Yıl: 2017 Cilt: 19 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 274 - 293 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Sağlıkta Dönüşüm Programı Ekseninde Sağlığın Ekonomi Politiği

Öz:
Sağlıkta Dönüşüm Programını(SDP) konu alan bu çalışma, programın ortaya çıkış nedenleri ve programın çıktıları olan sonuçlarıyla kamusal bir hizmet niteliğindeki sağlığın piyasalaşması ve metalaşması sürecini anlatması bakımından önem taşımaktadır. SDP, yapısal ekonomik krizlerin yol açtığı ve dahası bu krizlerin yapısallaşmasına önemli ölçüde kaynaklık eden sorunlar karşısında bir bütün olarak kamu yönetiminde yaşanan reform sürecinin parçasıdır. Bu süreçte SDP, sosyal güvenlik sistemi ve sağlık alanındaki sorunların çözümünde önemli bir araç olarak karşımıza çıkmakta ancak bu araç uygulamada birçok sorunu da beraberinde getirmektedir. Esasen bu sorunlar, SDP'nin uygulanma gerekçeleri ile sonuçları arasındaki ve toplumsal yansımalarındaki çelişkiden kaynaklanmaktadır. Çalışma, 2003 yılında uygulamaya konulan SDP'nin uygulanma gerekçeleri karşısında sosyal devlet uygulamalarından vazgeçilerek, kamu sağlık harcamalarının düzenlenmesi sürecinde bu çelişkileri ortaya koymayı hedeflemekte ve yaşanan dönüşümü tartışmaktadır. Bu tartışma, 2003 yılında itibaren gerçekleşen toplam sağlık harcamaları, toplam sağlık harcamalarının GSYİH'ya oranı, cepten yapılan sağlık harcamaları, kişi başına yapılan sağlık harcamaları, kamu sağlık harcamaları ile özel sağlık harcamaları ve son olarak sağlık yatırım harcamaları analiz edilerek gerçekleştirilmektedir.
Anahtar Kelime:

Konular: Sosyal Çalışma Kamu Yönetimi Sağlık Politikaları ve Hizmetleri Temel Sağlık Hizmetleri Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri

Economy Politics Of Health In The Line With The Health Transformation Program

Öz:
This work, which is on Health Transformation Program (HTP) is important in terms of describing the reasons for the emergence of the program, the process of marketization and commodification of the health sector as a public service is a part of the reform process in public administration as a whole against the problems caused by the structural economic crises. In this process, HTP emerges as an important tool for solving social security system and health problems, but this tool becomes source of many problems in practice. In fact, these problems are due to the contradiction between the reasons for applying HTP and its consequences. The study discusses the abandonment and transformation process of social state practices against the grounds for the implementation of the HTP, put into practice in 2003, and aims to reveal contradictions in the regulation of public health expenditures. This discussion is carried out by analysing the total health expenditures since 2003, the ratio of total health expenditures to GDP, out-of-pocket health expenditures, per capita health expenditures, public health expenditures, private health expenditures and finally health expenditures.
Anahtar Kelime:

Konular: Sosyal Çalışma Kamu Yönetimi Sağlık Politikaları ve Hizmetleri Temel Sağlık Hizmetleri Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Abacıoğulları, N. (2011). Küresel Kapitalizmde İlaç Endüstrisi, Kapitalizmin Krizi ve Sağlık. Uluslararası Sağlık Politikaları Birimi XVI.Konferansı Bildirisi.
 • Akçağlayan, A. (2008). 2001 Krizinde Uygulanan Faiz Politikasının Döviz Kuru Üzerindeki Etkisi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(16), 1-20.
 • Boratav, K. (2014). Türkiye İktisat Tarihi (19 b.). Ankara: İmge Kitabevi
 • Buğra, A. (2008). Kapitalizm, Yoksulluk ve Türkiye'de Sosyal Politika. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Buğra, A. Y. (2011). Bianet. Şubat 3, 2014 tarihinde http://bianet.org/bianet/siyaset/131980- saglikta-alinan-yol-ve-ortaya-cikan-tehlikeler adresinden alındı
 • Celasun, M. (2002). 2001 Krizi, Öncesi ve Sonrası. Ocak 31, 2014 tarihinde http://content.csbs.utah.edu/~ehrbar/erc2002/pdf/i053.pdf adresinden alındı
 • ÇSGB. (2014). Sosyal Güvenlik Sisteminde Reform Önerisi. Şubat 2, 2014 tarihinde http://www.calisma.gov.tr/projeler/sos_guv_oneri.pdf adresinden alındı
 • Etiler, N. (2014). Neoliberal Politikalar ve Sağlık Emekgücü Üzerindeki Etkileri. Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, 42, 2-11. Şubat 4, 2014 tarihinde http://www.saglikcalisanisagligi.org/dosyalar/neoliberalpolitikalar.pdf. adresinden alındı
 • Evrensel. (2014). Şubat 2, 2014 tarihinde http://www.evrensel.net/haber/71039/emekciyebutceden-bol-bol-tasarruf. adresinden alındı
 • Hamzaoğlu, O. (2011). Sağlık Reformu Pandemisi: Neden ve Nasıl? Sağlığın Ekonomi Politiği, Kapitalizmin Krizi ve Sağlık. Uluslararası Sağlık Politikaları Birimi XVI.Konferansı . Ankara.
 • Hamzaoğlu, O. (2013). Dünyada Sağlık Reformu Türkiye'de Sağlıkta Dönüşüm: Gerçekler ve Belgeleri. Toplum ve Hekim Dergisi, 28(3), 172-180.
 • Özgen, H. (2007). Sağlık Hizmetleri Finansmanında Cepten Harcama: Nedir? Neden Önemlidir? Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 201-228. Parasız, İ. (2003). Türkiye Ekonomisi. Bursa: Ezgi Kitabevi.
 • Radikal. (2014). Özel Hastaneler 'Acil'den Para Almak İçin Yol Buldu! Şubat 3, 2014 tarihinde http://www.radikal.com.tr/saglik/ozel_hastaneler_acilden_para_almak_icin_yol_buldu 1081753 adresinden alındı
 • Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü. (2016). Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2015. Ankara: Sistem Ofset Basım Yayın.
 • Sağlık Bakanlığı. (2003). Sağlıkta Dönüşüm Projesi Konsept Notu. Ankara: PYDB Sağlık Bakanlığı. (2004). Aile Hekimliği Türkiye Modeli. Ankara: Sağlık Bakanlığı.
 • Sağlık Bakanlığı. (2014). 2015 Yılı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Bütçe Sunumu. Aralık 12, 2014 tarihinde http://www.saglikistatistikleri.gov.tr/dosyalar/SIY_2015.pdf adresinden alındı
 • SGK. (2014). Aylık Temel Göstergeler. Şubat 3, 2014 tarihinde http://www.sgk.gov.tr/wps/wcm/connect/c5663479-92d3-490e-bc68- 042e7bbdcacb/2013_10_temel_gostergeler.pdf?MOD=AJPERES. adresinden alındı
 • Soyer, A. (2004). Türkiye'de Sağlık Sektörünün Temel Sorunları. Özgür Üniversite Forumu(26-27).
 • Soyer, A. (2009). Sağlıkta Dönüşümün Neresindeyiz? Bundan Sonra Bizi Neler Bekliyor? Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, 2(4), 179-182. Şubat 3, 2014 tarihinde http://debis.deu.edu.tr/UploadedFiles//Birimler/18281/179- 182_pdf.pdf adresinden alındı
 • Sönmez, M. (2011). Paran Kadar Sağlık. İstanbul: Yordam Kitap.
 • Şahin,B; Tarat, M; Karabulut, E;vd. (2013). Türkiye'de Hanehalkı Tarafından Yapılan Sağlık Harcamaları Araştırması Nihai Raporu. Aralık 9, 2016 tarihinde http://www.sagem.gov.tr/dosyalar/cepten.pdf adresinden alındı
 • TBMM. (2014). 58.Hükümet Programı. Ocak 31, 2014 tarihinde http://www.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP58.htm. adresinden alındı
 • TBMM. (2014). 59.Hükümet Programı. Ocak 31, 2014 tarihinde http://www.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP59.htm adresinden alındı
 • TCMB. (2014). Ekonomi Programı. Ocak 31, 2014 tarihinde http://www.tcmb.gov.tr/yeni/duyuru/eko_program/program.pdf adresinden alındı
 • Turan, Z. (2011). Dünyadaki Ve Türkiye'deki Krizlerin Ortaya Çıkış Nedenleri Ve Ekonomik Kalkınmaya Etkisi. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 4(1), 56-80.
 • TÜİK. (2012). Sağlık Harcamaları İstatistikleri 2009-2012. Şubat 1, 2014 tarihinde http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=15871 adresinden alındı
 • TÜİK. (2013). Hanehalkı İşgücü İstatistikleri. Şubat 1, 2014 tarihinde http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=16003 adresinden alındı
 • TÜİK. (2016). Sağlık Harcamaları İstatistikleri. Aralık 10, 2016 tarihinde http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1084 adresinden alındı
 • World Bank. (2013). Health Data. Kasım 18, 2016 tarihinde data.worldbank.org/country/TR?locale=tr adresinden alındı
 • Yardan-Dikmetaş, E., Demirkıran, M., & Kiremit-Yaban, B. (2016). Türkiye Sağlık Harcamaları Trendi. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(1), 157-176.
APA ÇETİN F (2017). Sağlıkta Dönüşüm Programı Ekseninde Sağlığın Ekonomi Politiği. , 274 - 293.
Chicago ÇETİN Fatma Gökçen Sağlıkta Dönüşüm Programı Ekseninde Sağlığın Ekonomi Politiği. (2017): 274 - 293.
MLA ÇETİN Fatma Gökçen Sağlıkta Dönüşüm Programı Ekseninde Sağlığın Ekonomi Politiği. , 2017, ss.274 - 293.
AMA ÇETİN F Sağlıkta Dönüşüm Programı Ekseninde Sağlığın Ekonomi Politiği. . 2017; 274 - 293.
Vancouver ÇETİN F Sağlıkta Dönüşüm Programı Ekseninde Sağlığın Ekonomi Politiği. . 2017; 274 - 293.
IEEE ÇETİN F "Sağlıkta Dönüşüm Programı Ekseninde Sağlığın Ekonomi Politiği." , ss.274 - 293, 2017.
ISNAD ÇETİN, Fatma Gökçen. "Sağlıkta Dönüşüm Programı Ekseninde Sağlığın Ekonomi Politiği". (2017), 274-293.
APA ÇETİN F (2017). Sağlıkta Dönüşüm Programı Ekseninde Sağlığın Ekonomi Politiği. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(1), 274 - 293.
Chicago ÇETİN Fatma Gökçen Sağlıkta Dönüşüm Programı Ekseninde Sağlığın Ekonomi Politiği. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 19, no.1 (2017): 274 - 293.
MLA ÇETİN Fatma Gökçen Sağlıkta Dönüşüm Programı Ekseninde Sağlığın Ekonomi Politiği. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.19, no.1, 2017, ss.274 - 293.
AMA ÇETİN F Sağlıkta Dönüşüm Programı Ekseninde Sağlığın Ekonomi Politiği. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2017; 19(1): 274 - 293.
Vancouver ÇETİN F Sağlıkta Dönüşüm Programı Ekseninde Sağlığın Ekonomi Politiği. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2017; 19(1): 274 - 293.
IEEE ÇETİN F "Sağlıkta Dönüşüm Programı Ekseninde Sağlığın Ekonomi Politiği." Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19, ss.274 - 293, 2017.
ISNAD ÇETİN, Fatma Gökçen. "Sağlıkta Dönüşüm Programı Ekseninde Sağlığın Ekonomi Politiği". Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 19/1 (2017), 274-293.