Yıl: 2015 Cilt: 9 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 28 - 36 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

GENÇLİK KAMPI LİDERLERİNİN, LİDERLİK DAVRANIŞLARININ KATILIMCI ALGILARINA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Öz:
Bu araştırmanın amacı, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen gençlik kamplarına katılan çeşitli yaş grubu ve eğitim düzeyinde yer alan gençlerin, gençlik liderliği hakkındaki algılarını metaforlar yardımı ile belirlemektir. Araştırma katılımcıların "lider" algısını metaforlar yardımıyla inceleyen olgu bilim deseninde nitel bir çalışmadır. Araştırma verileri 2014 yaz döneminde Karabük ve Bolu'da doğa kamplarına katılan katılımcılardan elde edilmiştir. Verilerin elde edilmesinde, gençlik kampı katılımcılarının metaforlar üretebilmesine olanak sağlayan "gençlik lideri..... gibidir" ve "çünkü...." ifadelerin yer aldığı yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma kapsamında 253 katılımcıya ait verilere ulaşılmış ve gerçekleştirilen analizler sonucunda katılımcıların 6 kategoride açıklanan 73 farklı metafor ürettikleri belirlenmiştir. Araştırma sonucunda, gençlik kamplarında görev alan liderlerin katılımcılar üzerinde olumlu davranış modelleri sergilediği, örnek bir kişilik oluşturduğu, onlara rehberlik ettiği ve sosyal statülerine destek olarak, onları olumlu davranışlara yönelttiği, aynı zamanda da katılımcılar tarafından eğitici ve örnek alınabilecek bir model olarak görüldüğü belirlenmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları

EVALUATING THE LEADERSHIP BEHAVIOUR OF THE YOUTH CAMP LEADERS ACCORDING TO THE PARTICIPANTS PERCEPTIONS

Öz:
The overall aim of this research was to determine the perceptions of the young people of various age groups and educational levels who participated in the youth camps organized by the Ministry of Youth and Sports about the youth leadership with the help of metaphors. The research is a qualitative study in the pattern of phenomenology which examines the "leader" perception of the participants with the help of metaphors. The data of the research was obtained from the participants who attended nature camps in Karabük and Bolu during the summer of 2014. During the data collection semi-structured interview forms containing expressions like "a youth leader is like...." and "because..." were used. Within the study the data of 253 participants were accessed and as the result of the analysis it was determined that the participants produced 73 different metaphors in 6 categories. The participants determined within the produced metaphors that the educators who were in leadership positions generally showed leading behaviour and exhibited positive behaviour models.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Akçakaya, M., 21. Yüzyılda Yeni Liderlik Anlayışı. Adalet Yayınevi, s.57, Ankara, 2010 [In Turkish]. Arnett, J.J., Broad and Narrow Socialization: The Family in the Context of a Cultural Theory. Journal of Marriage and Family, 57(3): 617-628, 1995.
 • 2. Arslantaş, C., C., Pekdemir, I., "Dönüşümcü Liderlik, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Örgütsel Adalet Arasındaki İlişkileri Belirlemeye Yönelik Görgül Bir Araştırma", Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 1, 2007 [In Turkish].
 • 3. Bakan, İ., "Örgüt Kültürü" ve "Liderlik" Türlerine İlişkin Algılamalar İle Yöneticilerin Demografik Özellikleri Arasındaki İlişki: Bir Alan Araştırması", KMU İİBF Dergisi, Yıl:10, Sayı:14, 2008 [In English Abstract].
 • 4. Buluç, B., "Sınıf Öğretmenlerinin Algılarına Göre Okul Müdürlerinin Liderlik Stilleri İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki", Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, Cilt 15, Sayı 57, ss: 5-34, 2009 [In English Abstract].
 • 5. Çelik, M., Turunç, Ö., Beğenirbaş, M., "Örgütsel Performansın Sağlanmasında Örgütte Güven, Tükenmişlik ve Kişiler Arası Çarpıklığın Rolü", Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(1), ss: 1-29, 2011 [In Turkish].
 • 6. Çelikten, M., "Kültür ve Öğretmen Metaforları", Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı : 21, 269-283, 2006 [In English Abstract].
 • 7. Durmuş, Ö., İlköğretim ve Lise Öğrencilerinde Görülen Liderlik Davranışlarının Araştırılması. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale, 2011 [In Turkish].
 • 8. Ekici, S., Çolakoğlu T., "Farklı Yaş Grubu Gençlerin Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik Kamplarından Yararlanma Düzeylerinin Karşılaştırılması", G.Ü., Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 25, Sayı 2, 145-156, 2005 [In Turkish].
 • 9. Erarslan L., "Liderlikte Post-Modern Bir Paradigma: Dönüşümcü Liderlik", Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, ISSN: 1303-5134, 2, 2006 [In Turkish].
 • 10. Erarslan, L., "Sosyalojik Metaforlar", Akademik Bakış Dergisi, Sayı 27, 2011 [In Turkish].
 • 11. Erçetin, Ş.Ş., Lider Sarmalında Vizyon, Önder Matbaacılık, s.14, Ankara, 1998 [In Turkish].
 • 12. Güney, S., Yönetim ve Organizasyon, Nobel Yayınları, No: 265, s.33, Ankara, 2007 [In Turkish].
 • Korkmaz, M., Duyguların ve Liderlik Stillerinin Öğretmenlerin Performansı Üzerinde Etkisi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, Sayı 43, 401-422, 2005 [In Turkish].
 • 13. Marianne, B., Borba, J., Nathaniel, K., Subramaniam, A., The Powerful Impact of Empowering Teens in Camp Program Planning and Delivery, 10th International Camping Congress, Antalya Turkey, Abstract Manual page: 4, 2014.
 • 14. Miles, M.B., Huberman, A.M., Qualitative Data Analysis. Thousand Oaks, CA Sage, 1994.
 • 15. Northcraft, B.G., Neale, A. M., Organizational Behaviour, the Dreyden Press., pp. 475, USA, 1999.
 • 16. http://gsb.gov.tr/Duyuru/4482/kamp-liderligiegitim-duyurusu.aspx (Retrieved September 30, 2014) [In Turkish].
 • 17. http://genclikkamplari.gsb.gov.tr (Retrieved September 30, 2014) [In Turkish].
 • 18. Özbek, O., Atar, E., "Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Öğrencilerinin Liderlik Davranışları", Ankara Üniversitesi, Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, VII(2), 51-59, 2009 [In English Abstract].
 • 19. Tuncay, S., "Türkiye'de Gençlik Sorunlarının Psikolojik Boyutu", Muğla Üniversitesi, SBE Dergisi, Cilt1, Sayı 1, 2000 [In Turkish].
 • 20. Yıldırım A., Şimşek H., Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, 5. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2005 [In Turkish].
 • 21. Zorba E., "Türkiye'de Rekreasyona Bakış Açısı ve Gelişimi", Gazi Haber Dergisi, 52-55, Ankara, 2007 [In Turkish].
APA Temel C, DOĞANER S, NAMLI A, Balcı V (2015). GENÇLİK KAMPI LİDERLERİNİN, LİDERLİK DAVRANIŞLARININ KATILIMCI ALGILARINA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ. , 28 - 36.
Chicago Temel Cenk,DOĞANER Seçkin,NAMLI Aysel,Balcı Velittin GENÇLİK KAMPI LİDERLERİNİN, LİDERLİK DAVRANIŞLARININ KATILIMCI ALGILARINA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ. (2015): 28 - 36.
MLA Temel Cenk,DOĞANER Seçkin,NAMLI Aysel,Balcı Velittin GENÇLİK KAMPI LİDERLERİNİN, LİDERLİK DAVRANIŞLARININ KATILIMCI ALGILARINA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ. , 2015, ss.28 - 36.
AMA Temel C,DOĞANER S,NAMLI A,Balcı V GENÇLİK KAMPI LİDERLERİNİN, LİDERLİK DAVRANIŞLARININ KATILIMCI ALGILARINA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ. . 2015; 28 - 36.
Vancouver Temel C,DOĞANER S,NAMLI A,Balcı V GENÇLİK KAMPI LİDERLERİNİN, LİDERLİK DAVRANIŞLARININ KATILIMCI ALGILARINA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ. . 2015; 28 - 36.
IEEE Temel C,DOĞANER S,NAMLI A,Balcı V "GENÇLİK KAMPI LİDERLERİNİN, LİDERLİK DAVRANIŞLARININ KATILIMCI ALGILARINA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ." , ss.28 - 36, 2015.
ISNAD Temel, Cenk vd. "GENÇLİK KAMPI LİDERLERİNİN, LİDERLİK DAVRANIŞLARININ KATILIMCI ALGILARINA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ". (2015), 28-36.
APA Temel C, DOĞANER S, NAMLI A, Balcı V (2015). GENÇLİK KAMPI LİDERLERİNİN, LİDERLİK DAVRANIŞLARININ KATILIMCI ALGILARINA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 9(2), 28 - 36.
Chicago Temel Cenk,DOĞANER Seçkin,NAMLI Aysel,Balcı Velittin GENÇLİK KAMPI LİDERLERİNİN, LİDERLİK DAVRANIŞLARININ KATILIMCI ALGILARINA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 9, no.2 (2015): 28 - 36.
MLA Temel Cenk,DOĞANER Seçkin,NAMLI Aysel,Balcı Velittin GENÇLİK KAMPI LİDERLERİNİN, LİDERLİK DAVRANIŞLARININ KATILIMCI ALGILARINA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.9, no.2, 2015, ss.28 - 36.
AMA Temel C,DOĞANER S,NAMLI A,Balcı V GENÇLİK KAMPI LİDERLERİNİN, LİDERLİK DAVRANIŞLARININ KATILIMCI ALGILARINA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2015; 9(2): 28 - 36.
Vancouver Temel C,DOĞANER S,NAMLI A,Balcı V GENÇLİK KAMPI LİDERLERİNİN, LİDERLİK DAVRANIŞLARININ KATILIMCI ALGILARINA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2015; 9(2): 28 - 36.
IEEE Temel C,DOĞANER S,NAMLI A,Balcı V "GENÇLİK KAMPI LİDERLERİNİN, LİDERLİK DAVRANIŞLARININ KATILIMCI ALGILARINA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ." Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 9, ss.28 - 36, 2015.
ISNAD Temel, Cenk vd. "GENÇLİK KAMPI LİDERLERİNİN, LİDERLİK DAVRANIŞLARININ KATILIMCI ALGILARINA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ". Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 9/2 (2015), 28-36.