Yıl: 2013 Cilt: 6 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 17 - 25 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Gynecological Cancer Patients Satisfaction Related To Nursing Care Who Take Chemotherapy

Öz:
Kanser tedavisinde uzun süredir kullanılan kemoterapi, anemi, bulantı-kusma, ağız yaraları, saç dökülmesi benzeri problemlere yolaçmaktadır. Bu nedenle hastanın tedaviye uyumunda hemşirelik bakım memnuniyeti önem kazanmaktadır. Amaç: Çalışma, HacettepeÜniversitesi Erişkin Hastanesi ve Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde kemoterapi alan hastaların, hemşirelikbakımında memnuniyetlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Çalışmaya şubat-ağustos 2009 tarihleri arasında kemoterapi alanhastalar dahil edilmiştir. Araştırma için Gazi Üniversitesi hastanesinden 20 hasta ve Hacettepe Üniversite hastanesinden 60 hasta alınmıştır.Araştırmada veri toplama formu ve "Kemoterapi Hastalarında Hemşirelik Bakımı Memnuniyet Ölçeği" kullanılmıştır. Bulgular: Hastaların%80'inin memnuniyet puanları, ortalamanın üzerindedir. Hastaların %97.5'inin Gastrointestinal sistemle ilgili sorunları yaşadıklarıbelirlenmiştir. İlaçlar, kemoterapinin olumsuz etkileri, yan etkilere yönelik önlemler, beslenme ve günlük yaşamda dikkat edilmesi gerekenkonular hakkında aldıkları eğitimi yeterli bulanlar ile yetersiz bulanların hemşirelik bakım memnuniyetleri arasında istatistiksel olarak farkanlamlı bulunmuştur(p<0.05). Sonuç: Kemoterapi, ilaçların olumsuz etkileri, tedavinin yan etkilerine yönelik alınacak önlemler, beslenmeve günlük yaşamda dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgilendirilmeyi yeterli bulan hastaların hemşirelik bakım memnuniyetpuanları ortalama puanın üzerinde bulunmuştur. Sonuç olarak kemoterapi alan jinekolojik kanserli hastalara tedavileri sırasında eğitimverilmesi önerilmektedir.
Anahtar Kelime:

Konular: Hemşirelik

Kemoterapi Alan Jinekolojik Kanserli Hastaların Hemşirelik Bakım Memnuniyetlerinin Belirlenmesi

Öz:
Chemotherapy which is used long-term in the treatment of cancer lead to some problems such as anemia, vomiting andnausea, mouth sores, hair loss. For this reason, satisfaction of nursing care gain important in the treatment compliance. Objectives: Thisstudys aim is to determine the satisfaction of nursing care for the patients who having been treated via chemotherapy in Hacettepe UniverstyAdult Hospital and Gazi University Hospital Health Research and Application Center. Methods: The patients received chemotherapy wasincluded in to the research between the dates February-August 2009. The sample of the research consist of 20 patients from Gazi UniversityHospital and 60 patients from Hacettepe Universty Hospital. Data collecting form and "Tool of satisfaction of nursing care for patientsreceiving chemotherapy" were used in the research. Results: 80% of patients satisfaction scores above average. 97.5% patients experienceproblems with the gastrointestinal system. Patients satisfaction scores about the information they get from the nurses on their treatment,drugs they use, negative effects of drugs, proposals which given on negative effects of chemotherapy, nutrition, daily life activity werefound statistically significant(p<0.05). Conclusion: Satisfaction of nursing care scores with the information given about the chemotherapy,negative effects of drugs, precautions against adverse effects of chemotherapy, nutrition and daily life activity were above the mean score ofpatients's satisfaction scores. As a result of training is recommended, during treatment of gynecologic cancer patients receivingchemotherapy.
Anahtar Kelime:

Konular: Hemşirelik
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Agosta L. J(2009). Patient satisfaction with nurse practitionerdelivered primary healthcare services. Journal Of The American Academy Of Nurse Practitioners, 21, 610-617.
 • Ahmad MM, Alasad JA. (2004). Predictors of patients' experiences of nursing care in medical-surgical wards. International Journal Nursing Practitioner,. 10 (5), 235-41.
 • Aksaraylı M, Devebakan N(2003). Sağlık Hizmetlerinde Algılanan Hizmet Kalitesinin Ölçümünde Servgual Skorlarının Kullanımı. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1, (3): 40-42.
 • Akyüz A, Güvenç G, Üstünsöz A, Kaya T(2008). Living with gynecologic cancer: Experience of women and their partners. Journal Of Nursing Scholarship 40 (3), 241-247.
 • Arslan S(2000). Kanserli hastalarda yaşam kalitesinin değerlendirilmesi. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Erzurum, Türkiye.
 • Aslan Ö, Vural H, Kömürcü Ş, Özet A(2006). Kemoterapi alan kanser hastalarına verilen eğitimin kemoterapi semptomlarına etkisi. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 10 (1), 18-24.
 • Bre´Dart A. Et Al.(2007). Determinants of patient satisfaction in oncology settings from european and asian countries: preliminary results based on the eortc ın-patsat32 questionnaire. European Journal Of Cancer, 43, 323 -330.
 • Cancer Statistics(2010). American Cancer Society, Www.Cancer.Org. Erişim tarihi: 05.04.2010.
 • Carr-Hill Et Al.(1991). The Measurement Of Patient Satisfaction, Journal Of Public Health Medicine,4(3): 236-249.
 • Coolbrandt A. Et Al.(2010). Immediate versus delayed selfreporting of symptoms and side effects during chemotherapy: Does timing matter? European Journal of Oncology Nursing, 10, 1-7.
 • Davıdson & Mılls(2005). Cancer patients' satisfaction with communication, information and quality of care in a UK region. European Journal Of Cancer Care, 14, 83-90.
 • Fındık Et Al.(2010). Patient satisfaction with nursing care and its relationship with patient characteristics. Nursing And Health Sciences, Blackwell Publishing Asia Pty Ltd. 1-8.
 • Giarelli Et Al.(2000). Stable and able. American Journal Of Nursing, 100 (12), 26-31.
 • Gruenigen Et Al.(2006). Gynecologic Oncology Patients' Satisfaction And Symptom
 • Severity During Palliative Chemotherapy, Health And Quality Of Life Outcomes, 4:84 Hastaoğlu S(2007). Dâhili Bilimler Bölümünde Yatan Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden
 • Doyum Ve Memnuniyeti. Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı. İstanbul.
 • Johansson P Et Al.(2002). Patient satisfaction with nursing care in the context of healt care: a literature study. Scandinavian Journal Caring Sciences, 16, 337-344.
 • Liu Y, Wang G.(2007). Inpatient satisfaction with nursing care and factors ınfluencing satisfaction in a teaching hospital in china. Journal Of Nursing Care Quality. 22 (3), 266- 271.
 • Larrabeeet Al.(2004). Predictors Of Patient Satisfaction With Inpatient Hospital Nursing Care, Research İn Nursing & Health, 27, 254-268.
 • Mcdowell M. E. Et Al.(2009). Predictors of change in unmet supportive care needs in cancer. Psycho-Oncology www.interscience.wiley.com Erişim Tarihi: 03.04.2010.
 • Mcilfatrick S, Sullivan K, Mckenna H.(2003). Exploring the patient's experience of a day hospital chemotherapy service: preliminary fieldwork. European Journal Of Oncology Nursing 7 (3), 197-199.
 • Mun Y L Et Al.(2001). An Evaluation Of The Quality Of A Chemotherapy Administration Service Establishedbynurses İn Anoncology Day Care Centre, European Journal Of Oncology Nursing, 5 (4), 244-253
 • Özlü K. Z(2006). Erzurum ilinde farklı hastanelerdeki cerrahi kliniklerde yatmış olan hastaların hemşirelik bakımından memnuniyet düzeylerinin değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Yüksek lisans Tezi. Erzurum.
 • Pınar G, Algıer A, Doğan A, Kaya N(2008). Jinekolojik kanserli bireylerde risk faktörlerinin belirlenmesi. Uluslararası Hemotoloji-Onkoloji Dergisi, 4 (8), 208-216.
 • Sitzia J. Wood N(1998a). Patient satisfaction with cancer chemotherapy nursing: a review of the literature. Journal Of Nursing Studies, 35, 1-12.
 • Sitzia J, Wood N(1998b). Study of patient satisfaction with chemotherapy nursing care. European Journal Of Oncology Nursing, 2 (3), 142-153.
 • Tan N U(2006). Cerrahi hastalarının hemşirelik bakımından memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.İstanbul.
 • Walton L. M. Et Al.(2009). Gynaecologic cancer patients' needs and experiences of supportive health services in new zealand. Psycho-Oncology, 10 (10), 1-8.
 • Wiggers J H Et Al.(1990) Cancer Patient Satisfaction With Care. Cancer 66:610-616
 • Yener N(2006). Kemoterapi uygulayan hemşirelerin bilgi düzeylerinin kemoterapi alan hastaların hemşirelik bakımından memnuniyet düzeylerine etkisi. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. Osmangazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Ana Bilim Dalı. Eskişehir, Türkiye.
 • Yik Mun L Et Al.(2001). An evaluation of the quality of a chemotherapy administration service establishedbynurses in anoncology day care centre. European Journal Of Oncology Nursing 5 (4), 244-253.
APA VURAL G, VURAL Ö (2013). Gynecological Cancer Patients Satisfaction Related To Nursing Care Who Take Chemotherapy. , 17 - 25.
Chicago VURAL Gülşen,VURAL Özlem Gynecological Cancer Patients Satisfaction Related To Nursing Care Who Take Chemotherapy. (2013): 17 - 25.
MLA VURAL Gülşen,VURAL Özlem Gynecological Cancer Patients Satisfaction Related To Nursing Care Who Take Chemotherapy. , 2013, ss.17 - 25.
AMA VURAL G,VURAL Ö Gynecological Cancer Patients Satisfaction Related To Nursing Care Who Take Chemotherapy. . 2013; 17 - 25.
Vancouver VURAL G,VURAL Ö Gynecological Cancer Patients Satisfaction Related To Nursing Care Who Take Chemotherapy. . 2013; 17 - 25.
IEEE VURAL G,VURAL Ö "Gynecological Cancer Patients Satisfaction Related To Nursing Care Who Take Chemotherapy." , ss.17 - 25, 2013.
ISNAD VURAL, Gülşen - VURAL, Özlem. "Gynecological Cancer Patients Satisfaction Related To Nursing Care Who Take Chemotherapy". (2013), 17-25.
APA VURAL G, VURAL Ö (2013). Gynecological Cancer Patients Satisfaction Related To Nursing Care Who Take Chemotherapy. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, 6(1), 17 - 25.
Chicago VURAL Gülşen,VURAL Özlem Gynecological Cancer Patients Satisfaction Related To Nursing Care Who Take Chemotherapy. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi 6, no.1 (2013): 17 - 25.
MLA VURAL Gülşen,VURAL Özlem Gynecological Cancer Patients Satisfaction Related To Nursing Care Who Take Chemotherapy. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, vol.6, no.1, 2013, ss.17 - 25.
AMA VURAL G,VURAL Ö Gynecological Cancer Patients Satisfaction Related To Nursing Care Who Take Chemotherapy. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi. 2013; 6(1): 17 - 25.
Vancouver VURAL G,VURAL Ö Gynecological Cancer Patients Satisfaction Related To Nursing Care Who Take Chemotherapy. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi. 2013; 6(1): 17 - 25.
IEEE VURAL G,VURAL Ö "Gynecological Cancer Patients Satisfaction Related To Nursing Care Who Take Chemotherapy." Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, 6, ss.17 - 25, 2013.
ISNAD VURAL, Gülşen - VURAL, Özlem. "Gynecological Cancer Patients Satisfaction Related To Nursing Care Who Take Chemotherapy". Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi 6/1 (2013), 17-25.