Yıl: 2014 Cilt: 0 Sayı: 2-1 *dublicate*-18580 Sayfa Aralığı: 69 - 85 Metin Dili: Türkçe

COĞRAFYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN PORTFOLYO DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Öz:
Bu araştırmanın amacı, coğrafya bölümü öğrencilerinin Bölgesel Coğrafya dersi kapsamında hazırladıkları portfolyolara ilişkin görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2011-2012 öğretim yılı bahar döneminde Coğrafya bölümü 1. sınıfta öğrenim gören 76 öğrenci oluşturmaktadır. Tarama modeli ve içerik analizinin birlikte uygulandığı bu araştırmada, veri toplama aracı olarak portfolyo değerlendirme anketi ve uygulamalara ilişkin açık uçlu yarı yapılandırmış soru formu kullanılmıştır. Uygulama sürecinin başında öğrencilere portfolyoların içeriği anlatılmış, örnek portfolyolar gösterilmiş ve içeriğinde neler olması gerektiğine ilişkin bilgiler verilmiştir Çalışmada coğrafya bölümü öğrencileri portfolyo değerlendirme sürecine ilişkin olumlu görüşler taşıdıkları ve portfolyo değerlendirmenin bireysel gelişimlerine katkı sağladıkları sonucuna ulaşılmıştır
Anahtar Kelime:

Avrupa topluluğu adalet divanı karar analizi –“Seda Küçükdeveci v swedex gmbh & co. kg.”1

Öz:
Avrupa Birliği Hukukunun kaynaklarından biri de yönergelerdir. Birlik huku kunda bir çok husus yönergeler vasıtası ile iç hukuka aktarılarak yasal zemin kazanmakta ve aktaran ülke hukuk düzeninde geçerli olmaktadır. Söz konusu kararın temelinde iç hukuka aktarılan yönergelerin dikey ve yatay olarak uygulanması, iç hukuk normu ile birlik yönergelerinin çatışması halinde üstün normun belirlenmesi yer almaktadır. Bahse konu karar ayrıca üstün normun uygulanmasında istinai hallerin belirlenmesi için de belirleyici bir nitelik taşımaktadır. Bu karar analizi ile Avrupa Topluluğu Adalet Divanı’nın daha önce vermiş olduğu Mangold kararındaki boşluklar da doldurulmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelime:

Analyse der entscheıdung des eugh –“Seda kücükdevecı gegen swedex gmbh & co. kg.”

Öz:
In dieser Arbeit wird das umstrittene Urteil des EuGH in der RechtsacheKüçükdeveci untersucht. Obwohl in diesem Urteil die nach der Entscheidung desEuGH in der Rechtssache Mangold noch offenen Fragen beantwortet werden sollten,ist fraglich, ob und inwiefern dies auch gelungen ist.
Anahtar Kelime:

The Views of Students in Geography Department on Portfolio Assessment

Öz:
The purpose of this study is to investigate the views of students studying in Geography Department on the portfolios that they prepared in Regional Geography course. The participants were 76 first grade students studying in the department of geography in the 2011-2012 educational year. This study which used survey model and content analysis together adapted portfolio assessment questionnaire and semi-structured question form to gather data. In the beginning of the application process, students were told about the content of the portfolios, sample portfolios were presented, and necessary information about the content of the portfolios were given. Results revealed that students of Geography Department had positive views on the process of portfolio assessment and that portfolio assessment contributed to the personal development of students
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Karar Analizinde Kullanilan Avrupa Adalet Divani İçtihatlari
 • Akdağ, G,. Çinici, A. ve Akgün, A. (2014). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Portfolyo Uygulamalarına İlişkin Görüşleri. Route Educational & Social Science Journal. 1(1):1-16.
 • EuGH, Rs. 26/62, (van Gend & Loos), Slg. 1961.
 • Arter, J. ve Spandel, V. (1992). NCME instructional module: Using portfolios of student work in instruction and assessment. Educational Measurement: Issues and Practice, 11(1):36-44.
 • EuGH, Rs. 41/74, (van Duyn), Slg. 1974.
 • Aydın, F. (2010). Sosyal Bilimler Lisesi Öğrencilerinin Coğrafya Dersindeki “Portfolyo” Uygulamalarına İlişkin Görüşleri (İstanbul Örneği), NWSA (e-Journal of New World Sciences Academy), 5 (4):1883-1896.
 • EuGH, Rs. 106/77, (Simmenthal), Slg. 1978.
 • Bedir, A., Polat, M. ve Sakacı, T. (2009). İlköğretim 7.Sınıf Fen ve Teknoloji Dersine ait bir Uygulama Çalışması: Portfolyo. C.B.Ü. Fen Bilimleri Dergisi, 5(1):45-58.
 • EuGH, Rs. 106/89, (Marleasing SA), Slg. 1980.
 • Bushman, L. ve Schnitker, B. (1995). Teacher attitudes on portfolio assessment, implementation, and practicability. (ERIC Document Reproduction Service No. ED388661).
 • EuGH, Rs. 8/81, (Ursula Becker v. Finanzamt Münster Innenstadt), Slg. 1982.
 • Coşkun, S. (2011). Coğrafya Dersinde Ürün Seçki Dosyası (Portfolyo)’na Yönelik Öğretmen Görüşleri (Karabük İli Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • EuGH, Rs. 126/82, (Smith Transport), Slg. 1983.
 • Crutchfield, M.D. (2004). Preservice portfolios and first year teaching practice: What are the connections? Unpublished doctoral dissertation, George Mason University.
 • EuGH, Rs. C-91/92, (Faccini Dori), Slg. 1984.
 • Çepni, S. (2007). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Trabzon: Celepler matbaacılık Darling, L. F. (2001). Portfolio as practice: The narratives of emerging teachers. Teaching and Teacher Education, 17(1):107-121.
 • EuGH, Rs. 14/83, (Calson Kamman), Slg. 1984.
 • Demir, S. (2012). Öğretmen Eğitimi Bağlamında Bir Öğrenme ve Değerlendirme Yöntemi Olarak Portfolyo. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 32: 237-259.
 • EuGH, Rs. 152/84, (Marshall/Health Authority), Slg. 1986.
 • Deveci, H., Ersoy, A.F. ve Ersoy, A. (2006). Öğretmen eğitiminde portfolyo değerlendirmenin kullanımına ilişkin sınıf öğretmeni adaylarının görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 6(1):161-199.
 • EuGH, Rs. 80/86, (Kolpinghuis Nijmegen), Slg. 1987.
 • Ersoy, A. F. (2006). Öğretmen adaylarının gelişim dosyasına dayalı değerlendirmeye ilişkin görüşleri. İlköğretim Online, 5(1):85- 95.
 • EuGH, Rs. 103/88, (Costenzo), Slg. 1989.
 • Gezer, A. (2012). Portfolyo değerlendirme yönteminin ilköğretim I. Basamak II. Devrede kullanma düzeyinin öğretmen, veli, öğrenci görüşlerine bağlı olarak belirlenmesi.
 • EuGH, Rs. C-6/90 und C-9/90, (Andrea Francovich u.a v.Italien), Slg. 1991.
 • Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.
 • EuGH, Rs. C-236/92, (Comitato di Coordinamento), Slg. 1994.
 • Gözüm, S. (2008). İlköğretim 4., 5. ve 6. Sınıf Fen ve Teknoloji Derslerinde Öğretmen ve Öğrencilerinin Ürün Dosyası (Portfolyo) ve İçeriğine İlişkin Görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • EuGH, Rs. C-168/95, (Arcaro), Slg. 1996.
 • Juniewicz, K. (2003). Student portfolios with a purpose. The Clearing House, 77(2), 73-77.
 • EuGH, Rs. C-192/94, (El Corte Inglés SA), Slg. 1996.
 • Kabaş, O. (2007). Portfolyo Değerlendirme Yönteminin İlköğretim Birinci Kademede Uygulanma Düzeyi (Sakarya İli Örneği). (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • EuGH, Rs. 51/76, (Nederlandse Ondernemingen), Slg. 1997.
 • Kan, A. (2007). Portfolyo Değerlendirme. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32:133-144.
 • EuGH, Rs. C-126/96, (Inter-Environnement Wallonie), Slg. 1997.
 • Kayri, M, ve Ceberut Sünbül, D. (2013). Sınıf Öğretmenlerinin Portfolyo Kullanımına İlişkin Görüşleri. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1): 31-48.
 • EuGH, Rs. C-443/98, (Unilever Italia), Slg. 2000.
 • Kaptan, S. (1998). Bilimsel araştırma ve istatistik teknikleri. Ankara: Tekışık Web Ofset Tesisleri.
 • EuGH, Rs. 397-403/01, (Pfeiffer), Slg. 2004.
 • Korkmaz, Hünkar ve Kaptan Fitnat (2003). İlköğretim Fen Öğretmenlerinin Portfolyoların Uygulanabilirliğine Yönelik Güçlükler Hakkındaki Algıları, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,13(1):167-174.
 • EuGH, Rs. C-201/02, (The Queen Transp.), Slg. 2004.
 • Köroğlu Mutlu, Ü. (2011). İngilizce öğretiminde proje tabanlı öğrenme ve portfolyo değerlendirme uygulamalarının lise öğrencilerinin başarısına etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bursa.
 • EuGH, Rs. C-411/05, (Palacios de la Villa), Slg. 2005.
 • Kutlu, Ö., Doğan, C. D. ve Karakaya, İ. (2014). Öğrenci Başarısının Belirlenmesi. Performansa ve Portfolyoya Dayalı Durum Belirleme. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • EuGH, Rs. 144/04, (Mangold), Slg. 2005.
 • Mamur, N. (2012). Görsel Sanatlar Eğitiminde Nitel Araştırmalar için Bir Döküman: Portfolyo. Eğitim ve Bilim, 37, No:165.
 • EuGH, Rs. C-268/06, (Impact), Slg. 2008.
 • O’Malley, M. ve Valdez, P.L. (2007). Authentic Assessment for English Language Learners: Pratical Approaches for Teachers. New York: Addison-Wesley.
 • EuGH, Rs. C-378/07 bis C-380/07, (Angelidaki), Slg. 2009.
 • Ocak, G. (2006). Ürün Seçki Dosyaları Hakkında Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Erzurum İli Örneği). Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi, 170:217-230.
 • EuGH, Rs. C-555/07, (Küçükdeveci), Slg. 2010.
 • Okçu, Y. (2007). Matematik Eğitiminde Portfolyo Değerlendirme. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • EuGH, Rs. C-407/09, (Europäische Kommission v Helenische Rebuplik), Slg. 2011.
 • Zou, M. (2002). Organizing instructional practice around the assessment portfolio: The gains and losses. (ERIC Document Reproduction Service No. 469469).
APA AYDIN F, YILDIRIM F, KOCALAR A (2014). COĞRAFYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN PORTFOLYO DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. , 69 - 85.
Chicago AYDIN FATİH,YILDIRIM Ferhat,KOCALAR ALİ OSMAN COĞRAFYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN PORTFOLYO DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. (2014): 69 - 85.
MLA AYDIN FATİH,YILDIRIM Ferhat,KOCALAR ALİ OSMAN COĞRAFYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN PORTFOLYO DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. , 2014, ss.69 - 85.
AMA AYDIN F,YILDIRIM F,KOCALAR A COĞRAFYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN PORTFOLYO DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. . 2014; 69 - 85.
Vancouver AYDIN F,YILDIRIM F,KOCALAR A COĞRAFYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN PORTFOLYO DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. . 2014; 69 - 85.
IEEE AYDIN F,YILDIRIM F,KOCALAR A "COĞRAFYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN PORTFOLYO DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ." , ss.69 - 85, 2014.
ISNAD AYDIN, FATİH vd. "COĞRAFYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN PORTFOLYO DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ". (2014), 69-85.
APA AYDIN F, YILDIRIM F, KOCALAR A (2014). COĞRAFYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN PORTFOLYO DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ, 0(2-1 *dublicate*-18580), 69 - 85.
Chicago AYDIN FATİH,YILDIRIM Ferhat,KOCALAR ALİ OSMAN COĞRAFYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN PORTFOLYO DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ 0, no.2-1 *dublicate*-18580 (2014): 69 - 85.
MLA AYDIN FATİH,YILDIRIM Ferhat,KOCALAR ALİ OSMAN COĞRAFYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN PORTFOLYO DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ, vol.0, no.2-1 *dublicate*-18580, 2014, ss.69 - 85.
AMA AYDIN F,YILDIRIM F,KOCALAR A COĞRAFYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN PORTFOLYO DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ. 2014; 0(2-1 *dublicate*-18580): 69 - 85.
Vancouver AYDIN F,YILDIRIM F,KOCALAR A COĞRAFYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN PORTFOLYO DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ. 2014; 0(2-1 *dublicate*-18580): 69 - 85.
IEEE AYDIN F,YILDIRIM F,KOCALAR A "COĞRAFYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN PORTFOLYO DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ." MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ, 0, ss.69 - 85, 2014.
ISNAD AYDIN, FATİH vd. "COĞRAFYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN PORTFOLYO DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ". MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ 2-1 *dublicate*-18580 (2014), 69-85.