint”. Learning and Instruction, 14, 621-640.
 • Woolfolk, A. (2004). “Educational Psychology”. Boston: Pearson Allyn and Bacon. Yıldız, E. ve Ergin, Ö. (2007). Bilişüstü ve Fen öğretimi”. Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(3), 175-196
 • Yımer, A. & Ellerton N. F. (2006). “Cognitive and Metacognitive Aspects of Mathematical Problem Solving: An Emerging Model””. Mathematics Education Research Group of Australasia, Conference Proceedings, 575-582
APA Tüysüz C (2013). ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN PROBLEM ÇÖZME BECERİSİNE YÖNELİK ÜSTBİLİŞ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ. , 157 - 166.
Chicago Tüysüz Cengiz ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN PROBLEM ÇÖZME BECERİSİNE YÖNELİK ÜSTBİLİŞ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ. (2013): 157 - 166.
MLA Tüysüz Cengiz ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN PROBLEM ÇÖZME BECERİSİNE YÖNELİK ÜSTBİLİŞ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ. , 2013, ss.157 - 166.
AMA Tüysüz C ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN PROBLEM ÇÖZME BECERİSİNE YÖNELİK ÜSTBİLİŞ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ. . 2013; 157 - 166.
Vancouver Tüysüz C ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN PROBLEM ÇÖZME BECERİSİNE YÖNELİK ÜSTBİLİŞ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ. . 2013; 157 - 166.
IEEE Tüysüz C "ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN PROBLEM ÇÖZME BECERİSİNE YÖNELİK ÜSTBİLİŞ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ." , ss.157 - 166, 2013.
ISNAD Tüysüz, Cengiz. "ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN PROBLEM ÇÖZME BECERİSİNE YÖNELİK ÜSTBİLİŞ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ". (2013), 157-166.
APA Tüysüz C (2013). ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN PROBLEM ÇÖZME BECERİSİNE YÖNELİK ÜSTBİLİŞ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(21), 157 - 166.
Chicago Tüysüz Cengiz ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN PROBLEM ÇÖZME BECERİSİNE YÖNELİK ÜSTBİLİŞ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10, no.21 (2013): 157 - 166.
MLA Tüysüz Cengiz ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN PROBLEM ÇÖZME BECERİSİNE YÖNELİK ÜSTBİLİŞ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.10, no.21, 2013, ss.157 - 166.
AMA Tüysüz C ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN PROBLEM ÇÖZME BECERİSİNE YÖNELİK ÜSTBİLİŞ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2013; 10(21): 157 - 166.
Vancouver Tüysüz C ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN PROBLEM ÇÖZME BECERİSİNE YÖNELİK ÜSTBİLİŞ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2013; 10(21): 157 - 166.
IEEE Tüysüz C "ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN PROBLEM ÇÖZME BECERİSİNE YÖNELİK ÜSTBİLİŞ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ." Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10, ss.157 - 166, 2013.
ISNAD Tüysüz, Cengiz. "ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN PROBLEM ÇÖZME BECERİSİNE YÖNELİK ÜSTBİLİŞ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10/21 (2013), 157-166.