Yıl: 2017 Cilt: 4 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 129 - 149 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Şizofreni ve Bipolar Affektif Bozukluk Manik Epizod Tanısı Almış Hastaların Rorschach Protokolü Açısından Karşılaştırılması

Öz:
Şizofreni, günümüzde pozitif özellikli şizofreni olarak tanımlanan halüsinasyon, hezeyan ve dezorganize davranışın hakim olduğu klinik tablosu ile bipolar affektif bozukluğun manik epizodu arasında semptomolojik olarak benzerlik bulunmaktadır. İki hastalık grubunun exitasyon tablosunda düşünce, duygulanım ve davranış özellikleri benzerdir ve bu durum klinisyenin ayırt edici tanı koymasını güçleştirmektedir. Bu araştırmada iki hastalık grubu Rorschach testi ile karşılaştırılarak testin ayırıcı tanı için diagnostik özelliğinin incelenmesi amaçlanmıştır. 200 hasta ile yapılan araştırma sonucunda bulgular; hastaların bilişsel ve affektif süreçleri, ego fonksiyonları, kişilerarası ve sosyal uyum düzeyleri, nesne ilişkileri, immaturite, impulsivite ve anksiyete düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlılık göstermiştir. Regresyon düzeylerinde ise bir farklılık saptanmamıştır. Sonuçlar, Rorschach testinin şizofreni ve bipolar affektif bozukluk manik epizod hastalarının protokollerini birbirinden belirgin olarak ayırabildiğini ve Rorschach testinin ayırıcı tanı yapabildiğini göstermektedir
Anahtar Kelime:

-

Öz:
There are symptomological similarities between a manic episode of bipolar affective disorder and a clinical picture of schizophrenia, in which delirium, disorganised behaviour and hallucination known as positive symptoms of schizophrenia, dominate in today's world. The two disease groups' characteristic patterns of thought, emotion and bahaviour are alike in the exitation picture and this makes it difficult for a clinician to make a distinctive diagnosis. In this survey, it is aimed to evaluate the diagnostic feature of the test for a distinctive diagnosis comparing the two disease groups by use of the Rorschach Test. In consequence of a survey of 200 patients, findings have beeen statistically significant in patients cognitive and affective process, their ego functions, their level of interpersonal and social adaptation, their object relations, their level of immaturity and impulsivity and their level of anxiety; on the other hand their level of regression has not been different. Results reveal that the Rorschach test is able to distinguish patients with schizophrenia from those with a manic episode of bipolar affective disorder and that a distinctive diagnosis can be made by the Rorschach test.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • ALPER, Yusuf… vd., Herkes için Psikiyatri, Sorunlar ve Öneriler, Era Yayıncılık, İstanbul 1997.
 • ANASTASI, Anne, Psychological Testing, London 1970, s. 495-498.
 • ANASTASIADIS, Yani, Rorschach Seminer Notları, İstanbul Üniversitesi Yayımlanmamış Ders Notları., İstanbul 1975.
 • Amerikan Psikiyatri Birliği Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı (DSM-IV), (Çev; Ertuğrul Köroğlu), Hekimler Yayın Birliği, 4.Baskı, Ankara 1994, s. 127-129.
 • Amerikan Psikiyatri Birliği Psikiyatride Hastalıkların Tanımlanması ve Sınıflandırılması Elkitabı (DSM-IV-TR), (Çev. Ertuğrul Köroğlu), Hekimler Yayın Birliği, 4.Baskı, Ankara 2001.
 • AUSTIN, Jehannine, “Schizophrenia: An Update and Review”, J Genet Couns, 5, (14), 2005, ss. 329–340.
 • BOWDEN, Charless, “Update on Bipolar Disorder. Epidemiology, Etiology, Diagnosis and Prognosis”, Medscape Psychiatry Mental Health A Journal, 2 (3), 1997, ss. 6.
 • BREIER, Alan, Şizofrenide Yeni İlaç Tedavileri, (Çev. Ömer Aydemir ), Hekimler Yayın Birliği, Ankara 1998.
 • CASONA, Giovanni… vd., “The Bipolar Spectrum: A Clinical Reality in Search of Diagnostic Criteria and Assessment Methodology”, J Affect Disord, 54 (3), 1999, ss. 319-328.
 • CEYLAN, Mehmet Emin, Mesut ÇETİN, Araştırma ve Klinik Uygulamada Biyolojik Psikiatri, Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri, İstanbul 2005.
 • CUMMINGS, Jeffrey, Nöropsikiyatri ve Davranış Nörolojisi, (Çev; Akdal Gülden, Yener Görsev), Çizgi Tıp Yayınevi, Ankara, 2003.
 • DUBOVSKY, Steven, Amelia DUBOVSKY, Mood Disorders, American Psychiatric Publishing, Washington, 2003.
 • ERŞAN, Ethem Erdal… vd, “Fibromiyaljili Hastaların Anksiyete Düzeylerinin İncelenmesi”, Sempozyum, 1 (3), 2014, s.31.
 • EXNER, John, The Rorschach: A Comprehensive System Basic Foundations, John Wiley & Sons Publishing, Amerika 1986.
 • FREUD, Sigmund, Psikopatoloji, (Çev; Atalay Hakan), Payel Yayınları, İstanbul 1999.
 • GOLDMAN, Howard, Schizophrenic Disorders: Review of General Psychiatry, 5th ed., Lange Medical Books/The McGraw-Hill Companies, New York 2000.
 • GOLDSTEIN, Michael, ABD'de Şizofreni Tedavisi Kapsamında RuhsalEğitsel Aile Programları, (Çev; Nurcan Şen), Şizofreni Yazıları Şizofreni Hastaları ve Yakınları Dayanışma Derneği Yayın Organı, 1(1), İstanbul 2000, s. 20-26.
 • ICD-10. Ruhsal ve Davranışsal Bozukluklar Sınıflandırması, Klinik Tanımlamalar ve Tanı Klavuzu, Medikomat Basım Yayın, Ankara 1992.
 • IŞIK, Erdal, Şizofreni Kitabı, 2. Baskı, Kent Matbaacılık, Ankara 1997.
 • IŞIK, Erdal, Depresyon ve Bipolar Bozukluk, Görsel Sanatlar Matbaası, İstanbul 2003, ss. 463-510.
 • KARAKAŞ, Sirel, “Yönetici İşlevlerin Ayrıştırılmasında Multidisipliner Yaklaşım: Bilişsel Psikolojiden Nöroradyolojiye”, Klinik Psikiyatri, 3 (4), 2000, ss. 215-227.
 • KARŞIDAĞ, Çağatay, Şafak TAKTAK, Nihat ALPAY, “Yeti Yitimi Kavramı ve Ruhsal Hastalıklarda Rehabilitasyon”, Düşünen Adam, 13 (4), 2000, ss.225- 230.
 • KARASAR, Niyazi, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım, 2010.
 • KAPLAN, Harold, Benjamin SADOCK, Comprehensive Textbook of Psychiatry, 7th ed., Lippincott Williams and Wilkins, NewYork 2000.
 • KAPLAN, Harold, Benjamin SADOCK, Kaplan and Saddock’s Synopsis of Psychiatry, 9th ed., Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia 2003.
 • KAPLAN, Harold, Benjamin SADOCK, Klinik Psikiyatri, (Çev; Ercan Abay), Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul 2004.
 • KAPLAN, Harold, Benjamin SADOCK, Klinik Psikiyatri, (Çev; Ali Bozkurt), Güneş Kitabevi, Ankara 2005.
 • KÖROĞLU, Ertuğrul, Psikonozoloji, Tanımlayıcı Klinik Psikiyatri, Hekimler Yayın Birliği, Ankara 2004.
 • MAJ, Mario, Norman SARTORIUS, Psikiyatride Kanıta Dayalı Yaklaşım ve Deneyim, (çev. Mehmet Zihni Sungur), CSA Medikal ve Paramedikal, İstanbul 1999.
 • MERIKANGAS, Kathleen, Joel SWENDSEN, “Genetic Epidemiology of Psychiatric Disorders”, Epidemiol Rev, 19 (1), 1997, ss. 144–155.
 • METE, Levent, “Şizofrenide Klinik Belirtiler”, Şizofreni Dizisi, 1(1), 1998, ss. 23-28.
 • McGLASHAN, Thomas, Ralph HOFFMAN, Schizophrenia: Psychodynamic To Neurodynamic Theories, Comprehensive Textbook of Psychiatry, (çev. Benjamin Sadock ), Williams and Wilkins Publishing, Baltimore 2000, ss. 1159-1169.
 • MORGAN, Cilfford, Psikolojiye Giriş, (Çev; Işık Savaşır), Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yayınları, Ankara 1981.
 • ORAL, Timuçin, Neden Nasıl Şizofreni, (Ed; Selçuk Candansayar), Şen Matbaa, Ankara 2005.
 • ÖZMENLER, Nahit, Salih BATTAL, “Şizofreni Tarihçesi”, Şizofreni Dizisi, l (l), 1998, ss. 5–16.
 • ÖZTÜRK, Orhan Mücahit, Ruh Sağlığı ve Bozuklukları, Nobel Tıp Kitapevleri, 10. Baskı, Ankara 2004.
 • ÖZTÜRK, Orhan Mücahit, Ruh Sağlığı ve Bozuklukları, 9.Baskı, Feryal Matbaası, Ankara 2005.
 • RAPOPORT, Ronald… vd., “The Neurodevelopmental Model of Schizophrenia: Update”, Mol Psychiatry, 10 (5), 2005, ss. 434–49.
 • RORSCHACH, Hermann, Psychodiagnostics: A Diagnostic Test Based on Perception, 7th ed., Grime and Stratton, New York, 1969.
 • SAMURÇAY, Nurgül, Projektif Psikoloji ve Psikoanalitik Yaklaşım, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Ders Notları, Ankara, 1983.
 • SAVAŞIR, Işık, Psikolojik Değerlendirme, (Ed. Mücahit Orhan Öztürk), Feryal Matbaası, Ankara 2004.
 • ŞAHİN, Mehmet, “Şizofreni: Klinik Özellikler, Tanı, Ayırıcı Tanı”, Psikiyatri Dünyası, 1999, 3, ss. 72–78.
 • TUNABOYLU İKİZ, Tevfika, Rorschach Testinin Psikanalitik YorumuI, Bağlam Yayınları, İstanbul, 2001.
 • TUNABOYLU İKİZ, Tevfika , “Psikopatoloji ve Projektif Testler”, Yansıtma Dergisi, 7 (8), 2007, ss.12-14.
 • UZUN, Önder, Araştırma ve Klinik Uygulamada Biyolojik Psikiyatri (Ed. Mehmet Emin Ceylan), Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri, İstanbul 2005.
 • ÜST, Zehra Demet… vd., “Doğum Eyleminde Gebelerin Anksiyete Düzeylerinin İncelenmesi”, Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Dergisi, 16 (2), 2013, s. 111.
 • YAZICI, Olcay… vd., “Predictors of Lithium Prophylaxis in Bipolar Patientes”, Journal of Affective Disorders, 55 (2-3), 1999, ss. 133-142 .
 • YAZICI, Olcay, Psikiyatri Temel Kitabı, (Ed. Ertuğrul Köroğlu), Hekimler Yayın Birliği, Ankara 1997, ss. 429-438.
 • ZİYALAR, Adnan, Erişkin Psikopatolojisi, Yüce Yayım, İstanbul 2006.
APA YÖYEN E (2017). Şizofreni ve Bipolar Affektif Bozukluk Manik Epizod Tanısı Almış Hastaların Rorschach Protokolü Açısından Karşılaştırılması. , 129 - 149.
Chicago YÖYEN Elif GÜNERİ Şizofreni ve Bipolar Affektif Bozukluk Manik Epizod Tanısı Almış Hastaların Rorschach Protokolü Açısından Karşılaştırılması. (2017): 129 - 149.
MLA YÖYEN Elif GÜNERİ Şizofreni ve Bipolar Affektif Bozukluk Manik Epizod Tanısı Almış Hastaların Rorschach Protokolü Açısından Karşılaştırılması. , 2017, ss.129 - 149.
AMA YÖYEN E Şizofreni ve Bipolar Affektif Bozukluk Manik Epizod Tanısı Almış Hastaların Rorschach Protokolü Açısından Karşılaştırılması. . 2017; 129 - 149.
Vancouver YÖYEN E Şizofreni ve Bipolar Affektif Bozukluk Manik Epizod Tanısı Almış Hastaların Rorschach Protokolü Açısından Karşılaştırılması. . 2017; 129 - 149.
IEEE YÖYEN E "Şizofreni ve Bipolar Affektif Bozukluk Manik Epizod Tanısı Almış Hastaların Rorschach Protokolü Açısından Karşılaştırılması." , ss.129 - 149, 2017.
ISNAD YÖYEN, Elif GÜNERİ. "Şizofreni ve Bipolar Affektif Bozukluk Manik Epizod Tanısı Almış Hastaların Rorschach Protokolü Açısından Karşılaştırılması". (2017), 129-149.
APA YÖYEN E (2017). Şizofreni ve Bipolar Affektif Bozukluk Manik Epizod Tanısı Almış Hastaların Rorschach Protokolü Açısından Karşılaştırılması. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1), 129 - 149.
Chicago YÖYEN Elif GÜNERİ Şizofreni ve Bipolar Affektif Bozukluk Manik Epizod Tanısı Almış Hastaların Rorschach Protokolü Açısından Karşılaştırılması. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 4, no.1 (2017): 129 - 149.
MLA YÖYEN Elif GÜNERİ Şizofreni ve Bipolar Affektif Bozukluk Manik Epizod Tanısı Almış Hastaların Rorschach Protokolü Açısından Karşılaştırılması. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.4, no.1, 2017, ss.129 - 149.
AMA YÖYEN E Şizofreni ve Bipolar Affektif Bozukluk Manik Epizod Tanısı Almış Hastaların Rorschach Protokolü Açısından Karşılaştırılması. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 4(1): 129 - 149.
Vancouver YÖYEN E Şizofreni ve Bipolar Affektif Bozukluk Manik Epizod Tanısı Almış Hastaların Rorschach Protokolü Açısından Karşılaştırılması. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 4(1): 129 - 149.
IEEE YÖYEN E "Şizofreni ve Bipolar Affektif Bozukluk Manik Epizod Tanısı Almış Hastaların Rorschach Protokolü Açısından Karşılaştırılması." İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4, ss.129 - 149, 2017.
ISNAD YÖYEN, Elif GÜNERİ. "Şizofreni ve Bipolar Affektif Bozukluk Manik Epizod Tanısı Almış Hastaların Rorschach Protokolü Açısından Karşılaştırılması". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 4/1 (2017), 129-149.